Общински Съвет Несебър
Заседания На Общински Съвет И Материали

П О К А Н А за редовно заседание на Общински съвет-Несебър 30.04.2024 г.

26 април, 2024 349

П О К А Н А

 

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Уважаеми господин кмет на община Несебър,

Уважаеми кметове и кметски наместници на населени места,

 

С настоящата покана, Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4 т.1 от ЗМСМА, С В И К В А М  редовно заседание на Общински съвет - Несебър, което ще се проведе на 30.04.2024 г. /вторник/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър «Мелсас», гр. Несебър, ул. „Иван Вазов“ № 12А, при следния проект за:

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Докладна записка вх.№ 259/02.04.2024 г. от Николай Димитров  – кмет на община Несебър, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.

Докладна записка вх.№ 259/02.04.2024 г.

Докл: Кирил Киров
Председател на комисия 

2. Докладна записка вх.№ 266/04.04.2024 г. от Николай Димитров  – кмет на община Несебър, относно обявяване на 2 май за празничен за гр. Свети Влас.

Докладна записка вх.№ 266/04.04.2024 г.

Докл: Кирил Киров
Председател  на комисия

3. Докладна записка вх.№ 282/12.04.2024 г. от Николай Димитров  – кмет на община Несебър, относно изпълнение на решенията на Общински съвет – Несебър, приети през второто шестмесечие на 2023 г.

Докладна записка вх.№ 282/12.04.2024 г.

Докл: Кирил Киров
Председател на комисия

4. Докладна записка вх.№ 285/16.04.2024 г. от Николай Димитров  – кмет на община Несебър, относно упълномощаване на кмета на общината да представлява община Несебър в Асоциацията по ВиК – Бургас, за гласуване на решения на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас и даване на мандат.

Докладна записка вх.№ 285/16.04.2024 г.

Докл: Кирил Киров
Председател на комисия

5. Докладна записка вх.№ 305/17.04.2024 г. от Николай Димитров  – кмет на община Несебър, относно корекция на работните заплати на кмета на общината и на кметовете на населени места

Докладна записка вх.№ 305/17.04.2024 г.

Докл: Благой Филипов
Председател на комисия

6. Докладна записка вх.№ 318/19.04.2024 г. от Дочка Маринова  – секретар на община Несебър и председател на постоянната комисия по чл.4 от Правилника на Общински съвет - Несебър, за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ.

Докладна записка вх.№ 318/19.04.2024 г.

Докл: Благой Филипов
Председател на комисия

7. Докладна записка вх.№ 279/10.04.2024 г. от Николай Димитров  – кмет на община Несебър, относно кандидатстване с проект „Рекултивация на клетка 1 на Регионално депо „Братово – Запад“ по Процедура № BG16FFPR002-2.002 „Рекултивация на регионални депа / клетки на регионални депа за битови отпадъци“, приоритет 2 „Отпадъци“, Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. /ПОС 2021-2027 г./.

Докладна записка вх.№ 279/10.04.2024 г.

Докл: Пейчо Колев
Председател на комисия

8. Докладна записка вх.№ 306/17.04.2024 г. от Върбан Кръстев – председател на Общински съвет – Несебър, относно приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и отчети на изразходваните средства през 2023 г. от Читалищата на територията на Община Несебър.

Докладна записка вх.№ 306/17.04.2024 г.

Докл: Сотир Наумов
Председател на комисия

9. Докладна записка вх..№ 287/16.04.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно обявяване на бивш УПИ ІІ, кв.4801 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“ с кадастрален идентификатор 51500.506.493 по КК и КР на гр. Несебър, за публична общинска собственост, поради отпаднало предназначение.

Докладна записка вх..№ 287/16.04.2024 г.

Докл: Христо Яръмов
Председател на комисия

10. Докладна записка вх..№ 299/16.04.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на кабинет № 11 – рехабилитационен, находящ се в общинска сграда „Здравна къща“ – гр. Несебър, с идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр. Несебър.

Докладна записка вх..№ 299/16.04.2024 г.

Докл: Христо Яръмов
Председател на комисия

11.  Докладна записка вх..№ 300/16.04.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на безвъзмездно право на управление на помещение в общинска сграда с идентификатор 51500.501.295.1 по КК на гр. Несебър – ст. част, ул. „Митрополитска“ № 12.

Докладна записка вх..№ 300/16.04.2024 г.

Докл: Христо Яръмов
Председател на комисия

12. Докладна записка вх..№ 290/16.04.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имот от общински поземлен фонд, съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ, във връзка с § 27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

Докладна записка вх..№ 290/16.04.2024 г.

Докл: Христо Яръмов
Председател на комисия

13. Докладна записка вх..№ 291/16.04.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за земеделски нужди на земеделски имот, представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.24.71 по кадастралната карта на с. Кошарица.

Докладна записка вх..№ 291/16.04.2024 г.

Докл: Христо Яръмов
Председател на комисия

14. Докладна записка вх..№ 289/16.04.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за отглеждане на животни, на земеделски имот, представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.49.213 по кадастралната карта на с. Тънково.

Докладна записка вх..№ 289/16.04.2024 г.

Докл: Христо Яръмов
Председател на комисия

15. Докладна записка вх..№ 288/16.04.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имот от общински поземлен фонд, съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ, във връзка с § 27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

Докладна записка вх..№ 288/16.04.2024 г.

Докл: Христо Яръмов
Председател на комисия

16. Докладна записка вх..№ 301/16.04.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ ХІV-131 в кв.6 по плана на с. Кошарица, ПИ 39164.501.400 по КККР на с. Кошарица, чрез изкупуване идеалната част собственост на община Несебър.

Докладна записка вх..№ 301/16.04.2024 г.

Докл: Христо Яръмов
Председател на комисия

17. Докладна записка вх..№ 298/16.04.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на пристрояване и надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 53045.502.28.17, изградена върху ЗП 3 в УПИ ІІ-общ., кв.5 по плана на гр. Обзор с кадастрален идентификатор № 53045.502.28 по КК на гр. Обзор.

Докладна записка вх..№ 298/16.04.2024 г.

Докл: Христо Яръмов
Председател на комисия

18. Докладна записка вх..№ 296/16.04.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 02703.501.87 по КК на с. Баня, община Несебър, представляващ УПИ ІХ-общ., кв.16 по плана на с. Баня, община Несебър, по реда на чл.35 ал.3 от ЗОС

Докладна записка вх..№ 296/16.04.2024 г.

Докл: Христо Яръмов
Председател на комисия

19. Докладна записка вх..№ 258/02.04.2024 г. от Димитрина Георгиева Димитрова – директор на ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Обзор, относно делегиране на правомощия за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от двора на ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Обзор, определяне на начална наемна цена и срок за предоставяне.

Докладна записка вх..№ 258/02.04.2024 г.

Докл: Христо Яръмов
Председател на комисия

20. Докладна записка вх..№ 302/17.04.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно намаляване на началната тръжна годишна наемна цена за отдаване под наем на нежилищни имоти – частна общинска собственост в гр. Обзор, определена с решение № 72 от протокол № 4/30.01.2024 г. на Общински съвет – Несебър.

Докладна записка вх..№ 302/17.04.2024 г.

Докл: Христо Яръмов
Председател на комисия

21. Предложение вх.№ 280/11.04.2024 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник-кмет на община Несебър, ОТНОСНО разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор № 61056.80.3, м. „Чатал тепе“, землище с. Равда.

Предложение вх.№ 280/11.04.2024 г.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

22. Предложение вх.№ 270/05.04.2024 г. от Виктор Борисов – заместник-кмет на община Несебър, ОТНОСНО разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор № 18469.17.28 по КК на с. Гюльовца, находящ се в м. „Старите лозя“, за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.

Предложение вх.№ 270/05.04.2024 г.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

23.  Предложение вх.№ 294/16.04.2024 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник-кмет на община Несебър, ОТНОСНО даване на съгласие за процедиране на изменение на ПУП-ПР за УПИ І-141 /ПИ  с идентификатор № 53045.501.177 по КК/ в кв.28 по плана на гр. Обзор, община Несебър.

Предложение вх.№ 294/16.04.2024 г.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

24. Предложение вх.№ 256/01.04.2024 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник-кмет на община Несебър, ОТНОСНО одобряване на задание за проектиране  и разрешаване изработването на ПУП-парцеларен план за обект на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии: „Уличен водопровод в частта му от о.т. №44 в ПИ с идентификатор 51500.503.328 до ПИ с идентификатор 51500.76.17 по одобрена КК на гр. Несебър, м. „Кокалу“, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Предложение вх.№ 256/01.04.2024 г.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

25.  Предложение вх.№ 295/16.04.2024 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник-кмет на община Несебър, ОТНОСНО разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 58431.2.53, м. „Сърта“, землище с. Приселци, община Несебър.

Предложение вх.№ 295/16.04.2024 г.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

26. Предложение вх.№ 292/16.04.2024 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник-кмет на община Несебър, ОТНОСНО разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект „Оптично кабелно трасе на „А1 България“ ЕАД до базова станция BGS0219 в имот с идентификатор 53822.18.379“, землище с. Оризаре, община Несебър, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ.

Предложение вх.№ 292/16.04.2024 г.

Докл: Костадин Нищелков 
Председател на комисия

27. Предложение вх.№ 269/05.04.2024 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник-кмет на община Несебър, ОТНОСНО одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на ПУП-Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, обект: „Външно ел. захранване на жилищни сгради в ПИ с идентификатор 39164.13.305 по одобрена КК на м. „Кору дере“, землище с. Кошарица, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Предложение вх.№ 269/05.04.2024 г.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

28. Предложение вх.№ 303/17.04.2024 г.  от Виктор Борисов Борисов – заместник-кмет на община Несебър, ОТНОСНО.. Одобряване на задание за проектиране и разрешаване  изработването на ПУП-Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура: „Площадкови мрежи и съоръжения, тръбна мрежа и кабели ниско напрежение за жилищен комплекс „Райска градина“ - „Арт Хаус“ в поземлен имот с идентификатор 11538.11.10 и преминаващ през поземлен имот с идентификатор №11538.10.10 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, местност „Ага чешме“, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Предложение вх.№ 303/17.04.2024 г.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

29.  Докладна записка вх.№ 304/17.04.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 378 от протокол № 16/23.03.2021 г., по т.43 от дневния ред на Общински съвет – Несебър.

Докладна записка вх.№ 304/17.04.2024 г.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия 

30. Докладна записка вх.№293/16.04.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на „План за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към изменението на климата на община Несебър 2023-2030 г.“, разработен в рамките на проект BGENVIRONMENT-4.004-0010 „Черноморска електромобилност“, с финансовата подкрепа на програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Докладна записка вх.№293/16.04.2024 г.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

31. Докладна записка вх.№ 317/22.04.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване статут за изграждане на обект: „ОПТИЧНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ 07 – 087/ТШ3-0814”. 

Докладна записка вх.№ 317/22.04.2024 г.

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

32. Докладна записка вх.№ 320/23.04.2024 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на схеми за поставяне на РИЕ на терени общинска собственост на територията на гр. Несебър-нова част, к.к. „Слънчев бряг-запад“, пътя между к.к. „Слънчев бряг“ и гр. Свети Влас, гр. Свети Влас, с. Равда и ж.к. „Черно море“, гр. Обзор, с. Гюльовца и с. Оризаре.

Докладна записка вх.№ 320/23.04.2024 г.

ДЗ 320 - РИЕ

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

33. Докладна записка вх.№ 322/24.04.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на скици с позиции за търговски обекти и слънцезащитни конструкции, по реда на чл.56 от ЗУТ и Наредба № 10 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти, рекламно-информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Несебър и схеми за търговия на открито и маси към ЗБО, по реда на Наредба № 2 на Общински съвет – Несебър, на територията на гр. Несебър-нова част, гр. Несебър-стар град, гр. Несебър- ж.к. “Черно море“, к.к. „Слънчев бряг-запад“, гр. Свети Влас, с. Равда, с. Тънково, с. Оризаре, с. Кошарица, с. Гюльовца, с. Баня и гр. Обзор.

Докладна записка вх.№ 322/24.04.2024 г.

ДЗ 322 скици и схеми

Докл: Костадин Нищелков
Председател на комисия

 

Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет - Несебър и са на Ваше разположение от 25.04.2024 г. 

Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общински съвет – Несебър.

Поканата да се публикува на интернет страницата  на Общинския съвет. Общинските съветници да бъдат уведомени  по телефона, за което да бъде съставен протокол. На основание чл.36, ал.1, т.1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: В.  КРЪСТЕВ

 

Предложение за включване в дневния ред:

Докладна записка вх.№ 325/25.04.2024 г.

Докладна записка вх.№ 326/26.04.2024 г.