Общински Съвет Несебър

Одобрени подробни устройствени планове /ПУП/


04 април, 2024 119

ОДОБРЕНИ ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ Протокол №6/29.03.2024 г.

Решение № 132 от протокол № 6/29.03.2024 г. относно вземане решение за одобряване на ПУП - парцеларен план за обект: „Изместване на съществуващ уличен водопровод СТ ф 426 от ПИ 51500.27.14 по кадастрална карта на гр. Несебър, местност „Юрта-Балкана“ с тръба ПЕПП ф 400, РЕ 100, РN 10“, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ....

05 февруари, 2024 246

ОДОБРЕНИ ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ Протокол №4/30.01.2024 г.

Решение № 77 от протокол № 4/30.01.2024 г. относно вземане решение за одобряване на ПУП - парцеларен план за обект: „Външно ел.захранване на многофункционален комплекс, блок А - жилищна сграда и ресторант с идентификатор 11538.13.144.1“ в поземлен имот с идентификатор 11538.13.144 по кадастрална карта на гр. Свети Влас...

22 декември, 2023 197

ОДОБРЕНИ ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ Протокол №3/19.12.2023 г.

Решение № 49 от протокол № 3/19.12.2023 г. относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг - Запад”, в частта му по отношение на УПИ I-657, поземлен имот с идентификатор №51500.508.185 в кв. 303 по плана на к.к. „Слънчев бряг - Запад”. Н...

19 септември, 2023 231

ОДОБРЕНИ ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ Протокол №36/12.09.2023 г.

Решение № 998 от протокол № 36/12.09.2023 г. относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг – запад“, в частта му по отношение на УПИ ІV-614, поземлен имот с идентификатор № 51500.508.187 в кв.403 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“. На основани...

03 юли, 2023 248

ОДОБРЕНИ ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ Протокол №35/27.06.2023 г.

Решение № 955 от протокол № 35/27.06.2023 г. относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план регулация на к.к. „Слънчев бряг-Запад“, в частта му по отношение на УПИ I – 660, поземлен имот с идентификатор № 51500.508.101 в кв.404 по плана на к.к. „Слънчев бряг-Запад“. На основание ч...

05 май, 2023 251

ОДОБРЕНИ ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ Протокол №34/28.04.2023 г.

Решение № 921 от протокол № 34/28.04.2023 г. относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад“, в частта му по отношение на УПИ VIII – общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.183, УПИ IX – 419, идентичен с поземлен...

23 февруари, 2023 201

ОДОБРЕНИ ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ Протокол №32/16.02.2023 г.

Решение № 846 от протокол № 32/16.02.2023 г. относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план-план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг- запад“, в частта му по отношение на УПИ I-449, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.507.228, по кадастралната карта на гр.Несебър, в кв.3101 по плана...

12 декември, 2022 243

ОДОБРЕНИ ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ Протокол №31/05.12.2022 г.

Решение № 798 от протокол № 31/05.12.2022 г. относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад“, в частта му по отношение на УПИ IV-187, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.506.342 и част от улица, представляваща поземлен...

02 ноември, 2022 278

ОДОБРЕНИ ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ Протокол №30/27.10.2022 г.

Решение № 760 от протокол № 30/27.10.2022 г. относно решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект „Външно ел. захранване на КСН ПС „Хелиос“-ВЕЛ 20кV „Телевизия“, местност „Сулуджана“, землище с. Кошарица, общ. Несебър. Н...

26 септември, 2022 265

ОДОБРЕНИ ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ Протокол №29/20.09.2022 г.

Решение № 729от протокол №29/20.09.2022г.относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ I-601, поземлен имот с идентификатор №51500.508.2 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 1001 по ПУП на...