Общински Съвет Несебър

Правилник на ОС


ПРАВИЛНИК

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НЕСЕБЪР,

НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

МАНДАТ  2023 – 2027 г.

 

ГЛАВА ПЪРВА

Общи положения
 

         Чл.1 (1) Този правилник урежда организацията и дейността на Общински   съвет- Несебър,   взаимодействието му  с  общинската администрация  и условията за сдружаване на Община Несебър.

(2) Организацията и дейността на  Общински  съвет - Несебър  се определят и осъществяват въз основа на Конституцията на Република България, Европейската харта за местното самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, останалото действащо законодателство и разпоредбите на този правилник.

          Чл.2  (1) Общинският  съвет е орган на местното самоуправление, избран от  населението на  общината  при условия и по ред, определени от закона.

           (2) Общинският съвет определя  политиката за изграждане и развитие на общината във връзка с осъществяване на дейности, в сферата на:

           1. общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация;

            2.  устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;

            3.  образованието;

            4.  здравеопазването;

            5.  културата;

            6.  благоустрояването и комуналните дейности;

            7.  социалните услуги;

            8.  опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;

            9.  поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници

           10. развитието на спорта, отдиха и туризма.

           11. защита при бедствия

        Чл.3 (1) Общински съвет- Несебър  изпълнява функциите по чл. 21 от ЗМСМА, както и други задачи от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи и не съставляват изпълнителна дейност.

 (2) В изпълнение на своите функции Общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.

   Чл.4   В своята дейност  Общинският съвет се ръководи от следните общи принципи:

  1. законност;
  2. самостоятелност по отношение на държавните органи при вземане на решения;
  3. гарантиране и закрила интересите на  населението  на  община Несебър;
  4. публичност.

ГЛАВА ВТОРА

Конституиране   

          Чл.5 Общинският съвет на Община Несебър се състои от 21 общински съветници.

          Чл.6 (1) Първото заседание на Общински съвет - Несебър  се открива от най-възрастният от присъстващите общински съветници. Той ръководи заседанието до избирането на председател на Общинския съвет.

(2) Общинските съветници, кметът на общината и кметовете на кметства полагат предвидената в чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА  клетва устно, което се удостоверява с подписване на клетвени листове.

(3) Когато общински съветник или кмет е възпрепятстван да присъства при полагането на клетва, той полага клетва преди началото на следващо заседание на общинския съвет.

          Чл.7 (1) Под председателството на най-възрастният общински съветник могат да се проведат само разискванията по избор на председател  на общинския съвет.

(2) Общинския  съвет избира председател с тайно гласуване.

(3) За произвеждането на тайно гласуване се избира временно действаща комисия от  пет души.

           Чл.8  Всеки общински съветник и всяка политическа партия или коалиция, представена в Общинския съвет, може да издига кандидатури за председател .

           Чл.9 (1) Изборът на председател се извършва с бели бюлетини с имената на издигнатите кандидати.  Всеки съветник поставя в плик бюлетина с името на предпочитания от него кандидат и пуска плика в изборната урна.

(2) Зачертани и ръчно изписани бюлетини, празни пликове и пликове с повече от една различни бюлетини се смятат за недействителни гласове. Пликове с повече от една еднакви бюлетини се броят за един действителен глас.

(3) За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците. 

(4) Ако при гласуването   не се получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря, като в него участват двамата кандидати, получили най-много гласове. 

(5) Ако кандидатите са двама и при гласуването никой не получи необходимото мнозинство, процедурата започва отначало,  като  с   решение на общинския  съвет  прието с обикновено мнозинство  се определя деня, часа и мястото  за  продължаване  процедурата по избор на председател на общинския съвет.   

(6)  Реда на ал.5  се  прилага и в случаите, в които имаме издигнат един кандидат, но той не е получил гласовете на повече от половината от общия броя съветници.

Чл.10 (1) Председателят на  Общински съвет - Несебър  може да бъде предсрочно освободен:

 1. При подаване на оставка
 2. При трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател  за повече  от три месеца с решение взето по реда на избор на председател .
 3. При влизане в сила на акт , с който е установен конфликт на интереси по Закона за  противодействия  на корупцията.  

(2) В случаите по ал. 1, т. 1 прекратяването на  правомощията настъпва без да се обсъжда и гласува  То поражда действие от обявяване на изявлението за прекратяване пред общинския съвет.

(3) В случаите по ал.1, т.2 искането се подлага  на тайно гласуване на първото заседание на съвета след деня на постъпването му и се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от общия брой на общинските съветници.

(4) При предсрочно прекратяване на правомощията, нов избор се произвежда в 14-дневен срок от приемането на решението. До произвеждането на нов избор за председател на общинския съвет заседанията на съвета се ръководят от общински съветник, избран с обикновено мнозинство от общия брой на общинските съветници.

(5) При отсъствие на Председателят на общинския съвет, както и при обсъждане на дейността му, заседанието на съвета се председателства от общински съветник, избран с обикновено мнозинство от присъстващите.

            Чл.11  Всички последващи промени в ръководството на Общинския съвет се извършват по реда на тази глава от Правилника.

ГЛАВА ТРЕТА

Органи на управление

            Чл.12 (1) Председателят на Общински съвет - Несебър  освен правомощията по чл. 25 от ЗМСМА:

 1. Предлага назначаването на служителите в звеното за подпомагане дейността на Общинския съвет, ръководи контролира тяхната работата и определя конкретните им функции .
 2. Разпределя работните материали по дейността на  Общинския съвет между неговите комисии според компетентността им;
 3. Осигурява необходимите условия за работата на комисиите на Общинския  съвет и на общинските съветници;
 4. Удостоверява с подписа си протоколите от заседанията на  Общинския  съвет.
 5. Определя местата в заседателната зала за: общинските съветници, участващите с право на съвещателен глас, гостите, представителите на медиите и гражданите;
 6. Следи за спазването на този правилник;
 7. Представлява Общинския съвет пред външни лица и организации.
 8. Подготвя за обявяване на населението на приетите от Общинския съвет актове.
 9. Разрешава  или  отказва   предоставяне на  достъп до обществена информация по реда  на чл.28  ал.2  от Закона за достъп  до обществена информация. 
 10. Изпълнява  и  други  функции, възложени му от законите на страната,  Общинския съвет и този Правилник.
 11. Председателят на общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на общината чрез официалната интернет страница на Общинския съвет.

(2) Председателят на Общинския съвет има  всички права по трудово правоотношение, освен тези, които противоречат или са несъвместими с неговото правно положение.

(3)  Председателят  на Общинския съвет получава месечно възнаграждение в размер на 90 процента от месечното възнаграждение на кмета на общината, при ненормирано работно време.

                       

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

Групи общински съветници

            Чл.13 (1) Общинските съветници могат да образуват политически представителни групи според партийната си принадлежност или политическата си ориентация.

(2)  Минималният брой общински съветници за образуване на група е от двама  души.

            (3) Общински съветници, чийто брой е недостатъчен за образуване на отделна група, могат да се присъединят към вече образувани такива групи и да създадат политически съюз.  Той има правата на една представителна група.

(4) Когато броят на общинските съветници в една група спадне под определения минимум, тя преустановява своето съществуване.

            (5) Името на групата не може да повтаря име на организация, партия или коалиция, която вече се е регистрирала по съответния ред.

          Чл.14(1) Всяка политическа представена група, представя на председателя на  общинският съвет  списък  с имената на  общинските съветници участващи в групата  и на нейният  представляващ.                

            (2) Всеки общински съветник може да членува само в една група.

             (3) Условията за членуване, възникване и прекратяване на членството, както и правата и задълженията на членовете, се определят от самата група в съответствие с разпоредбите на този правилник.

ГЛАВА ПЕТА

Комисии

        Чл.15 (1) Общинския съвет избира от своя състав постоянни и временни комисии, в които могат да бъдат  привличани  специалисти и консултанти .

          (2)Средствата за възнаграждение на специалистите се предвиждат в бюджета на Общинският съвет, по предложение на председателя на съответната комисия.

          (3)Специалистите и консултантите могат да дават писмени становища по искане на съответната комисия.

          (4) Гражданите и юридическите лица могат да внасят писмени предложения и становища в комисиите на общинския съвет.

         Чл.16 (1) Постоянните комисии на Общински съвет - Несебър  са:

 1. Комисия по законност, обществен ред, местно самоуправление  и контрол по изпълнение  на решенията на Общинския съвет .
 2. Комисия по бюджет и финанси.
 3. Комисия  европейски фондове, национални и регионални програми и инвестиционна политика.
 4. Комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия.
 5. Комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда.
 6. Комисия по образование, здравеопазване, вероизповедание и социални дейности.
 7. Комисия по култура,  туризъм , спорт , рекламна дейност и международно сътрудничество.

8.    Комисия   по Закона за противодействие на корупцията.  

        (2)   Комисиите по ал. 1 са в състав от 7  души.

       Чл.17(1) Всеки общински съветник е член на поне една постоянна комисия.

        (2)Всеки общински съветник може да бъде избиран  в състава на 3 /три/    постоянни  комисии и  има право да бъде председател на 1 постоянна комисия и заместник-председател на 1  постоянна комисия.

          (3) Председателят на Общинския съвет може да участва в работата на всички постоянни или временни комисии с право на съвещателен глас.

       Чл.18  (1)  Ръководството на всяка постоянна комисия се състои от председател и  зам. председател,  които се избират  с явно гласуване от общинския съвет.

           (2) Председателят на  постоянната  комисията организира работата на комисията, ръководи  заседанията и , и поддържа връзки с другите комисии, административното  звено на Общинския съвет и с председателят  на  Общинския съвет. При отсъствието му,  заседанията се водят от зам. председател и/или избран член от състава на комисията.

    Чл.19 (1) Председателите, зам. председателите и членовете на постоянните комисии се освобождават с решение на  Общински съвет - Несебър

           (2) В случаите по предходната алинея  решението се приема с повече от половината от общия брой на съветниците.

            (3) Промени в  състава на комисиите могат да се правят  по предложение  на председателят на Общинският  съвет или 1/ 3 от  членовете на  съответната комисия.

    Чл.20 (1) Съгласно чл. 49, ал. 1 от ЗМСМА постоянните и временните комисии  имат за задача:

 1. Да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите;
 2. Да подпомагат Общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване;
 3. Да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на Общинския съвет.

     (2) Постоянните комисии разглеждат,  докладни записки, предложения, доклади и други актове,  разпределени им от Председателя на Общинския съвет. Комисията  приема решение,  с което изразява  становище по  предложения проект за   решение.

           (3) Постоянната комисия може да измени / или  изготви нов проект за решение, като в този случай  в решението си  излага  мотиви  за   изготвения нов проект за решение.  

          (4)  Когато прецени, че  приложената административна преписка към приложеният проект за решение е непълна,  постоянната комисията може да  приеме решение, последната да не   бъде включвана в дневния ред на предстоящото  заседание  на Общинския съвет и да я  върне на вносителя. В тези случаи  комисията  излага мотиви  в решението си  и  исканията  си към вносителя за попълване на преписката. Препис от решението  на комисията се изпраща  на вносителя за сведение и изпълнение, чрез  административното звеното  при  Общинският съвет.          

         Чл.21 (1) Дневният ред, периодичността и продължителността на заседанията на комисиите се определят от  Председателят на Общинския съвет, след  съгласуване с председателят на  постоянната комисия.

         (2) Постоянната комисия се свиква на заседание от Председателят на Общинския съвет

и/или от председателя на комисията, чрез административното звено към Общинския съвет.

        (3) Постоянните комисии заседават при присъствие на повече от половината от техните членове.

        (4) Решенията на постоянните комисии се вземат чрез явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите.

        Чл.22 (1) В заседанията на постоянните комисии могат да участват с право на съвещателен глас  кметът,  зам. кметовете, секретарят на  общината, кметовете на кметства и кметските наместници.

         (2) Участващите в заседанията на комисиите са длъжни да спазват изискванията във връзка с опазване на служебната и държавната тайна, както и на сведения, отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите.

         (3) При обсъждане на проекти за решения и други актове или други въпроси присъства и вносителят или негов представител при покана от председателят на съответната комисия.

        (4)  На заседанията  на  постоянните комисии  може да присъства и общински съветник, който не е член на съответната комисия, но желае да изрази становище и/или мнение по конкретен въпрос от дневния ред на комисията.   

        Чл.23 (1) Председателят на Общинския съвет обявява график на заседанията на комисиите в интернет  страницата на Общинският съвет  и информационното  таблото на общината , не по – късно от три дни преди заседанието на съответната комисия, като в същият срок  писмено или по телефона, чрез  звеното  по чл. 29а от ЗМСМА се  уведомяват членовете на комисията.   

       (2) Проекта  за дневен ред  и   докладните  записки  с предложения проект  за  заседанията  на  постоянните комисии се изпраща  на всички общински съветници  на посочен от тях електронен адрес,  един ден преди заседанието.

      (3) Членовете на съответната постоянна комисия получават, докладните записки и приложените към тях документи на хартиен носител  или по електронен път един ден преди заседанието. Останалите общински съветници, могат да се запознаят с приложените към докладните записки материали, преди официалното им получаване  по реда на чл.28 ал.5,  в  канцеларията на Общинският съвет.

     (4)  В дневния ред на  постоянните комисии, се включват и всички  докладни записки   постъпили до деня на заседанието, като в този случай същите се  предоставят на членовете на съответната комисия на хартиен носител,  преди заседанието на съответната комисия, а на останалите общински съветници по реда на чл. 28 ал.5.

         Чл.24.(1) По инициатива на Председателя на Общинския съвет, в случаите  в които  постъпилите проекти за решение  следва да   бъдат разгледани  не само от водещата комисия, могат да се провеждат  съвместни заседание на комисиите, които се ръководят от Председателят на Общински съвет и/или посочен от него председател на постоянна комисия съобразно естеството на разглежданият проект.

            (2) При съвместните  заседания се приема  общ проект за решение  с  обикновено мнозинство.

            (3) При  различни становища и/ или при неприемане на решение по ал.2,  всяка комисия изготвя свое самостоятелно становище, което  се   докладва на заседание на  Общинския съвет.

           Чл.25    Становищата на постоянните комисии се докладват на заседанията на Общинския съвет,  от председателите на постоянните комисии, при тяхно отсъствие от зам. председателите  или от определен от тях  член на заседание на Общинския съвет.

          Чл.26 (1) За заседанията на постоянните комисии се води съкратен протокол, в който се отбелязват  изразени  становища  по  проектите за Решения на Общинския съвет.

            (2)  Протоколът се изготвя от определен служител от   звеното  по чл.29 а от ЗМСМА   към Общинския съвет  и се подписва от председателят на комисията , при негово отсъствие от зам. председателя и  от лицето изготвило протокола.

            (3) Копие от протоколът се  съхранява в архива на Общинския съвет.

          Чл.27 (1) Временни комисии се образуват с решение на Общински съвет по конкретен повод - за проучване на отделни въпроси, за провеждане на анкети и др.

             (2) Задачите, числеността, съставът, срокът на дейност и финансовите средства на временните комисии се определят от  Общинския съвет.

             (3) Правилата за работа на постоянните комисии се прилагат и по отношение на временните комисии.

             (4) Временните комисии преустановяват дейността си с изготвяне на отчет и с решение на Общинския съвет.

          

ГЛАВА ШЕСТА

Заседания

          Чл.28 (1) Общински съвет - Несебър заседава в залата  на Община Несебър – гр. Несебър, ул. „Иван Вазов” 12А  или на друго място, определено от неговия председател, не по-малко от 6 пъти годишно.

            (2) Общинския съвет се свиква на заседание от неговия председател:

            1.  По негова инициатива;

            2.  По искане на 1/3 от общинските съветници;

            3. По искане на 1/5 от избирателите в общината;

            4. По искане на Областния управител.

           (3) В случаите по ал. 2, т. 2, 3 и 4 Председателят на Общинския съвет свиква заседание, което се провежда в 7-дневен срок от внасяне на искането.  След изтичането на този срок, ако заседанието не бъде свикано от председателя, то се свиква от вносителя на искането и се провежда в 7-дневен срок от свикването.

         (4) Уведомяването на общинските съветници за заседанията на Общинския съвет се  извършва по телефона или  с  покани, изпратени на посочен от тях електронен  адрес  5 дни преди заседанието от служител на административното звеното по чл.29а от ЗМСМА.  Поканата се публикува и на  интернет страницата на Общинският съвет и съдържа деня, часа, мястото и проект за дневния ред на заседанието.   

          (5) Материали по предварително обявения дневен ред са на разположение на общинските съветници в канцеларията на Общински съвет - Несебър от момента на поканата.     

          (6)  Писмени материали с особено голям обем, като програми, концесионни анализи и други подобни, с изключение на проекта и отчета на общинския бюджет, се предоставят за ползване от общинските съветници в канцеларията на Общинския съвет.

         Чл.29 (1) Общинския  съвет заседава в работен ден от седмицата с начален  час   определен от Председателя на Общинския съвет  в периода   09.00 – 17.00  часа. 

      (2) При събития и неотложни въпроси, за които се налага спешно свикване на  Общинския съвет, Председателят насрочва извънредно заседание, на което се обсъжда само проблемът, по повод на който се провежда заседанието. Материалите за извънредното заседание могат да бъдат раздадени и на самото заседание. Уведомяването на общинските съветници за това заседание се извършва 24 часа преди заседанието, по телефона, като за това се съставя протокол от служител в звеното по чл.29а от ЗМСМА.

    (3)    Причина за провеждане на извънредно заседание може да бъде: настъпване на непредвидими обстоятелства – природни бедствия, промишлени аварии със значителни щети, обществени социални проблеми, които изискват спешно вземане на решение; както и спазването на законосъобразен или друг установен срок, който не позволява прилагането на установената процедура, или срокове, свързани с усвояване на средства.    

          Чл.30  (1) Заседанията на Общинския съвет са публични. Общинският съвет може да реши някои от заседанията да се проведат при закрити врати.

            (2) Лица, които не са общински съветници, могат да присъстват на  публичните заседания, по реда, определен от председателя, като заемат специално определените за тях места. По време на заседанията те са длъжни да спазват установения ред.

            (3) При безредие сред  присъстващите в залата  председателят въдворява ред и може да разпореди да бъдат отстранени отделни граждани или всички външни лица.

        Чл.31(1) Заседанията на Общинския съвет са закрити, когато важни държавни или обществени интереси налагат това.

            (2) Предложение за закрито заседание могат да направят Председателят на Общинския съвет, всеки един от общинските съветници или кмета.

            (3) При постъпило предложение за закрито заседание председателят поканва всички външни лица да напуснат залата. След като изслуша мотивите на вносителя на предложението, Общинския съвет го обсъжда и гласува. Съобразно резултата от гласуването заседанието продължава като закрито или открито.

            (4) Решенията, взети на закрито заседание, се обявяват публично по общия ред.

        Чл.32  (1) Откритите заседания на Общинския съвет могат да бъдат предавани пряко или чрез излъчване на репортажи по електронните средства за масово осведомяване по тяхно искане или по покана на председателя.

           (2) Представителите на медиите, желаещи да отразяват заседанието на Общинския съвет се регистрират в нарочен дневник в деловодството на Общинския съвет непосредствено преди започване на заседанието.

            (3) Пряко предаване на заседания може да се излъчва с решение на  Общинския съвет.

       Чл.33 (1) Председателят открива заседанието, ако присъстват повече от половината от общия брой на общинските съветници. Присъствието на Общинските съветници се отразява в присъствен  лист, който е неразделна част от протокола на проведеното заседание.

         (2) Проверка на кворум се извършва след всяка почивка или прекъсване на заседанието, както и със самото гласуване.  Проверка на кворума се извършва и когато общински съветник или група съветници изрази мнение, че в залата не е налице необходимия кворум.

         (3)   Председателят прекратява заседанието, когато в залата няма необходимия кворум.

         (4)   Председателят  закрива заседанието при изчерпването на дневния ред.

      Чл.34  След откриването на заседанието от Председателя на Общинския съвет се пристъпва към обсъждане и гласуване на проекта за дневен ред.  В него по изключение  могат да бъдат включени и въпроси извън предварително обявения проект за дневен ред, когато за предложението  гласуват  най - малко  повече от половината  от общия  брой на общинските съветници. Предложението за включване  може да бъде направено  в случай, че същото бъде регистрирано в деловодството на общинския съвет, не  по – късно от  12:00 ч.  в деня предхождащ заседанието. В тези случаи не важи  изискването на чл.55 ал.4 от Правилника.

      Чл.35 (1) Председателят на Общинския съвет ръководи заседанието и дава думата за изказване.

        (2) Въпросите от дневния ред и проектите за решения се докладват на заседанието от председателите на постоянните комисии, кмета на общината, негов заместник или упълномощено от него лице.

        (3) Общинският съветник се изказва след като председателят му предостави думата.

        (4) Думата се иска от място с вдигане на ръка.

        (5) Председателят на Общинския съвет дава думата за изказвания до 5 минути на ръководителите на политическите представителни групи, а при тяхното отсъствие - на заместниците им или на упълномощен от тях общински съветник, когато я поискат, в рамките на дискусиите по дневния ред и времето, определено на политическите представителни групи.

     Чл.36 (1) По процедурни въпроси думата се дава веднага, освен ако има направени искания за реплика, дуплика или за обяснение на отрицателен вот.

          (2) Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретно нарушаване на реда за провеждане на заседанията, предвиден в този правилник, или които съдържат предложения за изменение и допълнение на приетия ред за провеждане на заседанието, включително тези за:

1.Прекратяване на заседанието;

2.Отлагане на заседанието;

3.Прекратяване на разискванията;

4.Отлагане на разискванията;

5.Отлагане на гласуването;

6.Проверка на кворума.

        (3) Процедурните въпроси се поставят в рамките на не повече от 2 минути, без да се засяга същността на обсъждания въпрос.

     Чл.37 (1) Когато е постъпило процедурно предложение, думата се дава на един общински съветник, който не е съгласен с него.  Предложението се поставя веднага на гласуване, без да се обсъжда.

        (2) Когато е постъпило предложение за прекратяване на разискванията, то не се обсъжда, а се преминава към гласува на проекта за решение. 

    Чл.38 Когато има предложение за отлагане на разискванията, се прилагат правилата на предходния член.  При предложения за прекратяване на разискванията или за отлагането им най-напред се гласува предложението за прекратяване на разискванията.

    Чл.39 (1) Заседанието може да бъде прекратено или отложено с решение на Общинския съвет по предложение на председателя или на политическа представителна група.

        (2) Когато са постъпили предложения за прекратяване на заседанието или за отлагането му, първо се гласува предложението за прекратяване на заседанието.

      Чл.40 (1) При шум или безредие, с което се пречи на работата на общинските съветници, или когато важни причини налагат, председателят може да прекъсне заседанието за определено време.

         (2) Всяка политическа представителна група може да поиска прекъсване на заседанието до 15 минути веднъж на заседание.  Председателят прекъсва заседанието веднага след като това бъде поискано и определя продължителността на прекъсването.

     Чл.41 Общинските съветници  се изказват  от  работните  си  места по обсъждания въпрос  до  3 минути.

     Чл.42 (1) Когато изказващият се отклонява от обсъждания въпрос, председателят го предупреждава и ако нарушението продължи или се повтори, му отнема думата.

          (2) Общинският съветник не може да прави изказване  по същество повече от един път по един  и същи въпрос, освен ако не се налага  изясняване на изказването.

       Чл. 43  (1) Общинският съветник има право на реплика.

           (2) Репликата е кратко възражение по съществото на приключилото изказване.  Тя се прави веднага след изказването и не може да трае повече от 2 минути.

           (3) По едно и също изказване могат да бъдат направени най-много 3 реплики.

           (4) Не се допуска реплика на репликата.  Общинският съветник, към когото е отправена репликата, има право на отговор (дуплика) с времетраене до 2 минути след приключване на репликите.

       Чл.44  Общинският съветник има право на лично обяснение до 3 минути, когато в изказване по време на заседанието е засегнат лично или поименно. Думата за лично обяснение се дава в края на заседанието по ред, определен от председателя на съвета.

     Чл.45 (1) Кметът, заместник - кметовете, секретарят на общината, главният архитект, кметовете на кметства и кметските наместници могат да участват в обсъждането на предложени от тях проекти за решения, както и по въпроси  касаещи населеното място, за което отговарят.

        (2)На заседанието  на Общинският съвет, задължително присъства вносителят  на материалите, които се обсъждат на заседанието.

     Чл.46 (1) Решенията на Общинския съвет се вземат с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници, освен в случаите в които със специален закон е определено друго мнозинство. Съветът може да реши гласуването да бъде тайно.

         (2) Гласуването е лично.  Гласува се "за", "против" или "въздържал се".

              (3) Явното гласуване се извършва чрез:

 1. Електронната система, а при техническа невъзможност за нейното ползване - с вдигане на ръка;
 2. Поименно - чрез електронната система, а при техническа невъзможност за нейното ползване - при съобщаване имената на съветниците от председателя и отговаряне със "за", "против", "въздържал се". Разпечатката от поименното гласуване е неразделна част от  решението от протокола.
 3. Саморъчно, чрез  подписване в списък, съдържащ имената на съветниците и колони "за", "против", "въздържал се", като всеки съветник поставя подписа си в една от колоните.

            (4)   Тайното гласуване се извършва с бюлетини.

     Чл.47 Предложение, за гласуване чрез саморъчно подписване или за тайно гласуване може да бъде направено от всеки общински съветник или от политическа представителна група.  Предложението се поставя на гласуване без разисквания.  Изслушва се по един общински съветник от политическа представителна група, която не е съгласна с направеното предложение.

     Чл.48 (1) Гласуването започва непосредствено след обявяването му от председателя.

           (2) От започването на процедурата по гласуване до приключването й не се допускат изказвания.

      Чл.49 (1) Гласуването се извършва по следния ред:

 1. Предложение  за  проект за решение  докладвано от водещата постоянна комисия
 2. Предложения за  изменение и/или  допълнение на проекта за решение  на водещата комисия 
 3. Предложението за решение  на вносителя /от докладната записка/    
 4. Предложения за  изменение и допълнение на проекта  на вносителя /от докладната записка/
 5. Предложение за нов проект за решение.
 6. Предложение за отлагане за следващо заседание.

           (2) В случаите в които, постъпят  две  или повече предложения от едно и също естество, при спазване на  последователността на ал.1  предложенията се  гласуват по реда на тяхното постъпване .

     Чл.50 (1) Предложението се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от присъстващите общински съветници, освен ако в закон не е предвидено друго.

 (2) Решенията на Общинския съвет по чл. 20,  чл. 21, ал. 1, т. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17 и 20 и по чл. 21а, ал. 3 и чл. 45 ал.2 от ЗМСМА се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците  

     Чл. 51  (1) Резултатът от гласуването се обявява от Председателя веднага.

          (2) Когато процедурата по гласуването или резултатът от него бъдат оспорени от общински съветник Председателят може да разпореди гласуването да бъде повторено. Резултатът от повторното гласуване е окончателен.

   Чл.52 (1) За всяко заседание на Общинския съвет се води протокол,  който се  изготвя   най-късно 7 дни след заседанието,   подписва се от  Председателя на Общинския съвет и лицето  което  го  е изготвило. 

       (2) Към  протокола се прилагат протоколите за произведеното тайно, саморъчно подписано или поименно гласуване и материалите от дневния ред .

       (3) Общинските съветници могат да преглеждат  протоколите от заседанията и да искат поправянето на грешки в тях в 7- дневен срок от деня на заседанието.  При спор въпросът се решава от съвета на следващото заседание.

      Чл.53 (1) Поправки на явна фактическа грешка и техническа грешка в приетите от  Общинския съвет актове се извършват по нареждане на Председателя, по искане на  вносителят на проекта за решение  или общински съветник  след  като се  вземе становището   и  на  председателят на  съответната водеща  комисия.

        (2) Председателят на Общинския съвет предоставя на общинските съветници протокола от заседанието на Общинския съвет  в  канцеларията на Общинския съвет,   за запознаване в  срок  до  7 дни считано от датата на провеждане на заседанието.

 

ГЛАВА СЕДМА

Внасяне , обсъждане и приемане на проектите за решения и други актове 

         Чл.54  (1) Общинският съвет  приема наредби  правилници, решения,  инструкции и обръщения   по въпроси от местно значение при условия на чл. 21 от ЗМСМА .

         (2) Право на инициатива на  проектите по ал.1 имат  общинските съветници, кметът на община, заместник-кметовете и секретарят на общината, кметове на кметства,  както и главният архитект  и управителите на търговските дружества, в които Общината има участие. Проектът за годишния бюджет на  общината се внася от кмета на общината. Предложенията трябва да съдържат:

 1.Информация за целесъобразността и законосъобразността необходима за вземане на правилно решение .

2.Проект за решение, придружен със становище или съгласувано с юриста на Общинския съвет или юриста на общинската администрация, когато предложенията са направени от нея.

          (3) Общинския съвет,  може  да   приеме  решения  по постъпили    предложения  на   граждани,  юридически лица, сдружения   с нестопанска цел.  В случаите в които предложенията са от компетенцията на Общинския съвет,  се разпределят от председателя  на общинския съвет към съответната постоянна комисия,  за изразяване на становище по  направеното предложение.

         (4) Въз основа на становището по ал.3, Председателят на Общинския съвет изготвя докладна записка  с проект за решение и я внася за приемане на решение от Общинският съвет.

          (5)  Постъпили предложения сигнали, жалби, и др. заявления  от граждани,  юридически лица и сдружения с нестопанска цел, които не са от  изключителната компетентност  на Общинския съвет, се разпределят от председателя на общинския съвет  на  съответната  постоянна комисия за запознаване. По поставените  въпроси в жалбата, заявлението   или  сигнала,  постоянната комисия  изразява  становище и/или изпраща на съответния компетентен орган, за което се уведомява заинтересованото лице, чрез председателят на общинския съвет.

       Чл.55  (1) Наредбите се издават за уреждане съобразно нормативните актове от по-висока степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение.

(2) С инструкция Общинския съвет дава указания относно прилагане на нормативен акт издаден от Общинския съвет или чието изпълнение трябва да се обезпечи.

(3) С правилник се уреждат организацията или вътрешния ред на дейността на местните органи.

(4) По въпроси от обществена значимост Общинският съвет може да изрази своето отношение с декларация или обръщение.

(5)  По останалите въпроси от компетенцията му, Общинския съвет се произнася с решение.

(6) Не  могат да бъдат   включвани  в проекта за дневен ред, материали, които не са обсъждани в постоянните комисии.

       Чл.56 (1) Проектите за правилници, наредби и инструкции  и  решения се внасят за разглеждане в Общинския съвет от лицата по чл. 54, ал.2.

      (2) Проекти на нови наредби, правилници, инструкции, както и за изменение и допълнение на действащи такива, се внасят за разглеждане в Общинския съвет  при условията и реда на Закона за нормативните актове и този правилник, доколкото не противоречи на закона.

      (3) В случаите, в които вносител на акта по ал.2 е кмета на общината, след публикуването на проекта на нормативния акт на интернет страницата на портала за обществени консултации, вносителят уведомява общинските съветници, чрез Председателя на Общинския съвет за изготвения проект и сроковете за изразяване на писмени становища и предложения по него. 

      (4) В случаите, в които вносител на акта по ал.2 е общински съветник, проектът се публикува от звеното по чл.29а от ЗМСМА , на интернет страницата на Общинския съвет, раздел  Проект на  наредби и се  уведомява кмета на общината и общинските съветници, чрез Председателя на Общинския съвет, за изготвения проект и сроковете за изразяване на писмени становища и предложения по него.

       (5) Преди внасянето на проект по ал.2 за  разглеждане на заседание на Общинския съвет, вносителят е длъжен да проведе обществена консултация и да публикува справка за постъпилите предложения по време на същата, заедно с обосновка за неприетите предложения на съответната интернет страница.

      (6) В случаите, в които вносител на проекта за нормативен акт е общински съветник, постъпилите в срока на проведената обществената консултация становища и предложения, се разглеждат от постоянната комисия по Законност и обществен ред местно самоуправление и контрол по изпълнение  на решенията на Общинския съвет, която изготвя и публикува справка на постъпилите предложения, заедно с обосновка за неприетите предложения, на интернет страница на Общинския съвет, раздел – Проект на   наредби.

           (7) При обсъждане на внесен проект на нормативен акт на заседание на Общинския съвет, не могат да се правят нови предложения по същество, а само редакционни изменения.

          (8) Не се допускат до разглеждане и приемане Проекти на Правилници, Наредби, Инструкции и Решения, които не са били разпределени и разгледани от постоянни или временни комисии, с изключение на проекти за решения по важни и нетърпящи отлагане въпроси, свързани с обществени интереси, чието незабавно не решаване би довело до тежки последици. В този случай вносителят на проекта за решение следва да изложи пред Общинския съвет обстоятелствата, налагащи незабавното решение. Включването на такъв проект за решение в дневния ред, става след гласуване.                       

           (9) Проектите за нови Наредби и други нормативни актове и измененията им , се приемат от Общинския съвет на едно четене   в рамките на едно заседание.

        Чл.57 (1)  Председателят на Общинския съвет  изпраща приетите решения, правилници, наредби и инструкции до Областния управител, кмета на Общината и други органи в

7-дневен  срок от  изготвянето на протокола,   освен ако в закон не е предвидено друго.

         (2) Актовете на Общинският съвет се довеждат до знанието на населението в срока по ал.1 чрез средствата за масово осведомяване и/или чрез Интернет страницата на общинския съвет и се изнасят на определено в Общината информационно табло, за което се съставя протокол, в който се отбелязва датата на обявяването и свалянето им от таблото.

       (3) Копие от актовете на Общинския съвет се съхраняват в подходящо помещение определено от кмета на Общината, където се осигурява възможност на гражданите да се запознаят с тях  и/или получат  копие от даден акт срещу заплащане на такса определена  от Общинския съвет .

ГЛАВА  ОСМА

Общински съветник

       Чл.58 Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагане на клетвата по чл. 32 ал.1 от ЗМСМА  и се прекратяват с изтичане  срока на пълномощията на Общинския съвет.

        Чл.59 Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно при условията на   чл. 30  ал.4 от ЗМСМА .

        Чл.60  Предсрочното прекратяване на правомощията на общински съветник се извършва по реда на чл.30 ал.5 или съответно по чл.30 ал.6 на ЗМСМА.

          Чл.61 (1) Общинският съветник има право:

 1. Да бъде избиран в състава на постоянни и временни комисии на Общинския съвет ;
 2. Да предлага включването в дневния ред на заседанията на Общинския съвет и разглеждането на въпроси от компетенциите на съвета и да внася проекти за решения;
 3. Да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета;
 4. Да отправя питания към кмета и кметовете на кметства;
 5. Да  получава възнаграждение за участието си в заседанията на Общинския съвет и на неговите комисии.

(2) За участие в заседание на Общинския съвет и на неговите комисии общинският съветник получава месечно  възнаграждение, както следва:

 1. Общински съветник, член на три постоянни комисии получава  месечно възнаграждение в размер на 70  на сто от средната брутна заплата, определена в общинската администрация. 
 2. Общински    съветник, член  на две постоянни  комисии  получава месечно  възнаграждение в  размер на 95 % от възнаграждението по  ал.2 т.1.
 3. Общински съветник, член на една постоянна комисия получава месечно възнаграждение  в  размер на 90  % от възнаграждението по ал.2  т. 1.

         (3) Възнагражденията по ал.2 се заплащат въз основа на справка за присъствието на общинските съветници на заседание на постоянните комисии и заседание на Общинския съвет, заверена от Председателя на Общинския съвет

        (4) Пътните и други разноски направени от общинския съветник във връзка с работата му в съвета се изплащат от Общинския съвет. Командировъчните се подписват от Председателя на Общинския съвет.

      Чл.62 Общинският съветник се приема  с предимство от кмета на Общината, неговите заместници, директорите на дирекции  и  началниците на  отдели  и  служби .

      Чл. 63  (1 )Общинският съветник е длъжен:

            1.  Да присъства на заседанията на Общинския съвет и на постоянните комисии, в които е избран и да участва в решаването на разглежданите въпроси;

            2.  Да поддържа връзки с избирателите и да ги информира за дейността и решенията на Общинския съвет.

          (2) При  отсъствие от заседания на комисии от месечното възнаграждение  на общинския съветник се удържат 5 %   за всяко отсъствие, но не повече от 15 % от цялото месечно възнаграждение.

           (3) При отсъствие от заседание на Общинския съвет  се удържат 10% от възнаграждението.

       Чл.64 (1) Общинският съветник не може да участва при вземане на решения, когато се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на съпруг и роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен включително и по сватовство до втора степен включително. .

          (2) Съгласно изискванията на Закона за противодействие на корупцията общинският съветник е длъжен да си направи самоотвод и да не участва  в подготовката, обсъждането и приемането на решения, по отношение на които има заявен частен интерес .             

         (3) Когато на заседание на  постоянните и временни комисии и заседанията на   Общинският съвет   се обсъжда и решава въпрос, по който  общинският съветник  е обявил частен интерес, последният не може да участва в обсъждането и да гласува. В тези случаи решенията се приемат с предвиденото мнозинство като се изключи лицето, което е обявило частен интерес. Обстоятелствата по тази алинея се отразяват в протокола от съответното заседание.

        (4)  Самоотводите и отводите се правят незабавно след възникване или узнаване на данните за наличие на частен интерес.

       (5) Самоотводите и отводите се мотивират, като се посочва частният интерес, който е причина за отстраняването от изпълнението на конкретното правомощие или задължение.

     Чл.65 (1) При изпълнение на своите правомощия общинският съветник има право:

            1. Да ползва материално-техническата база и услугите на администрацията на общината;

            2. Да има достъп до ръководните длъжностни лица в общината, който при необходимост се гарантира чрез график;

            3. Да получава компенсация на разходите, които е извършил при осъществяване дейността си на съветник;

            4. Да получава необходимата за неговата дейност информация съгласно чл. 33, ал. 2 от ЗМСМА.

    Чл.66 Общинският съветник няма право :

1.Да прекъсва изказващите се на заседания на Общинския съвет и комисиите.

2.Да отправя лични нападки, отнасящи се до личния живот или увреждане на доброто име на гражданите, както и нападки уронващи престижа на Общинския съвет и общинската администрация.

3.Нарушителят по т.2 се наказва съгласно чл.67, ал.1, от т.1 до т.4.

     Чл.67 (1)  Председателят на Общинския съвет  може да приложи спрямо общински съветник една от следните дисциплинарни мерки :

1.Напомняне

2.Забележка

3.Отнемане на думата

4.Отстраняване от заседание

(2) Напомняне се прави на всеки оратор, който се отклони от предмета на разискванията или нарушава реда на заседанието по какъвто и да е друг начин.

(3) Забележка се прави на общински съветник, на когото е направено вече напомняне на същото заседание и който продължава да нарушава реда.

      Чл.68 (1) Председателят  на Общинския съвет може да предложи на съвета отстраняване до следващо гласуване,  до следващо заседание, до следваща  точка от дневния ред или до следващо заседание на общински съветник който:

1. Възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин;

2. Създава безредие в залата;

3. Призовава към насилие;

4. Оскърбява Общинския съвет.

            (2) Председателят може  да отстрани от залата и лица, които не са съветници  и извършват действия   по  ал. 1 т.2,3,4. 

ГЛАВА ДЕВЕТА

Форми на контрол

            Чл. 69  Общинските съветници имат право да отправят питания до кмета  на Общината, кметовете на кметства, въпроси по актуални проблеми, които представляват обществен интерес.

            Чл.70 (1) Питанията се отправят чрез председателя на Общински съвет - Несебър в писмена форма най-късно 5 дни преди началото на заседанието, на което следва да се даде отговор.

          (2) Отговорът е устен или писмен.  Отговорът е писмен по желание на общинския съветник.

         (3) Председателят на Общински съвет - Несебър уведомява своевременно  кмета на Общината или кмета на кметство за постъпилите питания.

           (4) Кметът може да поиска отлагане на отговора, но не по-късно от следващото заседание на  Общински съвет - Несебър.

            (5) Общинските съветници могат да оттеглят своите питания писмено до започване на заседанието или устно - в самото заседание. Председателят на Общинския съвет уведомява кмета за това.

           Чл.71 (1)  Изслушването  става в заседание на Общинския съвет в отделна точка от дневния ред.             

      (2)  След пристъпване към разглеждане на питането, вносителят може да изложи въпроса си в рамките на 2 минути.

     (3) Лицето към което е отправено питането, дава лично устен отговор, а освен това писмен ако е поискан такъв. Запитаният може да заяви, че не е в състояние да отговори като задължително посочва причините за това.

      (4) По отговора на питането на Общинският съветник, който го е направил, има право да зададе не повече от три уточняващи въпроса .

      (5) Общинският съветник може в рамките на 2 минути да направи оценка на отговорите на основния и уточняващите въпроси и да заяви дали е доволен или не от тях.

      (6) В случай, че е поискан писмен отговор, председателят връчва екземпляр от отговора на неговия вносител .

      Чл.72 За осъществяване функции на контрол по чл.45 ал.2 от ЗМСМА, кметът на Общината  изпраща в канцеларията на Общинския съвет копие от  актовете издадени  в изпълнение на решения на Общинския съвет в седем дневен срок от издаването им.

      Чл.73 (1) След приключване на заседанието на Общинския съвет в продължение на един час гражданите могат да отправят питания и предложения от  компетентността на Общинския съвет, кмета на Общината и кметовете на кметства, представляващи обществен интерес.

      (2) Питанията трябва да са конкретно формулирани и да не съдържат становища и коментари по съществото на поставения въпрос, както и обвинения или лични нападки към адресата и трети лица.

     (3)Питанията  не могат да се отнасят за въпроси,  извън компетенциите на общинските съветници, кмета на общината или кметовете на кметства.

  Чл.74 Ред за отправяне на питания  от граждани:

 1. Гражданите,  желаещи да  отправят питане по реда на чл.73 ал.1, трябва да са депозирали предварително  в канцеларията на Общинския съвет текста на питането в два екземпляра в срок  до 10 дни преди датата на предстоящата сесия.
 2. Депозираните питания се  предават незабавно на лицата, към които са отправени за подготовка на отговор.  

    Чл.75  (1) За защита интересите на гражданите, Общински съвет - Несебър  може да избере обществен посредник с мнозинство 2/3 от общия брой на общинските съветници.

        (2)Дейността и организацията на Обществения посредник се уреждат с правилник.           

   Чл.76 (1)  Кметът на общината участва в заседанията на Общинския съвет с право на съвещателен глас.

       (2) Кметовете на кметства и кметските наместници могат да участват в заседанията на Общинския съвет с право на съвещателен глас.  Те се изслушват задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се до съответните кметства, населени места и кметските наместници или райони.

     Чл.77  (1) Общинският съвет може да отменя административните актове, издадени от кмета на общината, които противоречат на актове, приети от съвета,  в 14-дневен срок от получаването им. В същия срок съветът може да оспорва  незаконосъобразните административни актове, издадени от кмета на общината, пред съответния административен съд.

    (2) Кметът на общината може да върне за ново обсъждане незаконосъобразните или нецелесъобразните актове на Общинския съвет или да оспорва незаконосъобразните актове пред съответния административен съд и да иска спиране на изпълнението на общите административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове. Кметът на общината не може да върне за ново обсъждане по целесъобразност вътрешно служебни актове, свързани с организацията и дейността на Общинския съвет и на неговите комисии.

 

ГЛАВА ДЕСЕТА 

Международни връзки  на общинския съвет и сдружаване на общината

Чл.78 (1) Международните връзки на Общинския съвет се организират от Председателя на съвета.

            (2) Предложение за изпращане на делегации на Общинския съвет в чужбина, както и приемане на чужди делегации, се обсъждат и решават съвместно от Председателя на  Общинския съвет и председателите на постоянните комисии.

Чл.79 (1) Проект на договор за сдружаване се разглежда от съответните постоянни комисии на общинския съвет съобразно материята и предмета на договаряне.  Те се произнасят по него в определен от Председателя на съвета срок.

        (2) Становище по проекта за договор дава и кметът на Община Несебър, когато предложението не е направено от него.

Чл.80 Когато договорът за сдружаване създава задължения за кмета и общинската администрация извън изрично установените от закона и този правилник, той не може да бъде сключен без съгласието на кмета.

Чл.81 Правилата по тази глава се прилагат и при сдружаване на Община Несебър  с общини в други страни и влизането й в международни сдружения на местни власти.

Чл.82 Общинският  съвет ратифицира всички договори на община Несебър, сключени с всички териториални единици или общности в страната и чужбина.

 Чл.83 (1) За защита на общите интереси и развитие на местното самоуправление общината може да участва в регионални сдружения и в Националното сдружение на Общините, както и в други сдружения.

      (2) Представителят на Община Несебър   в сдруженията по ал. 1 се определят с Решение на Общинския съвет.

 

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА

Финансово осигуряване и взаимодействие на общинския съвет

 с общинската администрация

Чл.84 (1) Общинския съвет  има   бюджет за издръжка и организационни разходи, който е част от общинския бюджет.

      (2) Приемането и изпълнението на бюджета на Общинския съвет се извършва по реда и начина определен със Закона за публичните финанси .

Чл.85 (1) В структурата на общинската администрация се създава самостоятелно звено по чл.29а от ЗМСМА , което подпомага работата на Общинския съвет и на неговите комисии и осъществява организационно-техническото и административно обслужване на тяхната дейност. Звеното е на пряко подчинение на Председателя на Общинския съвет.  

(2) Числеността на служителите в звеното се включва в общата численост на общинската администрация и заедно с щатното му разписание се утвърждава от Общинския съвет по предложение на Председателя на Общинския съвет.  

(3) Служителите в звеното подпомагат дейността на Председателя на Общинския съвет при осъществяване на правомощията му по подготовката, свикването и провеждането на заседанията на Общинския съвет и на неговите комисии.  

(4)  Председателят на Общинския съвет утвърждава длъжностните характеристики, ръководи и контролира дейността на служителите в звеното. Оценяването на изпълнението на длъжността на служителите в звеното се извършва от Председателя на Общинския съвет.

(5)  Служителите в звеното се назначават и освобождават от кмета на общината по предложение на Председателя на Общинския съвет. Кметът на общината не може да назначава или да освобождава служители, за които не е направено писмено предложение от Председателя на Общинския съвет.

(6) Звено  по ал.1  се състои от 5 щатни бройки, както следва: началник отдел, юрисконсулт, експерт – 2 щатни бройки и специалист, които координират и подпомагат дейността на общинските съветници.

(7) Към административното звено  могат да бъдат привличани и други експерти и консултанти на граждански договори, които да подпомагат дейността на Общинския съвет и неговите постоянни комисии. Предложенията до кмета на общината за сключване на граждански договори се утвърждават от председателя на ОбС, въз основа на документи за съответната квалификация и образователен ценз, и/или практически опит. Експертите и консултантите могат да участват в заседанията на комисии, като дават експертното си мнение по разглежданите въпроси или по въпроси, които им поставя председателят на съвета или комисията. Експертите и консултантите представят писмени становища при поискване от председателя на съвета и се изказват, когато им бъде предоставена думата. За изпълнение на възложените дейности привлечените лица имат право на достъп до сградата на Общинска администрация Несебър, легитимирайки се по съответния въведен ред, както и да получават информация и документи, необходими за изпълнение на възложеното.

ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА

Условия и ред  за свикване  и  провеждане на заседание на Общинския съвет и постоянните му комисии  от разстояние /онлайн/ или неприсъствено

    Чл.86 (1) При обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея и когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях, не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания, Общинския съвет или неговите комисии могат да провеждат заседания от разстояние /чрез онлайн връзка/  или неприсъствено.

           (2) Председателят на Общинския съвет свиква заседания  на  постоянните комисии и на  сесия от разстояние  при спазване на изискванията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконферентна връзка  чрез технически средства, които позволяват използване на защитена комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, която връзка отговаря на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и възможност за участие в гласуването на всеки общински съветник.

           (3) За заседанията по ал. 2 се изготвя видеозапис върху електронен носител.

За всяко проведено заседание от разстояние се съставя писмен протокол, към който се прилага видеозаписа. Председателят на Общинския съвет свиква заседанията,  обявява начина на провеждането им и гласуването  в  съответствие с техническата характеристика на  програмния продукт,  който се използва за провеждането на заседанията от разстояние

        Чл.87 (1) При липсата на техническа възможност  за провеждане на заседания от разстояние /онлайн/, заседанията на  Общинския съвет  и на неговите комисии могат да се провеждат неприсъствено.

       (2) За насроченото  неприсъствено заседание на Общинския съвет, общинските съветници се уведомяват по реда на чл.28 ал.4, като в поканата се отбелязва начина на провеждането на   заседанието присъствено, от разстояние /онлайн/ или неприсъствено. При обявено неприсъствено заседание и срокът за предоставяне на формулярите за гласуване.

       Чл.88 (1) При обявено неприсъствено заседание, общинските съветници получават на посочен от тях електронен адрес материалите на заседанието, проект  за дневен ред и формуляр за неприсъствено гласуване, съгласно приложения образец 1.

      (2) Материалите за неприсъственото заседание, ведно с формулярите за гласуване   могат да бъдат получени от общинските съветници и на хартиен носител  при заявено от тях желание .

       (3) Гласуването при неприсъствено заседание се осъществява лично от всеки общински съветник, чрез саморъчно  отбелязване във формуляра за гласуване, начина на гласуване по представения проект за решение на съответната точка от дневният ред /„за“, „против“, „въздържал се“/ и полагане на подпис, удостоверяващ начина на гласуване.

        (4) Формулярът от  неприсъствено гласуване се представя от всеки общински съветник  в  административното  звеното към Общинския съвет  и/или се изпраща по електронен път до края на деня, в който е обявено провеждането на неприсъственото заседание.

       (5) За целите на ЗМСМА и Правилника се счита, че общинският съветник е присъствал на заседанието, ако е представил попълнен формуляр, по реда и в срока посочен  в  ал.4, с отразено гласуване по въпросите, включени в дневния ред,

       (6) Въз основа на формулярите за неприсъствено гласуване, се отчита резултатът от гласуването, приемането  респ.,  не приемането на предложения проект за решение, който се  отразява в протокола на заседанието по всяка точка от дневният ред.

       (7) Когато законът изисква решението да бъде прието поименно, въз основа на формулярите за неприсъствено гласуване се съставя поименен списък на гласувалите общински съветници, съгласно приложения образец 2, в който председателят на Общинския съвет удостоверява поименно вотът на неприсъственото гласуване.

       (8) Решенията, приети на неприсъственото заседание се обявяват на интернет страницата на Общинския съвет.

       Чл.89 (1) Решение за  неприсъствено заседание на постоянните комисии се взема от председателя на Общинския съвет, съгласувано с председателите на постоянните комисии.

            (2) За насрочените неприсъствени заседания на постоянните комисии, общинските съветници се уведомяват по реда на чл.23 ал.1 от Правилника.

        Чл.90 (1) При обявено неприсъствено  заседание   на постоянните комисии, общинските съветници, получават на посочен от тях електронен адрес материалите за заседанието и формуляр за становища, съгласно приложения образец 3. Материалите могат да бъдат предоставени и на хартиен  носител, при заявено от тях желание. 

        (2) Формулярът за становищата  на   постоянните  комисии   се представя от всеки общински съветник , член на съответната постоянна комисия  в   звеното по чл.29а от ЗМСМА и/или се изпраща по електронен път до края на деня, в който е обявено провеждането на неприсъственото заседание на комисията.

       (3) Всички постъпили формуляри по ал.2   се изпращат на  Председателя на съответната комисия, който, в срок до три дни преди провеждането на насроченото неприсъствено заседание на Общинския съвет, съставя протокол, в който описва взетите решения на комисията, дадените становища и предложения и го представя в звеното по чл.29а от ЗМСМА  и/или го изпраща по електронен път.

        (4) За целите на ЗМСМА и Правилника се счита, че всеки общински съветник е взел участие в заседанието на комисията, ако е представил формуляр по реда на ал.2, със становище по точките в дневния ред, в указания от председателя на комисията срок.

Образец 1-ФОРМУЛЯР ЗА гласуване неприсъствено

Образец 2 - ГЛАСУВАНЕ ПОИМЕННО неприсъствено

Образец 3 - ФОРМУЛЯР за становища в неприсъствено заседание

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на този Правилник:

1. „Явна фактическа грешка“ е всяко несъответствие между формираната действителна воля на решаващия в дадено производство орган и нейното външно изразяване в писмения текст на административния акт или решение.

2. „Техническа грешка“ е грешното изписване на имена, цифри, дати и др.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1  Настоящият правилник е приет с Решение № 5 от Протокол № 2/01.12.2023 г. на Общинския съвет и  влиза в сила от деня на приемането му.

§ 2 Този правилник се приема на основание чл.21 ал.3 от ЗМСМА и отменя Правилника, приет  с  Решение на Общинския съвет № 4 от Протокол № 2 /17.12.2019г.

§ 3 По въпроси, нерешени с този правилник Общинския съвет приема решение, освен  в  случаите, когато въпросите  са регламентирани с разпоредбите на ЗМСМА и/или   друг нормативен акт.

§ 4 Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет може да бъде променян по предложение на председателя или на 1/4  от Общинските съветници.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕСЕБЪР:  ВЪРБАН КРЪСТЕВ