Общински Съвет Несебър

Съобщения


21 май, 2024 41

Съобщение на основание чл. 27 ал.1а от ЗМСМА - 21.05.2024г.

Уведомяваме, Ви че на основание чл. 27 ал.1а от ЗМСМА, дневният ред и материалите за заседанията на постоянните комисии на Oбщински съвет - Несебър, които ще се проведат на 23.05.2024 г., съгласно обявеният график са публикувани на интернет страницата в раздел, ЗАСЕДАНИЯ.

19 април, 2024 188

Съобщение на основание чл. 27 ал.1а от ЗМСМА - 19.04.2024г.

Уведомяваме, Ви че на основание чл. 27 ал.1а от ЗМСМА, дневният ред и материалите за заседанията на постоянните комисии на Oбщински съвет - Несебър, които ще се проведат на 23.04.2024 г., съгласно обявеният график са публикувани на интернет страницата в раздел, ЗАСЕДАНИЯ.

20 март, 2024 202

Съобщение на основание чл. 27 ал.1а от ЗМСМА - 20.03.2024г.

СЪОБЩЕНИЕ Уведомяваме Ви, че на основание чл. 27 ал.1а от ЗМСМА, дневния ред и материалите за заседанията на постоянните комисии на общински съвет - Несебър, които ще се проведат на 22.03.2024г. съгласно обявения график са публикувани на интернет страницата на общински съвет-Несебър в раздел "заседания".

09 февруари, 2024 271

Съобщение на основание чл. 27 ал.1а от ЗМСМА

СЪОБЩЕНИЕ Уведомяваме , Ви че на основание чл. 27 ал.1а от ЗМСМА, дневният ред и материалите за заседанията на постоянните комисии на общински съвет - Несебър, които ще се проведат на 12.02.2024г. съгласно обявеният график са публикувани на интернет страницата в раздел, заседания.

30 януари, 2024 237

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО УЧАСТИЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ РАЙОНЕН СЪД - НЕСЕБЪР, МАНДАТ 2024-2027 ГОДИНА

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО УЧАСТИЕ КАНДИДАТИ, ЗАЕДНО С ТЕХНИТЕ АВТОБИОГРАФИИ, МОТИВАЦИОННИ ПИСМА И ПРЕПОРЪКИ, И ДОКУМЕНТИ ПО ЧЛ.68, АЛ.3, Т.9 / по чл.68, ал.5 от ЗСВ / На 30.01.2024 г., на основание чл.68, ал.5 от ЗСВ, Комисията за провеждане на процедурата за избор на съдебни заседатели за Районен съд Нес...

03 януари, 2024 220

Общински съвет - Несебър открива процедура за определяне на 11/единадесет/ съдебни заседатели за Районен съд - Несебър с мандат 2024 г. - 2027 г.

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т -НЕСЕБЪР О Б Я В Л Е Н И Е В изпълнение на Решение № 21 от Протокол № 3/19.12.2023 г. на Общински съвет - Несебър I. Общински съвет – Несебър, открива процедура за определяне на 11/единадесет/ съдебни заседатели за Районен съд - Несебър с мандат 2024 г. - 2027 г., при сле...

08 декември, 2023 354

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР 12.12.2023 г.

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР На основание чл. 23 ал. 1 от ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – мандат 2023-2027 г., Ви уведомявам, че на 12.12.2023 г. /...

06 ноември, 2023 115

Съобщение

Във връзка със заповед № РД-09-57/03.11.2023 г. на Пламен Янев – областен управител на област Бургас, на 09.11.2023 г. от 12.00 ч. ще се проведе първото заседание на Общински съвет – Несебър, мандат 2023-2027 г.

01 септември, 2023 206

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР 05.09.2023 г.

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР ​На основание чл.23 ал.1 отПРАВИЛНИКАЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНЕСЕБЪР, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТААДМИНИСТРАЦИЯ– Мандат 2019-2023г.,Ви уведомявам, чена05.09.2023г./Вторник/в заседателна зала № 11...