За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bgНАРЕДБА №11 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

НАРЕДБА   №11 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ   РАЗДЕЛ I ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА ОБЩИНСКИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ   Чл.1 Тази наредба урежда ...

19.09.2023г.     6312


ОДОБРЕНИ ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ Протокол №36/12.09.2023 г.

Решение № 998 от протокол № 36/12.09.2023 г. относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг – запад“, в частта му по отношение на УПИ ІV-614, поземлен имот с идентификатор № 51500.508.187 в кв.403 по плана на к.к. ...

19.09.2023г.     42


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 36/12.09.2023 г.

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 36/12.09.2023 г. ДНЕВЕН РЕД Докладна записка вх.№ 418/03.08.2023 г. и Докладна записка вх.№ 474/28.08.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно упълномощаване кмета на общината да представлява община  Несебър в Асоциацията по ...

19.09.2023г.     179


П О К А Н А за редовно заседание на Общински съвет-Несебър 12.09.2023 г.

П О К А Н А Уважаеми дами и господа общински съветници, Уважаеми господин кмет на община Несебър, Уважаеми кметове и кметски наместници на населени места,. С настоящата покана, Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4 т.1 от ЗМСМА, С В И К В А М  редовно ...

07.09.2023г.     442


ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР 05.09.2023 г.

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР   ​На основание чл. 23 ал. 1 от ПРАВИЛНИКА  ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ – ...

01.09.2023г.     98


Доклад от Комисията за провеждане на процедурата по избор на съдебни заседатели за Районен съд - Несебър, мандат 2024-2027 г.

Д О К Л А Д  От Комисията за провеждане на процедурата по избор на съдебни заседатели за Районен съд - Несебър, мандат 2024-2027 г., избрана с реш. № 893/ 28.04.2023 г., Протокол №34 на Общински съвет - Несебър  Относно: Проведено изслушване на допуснатите до участие кандидати ...

23.08.2023г.     84


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО УЧАСТИЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ РАЙОНЕН СЪД НЕСЕБЪР, МАНДАТ 2024-2027 Г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО УЧАСТИЕ КАНДИДАТИ, ЗАЕДНО С ТЕХНИТЕ АВТОБИОГРАФИИ, МОТИВАЦИОННИ ПИСМА И ПРЕПОРЪКИ, И ДОКУМЕНТИ ПО ЧЛ.68, АЛ.3, Т.9 / по чл.68, ал.5 от ЗСВ /   На 03.08.2023 г., на основание чл.68, ал.5 от ЗСВ, Комисията за провеждане на процедурата за избор на съдебни ...

07.08.2023г.     101


НАРЕДБА № 14 за определяне размера на местните данъци

НАРЕДБА  № 14 За определяне размера на местните данъци     Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ   Чл. 1. С тази наредба се уреждат отношенията, свързани с определяне размерите на местните данъци на територията на Община Несебър. Чл. 2. (1) В бюджета на Община Несебър ...

03.07.2023г.     22572


ОДОБРЕНИ ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ Протокол №35/27.06.2023 г.

  Решение № 955 от протокол № 35/27.06.2023 г. относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план регулация на к.к. „Слънчев бряг-Запад“, в частта му по отношение на УПИ  I – 660, поземлен имот с идентификатор № 51500.508.101 в кв.404 по плана на ...

03.07.2023г.     153


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 35/27.06.2023 г.

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 35/27.06.2023 г. ДНЕВЕН РЕД   Докладна записка вх.№ 290/11.05.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №14 за определяне размера на местните данъци. Докладна записка вх.№ ...

03.07.2023г.     380


АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия