Общински Съвет Несебър

Последни публикации

06 юни, 2024 42

Покана за обсъждане на бюджета за 2023 г.

На основание чл. 140 ал.4 от ЗПФ във връзка с чл. 44 ал.4 от Наредбата (12) за условията и реда за съставяне на три годишна бюджетна прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Несебър, във връзка с изготвеният от Кмета на Община Несебър, отчет за изпълнението на бю...

06 юни, 2024 25

ОДОБРЕНИ ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ Протокол №8/31.05.2024 г.

Решение № 183 от протокол № 8/31.05.2024 г. относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ I-414 идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.662 и УПИ IX-414, идентичен с поземлен имот с и...

06 юни, 2024 35

Протокол №8/31.05.2024 г.

ПРОТОКОЛ № 8 31.05.2024 г. Днес 31.05.2024 г. се проведе редовно заседание на Общински съвет – Несебър – мандат 2023/2027 г., на което присъстваха всички общински съветници. Върбан Кръстев – уважаеми колеги, преди да открия днешното редовно заседание, ви каня да се регистрираме в системата, режим на гласуване. Вър...

06 юни, 2024 33

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 8/31.05.2024 г.

На основание чл. 149, ал.1 от АПК решенията на Общински съвет – Несебър могат да се обжалват от заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването им, а когато актът се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му. Подзаконовите нормативни актове влизат в сила 3 дни след п...

27 май, 2024 179

П О К А Н А за редовно заседание на Общински съвет-Несебър 31.05.2024 г.

П О К А Н А Уважаеми дами и господа общински съветници, Уважаеми господин кмет на община Несебър, Уважаеми кметове и кметски наместници на населени места, С настоящата покана, Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4 т.1 от ЗМСМА, С В И К В А М редовно заседание на Общински съвет - Несебър, което ще се...

21 май, 2024 87

Съобщение на основание чл. 27 ал.1а от ЗМСМА - 21.05.2024г.

Уведомяваме, Ви че на основание чл. 27 ал.1а от ЗМСМА, дневният ред и материалите за заседанията на постоянните комисии на Oбщински съвет - Несебър, които ще се проведат на 23.05.2024 г., съгласно обявеният график са публикувани на интернет страницата в раздел, ЗАСЕДАНИЯ.

21 май, 2024 67

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР 23.05.2024 г.

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР На основание чл. 23 ал. 1 от ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – мандат 2023-2027 г., Ви уведомявам, че на 23.05.2024 г. /четвъртък/ в Засед...

09 май, 2024 504

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 7/30.04.2024 г.

На основание чл. 149, ал.1 от АПК решенията на Общински съвет – Несебър могат да се обжалват от заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването им, а когато актът се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му. Подзаконовите нормативни актове влизат в сила 3 дни след п...

09 май, 2024 160

Протокол №7/30.04.2024 г.

ПРОТОКОЛ № 7 30.04.2024 г. Днес 30.04.2024 г. се проведе редовно заседание на Общински съвет – Несебър – мандат 2023/2027 г. Отсъства общинският съветник Васил Василев. Върбан Кръстев – уважаеми колеги, преди да открия днешното редовно заседание, ви каня да се регистрираме в системата, режим на гласуване. Върбан...

07 май, 2024 8805

НАРЕДБА №11 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

НАРЕДБА №11 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РАЗДЕЛ I ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА ОБЩИНСКИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ Чл.1 Тази наредба урежда отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и...