За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bgСПРАВКА По чл.26 ал.5 от ЗНА За постъпили предложения и становища по проекта на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация , мандат 2023 - 2027 г.

СПРАВКА По чл.26 ал.5 от ЗНА    За постъпили предложения и становища по проекта на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет  Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация , мандат 2023 - 2027 ...

30.11.2023г.     210


П О К А Н А за редовно заседание на Общински съвет-Несебър 01.12.2023 г.

П О К А Н А        Уважаеми дами и господа общински съветници,        Уважаеми господин кмет на община Несебър,        Уважаеми кметове и кметски наместници на населени места,        С настоящата покана, Ви ...

24.11.2023г.     256


МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ МАНДАТ 2023-2027 Г.

Съгласно чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4, изречение второ и чл.28 от Закона за нормативните актове, чрез публикуване на настоящия проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Несебър, неговите комисии  и взаимодействието му с общинската администрация се ...

15.11.2023г.     181


ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ МАНДАТ 2023-2027 Г.

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НЕСЕБЪР, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ МАНДАТ  2023 – 2027 г.   ГЛАВА ПЪРВА Общи положения            Чл.1 (1) Този правилник урежда ...

15.11.2023г.     210


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 1/09.11.2023 г.

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 1 09.11.2023 г.             ДНЕВЕН РЕД 1. Избор на председател на Общински съвет – Несебър, на основание чл.21 ал.1, т.3 във връзка с чл.24 ал.1 от ЗМСМА (Закон за местно самоуправление и местна администрация). 2. Избор на ...

14.11.2023г.     166


Съобщение

Във връзка със заповед № РД-09-57/03.11.2023 г. на Пламен Янев – областен управител на област Бургас, на 09.11.2023 г. от 12.00 ч. ще се проведе първото заседание на Общински съвет – Несебър, мандат 2023-2027 г.

06.11.2023г.     63


НАРЕДБА №11 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

НАРЕДБА   №11 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ   РАЗДЕЛ I ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА ОБЩИНСКИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ   Чл.1 Тази наредба урежда ...

19.09.2023г.     7034


ОДОБРЕНИ ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ Протокол №36/12.09.2023 г.

Решение № 998 от протокол № 36/12.09.2023 г. относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг – запад“, в частта му по отношение на УПИ ІV-614, поземлен имот с идентификатор № 51500.508.187 в кв.403 по плана на к.к. ...

19.09.2023г.     139


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 36/12.09.2023 г.

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 36/12.09.2023 г. ДНЕВЕН РЕД Докладна записка вх.№ 418/03.08.2023 г. и Докладна записка вх.№ 474/28.08.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно упълномощаване кмета на общината да представлява община  Несебър в Асоциацията по ...

19.09.2023г.     608


П О К А Н А за редовно заседание на Общински съвет-Несебър 12.09.2023 г.

П О К А Н А Уважаеми дами и господа общински съветници, Уважаеми господин кмет на община Несебър, Уважаеми кметове и кметски наместници на населени места,. С настоящата покана, Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4 т.1 от ЗМСМА, С В И К В А М  редовно ...

07.09.2023г.     605


АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Върбан Кръстев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340