Общински Съвет Несебър

Последни публикации

21 май, 2024 41

Съобщение на основание чл. 27 ал.1а от ЗМСМА - 21.05.2024г.

Уведомяваме, Ви че на основание чл. 27 ал.1а от ЗМСМА, дневният ред и материалите за заседанията на постоянните комисии на Oбщински съвет - Несебър, които ще се проведат на 23.05.2024 г., съгласно обявеният график са публикувани на интернет страницата в раздел, ЗАСЕДАНИЯ.

21 май, 2024 36

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР 23.05.2024 г.

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР На основание чл. 23 ал. 1 от ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – мандат 2023-2027 г., Ви уведомявам, че на 23.05.2024 г. /четвъртък/ в Засед...

09 май, 2024 368

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 7/30.04.2024 г.

На основание чл. 149, ал.1 от АПК решенията на Общински съвет – Несебър могат да се обжалват от заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването им, а когато актът се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му. Подзаконовите нормативни актове влизат в сила 3 дни след п...

09 май, 2024 96

Протокол №7/30.04.2024 г.

ПРОТОКОЛ № 7 30.04.2024 г. Днес 30.04.2024 г. се проведе редовно заседание на Общински съвет – Несебър – мандат 2023/2027 г. Отсъства общинският съветник Васил Василев. Върбан Кръстев – уважаеми колеги, преди да открия днешното редовно заседание, ви каня да се регистрираме в системата, режим на гласуване. Върбан...

07 май, 2024 8562

НАРЕДБА №11 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

НАРЕДБА №11 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РАЗДЕЛ I ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА ОБЩИНСКИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ Чл.1 Тази наредба урежда отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и...

26 април, 2024 349

П О К А Н А за редовно заседание на Общински съвет-Несебър 30.04.2024 г.

П О К А Н А Уважаеми дами и господа общински съветници, Уважаеми господин кмет на община Несебър, Уважаеми кметове и кметски наместници на населени места, С настоящата покана, Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4т.1 от ЗМСМА, С В И К В А М редовно заседание на Общински съвет - Несебър, което ще се проведе...

19 април, 2024 188

Съобщение на основание чл. 27 ал.1а от ЗМСМА - 19.04.2024г.

Уведомяваме, Ви че на основание чл. 27 ал.1а от ЗМСМА, дневният ред и материалите за заседанията на постоянните комисии на Oбщински съвет - Несебър, които ще се проведат на 23.04.2024 г., съгласно обявеният график са публикувани на интернет страницата в раздел, ЗАСЕДАНИЯ.

19 април, 2024 165

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР 23.04.2024 г.

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР На основание чл. 23 ал. 1 от ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – мандат 2023-2027 г., Ви уведомявам, че на 23.04.2024 г. /Вторник/ в Заседателна...

05 април, 2024 5144

НАРЕДБА № 2 – ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ОТКРИТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Н А Р Е Д Б А ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ОТКРИТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ГЛАВА І ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл.1. С тази наредба се уреждат редът и условията за извършване на търговска дейност на открито, върху имоти общинска собственост: тротоари; площади, улични платна, места, върх...

04 април, 2024 119

ОДОБРЕНИ ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ Протокол №6/29.03.2024 г.

Решение № 132 от протокол № 6/29.03.2024 г. относно вземане решение за одобряване на ПУП - парцеларен план за обект: „Изместване на съществуващ уличен водопровод СТ ф 426 от ПИ 51500.27.14 по кадастрална карта на гр. Несебър, местност „Юрта-Балкана“ с тръба ПЕПП ф 400, РЕ 100, РN 10“, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ....