Общински Съвет Несебър

Публичен регистър

по чл. 27, ал.5 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление


Предложения за произвеждане на местен референдум

Общински съвет-НЕСЕБЪР


№ по ред Вх. № Дата Форма /референдум, гражданска инициатива, общо събрание на населението/ Предложения / искания
Въпроси на референдума
Вносител Движение на предложението/ Подписката Решения Общински съвет Дата на референдума

Обс-486 05.08.2020г ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

Внесена подписка по ред на чл.46 ал.2 от ЗПУГДВМС с искане за създаване на нова община с център Обзор състояща се

от населените места – гр.Обзор ,

с. Баня, с. Емона, с.Приселци

с. Раковсково с.Паницово и

с. Козница

Инициативен комитет с Председател Росен Илиев

1.На 06.08.2020г.

Изпратена на ТД ГРАО –за проверка подписка Изх. № Обс - 490

2. На 17.08.2020г. отговор от ГРАО наш

Вх. № ОбС - 505

3. На 02.09.2020г.

Проведено извънред-

но заседание на общински съвет - Несебър по внесеното предложение на гражданска инициатива ,чрез инициативен комитет.

4.На 09.09.2020г. Изпратен на областен управител протокол № 9 от извънредно заседание с Изх. № ОбС - 531

5. На 02.10.2020г. писмо от областен управител с Вх.№ Обс - 575

6. На 14.10.2020г. изпратено писмо до кмета на общината с изх.№ ОбС - 623 .

7. На 29.10.2020г. писмо от кмета на общината с Вх. № Обс - 641.

8. На 11.12.2020г. е включена в дневния ред за заседание на общинския съвет Докладна записка с Вх.№715/08.12.2020г. от председателя на ОбС.

9. На 29.12.2020г. изпратен протокол № 14 от заседанието на общински съвет до областен управител Изх. № ОбС - 743

10. На 31.10.2020г. Писмо от областен управител с искане за представяне в оригинал на подписка Вх. № ОбС - 747

11. На 04.01.2021г изпратен отговор до областен управител, ведно с оригинал на подписката Изх. № ОбС - №001.

12. На 12.01.2021г. получена заповед на областен управител с Вх. № ОбС -025/2021г.

Решение №232/02.09.2020г.

протокол №9

/ не подкрепя предложението н местна гражданска инициатива за създаването на нова община с адм. Център гр. Обзор и състояща се от населените места – гр.Обзор,

с. Баня, с. Емона, с.Приселци

с. Раковсково с.Паницово и

с. Козница

с. Козница/


Решение

№281/17.12.2020г. протокол №14 /поради липса на необходимото мнозинство не приема решение за определяне дата на референдума/

НАСРОЧЕН на 28.02.2021г.

ОБЩ МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ

за населените места гр.Обзор , с. Баня,с. Емона, с.Приселци

с. Раковсково с.Паницово и с. Козница 28.02.2021г.със със заповед

РД-09-4/8.4.2021г.на областен управител на Бургаска област

2.

Обс-227 08.04.2021г РЕФЕРЕНДУМ

Внесена подписка референдум "Подкрепяте ли предложението с. Баня, с. Емона, с. Паницово и с. Козница да останат в границите на Община Несебър"

Инициативен комитет с Председател Росица Ракова

1. На 12.04.2021г. Изпратена на ТД ГРАО – за проверка с изх. № 231

2. На 12.04.2021г. Изпратено писмо до кмета на общината с изх. № 232

3. На 12.04.2021г. Уведомление до общинските съветници по чл. 30 ал. 1 от ЗПУГДУМС с изх. № 233

4. На 21.04.2021г. с вх.№ 239 - Отговор от ГРАО и протокол за извършена проверка на подписката

5. На 23.04.2021г. с вх. № 245 - Становище от Николай Димитров - кмет на община Несебър в отговор на писмо с изх. № 232 от 12.04.2021г.

6. На 21.04.2021 г. с изх.№ 241 - писмо до Николай Димитров - кмет на община Несебър, изготвяне на примерна план-сметка във връзка с провеждането на местния референдум.

7. На 27.04.2021 г. с вх.№ 257 - писмо от Николай Димитров - кмет на община Несебър до общински съвет - изготвена план-сметка.

8. На 17.05.2021 г. с включена като т.1 в дневния ред за заседание на общинския съвет.

9. Заповед № РД - 09-17/18.05.2021 г. от Областен управител Бургас.

10. Определение № 1050/21.05.2021 г. на Административен съд- гр. Бургас, по адм.дело № 1128/2021 г.

11. На 25.05.2021 г. изпратен протокол № 17 от заседанието на общински съвет до областен управител Изх. № ОбС - 306

12. Определение №1062/25.05.2021 г. на Административен съд - гр. Бургас, по адм.дело № 1144/2021 г.

13. Определение № 1108/31.05.2021 г. на Административен съд - гр.Бургас, по адм.дело №1183/2021 г.

14. Определение № 1097/28.05.2021 г.на Административен съд - гр.Бургас, по адм.дело № 1184/2021 г.

15. На 08.07.2021 с вх. №379/08.07.2021 - писмо от ОИК - Несебър до Общински съвет - Отчетени резултати от гласуването на референдума и за приетото от ОИК - Несебър

решение за одобряване за Прието предложението, предмет на референдума

Решение № 381/17.05.2021 г. от протокол №17

04.07.2021 г.


Референдум заповед (PDF)