Общински Съвет Несебър

Наредби


07 май, 2024 8562

НАРЕДБА №11 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

НАРЕДБА №11 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РАЗДЕЛ I ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА ОБЩИНСКИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ Чл.1 Тази наредба урежда отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и...

05 април, 2024 5144

НАРЕДБА № 2 – ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ОТКРИТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Н А Р Е Д Б А ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ОТКРИТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ГЛАВА І ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл.1. С тази наредба се уреждат редът и условията за извършване на търговска дейност на открито, върху имоти общинска собственост: тротоари; площади, улични платна, места, върх...

05 февруари, 2024 705

Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ

Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ Загл. изм. реш №184 прот. №6/28.04.2016 г. Раздел I Общи положения Чл.1. Този правилник урежда реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещите се лица и семейства на територията на Община Несебър. Чл.2. /доп. с...

03 юли, 2023 24914

НАРЕДБА № 14 за определяне размера на местните данъци

НАРЕДБА № 14 За определяне размера на местните данъци Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази наредба се уреждат отношенията, свързани с определяне размерите на местните данъци на територията на Община Несебър. Чл. 2. (1) В бюджета на Община Несебър постъпват следните местни данъци: 1. да...

05 май, 2023 846

НАРЕДБА №9 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕСЕБЪР ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ КЪМ ОБЩИНА НЕСЕБЪР

НАРЕДБА №9 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕСЕБЪР ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ КЪМ ОБЩИНА НЕСЕБЪР ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1 Тази Наредба има за цел да регламентира реда и формите за стимулиране на физически и юридически лица с особени заслуги към община Несебър и РБългария Във...

13 март, 2023 1099

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ - Несебър”

П Р А В И Л Н И К ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ - Несебър” ГР. НЕСЕБЪР 2014 г. I. Общи разпоредби Чл.1. Настоящият Правилник урежда дейността, специфичните правила и управлението на Общинско предприятие “Управление на отпадъците - Несебър”....

02 ноември, 2022 22483

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР Раздел I Общи положения Чл.1 (1). Наредбата урежда условията и реда за платено паркиране на територията на Община Несебър в зоните, определени с решение на Общински съвет Несебъ...

26 септември, 2022 3251

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Тази наредба определя реда и условията за прием на деца в детските градини на територията на община Несебър. Чл. 2. (1) В общинските детски градини се отглеждат, възпитават...

26 септември, 2022 1909

НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ И ПОГРЕБАЛНО-ОБРЕДНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ И ПОГРЕБАЛНО-ОБРЕДНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР Раздел І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.Настоящата наредба урежда управлението и вътрешния ред в гробищните паркове /гробища/, реда и условията за погребения и полагане на урни, ползването...

04 юли, 2022 352

Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Пристанищна инфраструктура“ гр. Несебър.

П Р А В И Л Н И К за устройството и дейността на Общинско предприятие „Пристанищна инфраструктура” гр. Несебър ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят предмета на дейност, структурата, управлението, числения състав и правата и задълженията на предприятието по отношение на предо...