Общински Съвет Несебър
Наредби

НАРЕДБА №1- ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, СПОКОЙСТВИЕТО И СИГУРНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ, ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

04 май, 2022 10317

НАРЕДБА №1 

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, СПОКОЙСТВИЕТО И СИГУРНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ, ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР 

ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.1./1/ Тази наредба урежда, обществените отношения, свързани с осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, опазването на общинската собственост и околната среда, безопасността на движение на територията на община Несебър.

/2/ Разпоредбите на настоящата Наредба са задължителни за всички физически и юридически лица, които живеят, временно пребивават или управлението на които е на територията на община Несебър.

/3/ С наредбата се създават условия за превенция на нарушенията и се определят санкции за техните извършители.

/4/ В наредбата се определят правомощията на общинската администрация и другите институции за контрол и налагане на санкции.

ГЛАВА ВТОРА 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, СПОКОЙСТВИЕТО И СИГУРНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ 

Чл.2 За осигуряване на спокойствието и почивката на гражданите се забранява :

/1/ Извършването на дейности, причиняващи замърсяване, шум, отделяне на прах, вибрации, вредни облъчвания и други подобни над допустимите норми, съгласно действащото законодателство.

/2/ /изм. с реш. № 159 от Пр. № 7/23.06.2020 г.  Извършването на дейности от стопански и битов характер, предизвикващи шум, независимо от произхода му в жилищните сгради и в близост до тях, с който се нарушава спокойствието и почивката на гражданите в часовете от 14.00 часа до 16.00 часа и от 23.00 часа до 08.00часа.  

/3/ Извършването на действия, нарушаващи обичайните норми на морал и поведение по улици, площади, паркове и други обществени места.

/4/ Спане по пейки или на земята в паркове, градини и други обществени места.

/5/ Просията на обществени места.

/6//нова приета с Решение №155 от Протокол № 6/11.04.2012г/ носене и ползване на хладни оръжия на обществени места, освен когато се касае за културни и спортни нужди или за военни цели.

/7//нова приета с Решение №155 от Протокол № 6/11.04.2012г носене и ползване на всякакъв вид пневматично оръжие в границите на населените места, освен когато се касае за културни и спортни нужди или за военни цели

/8/ При нарушение на разпоредбите на предходните алинеи на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 50 до 200 лв.

Чл. 2а /нов с реш. № 159 от пр. № 7/23.06.2020 г./

Ал.1  Забранява се озвучаването, свързано с рекламни мероприятия от пътни транспортни средства и плавателни средства за спорт, туризъм и развлечения и водноатракционни услуги  за  времето от 14,00 до 16,00 ч. и от 23,00 до 8,00 ч.

Ал.2  При провеждане на обществени мероприятия на открито, озвучаването се осъществява при спазване на забраните  на ал.1  като по повод честването на празника на град Несебър - 15 Август озвучаване на мероприятията  се разрешава до 00.00 часа.“

 Ал.3   При нарушение на разпоредбите на предходните алинеи на виновните лица се налага наказание в размер по чл. 2 т.8.

чл.3. нов с реш. № 159 от Пр. № 7/23.06.2020 г.

(1) Физическите, юридическите лица и едноличните търговци, осъществяващи дейност в  обекти за производство, съхраняване и търговия и на обекти в областта на услугите, находящи се  в определените зони и територии по чл. 16а, ал. 1 от Закона за защита от шума в околната среда са длъжни да уведомят общинската администрация за работното време на съответния обект.

(2) Лицата по ал.1  подават заявление по образец, утвърден от кмета на общината при откриване на обектите по ал. 1, като задължително прилагат становище на съответната регионална здравна инспекция относно спазване на граничните стойности на показателите за шум.

3) Заявлението за работно време или за промяна на работното време се разглежда в 7/седем/ дневен срок от кмета на общината или от оправомощено от него лице и се вписва в нарочен регистър.

чл.3a / нов с решение № 791 от протокол № 23/02.06.2014 г./ /Нищожна с Реш. № 3/03.01.2020 г. на Адм. съд - Бургас, по адм.дело 2561/2019г. /

/ал.1/. Пред всякакъв вид търговски обекти -питейни или заведения за хранене, както и пред сгради на хотели, магазини, площадки за развлекателни игри и др.обекти, в които са ангажирани лица „викачи", същите да извършват тази дейност по начин, по който не нарушават обичайните норми на морал и етично поведение.

/ал.2/. Лицата, изпълняващи функцията „викачи" следва да са в подходящо униформено облекло, със съответно обозначение /бадж карта/, съдържащо наименование на търговския обект, собствено, фамилно име и длъжността, която изпълнява лицето в обекта.

/ал.З/. При нарушение на разпоредбите по ал.1 и ал.2 на виновните лица се налагат глоби в размер от 100 до 300 лв., а за едноличните търговци и юридически лица - имуществена санкция в размер до 1000 лв.

/ал.4/. При повторно нарушение по ал.1 и ал.2 на виновните лица се налага наказание глоба в размер до 500 лв. и временно лишаване от правото да се упражнява съответната професия, а за едноличните търговци и юридически лица-имуществена санкция в размер до 5000 лв. и временно лишаване от правото да се упражнява търговска дейност за не по-малко от един месец и не повече от две години.

Чл.4./1/ Забранява се организирането и провеждането на масови хазартни игри и залагания, освен в специално предназначените за целта заведения.

/2/ При нарушение на разпоредбата по ал.1 на виновните лица се налага наказание, имуществена санкция, глоба в размер от 100 до 300 лв.

/3/ При повторно нарушение се налага наказание глоба в размер от 300 до 500 лв.

Чл.5./1/ Забранява се продажбата на пиротехнически средства / ракети, пиратки, бомбички и други/ на малолетни и непълнолетни лица. / /Нищожна с Реш. № 3/03.01.2020 г. на Адм. съд - Бургас, по адм.дело 2561/2019г. /

/2/ Забранява се продажбата на посочените в ал.1 средства извън предназначените за целта специализирани магазини и складове, както и без разрешение от съответните институции и без задължителните към тях документи – инструкция за начина на употреба, сертификат за качеството и състав.

/3/ Забранява се хвърлянето, възпламеняването, или задействането по какъвто и да е начин на средствата по ал.1 на открити обществени места, като спортни площадки, лечебни заведения, училища, детски градини и други.

/4/ При нарушение на предходните алинеи на виновните лица се налага наказание, имуществена санкция, глоба в размер от 50 до 300 лв. /Нищожна с Реш. № 3/03.01.2020 г. на Адм. съд - Бургас, по адм.дело 2561/2019г. /

/5/ При повторно нарушение по предходните алинеи на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 300 до 500 лв. /Нищожна с Реш. № 3/03.01.2020 г. на Адм. съд - Бургас, по адм.дело 2561/2019г. /

Чл.6./1/ Забранява се продажбата и сервирането на спиртни напитки и тютюневи изделия на лица под 18 години.

/2/ При нарушение по ал.1 на виновните лица се налага наказание, имуществена санкция, глоба в размер от 200 до 300 лв.

/3/ При повторно нарушение на ал.1 на виновните лица се налага наказание, имуществена санкция, глоба в размер от 300 до 500 лв.

Чл.7./1/ Забранява се откритото излагане и рекламиране на порнографски материали, както й продажбата им на лица под 18 години.

/2/ При нарушение по ал.1 на виновните лица се налага наказание, имуществена санкция, глоба в размер от 100 до 300 лв.

Чл.8./1/ Забранява се допускането на лица под 18 години до обществени места, в които се представят програми с еротично или порнографско съдържание, в игрални зали или игрални казина.

/2/ При нарушение на разпоредбата по ал.1 на виновните лица са налага наказание, имуществена санкция, глоба в размер от 100 до 300 лв.

/3/ При повторно нарушение по ал.1 на виновните лица се налага наказание, имуществена санкция, глоба в размер на 500 лв.

 • Чл.9./1/ отменена с реш.БОС № 733/2016г. /

/2/ Забраната по ал.1 се отнася и за лицата, извършващи дейност по охрана, контрол, пропуск или събиране на такси за вход в изброените в ал.1 търговски обекти.

/3/ Забраната по ал.1 не се прилага в случаите, когато малолетните и непълнолетните лица се придружават от родител, съответно попечител или настойник.

Ал.4 и 5 / - отменени - решение № 930 Протокол № 27/.04.2007/

/4// нова - решение № 930 Протокол № 27/.04.2007/ При нарушение по ал.1 на виновните лица се налагат глоби в размер до 5 000 /пет хиляди/лв., а за едноличните търговци и юридически лица - имуществена санкция в размер до 50 000/петдесет хиляди/ лв.

/5// нова - решение № 930 Протокол № 27/.04.2007/ При повторно извършено нарушение лицата се наказват с временно лишаване от правото да упражняват дадена професия дейност.

Чл.10./1/ Забранява се на лицата посочени в чл.9, ал.1 и ал.2 на предходния член, да допускат влизането в съответните обекти на лица, въоръжени с хладно или огнестрелно оръжие, както и на лица в явно нетрезво състояние.

Ал.2 и 3 - отменени - решение № 930 Протокол № 27/.04.2007/

/2// нова - решение № 930 Протокол № 27/.04.2007/ При нарушение по ал.1 на виновните лица се налагат глоби в размер до 5 000 /пет хиляди/лв., а за едноличните търговци и юридически лица - имуществена санкция в размер до 50 000/петдесет хиляди/ лв.

/3// нова - решение № 930 Протокол № 27/.04.2007/ При повторно извършено нарушение лицата се наказват с временно лишаване от правото да упражняват дадена професия дейност.

При повторно нарушение по ал.1 на виновните лица се налага наказание, имуществена санкция, глоба в размер на 500 лв. и временно лишаване от правото да се упражнява съответната професия или търговска дейност за не по-малко от един месец и не повече от две години.

Чл.11./1/ За осигуряване на специализирана закрила на деца на обществени места, собствениците, наемателите или ползвателите на търговски обекти, кина и други са длъжни да определят конкретни условия за достъп на деца, в зависимост от броя на децата, спецификата на обекта и вида на проявата.

/2/ Собствениците, наемателите или ползвателите на търговски обекти, кина и други обществени места следва да поставят на видно място в обекта информация за максималния капацитет на обекта, план-схема за аварийно напускане, указваща всички съоръжения, входове, изходи, аварийни изходи и др.

/3/ Лицата по ал.1 и ал.2, чиито обекти се посещават от деца са длъжни да предприемат необходимите действия за осигуряване безопасността на децата и недопускане на инциденти.

Чл.12./1/ / допълнена с решение от протокол № 40/19.09.2011г/ Стопаните на кучета са длъжни:

1.Да регистрират в Общината вида, пола и броя на притежаваните от тях кучета в срок от 3 работни дни, считано от датата на придобиването на кучето, а при раждане на новородено куче – не по-късно от 30 дни от раждането му; /Нищожна с Реш. № 3/03.01.2020 г. на Адм. съд - Бургас, по адм.дело 2561/2019г. /

2.Да разхождат кучето си с:

а/ повод;

б/ нашийник, на който е закачен идентификационен медальон (маркер);

в/ намордник – за средните и едри породи;

3.Да събират фекалиите, отделени от кучето при разхождането му на публични места, като за целта е необходимо собственикът да носи достатъчен брой найлонови или хартиени торбички, специална ръкавица и щипка или лопатка;

4.При разхождане на кучето да носят в себе си ветеринарно-медицинския паспорт на кучето и удостоверението за регистрацията му, издадено от Общината;

5.Да представят при поискване от органите на МВР и Общинската администрация документите по т.4;

6.Да не допускат кучето да се движи свободно в неоградени дворове, междублокови пространства, входовете на жилищните сгради, както и на разстояние по-малко от 2 метра от необезопасени огради и входни врати, както и да поставят табела с текст "Внимание-куче", на оградите и входните врати;

7.Да предадат кучето безвъзмездно в приют за бездомни кучета, ако не са в състояние да продължат отглеждането му;

8 . / нова с решение от протокол № 40/19.09.2011г/Да осигурят условия за отглеждането им съгласно чл.140 от ЗВМД

9. / нова с решение от протокол № 40/19.09.2011г/ Да не допускат животното само да напуска мястото на отглеждане и да навлиза в чужда собственост

10. / нова с решение от протокол № 40/19.09.2011г/Да не нарушават спокойствието и хигиенните условия на членовете на етажната собственост

11. / нова с решение от протокол № 40/19.09.2011г/ Да осигуряват достъп на контролните органи до обектите, където се отглеждат животните.

/2/ При нарушение на разпоредбите на ал.1 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 50 до 200 лв. /Нищожна с Реш. № 3/03.01.2020 г. на Адм. съд - Бургас, по адм.дело 2561/2019г. /

/3/ При повторно нарушение на разпоредбите на ал.1 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 200 до 400лв.

/4/ За стопанин на куче се счита и водещият го несобственик.

/5/ / нова с решение от протокол № 40/19.09.2011г/ Собствениците на домашни животни допуснали проява на агресивна реакция срещу хора и жовотни се наказват с глода до 2000 лв. вкл.

Чл.13./1/ Забранява се:

1. Разхождането на куче без повод, нашийник и намордник на места, които не са определени изрично от Общината за тази цел, както и насъскването на куче срещу хора и други животни;

2. Разхождането на кучета на територията на учебни заведения, детски градини, здравни заведения, детски и спортни площадки.

3. Измъчването на животни по какъвто и да било начин.

4. Организирането на обществени места на боеве или представления, водещи до болка, наранявания и увреждания на животни;

5. Пашата на животни на територията на паркове, градини, депа за отпадъци, в дворовете на училищата, културните и здравните заведения, както и на местата, забранени за паша по силата на закон, подзаконов нормативен акт, или акт на органите на местната власт;

6. Разхождането по улиците на диви животни с цел представления, търговия или просия;

7. Отглеждането и въвеждането на животни в търговски обекти, обществени места и превозни средства от обществения транспорт, с изключение на кучета-водачи, придружаващи слепи хора.

8. / изменена с решение от протокол № 40/19.09.2011г/Отглеждането на животни в околоблоковите пространства, както и в общите части и дворове на сградите-етажна собственост без съгласието на всички собственици.

9. / нова с решение от протокол № 40/19.09.2011г/ събирането, оглеждането, храненето на безстопанствени животни в междублоковите пространства, терени частна и общинска собственост

/2/ / допълненa с решение № 456 от протокол № 15/30.05.2013г. /

При нарушения на разпоредбите на ал.1, от т.1 до т.9 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 50 до 200 лв.

/3/ / допълненa с решение № 456 от протокол № 15/30.05.2013г. /

При повторно нарушение на разпоредбите на ал.1, т. От 1 до 9 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 200 до 500лв.

/4/ /отменена с решение от протокол № 40/19.09.2011г/ При нарушения на разпоредбите на ал.1, т.4, т.6, т.7 и т.8 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 50 до 100 лв.

/5/ /отменена с решение от протокол № 40/19.09.2011г/ При повторно извършване на нарушение по ал.1, т.5, т.6, т.7 и т.8 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 100 до 200лв.

ГЛАВА ТРЕТА 

ОПАЗВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ИНФРАСТРУКТУРА 

Чл.14./1/ За опазване на общинската собственост и инфраструктура се забранява разместване и повреждане на съдове за отпадъци, табели, пейки, автобусни навеси, пътни знаци, чешми, фонтани, елементи от декоративната и естествената градска украса, табла за разлепване на афиши, съобщения и реклами, съоръженията за игра на деца на детските и спортните площадки, както и на всички останали елементи на градската инфраструктура.

/2/ При нарушение по ал.1 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 50 до 500 лв.

Чл.15./1/ Забранява се поставянето на павилиони, сергии, фургони, крепежни елементи и други подобни без съответното разрешение и извън определените за целта места. Временните съоръжения за търговия и услуги, изграждани във връзка с официални празници, се премахват най-късно 2 дни след деня на празника от собствениците или наемателите им.

/2/ Забранява се поставянето, съхраняването и складирането на стоки и амбалаж по площади, тротоари, улици и декоративни настилки.

/3/ При нарушение на разпоредбата на ал.1 и ал.2 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 200 до 300 лв.

/4/ При повторно нарушение по ал.1 и ал.2 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 300 до 500 лв.

Чл.16./1/ Забранява се поставянето върху общински терени на маси за открито сервиране и изграждането на сезонни тераси към търговски обекти, без надлежно разрешение или извън площта, определена за това от община Несебър.

/2/ При нарушение на разпоредбата на ал.1 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 200 до 300 лв.

/3/ При повторно нарушение по ал.1 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 300 до 500 лв.

Чл.17./1/ Забранява се поставянето на афиши, реклами, съобщения, обяви, некролози, нагледни агитационни материали и други подобни извън определените за целта места.

/2/ При нарушение на разпоредбата на ал.1 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 50 до 300 лв.

Чл.18./1/ Наказват се лицата, които не изпълнят в срок предписание на компетентните органи за премахване на афиши, реклами, съобщения, обяви, нагледни агитационни материали и други подобни, поставени върху стопанисвани от тях сгради или съоръжения.

/2/ При нарушение по ал.1 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 50 до 500 лева.

Чл.19./1/ Забранява се повреждането, унищожаването, премахването, преместването или разместването на пътни знаци, указателни табели на протовопожарни хидранти, обяви, реклами, нагледни агитационни материали, паркова мебел и други подобни, поставени на определените за целта места.

/2/ При нарушение на разпоредбата на ал.1 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 50 до 300 лв.

Чл.20./1/ Забранява се писане, драскане и рисуване по фасадите и вътрешната част от общите части на сградите, по оградите, пътните знаци и пътните съоръжения.

/2/ При нарушение по ал.1 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 50 до 100 лв.

Чл.21./1/ Забранява се повреждането, премахването или унищожаването на осветителни тела и на съоръженията на уличното и парково осветление.

/2/ При нарушение по ал.1 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 300 до 500 лв.

Чл.22./1/ Забранява се използването или ограждането на терени –общинска собственост, с цел засаждане на зеленчукови култури.

/2/ При нарушение на разпоредбата на ал.1 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 100 до 500 лв.

Чл.23./1/ Забранява се повреждането или унищожаването на настилките и парковите съоръжения в озеленените площи.

/2/ При нарушение на разпоредбата на ал.1 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 50 до 500 лв.

Чл.24./1/ Забранява се повреждането или унищожаването на пътни и тротоарни настилки, съоръжения и принадлежности на площадите, уличната, пътната и алейната мрежа, телефонни апарати за обществено ползване, озеленени площи, декоративни пешеходни плочници и скулптурно-декоративни елементи на сградите.

/2/ При нарушение по ал.1 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 300 до 500 лева.

Чл.25./1/ Всяко лице, което повреди или унищожи движима или недвижима вещ - общинска собственост се наказва.

/2/ На нарушителя по ал.1 се налага наказание глоба в размер от 100 до 300 лв.

/3/ При повторно нарушение по ал.1 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 300 до 500 лв.

Чл.26./1/ Забранява се паркирането върху противопожарни хидранти.

/2/ При нарушение по ал.1 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 50 до 200 лв.

Чл.27./1/ Забранява се самоволното завземане на части от улици, тротоари, площади, открити паркинги, декоративни пешеходни плочници и алеи в паркове и жилищни комплекси чрез ограждане, поставяне на съоражения и маркиране с трайни знаци за паркиране.

/2/ При нарушение по ал.1 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 50 до 500 лв.

Чл.28./1/ Забранява се движението на превозни средства с животинска тяга по централните улици на гр. Несебър, като тази забрана се регламентира ежегодно със съответните пътни знаци.

/2/ При нарушение по ал.1 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 50 до 200 лв.

Чл.29./1/ Забранява се движение на строителни и селскостопански машини по улици и пътища, определени от Кмета на Общината след съгласуване с органите на полицията. По изключение движение на МПС обслужващи строителни обекти се разрешава след определяне на маршрут със заповед на кмета на общината.

/2/ При нарушение по ал.1 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 50 до 300 лв.

Чл.30./1/ Забранява се паркирането и преминаването на МПС през зелени площи.

/2/ При нарушение по ал.1 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 50 до 200 лв.

Чл.31./1/ Забранява се отварянето и влизането под какъвто и да е предлог в подземни и надземни инсталационни колектори, без писмено разрешение на стопанисващите ги лица.

/2/ При нарушение по ал.1 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 100 лв.

Чл.32./1/ Забранява се провеждането на панаири, традиционни сборове и масови атракционни прояви извън местата, определени за целта от Кмета на Общината;

/2/ При нарушение по ал.1 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 100 лв.

Чл.33./1/ Забранява се публичното изразяване на верски убеждения от представители на вероизповедания, които не са регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията.

/2/ Публичното изразяване на верски убеждения от представители на надлежно регистрирани вероизповедания в предвидените за богослужение или религиозни събрания места е свободно доколкото не нарушава други разпоредби, свързани с опазването на обществения ред.

/3/ Публичното изразяване на верски убеждения от представители на надлежно регистрирани вероизповедания на открито се осъществява при спазване изискванията и по реда на Закона за събранията, митингите и манифестациите.

/4/ Събрания, митинги и манифестации могат да се провеждат от граждани, от сдружения, от политически и други обществени организации, по реда и при спазване на изискванията на Закона за събранията, митингите и манифестациите.

/5/ Организаторите на проявите са длъжни да осигурят спазването на обществения ред при провеждането им, както и опазването на общинските терени от замърсяване, повреждани или унищожаване.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Чл.34 С цел поддържане и опазване на околната среда на гражданите се забранява:

/1/ Премахването и трайното увреждане на декоративна растителност и дървета чрез отсичане, чупене и рязане на клони, забиването на метални и други предмети, нараняване на кората, изгаряне, насипване на осолен сняг и химикали около стъблата и други увреждащи действия.

/2/ При нарушение по ал.1 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 100 до 500 лв.

/3/ Виновните лица по ал.1 дължат обезщетение за нанесените вреди от деянието в размер определен в Тарифа за обезщетение при отсичане на декоративна растителност върху терени общинска собственост по Наредба №1 от 10.03.1993г. за опазване на озеленените площи и декоративна растителност.

/4/ нова – Решение № 241 Протокол № 8 от 29.05.2008г/. -/ отменена с решение № 1590 на ВАС от 08.02.2010г./

/ 5 / нова – Решение № 241 Протокол № 8 от 29.05.2008г/// -/ отменена с решение № 1590 на ВАС от 08.02.2010г

Чл.35 С цел поддържане и опазване на околната среда на гражданите се забранява:

/1/ Късане и изкореняване на цветя и повреждане на цветните им фигури.

/2/ Резитба и кастрене на клони на дървета и храсти без разрешение за това от Общината.

/3/ Бране на цветове и плодове от дървета и храсти без предварително разрешение от Общината.

/4/ Използване на почва и хумус от общинските депа за складиране, както и вземането на пясък, камъни, миди и други инертни материали от плажната и брегова ивица, пясъчните дюни и пясъчни образования, на територията на Община Несебър.

/5/ Повреждане на озеленени площи чрез отъпкване и преминаване на превозни средства.

/6/ - допълнена – Решение № 241 Протокол № 8 от 29.05.2008г/. Палене на отпадъци, листа, гуми и смоли на обществени места, върху зелени площи, улици, тротоари и площадки. Изхвърлянето на битови отпадъци извън регламентираните места

/7/ Палене на огън в междублоковите пространства, парковете, градините и всички открити терени – общинска собственост.

/8/ Складиране на лесно запалими материали в стълбища, проходи, коридори и площадки на жилищните и обществените сгради.

/9/ Използване на нестандартни горивни материали - гума, пластмаси и други подобни за отопление или технологични нужди.

/10/ Извършване на дейности, свързани с отделянето на неприятни дразнещи миризми, установено органолептично.

/11/ Използване на неизправни локални котелни инсталации, които поради неправилен режим на горене замърсяват въздуха като отделят сажди и дим над допустимите норми.

/12/ При нарушение по ал.1, ал.2 и ал.3 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 50 до 250 лв.

/13/ При нарушение по ал.4 и ал.5 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 100 до 500лв.

/14/ При нарушение по ал.6 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 20 до 50 лв.

/15/ При нарушение по ал.7, ал.8, ал.9, ал.10 и ал.11 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 20 до 200 лв.

/16/ При повторно извършено нарушение по ал.7, ал.8, ал.9, ал.10 и ал.11 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 200 до 300 лв.

Чл.36./1/ При снеговалеж и заледяване, всички ръководители на публични учреждения, търговски дружества и кооперации, юридически лица с нестопанска цел, еднолични търговци, лица упражняващи свободна професия и физически лица, обитаващи сгради или обособени обекти в етажната собственост, са длъжни, лично или чрез трети лица, да организират своевременно и постоянно почистване на тротоарите и площадките в района на сградите, които заемат, съответно пред жилищните сгради, за осигуряване на нормален работен процес, безопасно движение и достъп до сградите.

/2/ При нарушаване на разпоредбата на ал.1 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 50 до 200 лв.

Чл.37./1/ При почистване на сняг се забранява натрупването му:

1. върху тротоарите, без да се остави място за движение на пешеходците, както и в обсега на автобусни спирки и срещу входове на гаражи;

2. в уличните регули и решетки за оттичането на водата;

/2/ При нарушение по ал.1 на виновните лица се налага глоба в размер от 50 до 200 лв.

Чл.38 За организацията на дейността по снегопочистването Кметът на Общината издава заповед. 

ГЛАВА ПЕТА 

СТРОИТЕЛСТВО 

Чл.39./1/ Забранява се изпълнението на строителни или ремонтни работи, свързани с прокопаване на терени общинска собственост - улични и тротоарни настилки, вътрешноквартални пространства, зелени площи и други, без предварително изготвяне на проекти за временна организация на движението, без писмено разрешение за прокопаване от Община Несебър и в предвидените случаи съгласуване с КАТ.

/2/ При нарушение по предходната алинея се налага наказание глоба в размер от 500 лв.

Чл.40./1/ След получаване на разрешение по предходния член, изпълнителят на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура е длъжен да уведоми органите по пожарна и аварийна безопасност и спешна медицинска помощ за началото и срока на строителството по съответните улици, по които се ограничава движението.

/2/ При нарушение по предходната алинея се налага наказание глоба в размер от 100 до 300 лв.

Чл.41./1/ Изпълнителят на строителни или ремонтни работи е длъжен да обезопасява направените изкопи, като поставя и поддържа необходимата сигнализация, свързана с временната организация на движението, през цялото времетраене на строителните и ремонтни работи.

/2/ Строителните обекти следва да са обозначени с информационни табели,които съдържат: разрешение за строеж, строител, лице упражнаващо строителен надзор, наименование на обекта и др.

/3/ При нарушение по ал.1 и ал.2 се налага наказание глоба от100 до 500 лв.

Чл.42./1/ Изпълнителите на строителни или ремонтни работи са длъжни да възстановят прокопаните или повредени по друг начин пътни и тротоарни настилки, площади, зелени площи и други, в срока указан в разрешението за прокопаване, както и да почистят района за своя сметка.

/2/ Да не допускат замърсяване извън строителните обекти, чрез поставяне на плътни ограждения, чакълиране на подходите, а района около тях почистват и измиват при необходимост, периодично, за своя сметка.

/3/ При нарушение по ал.1 и ал.2 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от100 до 500 лв.

Чл.43./1/ Части от улични платна и тротоари, както и свободни общински терени, могат да се ползват временно за строителна площадка с разрешение от Общината след заплащане на такса за периода на ползването. След приключване на строителството ползвателите са длъжни да възстановят за своя сметка предоставените им терени във вида преди началото на строителните работи.

/2/ В изключителни случаи за целите по ал.1 може да се ползва най-много половината от уличното платно само след изготвяне на проект за временна организация на движението, съгласуван с община Несебър и с КАТ при РПУ гр. Несебър.

/3/ При нарушаване на разпоредбите на ал.1 и ал.2 се налага наказание глоба в размер от 300 до 500 лева.

Чл.44./1/ При повреди (аварии) на подземните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, попадащи в обхвата на улични и тротоарни платна, лицата отстраняващи повредата (аварията) са длъжни да предприемат незабавни мерки за обезопасяване на пешеходното и автомобилно движение, както и да уведомят Община Несебър, КАТ при РПУ гр. Несебър, Пожарната и ЦСМП за временната организация на движението. В почивните дни уведомяването на Общинската администрация става, чрез дежурния по Община.

/2/ При нарушение по ал.1 се налага наказание глоба в размер от 100 до 500 лева.

Чл.45./1/ Лицата, които извършват строителни и ремонтни работи върху уличното платно, следва да са навършили пълнолетие и да са облечени през деня с оранжев работен костюм или дневносветеща сигнална оранжева жилетка, а през нощта да носят към облеклото си светлоотразяващи елементи.

/2/ При нарушение по ал.1 се налага наказание глоба в размер от 50 до 500 лв.

Чл.46. Предвидените в настоящата глава от наредбата наказания се налагат на лицата извършили, наредили или допуснали извършването на действията (бездействията), съставляващи нарушение:

1. Ръководители на организациите, фирмите или експлоатационните дружества, осъществяващи строителството или ремонта;

2. Ръководители на звена към посочените в т.1 организации, фирми и експлоатационни дружества;

3. Физически лица, които самостоятелно възлагат или изпълняват строително монтажни и ремонтни работи.

 

ГЛАВА ШЕСТА 

ОРГАНИЗАЦИЯ, БЕЗОПАСТНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ И ТРАНСПОРТНО ОБСЛУЖВАНЕ 

Чл.47 Организацията на движение, транспортните схеми, маршрутите на движение и спирките на превозните средства на градския транспорт, местостоянките на таксиметровите автомобили се определят от общинската администрация след решение на общински съвет- гр. Несебър и съгласувано с МВР.

Чл.48./1/ /отменен с реш. № 645  от Пр. № 26/28.04.2022 г./ Общинският съвет определя райони, пътища или части от пътища и зони за кратковременно паркиране в определени часове на денонощието.

/2/ /отменен с реш. № 645  от Пр. № 26/28.04.2022 г./ Местата за паркиране по ал.1 се обозначават с пътни знаци, пътна маркировка и надписи, чрез които се указват условията за паркиране.

/3/ /отменен с реш. № 645  от Пр. № 26/28.04.2022 г./ Общинският съвет определя такси за паркиране.

/4/ Общинският съвет приема решение не по-късно от 15.05. на всяка календарна година схема за организация и безопасност на движение на територията на община Несебър за летния сезон, която е неразделна част от настоящата наредба.

/5/Нова – реш. № 930 Протокол № 27/06.04.2007./ На територията на община Несебър , в паркингите, стопанисвани от общината се осигуряват определен брой места за паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания, същите да са с най-добър достъп от входовете и се обозначават с пътен знак Д21 „инвалид”.

/6/Нова – реш. № 930 Протокол № 27/06.04.2007./ За всяко жилище, обитавано от хора с увреждания на територията на община Несебър се определя едно място за паркиране, като на същото се сигнализира съобразно ЗДП.

/7/Нова – реш. № 930 Протокол № 27/06.04.2007./ Със заповед н а кмета на общината се определя:

А/ Броя на местата за паркиране на автомобили на хора с увреждания в паркинги, стопанисвани от общината.

Б/ Критериите за определяне на правоимащите лица.

В/ Вида на картата за преференциално паркиране.

Чл.49./1/ Забранява се миенето, ремонтирането на пътни превозни средства по улиците, площадите, тротоарите, парковете и други обществени места.

/2/ Забранява се местодомуването на каравани, товарни МПС над 3т. товароносимост, ремаркета над 2 т. и автобуси над 20 пътнически места извън определените за това места.

/3/ При нарушение по ал.1 и ал.2 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 50 до 300 лв.

Чл.50./1/ Забранява се паркирането на пътни превозни средства, снети от отчет, по улиците на населените места.

/2/ При нарушение по ал.1 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 100 до 500 лв., като със заповед на кмета се указва срока за преместване на автомобилите.

/3/ При изтичане на срока по ал.2, общината принудително премества автомобилите за сметка на собственика.

Чл.51./1/ Забранява се паркирането, преминаването и движението на всякакъв вид ППС по тротоари, алеи на паркове, залесени и озеленени площи.

/2/ Забранява се паркирането и движението през летния сезон на ППС по улиците, определени с транспортната схема за Несебър- стара част. Изключения от забраната се допускат срещу пропуск за автомобили, по ред и график определен със заповед на кмета на общината.

/3/ Забранява се паркирането и движението на ППС в пешеходните зони, определени по транспортната схема на общината.

/4/ При нарушение по ал.1, ал.2 и ал.3 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 100 до 500 лв.

Чл.52./1/ ППС паркирали в нарушение на ЗДП или на места с възможност на възникване на ПТП и възпрепятстване на пешеходците могат да бъдат преместване без знанието на собствениците им или упълномощени от тях лица, при спазване изискванията на чл.168 и чл.171 от ЗДП.

/2/ Преместените автомобили се транспортират на предверително оповестено място.

/3/ На нарушителите се съставя акт за административно нарушение и се заплаща такса в размер определен с решение на общински съвет- гр.Несебър.

Чл.53./1/ Забранява се на превозвачите извъшващи таксиметров превоз на пътници, спиране и изчакване на пътници извън указаните за целта места /местостоянки/.

/2/ Забранява се на превозвачите извършващи, случаен или специализиран превоз на пътници да спират по спирките на градския транспот и да паркират извън указаните за целта места.

/3/ При нарушение по ал.1 и ал.2 на виновните лица се налага наказание, имуществена санкция, глоба в размер от 50 до 500 лв.

Чл.54 /1. / изменен с  Реш. №1040 протокол №38/16.05.2019 г./ 1Водачите на пътни превозни средства с животинска тяга да се движат по пътищата на община Несебър, само с ППС оборудвани съгласно изискванията на Закона за движение по пътищата и регистрирани по реда на тази наредба.

/2/ /нова Реш. №1040 протокол №38/16.05.2019 г./ Водачите на пътни превозни средства с животинска тяга могат да използват за движение, разположения отдясно по посоката на движението им пътен банкет или локално платно, ако те са годни за това и ако не пречи на другите участници в движението, съгласно чл.15, ал.5 от ЗДвП.

/3/ /нова Реш. №1040 протокол №38/16.05.2019 г./ За да бъде участник в движението по пътищата, всяко превозно средство с животинска тяга трябва да има два бели или жълти светлоотразителя отпред; два червени светлоотразителя отзад; а през нощта и при намалена видимост – отзад вляво светещо тяло, излъчващо бяла или жълта добре различима светлина; да е оборудвано с престилка за животински отпадъци. На задната страна, а при необходимост – на друго подходящо видно място на ППС да има поставена регистрационна табела, указваща населеното място и регистрационния номер.

/4/ /нова Реш. №1040 протокол №38/16.05.2019г./ Пътното превозно средство с животинска тяга може да бъде управлявано от лице, което е на възраст не по-малка от 16 години или с придружител на възраст не по-малка от 18 години, ако водачът на ППС е на възраст по-малка от 16 години, които не са под въздействие на алкохол, наркотици или други упойващи вещества.

/5/ нова  Реш. №1040 протокол №38/16.05.2019г. Забранява се движението на превозно средство с животинска тяга на територията на град Несебър, к.к.“Слънчев бряг“, гр.Обзор, гр. Свети Влас и с.Равда през периода 15.05. до 15.09, с изключение на регистрираните такива, извършващи атракционна дейност/превоз на пътници/.

/6/ нова Реш. №1040 протокол №38/16.05.2019 г. За извършването на атракционната дейност се заплаща цена на услуга, определена в Наредба №11 на Общински съвет Несебър. Сумите се събират от длъжностните лица в отдел “Търговия“ на Община Несебър. Регистрирането на атракционната дейност се удостоверява със съответен стикер.

/7/ нова  Реш. №1040 протокол №38/16.05.2019 г. Водачите на ППС-та с животинска тяга-файтони са длъжни да спазват утвърдения със заповед на Кмета на общината маршрут и местостоянки в съответното населено място.

/8/ нов Реш. №1040 протокол №38/16.05.2019 г .При неспазване на разпоредбите на ал.5, ал.6 и ал.7 на виновното лице се налага глоба в размер от 50 до 500лв.

Чл.54А /нов с реш. 1040 от Протокол №38/16.05.2019 г./

 /1/ Пътните превозни средства с животинска тяга се регистрират в община Несебър след извършен оглед от длъжностно лице, определено от кмета на община Несебър.

/2/ Собствениците на пътни превозни средства с животинска тяга подават в деловодството на общината заявление по образец до кмета на община Несебър. Към заявлението се прилагат копие на документ за самоличност на собственика, документ за платена такса и в случаите, когато огледът е извършен в кметството по местоживеене на заявителя, се прилага и издадената служебна бележка.

/3/ Длъжностно лице, назначено от кмета на община Несебър вписва данните за собственика и на ППС в нарочен регистър на ППС, придвижвани с животинска тяга. На собственикът на вписаното в регистъра пътно превозно средство с животинска тяга се издава регистрационен талон и регистрационна табела по образец. При промяна на обстоятелствата вписани в регистъра, собственика подава заявление за вписване на промяната, като за това се издава нов регистрационен талон със същия номер.

/4/. При спиране от движение на ППС с животинска тяга регистрационния талон и регистрационната табела се връщат на длъжностното лице за заличаване от регистъра.

/5/ При изгубване или унищожаване на регистрационния талон и/или регистрационната табела, собственикът в 7 – седемдневен срок следва да се яви в община Несебър за издаване на дубликат, след попълване на заявление и заплащане на съответната такса.

Чл.55./1/ Забранява се ограждането на тротоари и части от улици, алеи, площади и други, поставянето на съоръжения и маркировка /графични, цифрови и други обозначения/ върху същите, без съответното разрешение от кмета на община Несебър или упълномощено от него лице.

/2/ При нарушение на ал.1 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 50 до 200 лв.

Чл.56. Транспортните фирми осъществяващи обществен превоз на пътници са длъжни:

 1. Да осигурят хигиена, отопление, вентилация и добър външен вид на превозните средства;
 2. Да поставят указателни табели относно маршрута и разписанието на превозните средства;
 3. Да осигурят обозначителни знаци на персонала на автобусите с имената на лицата и наименованието на фирмата превозвач.

Чл.56 А Забранява се в превозните средства на обществения транспорт пътуването на лица със замърсено облекло, създаващи неудобство на пътниците и/или в явно нетрезво състояние, консумирането на храни и напитки, превозването на строителни материали, леснозапалими, взривоопасни, токсични и други вещества, както и на животни застрашаващи живота и здравето на гражданите.

Чл.56. Б. /1/ Водачите на автомобили, предоставящи услуга таксиметров превоз на територията на община Несебър, при извършване на своята дейност са длъжни да спазват следните изисквания:

1. По време на работа, всеки водач на такси следва да бъде в прилично облекло, състоящо се от светлосиня риза или светлосиня фланела /с къс, или дълъг ръкав/, дълъг панталон и затворени обувки;

2. По време на работа, всеки водач на такси длъжен да постави на видно място карта-бадж, с актуална снимка, номера на разрешението и логото на общината. Картата-бадж се изготвя от Общинската администрация –Несебър и се предоставя при издаване на съответното разрешение за извършване на таксиметров превоз.

3. Водачите на автомобили, осъществяващи таксиметров превоз следва да спазват обичайните норми на благоприличие и човешка етика, да не се допускат тютюнопушене в автомобилите си и да ги поддържат и почистват редовно.

4. За гарантиране на въведените изисквания от т.1 до т.3, лицата кандидатстващи за издаване на разрешение за таксиметрова дейност, се задължават, да попълнят декларация /образец/, която/ито се прилага/т към заявлението.

/2/ При неспазване на разпоредбите на ал.1, т.1 - т.3, предложение второ, на виновните лица се налага глоба в размер от 100 до 300 лв., а при повторно нарушение в от 300 до 500 лв.

Чл.57 Стопаните на пътищата ги поддържат в изправно състояние, сигнализират незабавно препятствията по него и ги отстраняват възможно в най-кратък срок.

Чл.58./1/ Извършването на строителни, ремонтни и други дейности, в обсега на техническата инфраструктура и вътрешноквартални пространства, които създават затруднения и опастност за движението, поради намаляване широчината на улиците и тротоарите се разрешава единствено след изпълнение на временна организация на движение, съгласувана с община Несебър.

/2/ При нарушение на ал.1 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 50 до 500 лв.

Чл.59 Превозните средства над 4 т. обслужващи строителни обекти могат да се движат само по маршрут определен от общината, неразделна част от разрешението за ползване на строителната площадка.

Чл.60./1/ Забранява се движението на верижни машини и използване на гуми с шипове по улиците и пътищата с трайна асфалтобетонна настилка на общинската пътна мрежа.

/2/ При нарушение на ал.1 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 50 до 300 лв. 

ГЛАВА СЕДМА 

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

Чл.61./1/ Контролът по изпълнението на настоящата Наредбата се осъществява от Кмета на Общината.

/2/ Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

/3/ /частично отменен с реш 713/2016г.на БОС/ . Актовете за установяване на административните нарушения се съставят от длъжностни лица на община Несебър, Районно полицейско управление, Районна служба “Пожарна и аварийна безопасност”.

/4/ Длъжностните лица по ал.3 са длъжни да съставят актове на нарушителите за всяко установено от тях нарушение.

/5/ Съставените актове и издадените наказателни постановления по тази наредба се вписват в специален регистър от длъжностно лице, определено със заповед на Кмета на Общината. Длъжностното лице, което води регистъра, ежемесечно информира Н-к отдел “Местни финанси” към Община Несебър за вписаните актове и наказателни постановления.

Чл.62./1/ Административнонаказателната отговорност е лична.

/2/ За административни нарушения, извършени при осъществяване дейността на предприятия, дружества, учреждения и организации, отговарят работниците и служителите, които са ги извършили, както и ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат извършени.

/3/ Когато извършителят на административно нарушение е действал в изпълнение на неправомерна служебна заповед, дадена по установения ред, той не носи административнонаказателна отговорност, ако заповедта не е съдържала очевидно за него нарушение.

Чл.63./1/ Административнонаказателно отговорни са пълнолетните лица, навършили 18 години, които са извършили административни нарушения в състояние на вменяемост.

/2/ Административнонаказателно отговорни са и непълнолетните, които са навършили 16 години, но не са навършили 18 години, когато са могли да разбират свойството и значението на извършеното нарушение и да ръководят постъпките си.

/3/ За административни нарушения, извършени от малолетни, непълнолетни на възраст от 14 до 16 години и лица, поставени под пълно запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите или настойниците, които съзнателно са допуснали извършването им.

/4/ При нарушение на Наредбата от военнослужещи и служители в системата на МВР за съставените актове срещу тях се сезират ръководителите на ведомствата, в които работят.

Чл.64 За всички неуредени случаи в настоящата наредба се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания. 

Допълнителни разпоредби 

&1 По смисъла на тази Наредба:

 1. Обществен ред” е установеният с нормативни актове ред, който осигурява нормално спокойствие и дава възможност да се упражняват съответните граждански права.
 2. Обществени места” са общодостъпни за всяко лице места, като обществен транспорт, туристически обекти, спортни и развлекателни обекти, кина,стадиони, зали и други.
 3. Повторно” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя се налага наказание за същото по вид нарушение.

& 2 ” Задължава кмета на община Несебър на следващото заседание на общински съвет да внесе конкретни текстове, които да регламентират създаване на контролиращо звено по изпълнението на Наредбата както и прилагането на санкциите по нея.” 

Заключителни разпоредби 

 1. Настоящата Наредба се приема на основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА и отменя действащата Наредба за опазване на обществения ред, околната среда, безопасността на движение, спокойствието и сигурността на гражданите на община Несебър с изключение на глава осма “Стопанисване и поддържане на скривалищата и противорадиационните укрития в жилищните блокове и административните сгради”.
 2. Наредбата e приета с решение № 543/Протокол № 18 от 31.01.2006год. на общински съвет- гр. Несебър, променена и допълнена с решение № 930 Протокол № 27/06.04.2007г., Решение № 241 Протокол № 8 от 29.05.2008 г. Променена и допълнена с решение №1481 от протокол №40.Променена и допълненена с Решение №155 от Протокол №6/11.04.2012г. ,
 3. Променена с Решение № 268 от Протокол № 8/18.07.2012г./ Допълненa с Решение № 456 от Протокол № 15/30.05.2013г./
 4. Наредбата влиза в сила след влизане в сила на решението, с което е приета и след публикуването и в сайта на общината.

5.  Под хладни оръжия да се разбира предмети за лесно извършване на физическо разкъсване на твърди тела и предназначени за лична отбрана и нападение.

6. Допълненa с решение № 791 от протокол № 23/02.06.2014 г./В сила от 25.06.2014г.

  7. Измененията и допълненията на наредбата приети с решение № 826 от протокол № 30/12.09.2018 г. на общински съвет-Несебър публикувани на 19.10.2018 г., бр. 29-30/2012 на в-к „Слънчев бряг прес“, влизат в сила на 23.10.2018 г. 

8. нова  приета с реш. 1040 от протокол №38/16.05.2019 г. В Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър се правят следните изменения и допълнения :

 Приема се нов  чл.108А със следното съдържание:

чл.108 А /1/ За издаване на регистрационен талон и регистрационна табела на ППС с животинска тяга на територията на община Несебър се заплаща цена в размер на 20 лв. За издаване на дубликат при изгубване или унищожаване - 10лв. за всеки отделен документ.

   /2/ За извършване на атракционна дейност /превоз на пътници/ с регистрирано на територията на община Несебър ППС с животинска тяга – файтон се заплаща следната цена на услуга :

-за периода: юни, юли и август- 150лв. на месец;

-за останалия период- 80лв. на месец;

9. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №1 ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, СПОКОЙСТВИЕТО И СИГУРНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ, ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР приета с решение № 1040 от Протокол №38/16.05.2019г.влиза в сила в 3-дневен срок след публикуването й във в-к „Слънчев Бряг“

10. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на община Несебър, приета с решение № 159 от протокол № 7/23.06.2020 г. влиза в сила от деня на публикуването и във в-к „Слънчев бряг.

*В сила от 09.02.2006 г.

Председател на Общински съвет-Несебър:……/П/……..

/Р. Кулев/