Общински Съвет Несебър
Наредби

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ИЛИ ОСИНОВЕНО ДЕТЕ И ИНВИТРО ПРОЦЕДУРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

07 март, 2018 7774

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Този Правилник урежда условията, размера и реда за предоставяне на еднократна финансова помощ за новородено или осиновено дете и за „ин витро“ процедура.

Чл.2. /1/ Право на финансова помощ по реда на Правилника имат:

1. лица, с постоянен и настоящ адрес на територията на община Несебър;

2. лица, които нямат задължения към община Несебър.

/2/ Обстоятелствата по ал.1 се установяват служебно.

Чл.3. Еднократната финансова помощ по чл. 1 е в размер на 2000 лв. /две хиляди лева/.

Чл.4. Общински съвет-Несебър, ежегодно с приемане на бюджета, определя общия размер на средствата за предоставяне на еднократна финансова помощ по реда на този Правилник.

Чл.5. До приемане на бюджета на община Несебър, еднократните финансови помощи за новородено/осиновено дете и „ин витро“ процедура, се отпускат в размер на 1/12 част от отчетените разходи през предходната година.

 

ГЛАВА ВТОРА

ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО/ОСИНОВЕНО ДЕТЕ

 

Чл.6. /1/ Право на еднократна финансова помощ по чл.2, ал.1 за новородено/осиновено дете има родител или осиновител на детето, вписан в удостоверението за раждане или настойник.

/2/ Вписаните в удостоверението за раждане родители трябва да имат навършени 16 години.

Чл.7. /1/ Финансова помощ по реда на Правилника се предоставя за всяко живородено /осиновено дете в следните случаи:

1. На семейство или при партньорско съжителство – до трето по ред включително.

2. На родител,отглеждащ сам новородено / осиновено дете, по смисъла на параграф 1, ал.1, т.3 от ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за социално подпомагане - до трето по ред включително.

/2/ Ограниченията по ал.1 не се отнасят за децата близнаци, тризнаци и т.н., в които случаи финансовата помощ се изплаща за всяко от децата, при условие, че раждането е до трето по ред в семейството.

Чл.8. Когато майката и бащата са получили финансова помощ за други свои новородени/осиновени деца, заедно или поотделно три пъти, такава не се полага при повторен брак или партньорско съжителство,както и независимо от това, че новите съпруг/съпруга или партньор/партньорка нямат други деца.

Чл.9. Лицето по чл.6 има право на финансова помощ, независимо от доходите на семейството.

Чл.10. Лицето по чл.6 има право на финансова помощ, когато детето не е оставено за отглеждане в специализирана институция за деца и не са му отнети или ограничени родителските права. Заявителят носи наказателна отговорност за невярно декларирани обстоятелства.

Чл.11. Еднократната финансова помощ се отпуска при условие, че:

1. Новороденото/осиновеното дете е с постоянен адрес на територията на община Несебър.

2. Към момента на подаване на заявлението поне единия родител/осиновител има постоянен адрес и настоящ адрес на територията на община Несебър не по-малко от пет години, считано от датата на подаване на заявлението.

3. Обстоятелствата по т.1 и т.2 се установяват служебно.

Чл.12. /1/ Еднократната финансова помощ се отпуска въз основа на заявление-декларация по образец - Приложение № 1.

/2/ Заявлението се подава от родител, осиновител или настойник на новороденото/осиновеното дете в деловодството на община Несебър в рамките на една година, считано от датата на раждане/осиновяване на детето.

Чл.13. Еднократната финансова помощ се изплаща въз основа на одобрен от секретаря на община Несебър списък на правоимащите лица.

Чл.14. Постъпилите заявления по реда на Правилника се разглеждат в едномесечен срок, а паричните средства се изплащат на всяко 15-то число от месеца, на касата в община Несебър.

Чл.15. В случай, че заявителят не отговаря на някои от условията за отпускане на финансовата помощ, кметът на Общината, след събиране на допълнителна информация относно това, че заявителят трайно се е установил на територията на Общината и тук отглежда детето си, може да отпусне финансова помощ по този Правилник.

 

ГЛАВА ТРЕТА

ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА „ИН ВИТРО“ ПРОЦЕДУРА

 

Чл.16. /1/ Еднократната финансова помощ за „ин витро“ процедура се отпуска на семейства и на лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми.

/2/ Финансовата помощ се отпуска от бюджета на община Несебър за един опит в рамките на една календарна година.

Чл.17. /1/ Еднократната финансова помощ чл.16 се отпуска при условие, че:

1. Един от заявителите е български гражданин, притежаващ постоянен и настоящ адрес на територията на община Несебър през последните три години.

2. И двамата заявители имат навършени 18 години.

/2/ Обстоятелствата по ал.1 се удостоверяват служебно.

Чл.18. Еднократната финансова помощ по чл.16 се отпуска при условие, че един от заявителите е с доказан стерилитет и е направил един неуспешен опит за репродуциране чрез „ин витро“ процедура.

Чл.19. Сумата по глава трета от Правилника се привежда по банковата сметка на лечебното заведение, в което ще се извърши процедурата, след издаване на проформа фактура.

Чл.20. Лицата с репродуктивни проблеми подават заявление -декларация по образец /Приложение № 2/ в деловодството на община Несебър. Към заявлението се представят следните документи:

1. Етапни епикризи, медицински картони или стимулационни

протоколи, удостоверяващи направен един неуспешен опит за репродуциране чрез „ин витро“ процедура.

2. Удостоверителен документ от клиниката, в която ще се извърши процедурата с отразяване на факта на лечението на пациента при тях и извършените манипулации, при стартирала процедура. При нужда може да се изискват допълнителни документи и данни от медицинското заведение, както и да извършват проверки и запитвания.

3. Проформа фактура,издадена от лечебното заведение.

4. Декларация по образец /Приложение №3/ за фактическо съжителство.

Чл.21. Финансовата помощ се изплаща въз основа на одобрен от секретаря на община Несебър Списък на правоимащите лица.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Този Правилник е приет с решение № 694 от Протокол № 24/01.02.2018 г. и отменя Правилника, приет с решение на Общински съвет-Несебър № 531 от Протокол №15/05.03.2009 г., изм. и доп. с решение № 611 от протокол № 17/08.05.2008 г., решение № 183 от протокол № 6/28.04.2016 г. и влиза в сила след публикуване на приемането му от Общински съвет- Несебър във в-к Слънчев бряг.

Публикуван: бр. 7-8/28.02.2018 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-НЕСЕБЪР: РУМЕН КУЛЕВ

 

 

 

Приложения:

 

Приложение 1

Приложение 1 в PDF формат

Приложение 1 в DOC формат

Приложение 1 в ODT формат

 

Приложение 2

Приложение 2 в PDF формат

Приложение 2 в DOC формат

Приложение 2 в ODT формат

 

Приложение 3

Приложение 3 в PDF формат

Приложение 3 в DOC формат

Приложение 3 в ODT формат