Общински Съвет Несебър
Наредби

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

02 ноември, 2022 22669

НАРЕДБА

ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

 

Раздел I

Общи положения

            Чл.1 (1). Наредбата урежда условията и реда за платено паркиране на територията на Община Несебър в зоните, определени с решение на Общински съвет Несебър, както и издаването на стикери и карти.

                      (2) /изм. с реш. № 645  от Пр. № 26/28.04.2022 г./    Общинският съвет определя зони за платено  паркиране на МПС, с допустима максимална маса до 3 т. и на автобуси до 12 пътнически места, в определени дни на седмицата и часове на денонощието, за които това е предвидено с ГПОД или техническите им параметри позволяват паркиране.                     

        Чл.2. (1) /изм. с реш. № 645  от Пр. № 26/28.04.2022 г/ Кметът на Община Несебър със заповед определя временни или постоянни ограничения при паркиране, съгласно предоставените му по закон правомощия или въз основа на решение на Общинския съвет, или заявени мероприятия от публичен или частен характер.

(2)  Със заповед кметът има право да ограничи временно – за срок до 14 дни, частично или цялостно, достъпа до райони, пътища и части от пътища от зоните, в случаи на провеждане на заявени по съответния ред мероприятия от частен или обществен характер.

Раздел II

Режим на платено  кратковременно паркиране

на моторни превозни средства (МПС)

 

Чл.3 (1) /изм. с реш. № 645  от Пр. № 26/28.04.2022 г./   Зоните   за   платено кратковременно  паркиране  се определят с Решение на Общинския съвет и се обозначават с пътна маркировка и неподвижен пътен знак, представляващ информационна табела, в който са посочени условията за паркиране на МПС в зоната, размера на цената за паркиране, начина на заплащане и принудителните мерки,  прилагани съгласно  ЗДвП.

          (2) /изм. и доп. с реш. № 645  от Пр. № 26/28.04.2022 г., изм. с реш. 737 от Пр. 30/27.10.2022 г. / Режимът и часовият диапазон  на зоните, определени за  кратковременно  паркиране е както следва :

          а/   в периода  от  01 юни до 30 септември (включително)  часовият режим на платено паркиране е валиден за всички дни от седмицата в периода от 9.00 часа до 20.00 часа, с непрекъсната продължителност на паркирането до 3 часа.

          б/  в останалия период от годината /от 01.10. до 31.05./ режимът на платено паркиране е валиден за  всички дни от седмицата, без почивните дни /събота, неделя и официалните празници/ в периода от 08.00 часа до 17.00 часа, с непрекъсната продължителност на паркирането до 3 часа. 

  / 3/ При необходимост, режимът на  платено паркиране,  часовият и времеви  диапазон на платеното паркиране, може да бъде променян с решение на общински съвет.    

         Чл.4. В зоната за платено кратковременно  паркиране  се спазват правилата за паркиране по ЗДвП и тази наредба.

         Чл.5. (1) Общинският съвет определя размера на цените, които се заплащат за паркиране.

          (2) /изм. и доп. с реш. № 645  от Пр. № 26/28.04.2022 г. /Заплащането на цените се извършва по един от следните начини:

  1. С билет от машина за само разплащане /паркомат/. Билетът се поставя зад предното обзорно стъкло на автомобила от страната на водача на видимо място, даващо възможност за осъществяване на контрол.
  2. Чрез изпращане на кратко текстово съобщение на номер, посочен в пътен знак – информационна табела. 
  3. Чрез мобилно приложение посочено в пътен знак – информационна табела. 

  (3) /изм. с реш. № 645  от Пр. № 26/28.04.2022 г., отменен с реш. 737 от Пр. 30/27.10.2022 г./

  (4) /изм. с реш. № 645  от Пр. № 26/28.04.2022 г. / Не дължат заплащане  на определената от Общински съвет   цена за кратковременно  паркиране, обозначени моторни превозни средства със специален режим на движение на:

  1. Спешна медицинска помощ;
  2. Териториални звена „Пожарна безопасност и защита на населението“;
  3. Главни и областни дирекции на МВР;
  4. Служба „Военна полиция“;
  5. автомобилите, собственост на Община Несебър, електромобилите.

(5)  /  отменен с реш. № 645  от Пр. № 26/28.04.2022 г. /

Чл.5а /нов с реш. № 645  от Пр. № 26/28.04.2022 г. /  В определените с решение на Общински съвет - Несебър,   зони за кратковременно платено паркиране, не може  да  се въвежда режим на платено  паркиране/ фиксирано паркомясто/   и  режим на паркиране  „ служебен абонамент“. 

          .

Раздел III

Режим на платено паркиране на МПС

– служебен абонамент

               Чл.6./1/ /изм. с реш. № 645  от Пр. № 26/28.04.2022 г. / В зони за която това е предвидено с ГПОД или техническите им параметри позволяват паркиране, може да се въвежда режим на платено паркиране „Служебен абонамент”, за  юридически лица, еднолични търговци, лица упражняващи свободна професия, нотариуси и частни съдебни изпълнители, вписани в съответните регистри, съгласно действащото законодателство на територията на Република България,  които  са  собственици, ползватели и/или наематели на нежилищни имоти, в които извършват търговска дейност, за което се заплаща цена в размер, определен от Общинския съвет.

            /2//изм. с реш. № 645  от Пр. № 26/28.04.2022 г. / Платеното паркиране „Служебен абонамент“ по ал.1  е за всички дни денонощно/24 ч/.

           Чл.7. (1) За ползване режимът на  платено паркиране „Служебен абонамент“, заинтересованите лица  подават заявления по образец до Кмета на общината или оправомощено от него лице.

          (2)  Редът и начинът за  ползване на режимът платено паркиране „Служебен абонамент“ се определя от кмета на общината .

 (3) /изм. и доп. с реш. № 645  от Пр. № 26/28.04.2022 г. / На лицата, получили право на „Служебен абонамент“ по реда на ал.2 и след заплащане на съответната цена на услуга се предоставя  се издава  документ, удостоверяващ правото на  ползване – стикер „служебен абонамент”, който съдържа: герба на Община Несебър, знак за защита, пореден номер и срок на действие.  Минималният срок на правото на платено паркиране „Служебен абонамент“ е 4 месеца

      Чл.8. /изм. и доп. с реш. № 645  от Пр. № 26/28.04.2022 г. / Местата за паркиране по чл. 6, ал. 1 се сигнализират със съответния неподвижен пътен знак и специална маркировка и знак указващ репатриране на неправилно паркираните МПС.

     Чл.9. (1) /изм. и доп. с реш. № 645  от Пр. № 26/28.04.2022 г. / Забранено е паркирането моторни превозни средства  от трети лица на обозначените съгласно чл.8  места,  освен за автомобили, определени от ползвателя на местата.

(2) /нов с реш. № 645  от Пр. № 26/28.04.2022 г. / Забранява се местата за паркиране „Служебен абонамент“ да бъдат обозначавани по начин различен от посоченият в чл. 7, ал. 3 /като например трайно захванати към асфалтовата настилка метални антипаркинг устройства/.

   Чл.10. Временно ограничаване паркирането на местата в режим „Служебен абонамент”, с цел провеждането на заявени по съответния ред в Община Несебър мероприятия, се допуска със заповед на кмета на общината.

.

Раздел IV

Режим на платено паркиране на МПС

по постоянен адрес

/заглавието изм с  реш. № 645 ;Пр. № 28/23.04.2022 г.  /  

Чл.11. / изм.и доп. с реш. № 350 от Пр. № 16/23.03.2021г.,  изм. с реш. № 645  от Пр. № 26/28.04.2022 г. / В зони за които това е предвидено с ГПОД или техническите им параметри позволяват паркиране, може да се въвежда режим на платено паркиране /фиксирано паркомясто/ във всички дни денонощно/24 ч/.

Чл.12. (1) /изм. с реш. № 645  от Пр. № 26/28.04.2022 г. / Собственици на МПС и лица, ползващи МПС на друго правно основание, регистрирани по постоянен адрес в зона, в която това е предвидено с ГПОД или техническите им параметри позволяват паркиране, могат да подадат заявление за определяне на място за платено паркиране /фиксирано паркомясто/.

(2) /нова с реш. № 645  от Пр. № 26/28.04.2022 г. / Заявлението са разглежда в 14 дневен срок от служител към дейност „Организация на паркирането, репатриране и пропусквателен режим”. Минималният срок на правото на платено паркиране /фиксирано паркомясто/ е 4 месеца.

 (3) / предишна ал.2,  изм. с реш. № 645  от Пр. № 26/28.04.2022 г./  Правото за платено локално паркиране по ал. 1, се упражнява въз основа на стикер, който съдържа: герба на Община Несебър, знак за защита, пореден номер и срок на действие.

 (4) / отменена ,  нова  предишна ал.5   с  реш. № 645  от Пр. № 26/28.04.2022 г,. /  Правото по ал. 1, се ползва за до 2 (два) автомобила на постоянен адрес.

  /5/  / отменена с реш. № 645  от Пр. № 26/28.04.2022 г. / 

 (7)   /отменена с реш. № 645  от Пр. № 26/28.04.2022 г.

(8)  /отменена с реш. № 645  от Пр. № 26/28.04.2022 г.

Чл.13. (1) /изм. с реш. № 645  от Пр. № 26/28.04.2022 г. /  Лицата по чл. 12, ал. 1 подават заявления до Кмета на общината или оправомощено от него лице. Към заявлението се представят следните документи:

1.Лична карта за удостоверяване на постоянен адрес или удостоверение за настоящ адрес;

2. Свидетелство за регистрация на МПС;

3. Документ, удостоверяващ друго правно основание.

(2) /изм. с реш. № 645  от Пр. № 26/28.04.2022 г. Стикери се получават от заявителя след представяне на екземпляр от оригинален платежен документ за платена цена на услугата в определения размер. 

Чл.14. /изм. с реш. № 645  от Пр. № 26/28.04.2022 г.  Собствениците на недвижими имоти на територията на общината, с постоянен или настоящ адрес извън община Несебър, могат да се ползват от правата по този раздел като освен заявлението по чл.13 представят копие от документ за собственост на въведен в експолатация жилищен имот  и след заплащане на предвидената цена на услуга.

Чл.14а /нов с реш. № 645  от Пр. № 26/28.04.2022 г.  

(1) Зоните с платено паркиране /фиксирано паркомясто/ се обозначават с неподвижен пътен знак и знак указващ репатриране на неправилно паркираните МПС.

(2) Платеното фиксирано паркомясто се сигнализира с подвижен знак върху които се закрепя стикера по чл. 12, ал. 3.

(3) Забранява се паркирането на места с платено паркиране /фиксирано паркомясто/ от трети лица.

(4) Забранява се местата за паркиране /фиксирано поркомясто/ да бъдат обозначавани по начин разичен от посоченият в чл. 14а, ал. 2 /като например трайно захванати към асфалтовата настилка метални антипаркинг устройства/ 

Раздел V

Режим на преференциално паркиране на МПС управлявани или превозващи хора с увреждания

       Чл.15.(1) На територията на Община Несебър се осигуряват определен брой места за преференциално паркиране на МПС, превозващи хора с увреждания.         

           (2) /изм. с реш. № 645  от Пр. № 26/28.04.2022 г. /   Преференциално паркиране е:

          А. Безплатно за време до 3 /три/ часа паркиране на специално по определените и сигнализирани за това места в зоните за платено кратковременно  паркиране  на МПС.

          Б. Безплатно паркиране върху специално определено и сигнализирано за тази цел паркинг място на МПС, обслужващо лице с увреждане пред сградата по настоящия адрес на същото лице, в която се намира жилището обитавано от това лице. В този случай е задължително лицето с увреждане да ползва автомобила на правно основание.

(3) /Обявена за нищожна с Реш. № 1295/19.12.2023 г. на Адм. съд - Бургас, по Адм.дело №1860/2023г. /

      Чл.16. За всяко жилище, обитавано от лица, отговарящо на критериите по  чл. 15, ал. 3 при възможност се определя едно място за безплатно и денонощно паркиране на МПС, превозващо тези лица, до сградата по настоящия адрес на правоимащите.

       Чл.17. (1) /отменена с реш. № 645  от Пр. № 26/28.04.2022 г.

 (2) /отменена с реш. № 645  от Пр. № 26/28.04.2022 г.

(3) Местата за паркиране на МПС превозващи хора с увреждания са с възможно най-добър достъп от входовете и подходите към тях и се обозначават с пътен знак Д 21 „Инвалид” и с плътна пътна маркировка с изобразен международния символ „Инвалид”.

(4) Стикерите, удостоверяващи правото за преференциално паркиране на МПС на хора с увреждания се издават, активират, анулират и контролиратт оперативно от Кмета на Община Несебър или от определени с негова писмена заповед длъжностни лица.

(6) Стикерът по предходната алинея се издават за срок от една година, но не повече от срока на експертизата на ДЕЛК, ТЕЛК, НЕЛК и съдържат следната информация: изображение на международния знак „Инвалид” на плътен син фон, трите имена и актуална снимка на правоимащото лице, притежател на картата, дата на издаване, срок на валидност, пореден номер, държавен контролен номер на МПС.

(7) За издаване на стикер се представят доказателства, удостоверяващи наличието на съответното заболяване – решение на ДЕЛК, ТЕЛК или НЕЛК, лична карта на лицето, регистрационен талон на МПС.

(8) /отменена с реш. № 645  от Пр. № 26/28.04.2022 г.

Раздел VІ

Контрол и принудителни административни мерки в зоната

Чл.18. Контролът по спазването на правилата за паркиране в зоните се осъществява от лица, определени със заповед на кмета на общината.

Чл.19. (1) Определените със заповед лица по чл. 18 имат право да прилагат предвидените в чл. 167, ал. 2, т. 2 от ЗДвП мерки.

 (2) Техническо средство за принудително задържане се поставя по начин, по който не нанася щети на МПС.

Чл.20. Поставеното техническо средство за принудително задържане се отстранява само от упълномощените по чл. 18 лица. Забранено е повреждането на техническото средство за принудително задържане.

Чл.21. При прилагане на принудителните мерки по чл.19 ал.2  упълномощените лица са длъжни да поставят на предното обзорно стъкло писмено съобщение.

Чл.22. Разходите по прилагане и отстраняване на техническо средство за принудително задържане се определят от общинския съвет.

Чл.23.(1) Преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощеният от него водач, се извършва, когато превозното средство е паркирано в нарушение на правилата за движение на места, обозначени с неподвижен пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване на паркирано превозно средство, както и когато създава опасност или прави невъзможно преминаването на другите участници в движението във вр. с  чл. 171, т. 5, б.“г“ от ЗДвП.

(2)Разходите по принудителното преместване се определят от Общински съвет Несебър.

Чл.24. При приложени принудителни административни мерки  МПС се освобождава след заплащане на дължимата цена за времето, през което е било паркирано в зоните, както и разходите по прилагането им.

Раздел VI

Административно-наказателни разпоредби

Чл.25 (1) Който използва издаден по съответния ред, но с изтекъл срок на валидност стикер или абонаментна карта, се наказва с глоба от 50 до 200 лева, като със съставяне на акта за установяване на административно нарушение, стикера/картата се изземва и прилага към него.

(2) Който отстрани техническо средство за принудително задържане, в нарушение на предвидения в наредбата ред, се наказва с глоба от 100 до 500 лева.

(3) Който повреди или унищожи техническо средство за принудително задържане (по какъвто и да е начин) се наказва с глоба от 200 до 500 лева.

(4) /нов с реш. № 645  от Пр. № 26/28.04.2022 г. За нарушения на чл. 9, ал. 2 и чл. 14а, ал.4 виновните лица се наказва с глоба - за физически лица или имуществена санкция - за юридически лица, в размер на 100 лева.

Чл.26. (1) Актове за установяване на административни нарушения по реда на тази Наредба се съставят от длъжностните лица, определени със заповед на кмета.

(2) Наказателните постановления се издават от кмета на Община Несебър или от упълномощено от него лице, въз основа на акт, съставен по Наредбата от лицата по ал.1.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

          По смисъла на тази наредба:

                     1. /изм. с реш. № 645  от Пр. № 26/28.04.2022 г. /   „Зона“ е междублоково пространство, улици и части от улици – общинска собственост. 

                  2. /изм. с реш. № 645  от Пр. № 26/28.04.2022 г.  „Друго правно основание“ са случаите, в които лице ползва МПС собственост на трето лице въз основа на писмена сделка.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

           §1. Наредбата се приема на основание чл. 22, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 99 от Закона за движение по пътищата.

           §2. Наредбата е приета с решение на Общински съвет –Несебър, № 279 по протокол № 14 от 17.12.2020 г.

          §3.Настоящата наредба влиза в сила в тридневен срок от публикуването й във в-к „Слънчев бряг“.

          §4.  /нов с реш. № 350 от Пр. № 16/23.03.2021 г./ Наредбата за изменение на Наредбата   реда и условията за платено паркиране на превозните средства на територията на община Несебър,   приета с решение № 350 от протокол № 16/23.03.2021 г. влиза в сила от деня на публикуването и  във в-к „Слънчев бряг“.                                           

               §5.  /нов с реш. № 645 от Пр. № 26/28.04.2022 г./        Отменя ал.1 , ал.2  и ал.3  на  чл.48  от  Наредба  №1 -  за  осигуряване  на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите,  за  опазване на общинската собственост  и околната среда, за безопасността на  движението на територията на община Несебър.

               §6.  /нов с реш. № 645 от Пр. № 26/28.04.2022 г./      Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на община Несебър е приета с Решение № 645 от Протокол № 26 /28.04.2022г.  на Общински съвет – Несебър и влиза в сила от деня на публикуването на решението на интернет страницата на Общинския съвет - 03.05.2022г.  

           § 7  /нов с реш. 737 от Пр. 30/27.10.2022 г. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на община Несебър е приета с Решение № 737 от Протокол № 30/27.10.2022 г.  на Общински съвет – Несебър и влиза в сила от деня на публикуването на решението на интернет страницата на Общинския съвет – Несебър.

 

Председател на Общински съвет –Несебър: Р. КУЛЕВ

 

Приложение 2  към чл.12 ал.2 /отменен с реш. № 645  от Пр. № 26/28.04.2022 г./