Общински Съвет Несебър
Наредби

НАРЕДБА № 14 за определяне размера на местните данъци

03 юли, 2023 24957

НАРЕДБА  № 14

За определяне размера на местните данъци

 

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. С тази наредба се уреждат отношенията, свързани с определяне размерите на местните данъци на територията на Община Несебър.

Чл. 2. (1) В бюджета на Община Несебър постъпват следните местни данъци:

1. данък върху недвижимите имоти;

2. данък върху наследствата;

3. данък върху даренията;

4. данък при възмездно придобиване на имущество;

5. данък върху превозните средства;

6. патентен данък;

7./ нова  приета с решение № 1204 от протокол № 34/31.01.2011г./ туристически данък

 (2) Тази наредба има за цел определяне размера на местните данъци по ал.1 при условията, по реда и в границите, определени в Закона за местните данъци и такси.

 (3) Когато до края на предходната година общинският съвет не е определил размера на местните данъци за текущата година, местните данъци се събират на базата на действащия размер към 31 декември на предходната година.

(4) Не се допускат изменения в приетите от общинския съвет размер и начин на определяне на местните данъци в течение на годината.

Чл. 3. Местните данъци се заплащат в брой в касите на общинската администрация или безкасово по съответната сметка.

Чл. 4. / изменен и допълнен с решение № 1055 от Протокол 29/10.02.15г./ ал.1 Данъчните декларации по Закона за местните данъци и такси се подават от данъчно задължените лица или от техните законни представители по образец, одобрен от министъра на финансите, който се обнародва в "Държавен вестник".

(2) Данъчните декларации по ал.1 могат да се подават и по електронен път по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс”;

 

Чл. 5. (1) Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършват от служители на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред.

(2)  / изменена с решение № 1204 от протокол № 34/31.01.2011г./ Невнесените в срок данъци по Закона за местните данъци и такси и по настоящата наредба се събират заедно с лихвите по Закона НАРЕДБА № 14 за определяне размера на местните данъциза лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Принудително събиране се извършва от публични изпълнителипо реда на Данъчно осигуритлния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на ГПК.

(3) / допълнена с решение № 1204 от протокол № 34/31.01.2011г./ В производствата по ал. 1 служителите на общинската администрация имат правата и задълженията на органи по приходите, а в производствата по обезпечаване на данъчните задължения – на публични изпълнители. Когато в нормативен акт е предвидено изискване за представяне на удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, за задължения за данъци и такси по този закон се представя удостоверение само за задълженията за данъци и такси към общината по постоянен адрес, съответно седалище, на задълженото лице.“

(4) Служителите по ал. 3 се определят със заповед на кмета на общината.

(5) Кметът на общината упражнява правомощията на решаващ орган по чл. 152, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, а ръководителят на звеното за местни приходи в съответната община - на териториален директор на Националната агенция за приходите.

(6) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите издава методически указания по прилагането на  Закона за местните данъци и такси.

(7)  / изм. с реш. № 1204 от пр. № 34/31.01.2011г./ Компетентен орган за отсрочване и разсрочване на местни данъци в размер до 100 000 лв. и при условие, че отсрочването или разсрочването се иска до една година от датата на издаване на разрешението, е кметът на община Несебър, а в останалите случаи е Общински съвет - Несебър. “

 

Глава втора

МЕСТНИ ДАНЪЦИ

Раздел I

Данък върху недвижимите имоти

Чл. 6. (1) /изм.с реш.№ 949 пр.34/31.01.2019г. /  С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради  в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията .

(2) Не се облагат с данък поземлените имоти, заети от улици, пътища от републиканската и общинската пътни мрежи и железопътната мрежа, до ограничителните строителни линии. Не се облагат с данък и поземлените имоти, заети от водни обекти, държавна и общинска собственост.

(3) Не се облагат с данък земеделските земи и горите, с изключение на застроените земи - за действително застроената площ и прилежащия й терен.

(4) // нова приета  с решение № 555 от протокол № 17/03.09.2013г., влиза в сила от 01.01.2014 г.  /  Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. Включително – влиза в сила от 01.01.2014г.

Чл. 7. (1) Данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти.

(2) / изменена с решение № 1204 от протокол № 34/31.01.2011г./ Собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот, е данъчно задължен и за този имот или съответната част от него

(3) При учредено вещно право на ползване данъчно задължен е ползвателят.

(4) При концесия данъчно задължен е концесионерът.

 (5)/ нова приета  с решение № 1204 от протокол № 34/31.01.2011г./  За имот – държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление.“

Чл. 8. (1) /изм.с реш.№ 949 пр.34/31.01.2019г. /  Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или ограниченото вещно право на ползване  е притежание на няколко лица, те дължат данък съответно на частите си.

(2) /изм.с реш.№ 949 пр.34/31.01.2019г. /   Всеки от съсобствениците на имота, съответно от съпритежателите на ограниченото вещно право на ползване , може да плати данъка за целия имот за сметка на останалите.

(3) Данъкът върху недвижимите имоти се заплаща в брой в касите на общината, по банков път – по сметка на общината или с пощенски запис.

Чл. 9. Данъкът се заплаща независимо дали недвижимите имоти се използват или не.

Чл. 10. (1) /изм.с реш.№ 949 пр.34/31.01.2019г. /  За новопостроените сгради и постройки , които не подлежат на въвеждане в експлоатация  по реда на ЗУТ  собственикът,  уведомява за това писмено в 2-месечен срок общината по местонахождението на имота, като подава данъчна декларация по чл.14 ал.1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти.

(2) /нова - реш.№ 949 пр.34/31.01.2019г., изм. с реш. № 67 пр.4/07.02.2020 г./ Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за новопостроените сгради, подлежащи на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията. Необходимите данни за определяне на данъка на новопостроените сгради и/или на самостоятелни обекти в тях се предоставят на служителите по чл. 5, ал. 1 от възложителя на строежа в двумесечен срок след завършването на сградата в груб строеж по образец, определен от министъра на финансите. Подадените данни по ал. 2 от един възложител ползват останалите възложители .

 (3) /нова - реш.№ 949 пр.34/31.01.2019г. /   Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за имотите и ограничените вещни права, придобити по възмезден или безвъзмезден начин по раздел трети от тази глава.“;

(4 )/ предишна ал.2 приета с реш № 1204 от протокол  № 34/31.01.2011г. изм. с реш 949 пр.34/31.01.2019г. ) За новопостроен или придобит по друг начин имот или ограничено вещно право на ползване в срока по ал. 1 предприятията подават информация за отчетната стойност и други обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка.“;

(5)/ предишна ал.3 изм. и доп. с реш 949 пр.34/31.01.2019г./    При преустройство и при промяна на предназначението на съществуваща сграда или на самостоятелен обект в сграда , както и при промяна на друго , което има значение за определяне на данъка, данъчно задължените лица уведомяват общината по реда и в срока по ал. 1.

(6) )/ предишна ал.4 реш..№209 пр.5/2008г ,   доп. с реш 949 пр.34/31.01.2019г./При придобиване на имот по наследство декларацията по ал. 1 се подава в срока по чл. 32 от Закона за местните данъци и такси. В случай че не е подадена данъчна декларация по ал. 1 от наследниците или заветниците, след изтичането на срока по чл. 32 служителят по чл. 4, ал. 1 образува партида за наследения недвижим имот въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението.“;

(7 )/предишна ал.5 приета с реш..№209 пр.5/2008г./Подадената  декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици или ползватели.

(8)  /Нова -  реш 949 пр.34/31.01.2019г./ Не се изисква подаване на данъчна декларация, когато промяната в обстоятелствата, имащи значение за определяне на данъка, са удостоверени от общината в случаите на търпимост на строежите, в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради или в качеството й на възложител по Закона за устройство на територията. Служител от общинската администрация отразява служебно настъпилите промени в техническите характеристики на имота.

Чл. 11. (1) /изм.   с реш 949 пр.34/31.01.2019г /За новопостроените сгради или части от сгради се дължи данък от началото на месеца, следващ месеца, през който са завършени .

(2) /изм. с реш 949 пр.34/31.01.2019г / При прехвърляне на собствеността на имота приобретателят дължи данъка от началото на месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната в собствеността или ползването, освен ако данъкът е платен от прехвърлителя.

(3) /нова - реш.№ 949 пр.34/31.01.2019г. /  Завършването на сграда или на част от нея се установява с удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване, издадени по реда на Закона за устройство на територията, както и с удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

(4) /нова - реш.№ 949 пр.34/31.01.2019г. /  Органите, издаващи документите по ал. 3, предоставят служебно по един екземпляр от тях на данъчната служба на общината в едноседмичен срок от издаването им.

(5) /нова - реш.№ 949 пр.34/31.01.2019г. /  Данъкът по ал. 1 се дължи и в случаите, когато в двегодишен срок от завършването на сградата в груб строеж, съответно – в едногодишен срок от съставяне на констативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията, сградата не е въведена в експлоатация или не е издадено разрешение за ползване.

(6) /нова - реш.№ 949 пр.34/31.01.2019г. / Лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител – за строежите от пета категория, предоставя екземпляр от съставения констативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията на данъчната служба на общината в едноседмичен срок от съставянето му.

 (7) /нова - реш.№ 949 пр.34/31.01.2019г. /  Завършването на сградата в груб строеж се установява по реда на чл. 181, ал. 2 от Закона за устройство на територията. Обстоятелствата по ал. 5 се установяват с констативен акт, съставен от служители на общината. Актът се съобщава на данъчно задълженото лице, което може да оспори констатациите в акта в 7-дневен срок от уведомяването.“

Чл. 12. (1) При частично или пълно унищожаване на сградите, както и при преминаване на недвижимите имоти от необлагаеми в облагаеми и обратно данъчно задължените лица уведомяват за това общината по местонахождението на имота по реда и в срока по чл. 14, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси

(2) В случаите по ал. 1 задължението за плащане на данъка се прекратява, съответно възниква, от началото на месеца, следващ месеца, в който е настъпила промяната.

Чл. 13. / отменен с решение № 1204 от протокол № 34/31.01.2011г./

Чл. 14. (1) / изм. с реш.№ 949 пр.34/31.01.2019г.  Служителят на общинската администрация проверява подадените декларации и  предоставената служебно информация по чл. 11, ал. 4, 6 и 7 и чл. 45, ал. 1“. Той може да иска допълнителни данни за облагаемия имот, да сверява данните от декларацията със счетоводните книги, планове, скици и документи, въз основа на които имотът се притежава или се ползва, а при нужда - и чрез измерване на имота от техническите органи.

(2) При поискване от служителите на общинската администрация на данни и доказателствен материал за имотно състояние (копия от карти и планове, компютърни модели, регистри и други) съответните служби на бюджетна издръжка са длъжни да ги предоставят безвъзмездно в 7-дневен срок.

(3) Данни по ал. 2 от кадастъра се предоставят при условията и по реда, предвидени в Закона за кадастъра и имотния регистър .

(4) / нова приета  с решение № 1204 от протокол № 34/31.01.2011г./  Националната агенция за приходите по електронен път предоставя на общинската администрация в 14-дневен срок от получаването на искане информация относно обектите с регистрирани фискални устройства.“

 Чл. 15. (1) /допълнен с решение № 1055 от Протокол 29/10.02.15г./ Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимите имоти по чл. 10, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, към 1 януари на годината, за която се дължи и се съобщава на лицата до 1 март на същата година. 

(2) При промяна на данъчната оценка на имота през годината данъкът се определя върху новата оценка от месеца, следващ месеца на промяната. В случаите на промяна от общинския съвет на границите на зоните в населените места и категориите на вилните зони или на населените места данъкът се определя върху новата данъчна оценка от 1 януари на следващата година.

(3) / нова с решение № 1204 от протокол № 34/31.01.2011г./ Алинея 2, изречение първо не се прилага за нежилищните имоти, които са собственост на предприятията или върху които им е учредено ограничено вещно право на ползване.”

Чл. 16. Данъчната оценка на недвижимите имоти на гражданите се определя от служител на общинската администрация по норми съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси, в зависимост от вида на имота, местонахождението, площта, конструкцията и овехтяването и се съобщава на данъчно задължените лица.

  Чл. 17. (1) / изменена с решение № 1204 от протокол № 34/31.01.2011г./ Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията е по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси “, а за жилищните имоти - данъчната им оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси.

(2) Данъчната оценка на недвижимите имоти, върху които е учредено право на ползване на предприятие, е отчетната им стойност по баланса на собственика или данъчната оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси, а за жилищните имоти - данъчната оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси.

(3) Данъчната оценка на имотите по чл. 11, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, върху които са построени сгради на предприятия, се определя съгласно нормите по приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси.

(4) /изм. с реш. № 67 от пр. 4/07.02.2020 г./ При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от служител на общинската администрация за сметка на данъчно задълженото лице. Данъчната оценка се определя от служител на общинската администрация и при наличие на счетоводни данни, определени в нарушение на приложимото счетоводно законодателство. Определянето на данъчната оценка се извършва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Чл. 18. / изм с реш № 48 от пр. № 4/21.12.2011гизм.с реш. 315 пр.10/20.09.2016 -В сила от 1.01.2017г    изм.с реш. 949/31.01.2019г. / изм. с реш. № 1136 от Протокол 40/09.09.2019 г./ Данъкът за недвижимите имоти е в размер 1,8 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

   (2) /нова реш. 949/31.01.2019 г. в сила от 1.01.2020г. отм. с реш. № 1136 от Протокол 40/09.09.2019 г./

Чл. 19. /изм. с решение № 1204 от протокол № 34/31.01.2011г. изм.с реш. 949/пр.34.31.01.2019г../ Данъкът по Закона за местните данъци и такси, се определя от служител на общинската администрация по местонахождението на недвижимия имот и се съобщава на данъчно задълженото лице или на негов законен представител.

Чл. 20. (1) Освобождават се от данък, изрично посочените в чл.24 от Закона за местни данъци и такси имоти, а именно:

1. общините, за имотите - публична общинска собственост;

2. държавата, за имотите - публична държавна собственост, освен ако имотът е предоставен за ползване на друго лице и това лице не е освободено от данък;

3. читалищата;

4. сградите - собственост на чужди държави, в които се помещават дипломатически и консулски представителства, при условията на взаимност;

5./ Променена с решение № 492 от Протокол № 14/29.01.2009г./  сградите на Българския червен кръст и на организациите на Червения кръст, регистрирани в друга държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по споразумението за Европейско икономическо пространство;

6. сградите на висшите училища и академиите, използвани за учебен процес и научна дейност;

7. молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания в страната;

8. парковете, спортните игрища, площадките и други подобни имоти за обществени нужди;

9. / изменена с решение № 1204 от протокол № 34/31.01.2011г./ сградите -  културни ценности, когато не се използват със стопанска цел;

10. музеите, галериите, библиотеките;

11. имотите, използвани непосредствено за експлоатационни нужди на обществения транспорт;

12. / отм. с реш. № 1204 от протокол № 34/31.01.2011г./ 

13. временните сгради, обслужващи строежа на нова сграда или съоръжение до завършването и предаването им в експлоатация;

14. недвижимите имоти, собствеността върху които е възстановена по закон и които не са в състояние да бъдат използвани, за период от 5 години. Данъкът върху горепосочените недвижими имоти, които се използват от държавата, общините, обществените организации или от търговски дружества, в които те участват, включително приватизираните, се дължи от ползвателите;

15. / изменена с решение № 555 от протокол № 17/03.09.2013г./  сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление "B", и сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 1990 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление "C", издадени по реда на Закона за енергийната ефективност и наредбата по чл. 25 от Закона за енергийната ефективност, както следва:

а) за срок 7 години - считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;

 б) за срок 10 години - считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата.

 16. /изменена с решение № 555 от протокол № 17/03.09.2013г./  сградите, въведени в експлоатация след 1 януари 1990 г. и преди 1 януари 2005 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление "C", и сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 1990 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление "D", издадени по реда на Закона за енергийната ефективност и наредбата по чл. 25 от Закона за енергийната ефективност, както следва:

а) за срок три години - считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;

б) за срок 5 години - считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата

 (2) Освобождаването по ал. 1, т. 1, 2, 4, 7, 8 и 9 е при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им дейност.

        

 (3) Алинеи 1 и 2 се прилагат съответно и за части от имоти.

 (4) За имотите по ал. 1, т. 14, правото на собственост върху които е възстановено преди 1 януари 1999 г., петгодишният срок започва да тече от тази дата, а за имотите, собствеността върху които е възстановена след тази дата, този срок започва да тече от месеца, следващ месеца на възстановяването.

Чл. 21. (1) За имот, който е основно жилище, данъкът се дължи с 50 на сто намаление.

(2) За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, данъкът се дължи със 75 на сто намаление.

(3) /нова с реш. 949/пр.34.31.01.2019г./.В случай, че е установено деклариране на повече от едно основно жилище, облекченията по ал. 1 и 2 не се прилагат и данъкът, определен по чл. 22, се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани като основни жилища.“

Чл. 22. Лицата предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение чрез данъчна декларация по чл.14 ал.1 от Закона за местните данъци и такси.

Чл. 23. (1) / доп с решение № 1055 от Протокол 29/10.02.15г.  Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.“ 

(2) / изм. с решение № 1055 от Протокол 29/10.02.15г   На предплатилите  до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.“ 

(3) При прехвърляне на недвижим имот или при учредяване на вещни права върху недвижим имот дължимият до прехвърлянето/ учредяването данък, включително за месеца на прехвърлянето/учредяването, се заплаща от прехвърлителя/учредителя преди прехвърлянето/учредяването.

(4) Данъкът върху недвижимите имоти постъпва в приход на бюджета на общината, на територията на която се намира имотът. Данъкът, дължим от концесионера за имот, разположен на територията на повече от една община, постъпва в приход на общината, на чиято територия е по-голямата част от имота.

Раздел II

Данък върху наследствата

Чл. 24. (1) С данък върху наследствата се облагат наследените по закон или по завещание имущества в страната или в чужбина на български граждани, както и имуществата в страната на чуждите граждани.

(2) Имуществата на лица без гражданство се облагат като имущества на български граждани, ако постоянното им местопребиваване е на територията на страната.

Чл. 25. (1) Наследственото имущество включва притежаваните от наследодателя движими и недвижими вещи и права върху такива вещи, както и другите му имуществени права, вземания и задължения към момента на откриване на наследството, освен ако със закон е предвидено друго.

(2) Като наследствено се облага и имуществото, което се получава в случай на смърт на наследодателя непосредствено от трето лице въз основа на сключен от наследодателя договор.

(3) Алинея 2 не се прилага, ако договорът е сключен в изпълнение на задължение по закон.

Чл. 26. (1) Данъкът върху наследството се заплаща от наследниците по закон или по завещание, както и от заветниците.

(2) Данък върху наследството не се заплаща от преживелия съпруг и от наследниците по права линия без ограничения.

Чл. 27. (1) При откриване на наследство данъчно задължените лица по чл. 31 от Закона за местните данъци и такси или техните законни представители са длъжни в срок от 6 месеца да подадат декларация по чл.32 от Закона за местните данъци и такси в общината по последното местожителство на наследодателя, а ако последният е имал местожителство в чужбина - по местонахождението на по-голямата част от имуществото му в страната.

(2) За наследник или заветник, който не е съпруг, низходящ, родител, брат или сестра, 6-месечният срок от подаване на декларацията тече от узнаването, че наследството е открито.

(3) За имуществата на лица, обявени от съда за отсъстващи, декларацията се подава от лицата, които се явяват наследници на обявения за отсъстващ към момента на последното известие от него. В тези случаи 6-месечният срок за подаване на декларацията започва да тече от въвеждането във владение.

(4) Когато наследникът е лице, което е било заченато към момента на откриване на наследството и е живородено, срокът по ал. 1 за неговите законни представители започва да тече от деня на раждането му.

(5) Подадената в срок декларация от един наследник ползва и другите наследници.

(6) Данъчно задължените лица посочват в декларацията полученото наследствено имущество по вид, местонахождение и оценка.

(7) Наследствени имущества, за които данъчно задължените лица са узнали след изтичане на сроковете по предходните алинеи, се декларират в едномесечен срок от узнаването. В тези случаи дължимият данък се преизчислява.

Чл. 28. (1) Наследственото имущество, с изключение на освободеното от данък, се определя и оценява в левове към момента на откриване на наследството, по реда на чл.33 от Закона за местните данъци и такси както следва:

1. /допълнена с решение № 555 от протокол № 17/03.09.2013г./ недвижимите имоти на територията на страната - по данъчна оценка съгласно приложение № 2 на Закона за местните данъци и такси;

2. чуждестранната валута и благородните метали - по централния курс на Българската народна банка;

3. ценните книжа - по пазарна стойност, а когато пазарната стойност не може да бъде определена без значителни разходи или затруднения, те се оценяват по номинал;

4. превозните средства - по застрахователна стойност;

5. останалите движими вещи и права - по пазарна стойност;

6. предприятия или дялови участия в търговски дружества или кооперации - по пазарна стойност, а когато определянето й изисква значителни разходи или затруднения - по счетоводни данни.

(2) По реда на ал. 1 се оценяват и задълженията на наследодателя.

(3) Правата и задълженията на наследодателя, които не са установени по основание или размер, се декларират, но се оценяват и вземат предвид при определяне на облагаемата наследствена маса след установяването им по основание и размер. В тези случаи дължимият данък се преизчислява.

(4) При поискване от служител на общинската администрация или от заинтересуваното лице застрахователите издават в 7-дневен срок удостоверение за застрахователната стойност на вещта.

Чл. 29. От актива на облагаемата наследствена маса, определен по реда на чл. 33 от Закона за местните данъци и такси, се приспадат:

1. установените по основание и размер задължения на наследодателя към момента на откриване на наследството, ако срещу тези задължения не се придобива имущество, което е освободено от данък върху наследствата; не се приспадат задълженията към кредитори, вземанията на които към наследодателя са погасени по давност и не са изпълнени в 6-месечния срок по чл. 32 от Закона за местните данъци и такси;

2. правата и вземанията, които наследниците са прехвърлили в полза на държавата или общините по установения от закона ред в 6-месечния срок по чл. 32 от Закона за местните данъци и такси;

3. разноските за погребение в размер 1000 лв.;

4. предвидените в Закона за местните данъци и такси облекчения.

Чл. 30. (1) Облагаемата наследствена маса се разделя на наследствени дялове, като за всеки наследник се определя дял по реда на Закона за наследството .

(2) Наследствените дялове се увеличават, съответно намаляват, със стойността на заветите, оценени по реда на чл. 33 от Закона за местните данъци и такси.

Чл. 31./ Променена с решение № 492 от Протокол № 14/29.01.2009г./  Данъкът се определя поотделно за всеки наследник или заветник, както следва:

1. за братя и сестри и техните деца - 0,5 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.;

2. за лица, извън посочените в т. 1 – 4,0 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.

Чл. 32.(1) / реш. 949/пр.34.01.2019г.) Данъкът се определя и се съобщава на всеки наследник или заветник поотделно по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс .

(2) /Нова - реш. 949 пр.34.01.2019г./На основата на данъчната оценка, послужила за определяне на данъка по ал. 1, служителят в общинската администрация определя дължимия годишен данък и го съобщава на всеки наследник или заветник.“

Чл. 33. (1) Освобождават се от данък, изрично посочените в чл.38 от Закона за местните данъци и такси случаи, а именно:

1. имуществото на загиналите за Република България или при изпълнение на служебния си дълг, или при производствени аварии и природни бедствия;

2./ Променена с решение № 492 от Протокол № 14/29.01.2009г./ имуществото, завещано на държавата, общините.

2а./нова/ Имущество завещано на Българския Червен кръст, законно регистрираните вероизповедания в страната, читалищата и другите юридически лица, които не са търговци с изключение на организациите с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в частна полза;

3. обикновената покъщнина;

4. дребният земеделски инвентар;

5. библиотеките и музикалните инструменти;

6. предметите на изкуството, автор на които е наследодателят, някой от наследниците или техен роднина по права линия без ограничение, а по съребрена - до четвърта степен;

7. неполучените пенсии на наследодателя;

8. имуществата в чужбина на български граждани, за които е платен данък върху наследството в съответната държава.

(2) Когато две лица са починали едновременно или непосредствено едно след друго и едното е наследник на другото, не се дължи данък за наследствения дял, придобит от починалия наследник.

(3) Освобождаването по ал. 1, т. 3, 4 и 5 е при условие, че имуществото се наследява от роднини по права линия, съпруг, братя и сестри.

(4)/нова/ Алинея 1, т. 2а се прилага и когато имуществото се наследява от идентични или сходни лица, установени в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Освобождаването в този случай е при условие, че лицето представи официален документ, удостоверяващ статута или качеството му, издаден или заверен от компетентния орган на съответната държава, както и неговия легализиран превод на български език.

 

Чл. 34. В случай, че наследодателят е придобил по наследство недвижимо имущество, в наследствената маса се включват 40 на сто от данъчната оценка на това имущество, ако то е придобито до 1 година преди смъртта му; 50 на сто, ако е придобито до 2 години преди смъртта му, и 60 на сто, ако е придобито до 3 години преди смъртта му.

Чл. 35. (1) Данъкът се плаща в 2-месечен срок от връчване на съобщението.

(2) Когато се наследява предприятие на едноличен търговец, участие в събирателно дружество, дялове и акции, представляващи повече от 50 на сто от капитала на търговските дружества, дължимият данък може да бъде заплатен в срок до 1 година от откриване на наследството заедно със законната лихва, която започва да се начислява след изтичане на 2-месечния срок по ал. 1.

Чл. 36. (1) Сумите по сметки на починали лица се изплащат на техните наследници след представяне на удостоверение от общината, че са посочени в декларацията за облагане с данък върху наследствата и данъкът е платен. Когато данъкът не е платен, той се удържа и се превежда по сметката на съответната община в едномесечен срок от представянето на документ за размера на дължимия данък, а на наследниците се изплащат суми до размера на остатъка по сметката на наследодателя.

(2) Алинея 1 се прилага съответно и при изплащане на обезщетения по договор за застраховка "Живот", сключен от наследодателя в полза на трети лица.

(3) Прехвърлянето на поименни акции и други ценни книжа, принадлежали на лица, които са починали или са обявени за отсъстващи, се извършва въз основа на удостоверение, издадено от общината по местооткриване на наследството, че тези ценни книжа са посочени в декларацията и дължимият данък върху наследството е платен.

Чл. 37. Банките, застрахователните и другите търговски дружества, както и всички други лица, които са влогодържатели или длъжници по ценни книги, пари или друго имущество, което влиза в едно наследство, за което знаят че е открито, са длъжни преди плащането, предаването или прехвърлянето на това имущество да изпратят опис на имуществото на общината по местооткриване на наследството.

Раздел III

Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин

Чл. 38. (1) Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин.

(2) Подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение и безвъзмездно придобитите по друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване задължения.

   (3) / нова приета с решение № 1204 от протокол № 34/31.01.2011г./ Данък при безвъзмездно придобиване на имущества се дължи и при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност.”

(4) /изм. с решение № 492 от пр. № 14/29.01.2009г.; изм. с реш. № 67 от пр. № 4/07.02.2020 г./ Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, придобити преди първата им регистрация за движение в страната

(5) Алинея 2 не се прилага, ако прехвърлянето е в изпълнение на задължение по закон или въз основа на акт на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на имущества на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти.

(6) Не се облагат с данък имуществата, придобити по дарение между роднини по права линия и между съпрузи.

Чл. 39. (1) Данъкът се заплаща от приобретателя на имуществото по чл. 45 от Закона за местните данъци и такси, а при замяна - от лицето, което придобива имуществото с по-висока стойност, освен ако е уговорено друго. В случай, когато е уговорено, че данъкът се дължи от двете страни, те отговарят солидарно. Когато страните са се уговорили, че данъкът се дължи от прехвърлителя, другата страна е поръчител.

(2) Когато приобретателят на имуществото е в чужбина, данъчно задължен е прехвърлителят.

Чл. 40. (1) / допълнена с решение № 1204 от протокол № 34/31.01.2011г./ Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето, а при придобиване по давност – към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване.”

(2) Имуществото се оценява, както следва:

1. недвижимите имоти и ограничените вещни права върху тях - по уговорената цена или по определена от държавен или общински орган цена, а в случай че тя е по-ниска от данъчната им оценка - по последната, съгласно приложение № 2 на закона за местните данъци и такси;

2. другите имущества - по реда на чл. 33, ал. 1, т. 2, 3, 4, и 5 от Закона за местните данъци и такси.

(3) /изм.реш. 949/пр.31.01.2019г/.Данъчната оценка по приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси, за имотите по ал. 2, т. 1 се определя на основата на данните и характеристиките, съдържащи се в декларацията „на задълженото лице, както и въз основа на данните за облагаемия имот, предоставени по реда на чл. 14“.

Чл. 41. (1) Променена с решение № 48 от Протокол № 4/21.12.2011г. При дарение на имущество, както и в случаите по чл. 44, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер на:

а)  0,5 на сто - при дарение между братя и сестри и техните деца;

б)  5,0 на сто - при дарение между лица извън посочените в буква "a".

 (2) Променена с решение № 48 от Протокол № 4/21.12.2011г. При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 3,0 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност.

(3) При делба на имущество, когато притежаваният преди делбата дял се уголемява, данъкът се начислява върху превишението.

Чл. 42. (1) Променена с решение № 492 от Протокол № 14/29.01.2009г.  Освобождават се от данък, изрично посочените в чл.48 от Закона за местните данъци и такси случаи, а именно:

1. придобитите имущества от:

а) държавата и общините;

  б) образователните, културните и научните организации на бюджетна издръжка, както и специализираните институции за предоставяне на социални услуги и домовете за медико-социални грижи за деца;

в) Българският Червен кръст;

г) национално представените организации на хора с увреждания и за хора с увреждания;

д) фондовете за подпомагане на пострадали от природни бедствия и за опазване и възстановяване на исторически и културни паметници;

  е) нова лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.

  2. даренията за лечение на  граждани на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство , както и на технически помощни средства за хора с увреждания;

3. даренията с хуманитарна цел на лица с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто и социално слаби граждани;

4. даренията за юридическите лица с нестопанска цел, които получават субсидии от централния бюджет, и юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност за получените и предоставените дарения;

5. обичайните подаръци;

6. имуществото, което е прехвърлено по безвъзмезден начин в изпълнение на задължение, произтичащо от закон;

7. даренията в полза на народните читалища;

8. придобитите имущества по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол

9. непаричните вноски в капитала на търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел;

10. чуждите държави за придобиване на недвижими имоти - при условията на взаимност;

11. безвъзмездно предоставената помощ при условията и по реда на Закона за меценатството .

(2) Когато имущество, получено по ал. 1, бъде прехвърлено на трети лица, несъбраният данък става дължим, ако се докаже, че прехвърлянето не е свързано с изпълнението на преките цели, за които е създадена съответната организация, посочена в ал. 1, или които са посочени като основание за освобождаване от данък.

(3)( нова) Алинея 1, т. 1, букви "б", "в", "г" и "е", т. 4 и 7 се прилагат и когато имуществото се придобива от идентични или сходни лица, установени в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Освобождаването в тези случаи е при условие, че лицето представи официален документ, удостоверяващ статута или качеството му, в което придобива имуществото, издаден или заверен от компетентния орган на съответната държава, както и неговия легализиран превод на български език.

(4) (нова) Освобождаването по ал. 1, т. 2 е при условие, че лицето представи договор за дарение, от който е видно, че дарението е направено за лечение или за технически помощни средства за хора с увреждания, както и медицински документи, удостоверяващи съответното заболяване."

Чл. 43. (1) Данъкът се заплаща в общината по местонахождението на недвижимия имот, а в останалите случаи - по постоянния адрес, съответно по седалището на данъчно задълженото лице. Лицата, които нямат постоянен адрес, заплащат данъка по настоящия си адрес.

(2) / допълнена с решение № 1204 от протокол № 34/31.01.2011г./ Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства, а в случаите по чл. 44, ал. 3 от Закона за местните данъци  и такси – към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване.“

(3)/отм. реш.949/пр.31.01.2019г. нова -  реш. № 67 от пр. № 4/07.02.2020 г./  При безвъзмездно придобиване на имущество, лицата подават декларация за облагането му с данък и заплащат данъка в двумесечен срок от получаването му.

 (4)  нова -  реш. № 67 от пр. № 4/07.02.2020 г./  Декларация по ал. 3 не се подава в случаите по чл. 44, ал. 5 и 6 и чл. 48, ал. 1, т. 5,6,8 и 9 от ЗМДТ, както и за получени и предоставени дарения от юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

 Чл. 44./1/ изм. реш.949/пр.31.01.2019г./ Съдиите, нотариусите, областните управители, кметовете на общините и други длъжностни лица извършват сделката или действието, с което се придобиват, учредяват, изменят или прекратяват вещни права, след като установят, са заплатени данъците по тази глава за имуществото , което е предмет на сделката или действието.

(2) /нова реш.949/пр.31.01.2019г./ В случаите на ал. 1 установяването от нотариуса на платения данък върху превозното средство – предмет на сделката, се извършва със:

1. проверка чрез автоматизиран обмен на данни със системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на чл. 5а при посредничеството на информационната система на Министерството на вътрешните работи, или със

2. предоставяне на издаден или заверен от общината документ.“

Чл. 45. ) / изменена  с решение № 1055 от Протокол 29/10.02.15г   „(1) Службите по вписванията в 7-дневен срок уведомяват съответната за прехвърлените, учредените, изменените или прекратени вещни права върху недвижими имоти.”

(2) /нова реш.949/пр.31.01.2019г./ Нотариусите в 7-дневен срок от извършване на сделката уведомяват съответната община за прехвърлените вещни права върху недвижимите имоти и превозните средства, като предоставят информация за размера на заплатения данък по чл. 49, ал. 2 и основата, върху която е определен.“;

 (3) предиш.ал.2 реш.949/пр.31.01.2019г./  Срокът по ал.1 започва да тече от деня, следващ вписването

 (4) /нова реш.949/пр.31.01.2019г./  В едномесечен срок от получаване на уведомлението по ал. 1 служителят в общинската администрация определя годишния данък за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху недвижимите имоти въз основа на данъчната оценка, послужила за определяне на данъка по този раздел, и уведомява данъчно задължените лица.“

 

Раздел IV

Данък върху превозните средства

Чл. 46. С данък върху превозните средства се облагат:

1. превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България;

2. корабите, вписани в регистрите на българските пристанища;

3. въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на Република България за гражданските въздухоплавателни средства.

Чл. 47. Данъкът се заплаща от собствениците на превозните средства.

Чл. 48. / изменен и допълнен с решение № 1055 от Протокол 29/10.02.

„(1)  Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, и се съобщава на данъчно задълженото лице.

(2)  Данните по ал. 1 се предоставят от Министерството на финансите на общините:

1. ежедневно - чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между Министерството на финансите и софтуерния продукт за администриране на местните данъци и такси на съответната община за обмен на данните от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, или

2. ежемесечно - на електронен носител.

(3)  Алинея 1 не се прилага, когато:

1. пътното превозно средство е придобито по наследство;

2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице;

3. собственикът/ собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната;

4. са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък;

5./ отм реш.949/пр.31.01.2019г.  нова -  реш. № 67 от пр. № 4/07.02.2020 г./ са налице основания за ползване на данъчни облекчения по чл. 59, ал. 4 от ЗМДТ. /

(4)  /допъл.с реш. № 67 от пр. № 4/07.02.2020 г./  Собствениците на превозни средства, с изключение на случаите по ал. 1, декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл. 32 от Закона за местните данъци и такси. В  случай, че не е подадена декларация в предвидения срок, служител на общинската администрация образува служебно партида за превозното средство въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението

(5)  Когато собствениците на превозни средства нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната, декларации се подават пред общината по регистрация на превозното средство.

(6)  Собствениците на превозни средства предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение с данъчната декларация по ал. 4 или с подаване на нова данъчна декларация.

(7)  / изм. с реш. № 67 от пр. № 4/07.02.2020 г./  Служителят на общинската администрация може да изисква документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане.

(8)  Подадената декларация от един от съсобствениците ползва останалите съсобственици.

(9)  Когато липсват данни за годината на производство на пътното превозно средство, за такава се приема годината на първата му регистрация.

(10)  Когато няма налична информация в общината за платения данък по чл. 44 от ЗМДТ, собственикът представя документ за платения данък при придобиването на декларираното превозно средство, а в случаите по чл. 168 от Закона за данък върху добавената стойност - документ, удостоверяващ внасянето на данъка върху добавената стойност.

(11)  Когато в свидетелството за регистрация на превозните средства по чл. 55, ал. 7 липсват данни за допустимата максимална маса на състава от превозни средства, в декларацията по ал. 4 се посочва допустимата максимална маса на състава от превозни средства, определена от производителя.

(12)  При установяване на допълнителни обстоятелства, които са от значение за определяне размера на данъка, дължимият данък се определя от служител на общинската администрация и се съобщава на лицето.” 

Чл. 49.(1) /Изм и доп. с Реш. № 477 Прот. № 13/19.12.2008 г., изм.  реш.949/пр.31.01.2019г./ За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента – имуществен и екологичен, и се определя по следната формула:

ГДПС = ИмК

х ЕК,

където:

ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;

ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;

ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2

1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следната формула:

ИмК = СkW х Кгп,

където:

СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, определен  , както следва:

а)  „до  55 kW” -                  0,52. за 1 kW;

б) над 55 kW до 74 kW  -    0,70 лв. за 1 kW

в) над 74 kW до 110 kW   – 1,43 лв. за 1 kW

г) „над 110 kW до 150 kW включително” – 1,60 лв. за 1 kW;

д)  над 150 kW до 245 kW включително – от 1,80  за 1 kw

е) над 245 kW – от 2,20 лв. за 1 kW;

Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните размери:

Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство      Коефициент

Над 20 години    1,1

Над 15 до 20 години включително     1

Над 10 до 15 години включително     1,3

Над 5 до 10 години включително       1,5

До 5 години включително        2,3

2. екологичният компонент се определя в зависимост от екологичната категория на автомобила  както  следва

Екологична категория                                              Коефициент

без екологична категория,

с екологични категории „Евро 1“ и „Евро 2“                                1,10

 „Евро 3“                                                                                   1,00

„Евро 4“                                                                                    0,80

„Евро 5“                                                                                    0,70

„Евро 6“ и „ЕЕV“0,                                                                          0,50

 

 (2) /изм. реш. 949/31.01.2019г./ За ремаркета на леки  и  товарни автомобили с технически допустима максимална маса , не повече от 3,5 т. се заплаща следният данък:

 

1. товарно ремарке

6.50 лв.;

2. къмпинг ремарке

 13 лв.

(3) За мотопеди се заплаща данък 12 лв., а за мотоциклети, както следва:

1. до 125 куб. см включително

15,60 лв. 

2. над 125 до 250 куб. см включително

32,50 лв. 

3. над 250 до 350 куб. см включително

45,50 лв. 

4. над 350 до 490 куб. см включително

65 лв. 

5. над 490 до 750 куб. см в7ключително

било 75 лв., става 97,50 лв.

6. над 750 куб. см

 130 лв.

(4) За триколка данъкът се определя от общото тегло:

1. до 400 кг включително

 5,20 лв. 

2. над 400 кг

 7,80 лв. 

(5) За автобуси данъкът се определя в зависимост от броя на местата за сядане:

1. до 22 места, вкл. мястото на водача

150 лв. 

2. над 22 места, вкл. мястото на водача

300 лв. 

 

(6) изм. реш. 949/31.01.2019г За товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 3,5 т, но не повече от 12 т. се заплаща данък по 30 лв. за всеки започнати 750 кг товароносимост.

(7) За седлови влекач и влекач за ремарке - в зависимост от допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на окачването на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача, както следва:

Брой оси на седловия влекач/влекача за ремарке

Допустима максимална маса на състава от превозни средства, посочена в свидетелството за регистрация на влекача

Данък (в лв.)

равна или повече от

по-малка от

задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното

други системи за окачване на
задвижващата ос/оси

А) с две оси

-

18

10,40

36,40 

 

18

20

36,40 

83,20

 

20

22

83,20

191,10 

 

22

25

247 

  444,60

 

25

26

 444,60

 780 

 

26

28

 444,60

 780

 

28

29

430,30

 518,70

 

29

31

518,080

851,50

 

31

33

 851,50

1181,70

 

33

38

1181,80

1795,30

 

38

-

1309,10

1369
Става 1779,70

Б) с три и повече оси

36

38

832

1154,40

 

38

40

1154,40

1596,40

 

40

-

1596,40

2362,10

 

(8 / изменена с решение № 1204 от протокол № 34/31.01.2011г./ За специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите, се заплаща данък 104 лв.считано от 01.01.2012г.

 (9) За автокранове с товароподемност над 40 тона, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона се заплаща данък  260 лв.)

(10) За трактори се заплаща следният данък:

1. от 11 kW до 18 kW включително – 6.50 лв.;

2. над 18 kW до 37 kW включително – 9,10 лв.;

3. над 37 kW – 13 лв.

(11) За други самоходни машини се заплаща данък 65 лв.)

 (12) / изменена с решение № 1204 от протокол № 34/31.01.2011г./ За моторни шейни и превозни средства от категория L7e по Закона за движението по пътищата.

 се заплаща данък 65 лв.)

(13) За товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 т се заплаща данък в зависимост от допустимата максимална маса, броя на осите и вида на окачването, както следва:

 

 

Брой оси на моторното превозно средство

Допустима максимална маса

Данък (в лв.)

равна или повече от

по-малка от

задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното

други системи за окачване на задвижващата ос/оси

А) с две оси

12

13

39

79.30

 

13

14

 79,30

218,40

 

14

15

218,40

308,10

 

15

-

 308,10

696,80

Б) с три оси

15

17

79,30

137,80

 

17

19

137,80

282,10

 

19

21

282,10

 366,60

 

21

23

366,60

564,20

 

23

-

564,20

877,50

В) с четири оси

23

25

366,60

 371,80

 

25

27

371,80

579,80

 

27

29

579,80

920,40

 

29

-

 920,40

1365

 

 

 

   14) /нова реш.949/пр.34.31.01.2019г./Когато в регистъра по чл. 48, ал. 1 няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.“

 

Чл. 50. /Изменен и допълнен с Реш. № 477 Прот. № 13/19.12.2008 г./ (1) За корабите, вписани в регистрите на малките кораби в българските пристанища и в регистрите на общините за корабите, плаващи по вътрешните води без контакт с Черно море и с река Дунав, без яхтите и скутерите, се събират по 3.90 лв. за всеки започнат бруто тон.

(2) За корабите, без яхтите, скутерите, влекачите и тласкачите, вписани в регистъра на големите кораби в българските пристанища, се събират по 2.60 лв. за всеки започнат бруто тон до 40 бруто тона включително и по 0.26 лв. за всеки започнат бруто тон над 40 бруто тона.

(3) За един джет се заплаща данък 260 лв.

(4) За ветроходни и моторни яхти се заплаща данък по 39 лв. за всеки започнат бруто тон.

(5) За скутери се заплаща данък по  4.55 за киловат.

(6) За влекачи и тласкачи се заплаща данък по 0.39 лв. за киловат.

(7) За речни несамоходни плавателни съдове данъкът се определя по 0.65 лв. за тон максимална товароподемност.

Чл. 51. /Изменен и допълнен с Реш. № 477 Прот. № 13/19.12.2008 г./ За гражданските въздухоплавателни средства се заплаща данък, както следва:

1. за самолети в експлоатация с валиден сертификат за летателна годност и за вертолети се заплаща данък по 26 лв. за всеки започнат тон максимално излетно тегло;

2. за параплан – 15.60 лв.;

3. за делтаплан – 15.60 лв.;

4. за мотоделтаплан – 26 лв.;

5. за свободен балон – 39 лв.;

6. за планер –39 лв.;

Чл. 52. (1)Променена с решение № 492 от Протокол № 14/29.01.2009г   Освобождават се от данък, изрично посочените в чл.58 от Закона за местните данъци и такси превозните средства на:

1. държавните и общинските органи и организации на бюджетна издръжка, които са със специален режим на движение, както и линейки и пожарни на други лица;

2. дипломатическите представителства и консулства при условията на взаимност;

3. Българският Червен кръст, когато се използват за целите на организацията;

4. триколката или лекият автомобил - собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 2000 куб. см и с мощност до 117,64 kW.

(2) При прехвърляне на собствеността на превозното средство новият собственик не заплаща данъка, ако предишният собственик го е платил за времето до края на календарната година.

 (3) / изм. с реш № 1204 от пр. № 34/31.01.2011г./ За превозните средства, на които е прекратена регистрацията, данък не се дължи от месеца, следващ месеца на прекратяване на регистрацията за движение. За излезлите от употреба моторни превозни средства, за които в нормативен акт е предвидено задължение за предаване за разкомплектуване, данък не се дължи след прекратяване на регистрацията им за движение и представяне на удостоверение за предаване за разкомплектуване.”

В случаите на обявено за издирване превозно средство регистрацията се прекратява след подадено писмено заявление от собственика в съответното звено „Пътна полиция“ по месторегистрация на превозното средство.“, а досегашното изречение второ става изречение трето

(4) /нова реш. №949/31.01.2019г./ В случаите на обявено за издирване превозно средство регистрацията се прекратява след подадено писмено заявление от собственика в съответното звено „Пътна полиция“ по месторегистрация на превозното средство.“, а досегашното изречение второ става изречение трето

(5)  /пред.ал.4 /доп. с реш. № 1055 от Протокол 29/10.02. ;изм. реш. №949/31.01.2019г.Освобождават се от данък електрическите автомобили  и мотоциклети и мотопеди.

Чл. 53. (1) /отм. реш. №949/31.01.2019г./

(2) /нов реш. №949/31.01.2019г./  За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително, и съответстващи на екологична категория „Евро 4“ данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични категории, по-високи от „Евро 4“ – с 60 на сто намаление от определения по чл. 49, ал. 3 данък.“;

(2)/ предиш. Ал.2 реш.477 пр.13/19.12.2008г/. За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи, снабдени с "екодвигатели", съответстващи на стандартите "Евро 2", "Евро 3", "Евро 4" и "Евро 5", данъкът по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 ЗМДТ се заплаща с 50 на сто намаление.

(3) /предиш. Ал.2 реш.477 пр.13/19.12.2008г. изм. реш. №949/31.01.2019г./ За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима максимална маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична категория „Евро 4“, данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ – с 50 на сто намаление от определения по чл. 49, ал. 5, 6, 7 и 13 данък.“;

 (5 нова реш. №949/31.01.2019г./  ) Когато в регистъра по чл. 48, ал. 1 няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.

Чл. 54. (1) / изменена с решение № 1055 от Протокол 29/10.02/Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове:  до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.“

(2) За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от датата на придобиването им, съответно на регистрацията им за движение, в размер 1/12 част от годишния данък за всеки месец до края на годината, включително месеца на придобиването, съответно на регистрацията им за движение.

(3) / отменена с решение № 1204 от протокол № 34/31.01.2011г./

(4) Заплащането на данъка е условие за редовност при годишния технически преглед на превозното средство.

(5) За придобитите превозни средства в неизправност данъкът се заплаща по реда и в сроковете по ал. 2.

(6) / изменена с решение № 1204 от протокол № 34/31.01.2011г./ Извън предвидените случаи, при промяна на обстоятелство, имащо значение за определяне на данъка, данъчното задължение се изменя от началото на месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната. Заплащането на данъка се удостоверява с представяне на издаден или заверен от общината документ.

 

Чл. 55. / изм. с реш. № 1055 от Пр.29/10.02.; изм.реш.№949/31.01.2019г./  Данъкът се внася в приход на бюджета на общината, по постоянния адрес, съответно седалището на собственика,  в случаите по чл. 48, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси - в приход на общината, в която е регистрирано превозното средство.

Раздел V

Патентен данък

Чл. 56. (1) Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности, посочени в приложение № 1 (патентни дейности), се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че:

1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв., и

2. / изм  с реш. № 67 от пр. № 4/07.02.2020 г./ Лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация при доставки на усуги по чл.97а и за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон.

(2) За извършваната патентна дейност лицата по ал. 1 не се облагат по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

(3) Лицата по ал. 1 прилагат разпоредбите за данъците, удържани при източника, и за облагане на разходите по чл. 204, т. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

Чл. 57. (1) Когато в рамките на 12 последователни месеца едно физическо лице е прекратило патентна дейност и/или е образувало ново предприятие, което извършва патентна дейност, и сумарният оборот на двете предприятия е повече от 50 000 лв. за 12 последователни месеца, за новообразуваното предприятие не се прилага чл. 61 от Закона за местните данъци и такси. В този случай за текущата данъчна година новообразуваното предприятие се облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

(2) Когато в рамките на текущата данъчна година оборотът на лицето превиши 50 000 лв. или лицето се регистрира по Закона за данък върху добавената стойност, то се облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

(3) В случаите по ал. 1 и 2 патентният данък за текущата година е дължим до края на тримесечието, предхождащо тримесечието, през което са възникнали обстоятелствата по ал. 1 и 2.

(4) В случаите по ал. 1 и 2 дължимият, съответно внесеният, данък се приспада от годишното данъчно задължение по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

(5) По искане на лицето общината издава удостоверение за дължимия размер на патентния данък, за което не се заплаща такса.

(6) Когато в рамките на текущата данъчна година лицето се дерегистрира по Закона за данък върху добавената стойност, то се облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица за цялата данъчна година.

Чл. 58. (1) Общинският съвет определя размера на патентния данък в граници съгласно приложение № 1 към настоящата наредба в зависимост от местонахождението на обекта на територията на Община Несебър.

(2) Общинският съвет може да определи различен размер на патентния данък за една и съща дейност в различни населени места на територията на общината, както и в различни зони на територията на едно населено място.

(3) Общинският съвет определя размера на данъка при съобразяване на следните критерии: местоположение на населеното място/зоната, вид на населеното място с оглед на това дали е с местно или с национално значение, брой на населението и големина на населеното място/зоната, стопанско значение на населеното място/зоната, сезонен или постоянен характер на дейността, икономическо състояние на населеното място.

Чл. 59 Променен с решение № 492 от Протокол № 14/29.01.2009г   (1) Патентният данък се дължи за всяка от упражняваните дейности поотделно съгласно приложение № 1 към настоящата наредба.

(2) Лицата, които осъществяват патентна дейност в повече от един обект, дължат данък за всеки обект поотделно.

(3) Когато патентната дейност започва или се прекратява през течение на годината, с изключение на дейностите, посочени в т. 1 и 2 на приложение № 1 към настоящата наредба, данъкът се определя пропорционално на броя на тримесечията на извършване на дейността, включително тримесечието на започване или прекратяване на дейността.

(4) Когато в рамките на една патентна дейност, с изключение на дейностите, посочени в т. 1 и 2 на приложение  № 1 към настоящата наредба, през течение на годината се промени обстоятелство, свързано с определянето на данъка, размерът на данъка до края на годината, включително за тримесечието на промяната, се определя на базата на размера на данъка, определен съобразно промените в обстоятелствата.

(5) Когато в рамките на една патентна дейност от посочените в т. 1 и 2 на приложение № 1 към настоящата наредба през течение на годината се промени обстоятелство, което води до определяне на патентния данък в по-висок размер, за данъчната година се дължи по-високият размер на данъка, определен съобразно промените в обстоятелствата.

(6) нова  Лицата, които осъществяват в един обект едновременно патентните дейности по т. 3 и 31 от приложение № 1, дължат данък само за дейността по т. 3 от приложение № 1.

(7) / нова приета с решение № 1204 от протокол № 34/31.01.2011г./  При прехвърляне на предприятието на ед­ноличен търговец и продължаване на дейността приобретателят дължи данък от тримесечието, следващо тримесечието на прехвърлянето, а прехвърлителят – включително за тримесечие­то на прехвърлянето, и за дейностите, посочени в т. 1 и 2 на приложение № 4.“

(8) Доходите от дейности, които не са посочени в приложение № 1 към настоящата наредба, се облагат по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Чл. 60. (1) Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с патентен данък, могат да ползват данъчни облекчения в следната поредност:

1. физическите лица, включително едноличните търговци, с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, ползват намаление на патентния данък в размер 50 на сто, ако извършват дейността лично и не наемат работници за тази дейност през цялата данъчна година;

2. / изм с решение № 1204 от протокол № 34/31.01.2011г./ физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност от посочените в т. 1 – 36 от приложение № 4, заплащат патентния данък само за тази дейност, за която определеният данък e с най-висок размер; за извършване на повече от три дейности облекчението не се прилага;“.

3. физическите лица, включително едноличните търговци, които са пенсионери и извършват патентна дейност, посочена в т. 5, 6, 8 - 15, 18 - 20, 25, 27 - 29 и 31 на приложение № 1 към настоящата наредба, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответната дейност, ако извършват дейността лично и не наемат работници през цялата данъчна година;

4. лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10, 12 и 13 на приложение № 1 към настоящата наредба, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното работно място; намалението се ползва, при условие че към декларацията по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара.

(2) Независимо от чл. 61л ал.4 от Закона за местните данъци и такси данъчното облекчение по ал. 1, т. 1 се ползва за цялата данъчна година, през която настъпва неработоспособността или изтича срокът на валидност на решението.

Чл. 61. (1) Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна декларация по чл.61н от Закона за местните данъци и такси, в която декларират до 31 януари на текущата година обстоятелствата, свързани с определянето на данъка. В случаите на започване на дейността след тази дата данъчната декларация се подава непосредствено преди започването на дейността.

(2) Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчната декларация по ал. 1 и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.

(3) / изменена с решение № 1204 от протокол № 34/31.01.2011г./ Лицата подават декларация по ал. 1 за всички промени в обстоятелствата, свързани с определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство. При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на прехвърлянето.”

(4) Лицата подават данъчна декларация по ал. 1 и за възникването на обстоятелствата по чл. 61и от Закона за местните данъци и такси, през съответния период. Данъчната декларация се подава в срок до края на месеца, следващ месеца, през който са възникнали обстоятелствата по чл. 61и ал. 1 и 2 от Закона за местните данъци и такси.

Чл. 62. (1) Данъчните декларации по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси, се подават в общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място - в общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец.

(2) Когато данъчната декларация на чуждестранно физическо лице се подава чрез пълномощник с постоянен адрес в страната, подаването й се извършва в общината, където е постоянният адрес на пълномощника.

(3) Извън случаите по ал. 1 и 2 данъчната декларация се подава в Столичната община.

           (4) / нова приета с решение № 1204 от протокол № 34/31.01.2011г./ Приема се, че дейността не се извършва от постоянно място, когато промяната през годината на местонахождението на обекта, от който се извършва дейността, води до промяна в размера на данъка.

Чл. 63. (1) Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

1. за първото тримесечие - до 31 януари;

2. за второто тримесечие - до 30 април;

3. за третото тримесечие - до 31 юли;

4. за четвъртото тримесечие - до 31 октомври.

(2) Когато възникне задължение за внасяне на патентния данък през годината, дължимата част от данъка за текущото тримесечие се внася в 7-дневен срок от датата на подаване на декларацията по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси, а когато декларация не е подадена - в 7-дневен срок от изтичане на срока за подаването й.

(3) Патентният данък се внася в приход на общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място - в приход на общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец. В случаите по чл. 61о, ал. 2 и 3 от Закона за местните данъци и такси, данъкът се внася в приход на общината по постоянния адрес на пълномощника, съответно в Столичната община.

 

 

РАЗДЕЛ VІ

Туристически данък

                                 /Нов приет с решение № 1204 от протокол № 34/31.01.2011г./  

Чл. 64. (1) С туристически данък се облагат нощувките.

(2) Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки.

(3) /Променена с решение № 555 от протокол № 17/03.09.2013г./  Лицата по ал. 2 внасят данъка в приход на бюджета на общината по местонахождение  и местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма.

(4) Данъкът задължително се посочва отделно в документа, издаден от данъчно задълженото лице към лицето, ползващо нощувка.

(5) Лицата по ал. 2 подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.

Чл. 65. (1) /изм. с реш. № 555 от Пр.17/03.09.2013 г., нов приет с реш.№22, Пр.№3/14.12.2015, изм. с реш. №  924 от пр. № 35/27.06.2023 г./      / Размерът на туристическият данък  за всяка нощувка е както следва :

      т. 1Mеста за настаняване клас „А“ и клас „Б“ с категория „една звезда“, „две звезди“ и „три звезди“ и места за настаняване клас “В“ – 0,45 лв

      т. 2 -  Места за настаняване клас А с  категория „ четири звезди „ – 0,55 лв.

       т.3 -  места за настаняване  клас А  с  категория „ пет звезди” – 1,00 лев

 (2) / изм. с реш. №67 от пр. № 4/07.02.2020 г./ Размерът на дължимия данък на календарния месец се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от Единната система за туристическа информация, поддържана от Министерството на туризма, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по ал. 1

 (3) Дължимият данък по ал. 2 се внася от данъчно задължените лица до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

(4) / отменена с решение № 555 от протокол № 17/03.09.2013 г./

 (5) / отменена с решение № 555 от протокол № 17/03.09.2013 г./

  (6)  1. Лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни да водят регистър на настанените туристи и за реализираните от тях нощувки, включително по гражданство на туриста.

2.  / отменена с решение № 555 от протокол № 17/03.09.2013 г./

3. Лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни ежемесечно до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките да подадат в Община Несебър декларация по образец за реализираните нощувки .

Чл. 66. Приходите от туристическия данък се разходват за мероприятия по чл. 10, ал. 2 от Закона за туризма.“

 

 

РАЗДЕЛ VII

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ

/нов приет с решение № 316 пр№10 от 20.09.2016г в сила от 1.01.2017г./

Чл. 67. (1) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници на територията на Община Несебър.

(2) За всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, с изключение на случаите по глава втора, раздел VI от този закон.

(3) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на Община Несебър по Закона за автомобилните превози.

Чл. 68.  (1) Годишния размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници на територията на Община Несебър е в размер на 300 лв.

   (2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал.1 се дължи от данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.

Чл. 69.  (1) Преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози данъчно задължените лица подават данъчна декларация по образец за дължимия данък в Община Несебър.

(2) В декларацията по ал. 1 лицата посочват обстоятелствата, свързани с определянето на данъка.

(3) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени в обстоятелствата, които имат значение за определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.

(4) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец данъчна декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на вписване на прехвърлянето в търговския регистър в съответната община.

Чл. 70.  (1) /изм. с реш. № 601 от Пр. № 25/05.04.2022 г./ Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя по следната формула:

ДДТГ = ГДТПП x  БМ

, където

12

  • ДДТГ е дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;
  • ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл. 61ф от ЗМДТ;

-        БМ е броят на календарните месеци от текущата година, съответстващи на срока, за който е издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

 (2) /изм. с реш. № 601 от Пр. № 25/05.04.2022 г./ Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения годишен данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:

НВДТПП = ПДТПП x ОМ/БМ

, където

12

-      НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

  • ПДТПП – платеният данък върху таксиметров превоз на пътници за срока, за който е издадено разрешението;
  • БМ – броят на календарните месеци, за които е издадено разрешението и е платен данъкът върху таксиметров превоз на пътници;
  • ОМ – оставащият брой на календарните месеци от срока на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници, следващи месеца на прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

Чл. 71 Данъкът по чл. 68 се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

Чл. 72.  Възстановяване на надвнесен данък по чл. 70, ал. 2 се извършва по писмено искане на данъчно задължено лице по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

     

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Настоящата наредба е приета на основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл. 1 ал.2 от Закона за местни данъци и такси с решение № 109 Протокол № 5/27.02.2008 год.; Изменена и допълнена с Реш. № 477 Прот. № 13/19.12.2008 г./ на Общински съвет – Несебър.

 

§ 2. (1) За 2008г. размера на местните данъци се определя в срок до 29 февруари 2008 г. В случай ,че в този срок не е определен размерът за местните данъци, за 2008 г. се прилагат минималните размери на данъците, предвидени в закона, а за патентния данък - размерите, които са били в сила за 2007 г.

(2) До определяне на размера на местните данъци от общинския съвет за 2008 г. данъкът при придобиване на имущества по чл. 44, ал. 1 и 2 от Закона за местните данъци и такси и данъкът върху наследствата се определят въз основа на минималните размери за съответните данъци, предвидени в Закона за местните данъци и такси.

§ 3. (1) За 2008 г. първата и втората вноска за данъка върху недвижимите имоти , съответно първата вноска на данъка върху превозните средства, се внасят от 31 март до 30 юни.

(2) На предплатилите за цялата година в сроковете по ал. 1 се прави отстъпка 5 на сто.

§ 4. (1) За 2008 г. лицата, които се облагат с патентен данък, подават декларация по чл. 61н ал. 1 от Закона за местните данъци и такси до 30 април 2008 г.

(2) За 2008 г. първата и втората вноска на окончателния годишен(патентен) данък се внасят в срок до 30 април 2008 г.

(3) На предплатилите за цяла година в срока по ал. 1 се прави отстъпка 5 на сто.

§ 4. Контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на общината.

§ 5. Наредбата влиза в сила в 7-дневен срок от обявяването й в интернет -сайта на община Несебър. Обявление за приемането на наредбата се публикува и в местен вестник.                                                                                        

§ 6. нов (1) За 2009г. размерите на данъка върху недвижимите имоти, данъка върху наследствата и данъка при придобиване на имущества по чл. 44, ал. 1 и 2 от Закона за местните данъци и такси се определят  в срок до 31 януари 2009 г. В случай че в този срок не са определени нови размери, за 2009 г. се прилагат минималните размери на данъците, определени в чл. 22, 36 и чл. 47, ал. 1 и 2 от Закона за местните данъци и такси.

(2) До определяне на размерите по ал. 1 данъкът при придобиване на имущества по чл. 44, ал. 1 и 2 от Закона за местните данъци и такси и данъкът върху наследствата се определят въз основа на минималните размери за съответните данъци, предвидени в закона.

§ 7. нов (1) За 2009 г. първата вноска по чл. 28, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси се внася в срок от 1 март до 30 април.

(2) На предплатилите за цялата година в срока по ал. 1 се прави отстъпка 5 на сто

§8. / нов приет с решение № 1204 от протокол № 34/31.01.2011г./  (1) Общинският съвет определя размерите на данъка върху недвижимите имоти за 2011 г. до 31 януари 2011 г. В случай че в този срок не са определени нови размери, за 2011 г. се прилага размерът на данъка върху недвижимите имоти, действащ към 31 декември 2010 г.

 §9. / нов приет  с решение № 1204 от протокол № 34/31.01.2011г./ (1) Общинският съвет определя размерите на туристическия данък за 2011 г. до 31 януари 2011 г.

(2) Размерът на дължимия туристически данък за януари 2011 г. за средствата за подслон и местата за настаняване се определя, както следва:

1. категория 1 звезда – 0,60 лв. за нощувка;

2. категория 2 звезди – 0,80 лв. за нощувка;

3. категория 3 звезди – 1,00 лв. за нощувка;

4. категория 4 звезди – 1,00 лв. за нощувка;

5. категория 5 звезди – 1,00 лв. за нощувка.

(3) Декларацията по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси не се подава за предоставените нощувки през 2010 г.

§10. / нов  приет с решение № 1204 от протокол № 34/31.01.2011г./ В Наредбата № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър се правят следните изменения:

1. Отменя се „Раздел ІV:  Туристическа такса”.

§11. / нов  приет с решение № 1204 от протокол № 34/31.01.2011г./ Изменението и допълнението на Наредбата за определяне размера на местните данъци влиза в сила от 01.01.2011г.

§12 . Допълнена с Решение № 390 от Протокол № 13/22.02.2013г                                                                                     

§13. Изменена и допълнена с Решение  № 555 Протокол № 17/03.09.2013 г./ на Общински съвет – Несебър.

 §14. Изменена и допълнена с Решение  № 1055 Протокол № 29/10.02.2015 г./ на Общински съвет – Несебър.  В сила от 01.03.2015г.

  §15 Измененията  на туристическият данък , приети с решение № 22 протокол № 3 /14.12.2015г. влизат в сила от 01.01.2016г.

 § 16 Изменение и допълненията  приети с Решение  № 315 и №316  прот.№10/20.09.2016г.на Общински съвет Несебър влизат в сила от 1.01.2017г.

§17 /изм. с реш. № 1136 от Протокол 40/09.09.2019 г./  Измененията приети с реш.949/протокол №34 от 31.01.2019г. влизат в сила в деня на публикуване на решението и за изменение във в-к- „Сл.бряг „- бр.6/1.03.2019г.

 §18 Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местни данъци на територията на Община Несебър, приета с решение № 1136/05.09.2019 г. влиза в сила в 3-дневен срок след публикуването й във в-к „Слънчев бряг“.

 §19 /нов с реш. № 67 от пр. № 4/07.02.2020 г./ Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Несебър, приета с решение №. 67 / пр.- 4/ 07.02. 2020 г. влиза в сила от деня на публикуването и във вестник „Слънчев бряг“.

§20 /нов с реш. № 601 от Пр. № 25/05.04.2022 г./ Наредбата  за изменение на Наредба № 14 определяне размера на местните данъци на територията на Община Несебър, приета с решение № 601 от Протокол № 25/05.04.2022 г. влиза в сила от деня на публикуването на решението, с което е приета в сайта на Общинския съвет – Несебър.

 § 21  /нов с реш. № 924 от Пр. № 35/27.06.2023 г./     Наредбата  за изменение на Наредба №14 определяне размера на местните данъци, приета с решение № 924 протокол №35 от 27.06.2023г., влиза в сила от деня на публикуването на решението, с което е приета, в сайта на Общински съвет – Несебър.

 

приложение № 1

 

Видове патентни дейности и годишни размери на данъка

1. / изм. с реш. № 67 от пр. № 4/07.02.2020 г./ Местата за настаняване с не повече от 20 стаи, катагоризирани  1  или  2   звезди или регистрирани по Закона за туризма,   данъкът се определя за стая според местонахождението на обекта

гр.Несебър, кк “Сл.бряг”, ВС “Елените” -100 лв. за стая

гр. Обзор, гр. Свети Влас, с. Равда - 70 лв. за стая

с. Кошарица, с.Оризаре, с. Тънково, с. Гильовца, с. Баня, с. Раковсково, с.Паницово,с. Емона, с. Приселци – 25 лв. за ста

2. Заведения за хранене и развлечения - данъкът се определя за място за консумация, включително на открити площи, или за обект, според местонахождението на обекта:

а) ресторанти:  

1 - 2 звезди 

гр.Несебър, кк “Сл.бряг”, ВС “Елените” - 15 лв. за място

гр. Обзор, гр. Свети Влас, с. Равда - 15 лв. за място

с. Кошарица, с.Оризаре, с. Тънково, с. Гильовца, с. Баня, с. Раковсково, с.Паницово,с. Емона, с. Приселци – 5 лв. за място

 

 3 звезди  

гр.Несебър, кк “Сл.бряг”, ВС “Елените” - 30 лв. за място

гр. Обзор, гр. Свети Влас, с. Равда - 15 лв. за място

с. Кошарица, с.Оризаре, с. Тънково, с. Гильовца, с. Баня, с. Раковсково, с.Паницово,с. Емона, с. Приселци – 6 лв. за място

 

б) заведения за бързо обслужване:

1 - 2 звезди 

гр.Несебър, кк “Сл.бряг”, ВС “Елените” - 15 лв. за място

гр. Обзор, гр. Свети Влас, с. Равда - 15 лв. за място

с. Кошарица, с.Оризаре, с. Тънково, с. Гильовца, с. Баня, с. Раковсково, с.Паницово,с. Емона, с. Приселци – 5 лв. за място

 

3 звезди 

гр.Несебър, кк “Сл.бряг”, ВС “Елените” -30 лв. за място

гр. Обзор, гр. Свети Влас, с. Равда - 15 лв. за място

с. Кошарица, с.Оризаре, с. Тънково, с. Гильовца, с. Баня, с. Раковсково, с.Паницово,с. Емона, с. Приселци – 6 лв. за място

 

в) питейни заведения с изключение на посочените в буква “е”: 

1 - 2 звезди 

 гр.Несебър, кк “Сл.бряг”, ВС “Елените” -15 лв. за място

гр. Обзор, гр. Свети Влас, с. Равда - 15 лв. за място

с. Кошарица, с.Оризаре, с. Тънково, с. Гильовца, с. Баня, с. Раковсково, с.Паницово,с. Емона, с. Приселци – 5 лв. за място

 

3 звезди   

гр.Несебър, кк “Сл.бряг”, ВС “Елените” -30 лв. за място

гр. Обзор, гр. Свети Влас, с. Равда - 15 лв. за място

с. Кошарица, с.Оризаре, с. Тънково, с. Гильовца, с. Баня, с. Раковсково, с.Паницово,с. Емона, с. Приселци – 6 лв. за място

 

г) кафе-сладкарници:   

1 - 2 звезди 

гр.Несебър, кк “Сл.бряг”, ВС “Елените” -15 лв. за място

гр. Обзор, гр. Свети Влас, с. Равда - 15 лв. за място

с. Кошарица, с.Оризаре, с. Тънково, с. Гильовца, с. Баня, с. Раковсково, с.Паницово,с. Емона, с. Приселци – 5 лв. за място

 

3 звезди

гр.Несебър, кк “Сл.бряг”, ВС “Елените” -30 лв. за място

гр. Обзор, гр. Свети Влас, с. Равда - 15 лв. за място

с. Кошарица, с.Оризаре, с. Тънково, с. Гильовца, с. Баня, с. Раковсково, с.Паницово,с. Емона, с. Приселци – 6 лв. за място

 

д) барове:

 - дневни:

2 звезди

гр.Несебър, кк “Сл.бряг”, ВС “Елените” - 30 лв. за място

гр. Обзор, гр. Свети Влас, с. Равда - 15 лв. за място

с. Кошарица, с.Оризаре, с. Тънково, с. Гильовца, с. Баня, с. Раковсково, с.Паницово,с. Емона, с. Приселци – 3 лв. за място

 

3 звезди

гр.Несебър, кк “Сл.бряг”, ВС “Елените” -50 лв. за място

гр. Обзор, гр. Свети Влас, с. Равда - 24 лв. за място

с. Кошарица, с.Оризаре, с. Тънково, с. Гильовца, с.Баня, с.Раковсково, с.Паницово,с. Емона, с. Приселци – 10 лв. за място

 

- нощни:

гр.Несебър, кк “Сл.бряг”, ВС “Елените” -40 лв. за място

гр. Обзор, гр. Свети Влас, с. Равда - 15 лв. за място

с. Кошарица, с.Оризаре, с. Тънково, с. Гильовца, с. Баня, с. Раковсково, с.Паницово,с. Емона, с. Приселци – 5 лв. за място

3 звезди   

гр.Несебър, кк “Сл.бряг”, ВС “Елените” -65 лв. за място

гр. Обзор, гр. Свети Влас, с. Равда - 35 лв. за място

с. Кошарица, с.Оризаре, с. Тънково, с. Гильовца, с. Баня, с. Раковсково, с.Паницово,с.Емона, с. Приселци –20 лв. за място

е) бюфети, каравани и павилиони - за обект: 

гр.Несебър, кк “Сл.бряг”, ВС “Елените” - 500 лв. за обект

гр. Обзор, гр. Свети Влас, с. Равда - 400 лв. за обект

с. Кошарица, с.Оризаре, с.Тънково, с.Гильовца, с. Баня, с. Раковсково, с.Паницово,с. Емона, с. Приселци – 75 лв. за обект

3. Търговия на дребно до 100 кв. м нетна търговска площ на обекта - данъкът се определя за 1 кв. м нетна търговска площ според местонахождението на обекта:

гр.Несебър, кк “Сл.бряг”, ВС “Елените” - 20 лв. на кв. м

гр. Обзор, гр. Свети Влас, с. Равда - 20 лв. на кв.м.

с. Кошарица, с.Оризаре, с. Тънково, с. Гильовца, с. Баня, с. Раковсково, с.Паницово,с. Емона, с.Приселци – 10 лв. на кв.м.

 

4. Платени паркинги - данъкът се определя за място за паркиране според местонахождението на обекта:

гр.Несебър, кк “Сл.бряг”, ВС “Елените” - 40 лв. за място

гр. Обзор, гр. Свети Влас, с. Равда - 20 лв. за място

с. Кошарица, с.Оризаре, с. Тънково, с. Гильовца, с. Баня, с. Раковсково, с.Паницово,с.Емона, с.Приселци – 10 лв. за място

 

5. Дърводелски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

гр.Несебър, кк “Сл.бряг”, ВС “Елените” - 300 лв.

гр. Обзор, гр. Свети Влас, с. Равда - 300 лв.

с. Кошарица, с.Оризаре, с. Тънково, с. Гильовца, с.Баня, с.Раковсково, с.Паницово,с.Емона, с.Приселци – 300 лв.

 

6. Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта: 

гр.Несебър, кк “Сл.бряг”, ВС “Елените” - 300 лв.

гр. Обзор, гр. Свети Влас, с. Равда - 200 лв.

с. Кошарица, с.Оризаре, с. Тънково, с. Гильовца, с. Баня, с. Раковсково, с.Паницово,с. Емона, с. Приселци –40 лв.

 

7. Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

гр.Несебър, кк “Сл.бряг”, ВС “Елените” - 1500 лв.

гр. Обзор, гр. Свети Влас, с. Равда - 1000 лв.

с. Кошарица, с.Оризаре, с. Тънково, с. Гильовца, с. Баня, с. Раковсково, с.Паницово,с. Емона, с. Приселци – 500 лв.

 

8. Обущарски и шапкарски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:   

гр.Несебър, кк “Сл.бряг”, ВС “Елените” -50 лв.

гр. Обзор, гр. Свети Влас, с. Равда - 40 лв.

с. Кошарица, с.Оризаре, с. Тънково, с. Гильовца, с. Баня, с. Раковсково, с.Паницово,с. Емона, с. Приселци – 40 лв.

 

9. Металообработващи услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

гр.Несебър, кк “Сл.бряг”, ВС “Елените” - 350 лв.

гр. Обзор, гр. Свети Влас, с. Равда - 200 лв.

с. Кошарица, с.Оризаре, с. Тънково, с. Гильовца, с. Баня, с. Раковсково, с.Паницово,с. Емона, с. Приселци –100 лв.

 

10. Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги - данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта:

гр.Несебър, кк “Сл.бряг”, ВС “Елените” - 500 лв. за работно място

гр. Обзор, гр. Свети Влас, с. Равда - 450 лв. за работно място

с. Кошарица, с.Оризаре, с. Тънково, с. Гильовца, с. Баня, с. Раковсково, с.Паницово,с. Емона, с. Приселци – 100 лв. за работно място

 

11. Машинописни и/или копирни услуги - данъкът се определя на брой устройство според местонахождението на обекта:

гр.Несебър, кк “Сл.бряг”, ВС “Елените” -350 лв.

гр. Обзор, гр. Свети Влас, с. Равда - 250 лв. за място

с. Кошарица, с.Оризаре, с. Тънково, с. Гильовца, с. Баня, с. Раковсково, с.Паницово,с. Емона, с. Приселци – 180 лв.

 

12. Козметични услуги, поставяне на татуировки - данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта:

гр.Несебър, кк “Сл.бряг”, ВС “Елените” -500 лв. за работно място

гр. Обзор, гр. Свети Влас, с. Равда - 300 лв. за работно място

с. Кошарица, с.Оризаре, с. Тънково, с. Гильовца, с. Баня, с. Раковсково, с.Паницово,с. Емона, с. Приселци – 130 лв. за работно място

 

13. Маникюр, педикюр - данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта:

гр.Несебър, кк “Сл.бряг”, ВС “Елените” -300 лв. за работно място

гр. Обзор, гр. Свети Влас, с. Равда - 150 лв. за работно място

с. Кошарица, с.Оризаре, с. Тънково, с. Гильовца, с. Баня, с. Раковсково, с.Паницово,с. Емона, с. Приселци – 60 лв. за работно място

 

14. Часовникарски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта: 

гр.Несебър, кк “Сл.бряг”, ВС “Елените” - 110 лв.

гр. Обзор, гр. Свети Влас, с. Равда - 70 лв.

с. Кошарица, с.Оризаре, с. Тънково, с. Гильовца, с. Баня, с. Раковсково, с.Паницово,с. Емона, с. Приселци – 60 лв.

 

15. Тапицерски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта: 

гр.Несебър, кк “Сл.бряг”, ВС “Елените” -300 лв.

гр. Обзор, гр. Свети Влас, с. Равда - 250 лв.

с. Кошарица, с.Оризаре, с. Тънково, с. Гильовца, с. Баня, с. Раковсково, с.Паницово,с. Емона, с. Приселци – 180 лв.

 

16. Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

гр.Несебър, кк “Сл.бряг”, ВС “Елените” -600 лв.

гр. Обзор, гр. Свети Влас, с. Равда - 350 лв.

с. Кошарица, с.Оризаре, с. Тънково, с. Гильовца, с. Баня, с. Раковсково, с.Паницово,с. Емона, с. Приселци – 190 лв.

 

17. Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

гр.Несебър, кк “Сл.бряг”, ВС “Елените” - 800 лв. за място

гр. Обзор, гр. Свети Влас, с. Равда - 400 лв. за място

с. Кошарица, с.Оризаре, с. Тънково, с. Гильовца, с. Баня, с. Раковсково, с.Паницово,с. Емона, с. Приселци – 280 лв.

 

18. Ремонт на електро- и водопроводни инсталации - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

гр.Несебър, кк “Сл.бряг”, ВС “Елените” - 180 лв.

гр. Обзор, гр. Свети Влас, с. Равда - 132 лв.

с. Кошарица, с.Оризаре, с. Тънково, с. Гильовца, с. Баня, с. Раковсково, с.Паницово,с. Емона, с. Приселци – 100 лв.

 

19. Стъкларски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

гр.Несебър, кк “Сл.бряг”, ВС “Елените” - 400 лв.

гр. Обзор, гр. Свети Влас, с. Равда - 150 лв.

с. Кошарица, с.Оризаре, с. Тънково, с. Гильовца, с. Баня, с. Раковсково, с.Паницово,с. Емона, с. Приселци – 100 лв.

 

20. Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

гр.Несебър, кк “Сл.бряг”, ВС “Елените” -300 лв.

гр. Обзор, гр. Свети Влас, с. Равда - 180 лв.

с. Кошарица, с.Оризаре, с. Тънково, с. Гильовца, с. Баня, с. Раковсково, с.Паницово,с. Емона, с. Приселци – 50 лв.

 

21. Отдаване на видеокасети под наем - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

гр.Несебър, кк “Сл.бряг”, ВС “Елените” -800 лв.

гр. Обзор, гр. Свети Влас, с. Равда - 500 лв.

с. Кошарица, с.Оризаре, с. Тънково, с. Гильовца, с. Баня, с. Раковсково, с.Паницово,с. Емона, с. Приселци – 300 лв.

 

22. Компаньонки и компаньони - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

гр.Несебър, кк “Сл.бряг”, ВС “Елените” -3000 лв.

гр. Обзор, гр. Свети Влас, с. Равда - 3000 лв.

с. Кошарица, с.Оризаре, с. Тънково, с. Гильовца, с. Баня, с. Раковсково, с.Паницово,с. Емона, с. Приселци – 3000 лв.

 

23. Масажистки и масажисти - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

гр.Несебър, кк “Сл.бряг”, ВС “Елените” -1000 лв.

гр. Обзор, гр. Свети Влас, с. Равда - 1000 лв.

с. Кошарица, с.Оризаре, с. Тънково, с. Гильовца, с. Баня, с. Раковсково, с.Паницово,с. Емона, с. Приселци – 500 лв.

 

24. Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

гр.Несебър, кк “Сл.бряг”, ВС “Елените” - 3600 лв.

гр. Обзор, гр. Свети Влас, с. Равда - 2750 лв.

с. Кошарица, с.Оризаре, с. Тънково, с. Гильовца, с. Баня, с. Раковсково, с.Паницово,с. Емона, с. Приселци – 2000 лв.

 

25. Фотографски услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

гр.Несебър, кк “Сл.бряг”, ВС “Елените” - 440 лв.

гр. Обзор, гр. Свети Влас, с. Равда - 300 лв.

с. Кошарица, с.Оризаре, с. Тънково, с. Гильовца, с. Баня, с. Раковсково, с.Паницово,с. Емона, с. Приселци – 200 лв.

 

26. Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

гр.Несебър, кк “Сл.бряг”, ВС “Елените” - 1500 лв.

гр. Обзор, гр. Свети Влас, с. Равда - 1000 лв.

с. Кошарица, с.Оризаре, с. Тънково, с. Гильовца, с. Баня, с. Раковсково, с.Паницово,с. Емона, с. Приселци – 500 лв.

 

27. Санитарни възли, наети под аренда - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

гр.Несебър, кк “Сл.бряг”, ВС “Елените” - 240 лв.

гр. Обзор, гр. Свети Влас, с. Равда - 190 лв.

с. Кошарица, с.Оризаре, с. Тънково, с. Гильовца, с. Баня, с. Раковсково, с.Паницово,с. Емона, с. Приселци – 150 лв.

 

28. Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни машини - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

гр.Несебър, кк “Сл.бряг”, ВС “Елените” - 150 лв.

гр. Обзор, гр. Свети Влас, с. Равда - 80 лв.

с. Кошарица, с.Оризаре, с. Тънково, с. Гильовца, с. Баня, с. Раковсково, с.Паницово,с. Емона, с. Приселци – 50 лв.

 

29. Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

гр.Несебър, кк “Сл.бряг”, ВС “Елените” -70 лв.

гр. Обзор, гр. Свети Влас, с. Равда - 60 лв.

с. Кошарица, с.Оризаре, с. Тънково, с. Гильовца, с. Баня, с. Раковсково, с.Паницово,с. Емона, с. Приселци – 50 лв.

 

30. Заложни къщи:

гр.Несебър, кк “Сл.бряг”, ВС “Елените” -12000 лв.

гр. Обзор, гр. Свети Влас, с. Равда - 6600 лв.

с. Кошарица, с.Оризаре, с. Тънково, с. Гильовца, с. Баня, с. Раковсково, с.Паницово,с. Емона, с. Приселци – 3000 лв.

 

31. Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

гр.Несебър, кк “Сл.бряг”, ВС “Елените” - 100 лв.

гр. Обзор, гр. Свети Влас, с. Равда - 60 лв.

с. Кошарица, с.Оризаре, с. Тънково, с. Гильовца, с. Баня, с. Раковсково, с.Паницово,с. Емона, с. Приселци – 30 лв.

 

32. Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника (копирни апарати, факс апарати, принтери и други) - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

гр.Несебър, кк “Сл.бряг”, ВС “Елените” - 865 лв.

гр. Обзор, гр. Свети Влас, с. Равда - 390 лв.

с. Кошарица, с.Оризаре, с. Тънково, с. Гильовца, с. Баня, с. Раковсково, с.Паницово,с. Емона, с. Приселци – 300 лв.

 

33. Игри с развлекателен или спортен характер - данъкът се определя за брой съоръжения според местонахождението на обекта:

а) развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи с монета или жетон:

гр.Несебър, кк “Сл.бряг”, ВС “Елените” - 150 лв.на съоръжение

гр. Обзор, гр. Свети Влас, с. Равда - 100 лв.на съоръжение

с. Кошарица, с.Оризаре, с. Тънково, с. Гильовца, с. Баня, с. Раковсково, с.Паницово,с. Емона, с. Приселци – 100 лв.на съоръжение

 

б) минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол, минибаскетбол, бридж, табла:

гр.Несебър, кк “Сл.бряг”, ВС “Елените” - 20 лв.на съоръжение

гр. Обзор, гр. Свети Влас, с. Равда - 10 лв.на съоръжение

с. Кошарица, с.Оризаре, с. Тънково, с. Гильовца, с. Баня, с. Раковсково, с.Паницово,с. Емона, с. Приселци – 10 лв.на съоръжение

 

в) зали за боулинг и кегелбан - за игрален коридор, и билярд - за маса:

гр.Несебър, кк “Сл.бряг”, ВС “Елените” -140 лв.на съоръжение

гр. Обзор, гр. Свети Влас, с. Равда - 40 лв.на съоръжение

с. Кошарица, с.Оризаре, с. Тънково, с. Гильовца, с. Баня, с. Раковсково, с.Паницово,с. Емона, с. Приселци – 40 лв.на съоръжение

 

34. Фитнес центрове и спортни зали - данъкът се определя според местонахождението на обекта:

гр.Несебър, кк “Сл.бряг”, ВС “Елените” - 2 лв. на кв.м. и 300 лв. за един фитнес уред

гр. Обзор, гр. Свети Влас, с. Равда – 2 лв. на кв.м. и 300 лв. за един фитнес уред

с. Кошарица, с.Оризаре, с. Тънково, с. Гильовца, с. Баня, с. Раковсково, с.Паницово,с. Емона, с. Приселци – 2 лв. на кв.м. и 300 лв. за един фитнес уред

 

35. Химическо чистене, пране и гладене - данъкът се определя на брой съоръжения според местонахождението на обекта:

гр.Несебър, кк “Сл.бряг”, ВС “Елените” - 250 лв.на съоръжение

гр. Обзор, гр. Свети Влас, с. Равда - 150 лв.на съоръжение

с. Кошарица, с.Оризаре, с. Тънково, с. Гильовца, с. Баня, с. Раковсково, с.Паницово,с. Емона, с. Приселци – 133 лв.на съоръжение

 

36. Мелничарски услуги:

а) мелници за брашно

гр.Несебър, кк “Сл.бряг”, ВС “Елените”, гр. Обзор, гр. Свети Влас, с. Равда, с. Кошарица, с.Оризаре, с. Тънково, с. Гильовца, с. Баня, с. Раковсково, с.Паницово,с. Емона, с. Приселци – 18 лв. на  линеен сантиметър от дължината на млевната линия;

 

б) мелници за фураж стационарни

гр.Несебър, кк “Сл.бряг”, ВС “Елените”, гр. Обзор, гр. Свети Влас, с. Равда, с. Кошарица, с.Оризаре, с. Тънково, с. Гильовца, с. Баня, с. Раковсково, с.Паницово,с. Емона, с. Приселци -  600 лв.

 

37. Услуги с атрактивен характер:

гр.Несебър, кк “Сл.бряг”, ВС “Елените”, гр. Обзор, гр. Свети Влас, с. Равда, с. Кошарица, с.Оризаре, с. Тънково, с. Гильовца, с. Баня, с. Раковсково, с.Паницово,с. Емона, с. Приселци

а) корабчета              750 лв. на брой;

б) лодки                     450 лв. на брой;

в) яхти                                   900 лв. на брой;

г) джетове                 900 лв. на брой;

д) влакчета                30 лв. на място;

е) файтони                 75 лв. на място;

ж) водни ски, водни планери и сърфове, водни колела, включително надуваеми, водни увеселения      150 лв. на брой оборудване;

з) зимни ски (включително ски-екипировка), зимни кънки, сноубордове, шейни               150 лв. на брой оборудване;

и) въртележки, виенски колела, блъскащи се колички, велосипеди и рикши                                   150 лв. на място;

к) детски колички и моторчета                                                                                        200 лв. на брой;

л) стрелбища                                                                                                                       500 лв. на брой.  

 

38. Обучение на водачи на моторни превозни средства - данъкът се определя за брой моторно превозно средство в следните размери:

гр.Несебър, кк “Сл.бряг”, ВС “Елените”, гр. Обзор, гр. Свети Влас, с. Равда, с. Кошарица, с.Оризаре, с. Тънково, с. Гильовца, с. Баня, с. Раковсково, с.Паницово,с. Емона, с. Приселци

а) мотопеди, мотоциклети 350 лв.

б) други МПС                                  700 лв.

 

39. Услуги “Пътна помощ” на пътни превозни средства:

гр.Несебър, кк “Сл.бряг”, ВС “Елените”, гр. Обзор, гр. Свети Влас, с. Равда, с. Кошарица, с.Оризаре, с. Тънково, с. Гильовца, с. Баня, с. Раковсково, с.Паницово,с. Емона, с. Приселци

            2000 лв. за брой моторно превозно средство.

 

40. Услуги със земеделска и горска техника - данъкът се определя за брой техника, както следва:

гр.Несебър, кк “Сл.бряг”, ВС “Елените”, гр. Обзор, гр. Свети Влас, с. Равда, с. Кошарица, с.Оризаре, с. Тънково, с. Гильовца, с. Баня, с. Раковсково, с.Паницово,с. Емона, с. Приселци

а) комбайн     330 лв.;

б) трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и други самоходни и самодвижещи се машини   - 110 лв.;

в) прикачни, навесни и стационарни машини    11 лв.  

 

 

 

                                                Председател  на Общински съвет - Несебър:  Р. Кулев