Общински Съвет Несебър
Наредби

НАРЕДБА №11 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

07 май, 2024 8562

 

НАРЕДБА   №11

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

РАЗДЕЛ I

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА ОБЩИНСКИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ

 

Чл.1 Тази наредба урежда отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни на физически и юридически лица, както и реда и срока за тяхното събиране на територията на Община Несебър.

Чл.2 (1) На територията на Община Несебър се събират следните местни такси:

 1. за битови отпадъци;
 2. за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;
 1. /изм  с реш. № 646 от Протокол № 26/28.04.2022 г. в сила от 01.04.2022г/за ползване на детски кухни,  специализирани институции за предоставяне на социални услуги и други общински социални услуги;
 2. /отменен  с реш. № 646 от Протокол № 26/28.04.2022 г./
 3. за дейности по обща подкрепа по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, които не се финансират от държавния бюджет и се осъществяват от центровете за подкрепа за личностно развитие;
 4. за технически услуги;
 5. за административни услуги;
 6. /изм  с реш. № 857  от Протокол № 33/24.03.2023г./  за предоставяне право на ползване на гробно място или урнова ниша.
 7. за притежаване на куче,
 8. други местни такси, определени със закон.

(2) За всички услуги и права, предоставяни от общината се събират приходи по цени, определени с Наредбата.

Чл.З Размерът на местните такси и цени на услуги се определя в български лева. Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат безкасово или в брой.

Чл.4 (1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определя при спазване на следните принципи:

 1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;
 2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;
 3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси;

(2) За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се определя отделна такса за всяка от дейностите.

Чл.5 (1) Пълните разходи на Община Несебър по предоставяне на определена услуга включват всички разходи за:

 1. преките и непреки трудови разходи (работна заплата, допълнителни плащания, здравни, пенсионни и осигурителни вноски);
 2. материални, режийни и други непреки разходи (доставки на материали и услуги, застраховки, командировъчни и наеми);
 3. разходи за управление и контрол, по събирането на таксите;
 4. други разходи, имащи отношение към формирането на размера на таксата.

(2) Пълните разходи се определят при спазване на Закона за счетоводството и актовете по неговото прилагане.

Чл.6 (1) Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато Общински съвет – Несебър реши, че това се налага за защита на обществения интерес, като в този случай разликата между разходите и размера на таксата е за сметка на общинските приходи.

(2) Не се допуска разликата между разходите и размера на таксите да е за сметка на споделени данъци, допълваща субсидия, целеви субсидии, заеми и други трансфери от републиканския бюджет.

Чл.7 Лицата, неползващи услуга през годината или определен  период от нея се освобождават изцяло или частично от заплащане на съответната такса по ред определен с тази наредба.

Чл.8 (1) Общинския съвет - Несебър може да освобождава отделни категории лица изцяло или частично от заплащане на отделни такси.

(2) В случаите по ал.1 разходите са за сметка на общинските приходи, с изключение на приходите от такси.

(3) Конкретният размер на облекченията се определя ежегодно с приемането на бюджета на Община Несебър или с настоящата наредба.

(4) В случаите на освобождаване от такси по решение на Общински съвет - Несебър разходите по предоставяне на услугата са за сметка на общинските приходи.

Чл.9 В случаите, когато представянето на права и услуги се извършва и от други субекти при пазарни условия, основа за определяне размерите на цените на права и услуги могат да бъдат пазарните стойности. В този случай размерът на цените не се ограничава до размера на пълните разходи и е възможно получаването на нетни приходи.

 

РАЗДЕЛ ІІ

СЪБИРАНЕ НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ

Чл.10 (1) Събирането на местните такси и цени на услуги се извършва от и за сметка на Община Несебър.

(2) Местните такси и цените на предоставените услуги от Община Несебър се събират от общинската администрация.

(3) Приходите по ал.2 постъпват в общинския бюджет.

Чл.11  Местните такси и цени на услуги се заплащат предварително или едновременно с предоставяне на услугите с изключение на тези, за които в тази наредба или в друг нормативен акт е предвидено друго.

Чл.12. Установяването, обезпечаването и събирането на местните такси се извършват по реда на чл.4, ал. 1 – 7 от Закона за местните данъци и такси.

 

РАЗДЕЛ IIІ

ПРОМЕНИ В РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ

Чл.13 (1) Промяна в размера на местните такси и цените на услугите се извършва по реда на тяхното приемане.

(2) До 30 септември на текущата година структурните звена на  Община Несебър изготвят анализ за прилагане на действащите  услуги и техните цени  и при необходимост изготвят мотивирано предложение за въвеждане на нови услуги респективно нови цени.

Чл.14 (1) При необходимост Общинския съвет - Несебър променя размера на местните такси и цените на услугите. За целта кметът на общината внася анализ в общинския съвет на прилаганите цени на такси и услуги, който съдържа:

 1. оценка, доколко съществуващите такси и цени отразяват измененията в разходите или пазарната цена;
 2. оценка на потребностите от предоставянето на услугите;
 3. информация за получени средства от проекти, донорски програми, дарения и завещания;
 4. предложения за подобряване на администрирането на таксите.

Чл.15 Всички предложения за промени в наредбата се съгласуват с началник отдел “Бюджет” при Община Несебър. 

 

ГЛАВА ВТОРА

МЕСТНИ ТАКСИ

 

РАЗДЕЛ І

ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

Чл.16 (1) Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.

(2) Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно – сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистотата на териториите за обществено ползване.

Чл.17 Таксата се заплаща от лицата по чл. 11 от Закона за местните данъци и такси.

Чл.18 (1) Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на Общински съвет - Несебър въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за:

 1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други;
 2. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;
 3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;
 1. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

(2) При определяне размера на таксата в зависимост от количеството на битовите отпадъци се включват разходите по ал. 1, т. 1, 2 и 3.

(3) Освен таксата по ал. 2 физическите и юридически лица заплащат и такса за услугата по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в размер, пропорционален в промили на отчетната стойност на имотите.

Чл.19 (1) До 10 октомври ОП „БКСО“ изпраща в  отдел “Местни данъци и такси” – предложения за границите на районите, в които ще се извършва организирано сметосъбиране и сметоизвозване през следващата година.

(2) Въз основа на постъпилите предложения по ал.1 в срок до 30 октомври кметът на общината издава заповед, определяща границите на районите, в които ще  се извършва през следващата година организирано сметосъбиране и сметоизвозване, вида  на предлаганите услуги и честотата на сметоизвозване. Заповедта се обявява публично.

(3) За имоти, попадащи извън границите на организираното сметосъбиране и сметоизвозване, се събира такса за обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения по чл.18, ал.1, т.3 и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване по чл.18, ал.1, т.4 в размер, пропорционален на отчетната стойност на имотите на предприятията, респективно на данъчната оценка на имотите на гражданите.

Чл.20 (1) Таксата се заплаща на вноските и в сроковете за заплащане на данъка върху недвижимите имоти.

(2) На предплатилите в срока по чл.28 ал.2 от ЗМДТ, върху дължимата такса за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.

(3) Община Несебър уведомява лицата по чл.17 в писмена форма, за дължимите от тях такси по този раздел за съответния период и за сроковете за плащане.

Чл.21 (1) Собственикът на новопостроени или придобити по друг начин имоти, уведомява писмено в двумесечен срок Община Несебър и дължи такса от началото на месеца, следващ месеца на придобиване на имота.

(2) Когато ползването е започнало преди окончателното завършване на сградата, таксата се дължи от началото на месеца, следващ месеца, през който е започнало ползването. Данъчно задълженото лице уведомява общината в сроковете по ал.1.

(3) За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се дължи включително за месеца, през който е преустановено ползването й.

Чл.22 (1) Когато до края на предходната година Общински съвет - Несебър не е определил размер на таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащия размер към 31 декември на предходната година.

(2) Не се допускат изменения в приетите от общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци в течение на годината.

Чл.23 Такса за битови отпадъци се определя:

 1. според количеството на битовите отпадъци съобразно вида и  броя на съдовете за съхраняването им и честотата на  сметоизвозване;
 2. пропорционално в промили върху данъчната оценка съгласно приложение №2 от ЗМДТ за имоти /жилищни и нежилищни/ на граждани и жилищни имоти на предприятия, а за нежилищни имоти на предприятия в промили върху отчетната им стойност.

Чл. 24 (1) За определяне на такса за битови отпадъци по реда на чл.23, т.1, физическите и юридическите лица, подават в срок до 30 ноември на предходната година до отдел „Местни данъци и такси” на Община Несебър декларация по образец за вида и броя на съдовете  за съхраняване на битови отпадъци, които ще се използват през   годината. До отдел „МДТ“ се подава и заявка по образец .

(2) Определените в заявката вид и брой талони за настоящата година се получават от отдел „МДТ” след заплащане на определеното в заявката задължение. При частично му погасяване се получават съответния пропорционален брой талони. Когато не е подадена декларация в срок, няма заявка или не са заплатени талони, годишната такса се определя съгласно чл.23, т.2.

(3) Когато не е подадена декларация в срок, няма заявка или не са заплатени талони, годишната такса се определя пропорционално /в промил/ върху данъчната оценка по чл.20 и чл.21 от ЗМДТ.

(4) За придобитите през годината имоти, декларация се подава в двумесечен срок от датата на придобиването им.

Чл.25 Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по чл.24, ал.1, размерът на таксата се определя пропорционално /в промил/ върху основата по чл.23, т.2.

Чл.26 Не се събира такса за:

(1) Сметосъбиране и сметоизвозване:

 1. Когато услугата не се предоставя от общината;
 2. /изм  с реш. № 98 от Пр. № 6/24.04.2020 г изм  с реш. № 646 от Пр. № 26/28.04.2022 г.., в сила от 1 януари на втората година, следваща публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021г., / Когато имотът е незастроен или не се ползва през цялата година и е подадена декларация за това в Община Несебър от собственика или ползвателя на имота, до 31 октомври на предходната година. До влизане в сила на изменението, декларации се подават до края на предходната календарна година.

 (2) Поддържане чистотата на територията за обществено ползване – когато услугата не се предоставя от Община Несебър;

(3) Обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и други съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци – когато няма такива.

Чл.27 (1) Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната, заедно с поземлените имоти, върху които са построени.

(2) Освобождаването по ал. 1 е при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им богослужебна дейност.

 

РАЗДЕЛ II

ТАКСА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРИ, ТЪРЖИЩА, ПАНАИРИ, ТРОТОАРИ, ПЛОЩАДИ, УЛИЧНИ ПЛАТНА И ТЕРЕНИ С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Чл.28 (1) Таксата се заплаща за ползване на тротоари; площади; улични платна; места, върху които са организирани пазари (открити и закрити); тържища; панаири; както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост.

(2) Таксата се заплаща от физическите и юридическите лица, ползващи услугата в зависимост от зоната, в която се намират терените, посочени в ал.1.

(3) Зоните по ал.2 се определят с тази наредба.

(4) Таксите се определят на квадратен метър.

(5) Таксите се плащат при издаване на разрешението за посочения в него период.

(6) /изм. с § 2 ПЗР  на Наредба за изм. на Наредба № 2  приет с реш. № 164 от Пр. № 7/23.06.2020 г., изм. с § 8 ПЗР  на Наредба за изм. на Наредба № 2  приет с реш. № 107 от Пр. № 6/29.03.2024 г./ При ползване на мястото повече от месец, таксите се плащат месечно от 1 до 10 число на текущия месец,  независимо от това колко време през деня или месеца ще се заема мястото.

(7) Размерът на таксите по този раздел важи за активния туристически сезон, като за активен сезон се счита периода от 1 юли до 31 август на съответната година. През останалият период работещите обекти заплащат 55% от размера на съответната такса за кв.м., а неработещите през същия период 2%.

(8) За I и II група инвалиди, както и за лица, регистрирани като социално–слаби /съгласно действащото законодателство/, с постоянен адрес на територията на Община Несебър, размерът на таксите по този раздел се намаляват с 50%.

Чл.29 (1) За ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска продукция от производители таксата се определя както следва:

 1. За гр.Несебър и КК Слънчев бряг - 3,10 лева на кв.м на ден или 28,80 лева на кв.м на месец;
 2. За гр.Обзор, гр.Свети Влас, с.Равда – 2,20 лева на кв.м на ден или 24,00 лева на кв.м на месец;
 3. За останалите селища – 1,20 лева на кв.м на ден или 12,00 лева на кв.м на месец.

(2) Производител на селскостопанска продукция -пенсионер, който е с постоянен адрес на територията на Община Несебър, ползва отстъпка в размер на 50% от размера на таксите по ал.1

Чл.30 (1) За продажба от превозно средство, впрегнато с добитък, с цел търговия със селскостопанска продукция, таксата се определя както следва:

 1. За гр.Обзор, гр.Свети Влас, с.Равда – 4,80 лева на ден;
 2. За останалите селища - 3,60 лева на ден.

Чл.31 За гр.Несебър и КК Слънчев бряг не се разрешава продажбата от превозно средство, впрегнато с добитък, с цел търговия със селскостопанска продукция.

Чл.32 За гр.Обзор, гр.Свети Влас и с.Равда не се разрешава продажбата от превозно средство, впрегнато с добитък, с цел търговия със селскостопанска продукция, през активния туристически сезон.

Чл.33 (1) За продажба от лек автомобил, с цел търговия със селскостопанска продукция, таксата се определя както следва:

 1. За гр.Несебър и КК Слънчев бряг – 4,80 лева на ден;
 2. За гр.Обзор, гр.Свети Влас, с.Равда – 3,60 лева на ден;
 3. За останалите селища -2,00 лева на ден.

(2) За гр.Несебър, КК Слънчев бряг, гр.Обзор, гр.Свети Влас и с.Равда не се разрешава продажбата от лек автомобил, с цел търговия със селскостопанска продукция, през активния туристически сезон.

Чл.34 (1) За продажба от товарен автомобил или ремарке, с цел търговия със селскостопанска продукция, таксата се определя както следва:

 1. За гр.Несебър и КК Слънчев бряг – 14,40 лева на ден;
 2. За гр.Обзор, гр.Свети Влас, с.Равда – 9,60 лева на ден;
 3. За останалите селища – 8,80 лева на ден.

(2) За гр.Несебър, КК Слънчев бряг, гр.Обзор, гр.Свети Влас и с.Равда не се разрешава продажбата от товарен автомобил или ремарке, с цел търговия със селскостопанска продукция, през активния туристически сезон.

Чл.35 За продажба на дърва от товарен автомобил или ремарке, таксата се определя, както следва:

 1. За гр.Несебър и КК Слънчев бряг -12,00 лева на ден или 72,00 лева на месец;
 2. За гр.Обзор, гр.Свети Влас, с.Равда – 7,20 лева на ден или 36,00 лева на месец;
 3. За останалите селища – 6,00 лева на ден или 18,00 лева на месец.

Чл.36 За ползване на пазари с цел търговия с промишлени стоки, таксата се определя, както следва:

 1. За гр.Несебър и КК Слънчев бряг – 9,60 лева на кв.м на ден или 57,60 лева на кв.м на месец;
 2. За гр.Обзор, гр.Свети Влас, с.Равда – 8,40 лева на кв.м на ден или 38,40 лева на кв.м на месец;
 3. За останалите селища – 7,20 лева на кв.м на ден или 24,00 лева на кв.м на месец.

Чл.37 За ползване на тротоари, площади, улични платна с цел продажба на селско-стопанска продукция, хранителни и промишлени стоки пред магазини, офиси и домове, таксата се определя, както следва:

1. За гр.Несебър и КК Слънчев бряг- 12,00 лева на кв.м на ден или за I зона - 62,40 лева на кв.м на месец, за II зона - 52,80 лева на кв.м на месец и за III зона - 28,80 лева на кв.м на месец;

2. За гр.Обзор, гр.Свети Влас, с.Равда – 9,60 лева на кв.м на ден или 48,00 лева на кв.м на месец;

3. За останалите селища – 7,20 лева на кв.м на ден или 24,00 лева на кв.м на месец.

Чл.38. Зоните по чл.37 са както следва:

1. I зона – гр.Несебър – стара част, гр.Несебър – нова част: зоните около северен и южен плаж; ул. „Хан Крум“; ул. „Отец Паисий“; ул. „Любен Каравелов“; ул. „Иван Вазов“; ул. „Струма“; ул. „Гоце Делчев“; ул. „Изгрев“; ул. „Христо Ботев“; КК Слънчев бряг – без района на общежитията и кв. „Стария възел“;

2. II зона – гр.Несебър – нова част: ул. „Зорница“; ул. „Васил Левски“; ул. „Прибойна“; ул. „Места“; ул. „Г.С.Раковски“; ул. „Св.Св.Кирил и Методий“; ул. „Дюни“; ул. „Еделвайс“; ж.к.“Младост“;

3. III зона – гр.Несебър – нова част: ул. „Преслав“; ул. „Витоша“; ул. „Рила“; жк.”Черно море”; КК Слънчев бряг – общежития и кв.“Стария възел“.

Чл.39 За продажба на печатни произведения и плетиво на общински терени, таксата се определя, както следва:

 1. За гр.Несебър и КК Слънчев бряг -31,20 лева на кв.м на месец;
 2. За гр.Обзор, гр.Свети Влас, с.Равда - 28,80 лева на кв.м на месец;
 3. За останалите селища – 10,00 лева на кв.м на месец.

Чл.40 Лица с постоянен адрес на територията на Община Несебър, които се занимават с продажба на плетиво, ползват 50% намаление от таксите по чл.39.

Чл.41 За продажба на произведения на художествените занаяти и приложните изкуства, таксата се определя, както следва:

 1. За гр.Несебър и КК Слънчев бряг - 72,00 лева на кв.м на месец;
 2. За гр.Обзор, гр.Свети Влас, с.Равда - 28,80 лева на кв.м на месец.    

     Чл.42 /нов  с реш. № 778 от Протокол № 31/05.12.2022 г. в сила от 01.01.2023 г./ (1) За ползване на общински терени за разполагане на маси, столове, витрини пред обекти за обществено хранене, разположени върху тротоари и др. терени – общинска собственост се определя такса, както следва:

гр. Несебър  - I зона - 2,00 лева на кв.м на ден или 23,00 лева на кв.м на месец; II зона гр. Несебър  – 1,50 лева на кв.м на ден или 20,00 лева на кв.м на месец; III зона гр. Несебър  – 1,20 лева на кв.м. на ден или 12,00 лева на кв.м. на месец;

За гр. Обзор, гр. Свети Влас, с. Равда – 1,30 лева на кв.м на ден или 14,00 лева на кв.м на месец;

За останалите селища – 0,60 лева на кв.м на ден или 10,00 лева на кв.м на месец.

(2) Зоните по ал.1 са както следва:

I зона – гр. Несебър – стара част, гр. Несебър – нова част: зоните около северен и южен плаж; ул. „Хан Крум“, ул. „Отец Паисий“, ул. „Любен Каравелов“; ул. „Христо Ботев“, ул. „Иван Вазов“; ул. „Струма“; ул. „Гоце Делчев“; ул. „Изгрев“, кк „Слънчев бряг“ – без района на общежитията и кв. „Старият възел“;

II зона – гр. Несебър – нова част: ул. „Зорница“; ул. „Васил Левски“; ул. „Прибойна“; ул. „Места“; ул. „Г. С. Раковски“; ул. „Св. св. Кирил и Методий“; ул. „Дюни“; ул. „Еделвайс“; ж.к “Младост“;

III зона – гр. Несебър – нова част: ул. „Преслав“; ул. „Витоша“; ул. „Рила“; ж.к ”Черно море”; кк Слънчев бряг – общежития и кв. „Старият възел“

Чл.43 За ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и празници, за продажба на стоки, таксата се определя, както следва:

 1. За гр.Несебър и КК Слънчев бряг – 2,50 лева на кв.м на ден;
 2. За гр.Обзор, гр.Свети Влас, с.Равда - 1,20 лева на кв.м на ден;
 3. /изм.  с реш. № 98 от Пр. № 6/24.04.2020 г./ За останалите селища -1,20 лева на кв. м на ден.

Чл.44 За ползване на места върху които са организирани панорами, стрелбища, моторни люлки, въртележки, детски колички и други подобни, таксата се определя, както следва:

 1. За гр.Несебър и КК Слънчев бряг – 1,00 лева на кв.м на ден или 28,80 лева на кв.м на месец;
 2. За гр.Обзор, гр.Свети Влас, с.Равда – 1,00 лева на кв.м на ден или 19,20 лева на кв.м на месец;
 3. За останалите селища – 0,70 лева на кв.м на ден или 14,40 лева на кв.м на месец.

Чл.45 За осъществяване на търговска дейност „Атракцион – панорамно влакче” в пешеходната зона на гр. Несебър нова – стара част, за един летен сезон /м. май – м.октомври/ се заплаща такса в размер на 1 800 лв. на месец за влакче.

(2) /нова  в сила от 23.06.2020г. реш. № 162 от Пр. № 7/23.06.2020 г./ За осъществяване на атракционна дейност „транспорт до Аквапарк“ или „Джип – Сафари“ се заплаща такса за 1 бр. МПС в размер на 60 лв. на месец.

Чл.46 / в сила от 23.06.2020г.изм. с реш. № 162 от Пр. № 7/23.06.2020 г./ За продажба на стоки в организиран тематичен базар, общинска собственост се заплаща месечна такса в размер на 40 лв.  или за период от една година в размер на 300 лв. за един павилион.

Чл.47 (1) Общинският орган, издал разрешението за ползване на място, може да го отнема, когато мястото не се ползва по предназначение, когато не се използва от лицето, на което е предоставено, или когато обществени нужди налагат това.

(2) Таксите по този раздел се дължат и когато ползването не е разрешено по съответния ред и независимо от санкциите за неразрешена дейност. В този случай не може да се плаща месечна такса, а се заплаща в размерите на ден до прекратяване на ползването или получаване на разрешение за ползване.

Чл.48 За разрешаване временно заемане на части от тротоара за разполагане на материали и техника във връзка с извършвани СМР, в рамките на един ден се заплаща такса в размер на 5,00 лева за кв.м. заета площ.

Чл.49 /изм.  с реш. № 778 от Протокол № 31/05.12.2022 г. в сила от 01.01.2023 г./ Таксите се събират от дейност „Търговия на открито и РИЕ“ към Община Несебър.

 

РАЗДЕЛ III

 

ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ КУХНИ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ    ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ДРУГИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

/заглавието изм с  реш. № 646 ;Пр. № 28/23.04.2022 г. в сила от 01.04.2022г. /  

Чл.50 /отменен  с реш. № 646  от Пр. № 26/28.04.2022 г. . в сила от 01.04.2022г. /  /

 Чл.51 /отменен  с реш. № 646  от Пр. № 26/28.04.2022 г. . в сила от 01.04.2022г. /  /

 Чл.52 (1) /изм  с реш. № 137 от Протокол № 7/30.04.2024 г./  За ползване на услугите на Детска млечна кухня (за деца от 10 месеца, до навършване на 3 годишна възраст), родителите (настойниците, попечителите) заплащат стойността на един купон за едно меню на дете в размер на 5,00 лева.

(2) /изм  с реш. № 137 от Протокол № 7/30.04.2024 г./  За ползване на услугите на Детска млечна кухня (за деца от 10 месеца, до навършване на 3 годишна възраст), когато поне единият от родителите (настойниците, попечителите) има адресна регистрация по постоянен адрес на територията на община Несебър, се заплаща такса за един купон за едно меню на дете в размер на 3,00 лв.

(3)   Таксите по ал. 1 и ал. 2 се заплащат с 50% намаление за:

 1. деца с медицинска експертиза за 50 и над 50 на сто намалени възможности за социална адаптация, издадена съгласно Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността;
 2. деца с един родител;
 3. трето и следващи деца на многодетни родители;
 4. деца, пълни сираци;
 5. деца, чиито родители са I или II група инвалиди;
 6. децата на неизвестни родители;
 7. децата на загинали при производствени аварии и природни бедствия, децата на загинали в изпълнение на служебен дълг

(4) Дневната такса се заплаща при закупуване на купона за храна, с който се заявява детската храна за следващия работен ден.

Чл.53 (1) /изм  с реш. № 646 от Протокол № 26/28.04.2022 г./ Лицата, ползващи домашен социален патронаж, заплащат месечна такса в размер на реалната издръжка на едно лице.

(2) Реалната издръжка включва разходите за храна, перилни и хигиенни материали, транспортни разходи за разнасяне на храната в рамките на населеното място, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци. Месечните разходи се намаляват с размера на даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица, включително случаите на спонсорство, помощите от донорски програми и благотворителност.

(3) /отменен  с реш. № 646  от Пр. № 26/28.04.2022 г./

 (4) /изм  с реш. № 646 от Протокол № 26/28.04.2022 г./  Транспортните разходи от гр. Несебър до съответното населено място, както и 50% от стойността за съдове за еднократна употреба са за сметка на общинския бюджет, като се покриват от нетните приходи от продажба на услуги, стоки и продукция.

(5) Стойността на консумираната храна се изчислява ежедневно на база калкулационни ведомости и требвателни листове.

(6) Таксата се изчислява пропорционално на времето, през което лицето е ползвало социални услуги.

(7) Не се събира такса от лицата ползващи услугите в системата на домашен социален патронаж, които нямат лични доходи и спестявания.

(8) В случаите, когато лицата по ал.1 нямат лични доходи или те не достигат да заплати дължимата такса, но има спестявания, вземания, дялови участия и ценни книжа разликата ежемесечно се погасява от тях.

Чл.54 /отменен  с реш. № 646  от Пр. № 26/28.04.2022 г./

Чл.55 Лицата, ползващи социалните услуги в Центъра за социална рехабилитация и интеграция не заплащат такси.

Чл.56 (1) За ползване на услугите на Обединена общинска школа по изкуствата гр.Несебър се заплащат следните месечни такси :

– за групите от музикалната школа /индивидуално обучение/ – 15,00 лв;

– за всички останали групи /съгл. Правилника за дейността на ООШИ/ – 10,00лв.

(2) Когато две деца от едно семейство посещават класовете по ал.1 таксата за второто дете се заплаща с 50 на сто намаление

(3) Лицата до 16 год.възраст, ползващи услугите на Центъра за социална рехабилитация и интеграция, посещават класовете към ООШ безплатно.

Чл.57 (1) /изм  с реш. № 646 от Протокол № 26/28.04.2022 г./ Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица в съответните заведения и се внасят в общинския бюджет до 10 число, а тези по чл. 53 – до 25-то число на месеца, за който дължат.

(2) За невнесените в срок такси се начисляват и събират следващите се лихви за забава.

 

РАЗДЕЛ ІV

ТАКСИ, СЪБИРАНИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО ОБЩА ПОДКРЕПА ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, КОИТО НЕ СЕ ФИНАНСИРАТ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ ОТ ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

Чл.58 (1) За посещаване на група към Център за подкрепа за личностно развитие Общински детски комплекс гр.Несебър от художествено - творческо направление, съгласно Списък – образец № 1а на ЦПЛР ОДК гр. Несебър, се заплаща 15,00 лв. месечна такса. Лицата, посещаващи групи към ЦПЛР- Несебър от научно-познавателно, хуманитарно и приложно – техническо направление, съгласно Списък – образец № 1а на ЦПЛР ОДК гр. Несебър, не заплащат такси.

(2) Лицата до 18 годишна възраст, ползващи услугите на Центъра за социална рехабилитация и интеграция или са освидетелствани и имат специална образователна потребност /СОП/, посещават групите по ал.1 безплатно.

(3) Когато две или повече деца от едно семейство посещават платените групи, таксата за второто и следващите деца се заплаща с 50 на сто намаление.

(4) Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностно лице от в съответните заведения и се внасят в общинския бюджет до 10 число следващ месеца, за който дължат. За невнесените в срок такси се начисляват и събират следващите се лихви за забава.

 

РАЗДЕЛ V

ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ /УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА/

Чл.60 Таксите се заплащат за технически услуги, които се извършват от Община Несебър и обхващат дейностите във връзка с териториалното и селищно устройство, архитектурата, строителството, благоустройството, кадастъра в селищните и извън селищните територии.

Чл.61 Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите лица, ползватели на услугата, при предявяване на искането.

Чл.62 Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и Българският Червен кръст.

Чл.63 (1) За издаване на виза за имот:

1. с площ до 500 кв. м. – 50,00 лв.;

2. с площ до 1000 кв. м. – 80,00 лв.;

3. с площ над 1000 кв. м. – 100,00 лв.

(3) за издаване и заверяване на документи по време на строителството – 70,00 лв.

(4) за издаване на удостоверение за идентичност на имоти – 70,00 лв.

(4) за издаване на описателно удостоверение – 70,00 лв.

(5) за издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по устройство на територията – 70,00 лв.

(6) за издаване на протокол по чл.181 от ЗУТ – 70,00 лв.

(7) за издаване на удостоверение по чл.54а от ЗКИР за линейни обекти или такива, представляващи елементи на специализиран кадастър – 70,00 лв.

(8) за извадка от кадастрален или регулационен план – 50,00 лв.

(9) за издаване на скица по регулация с координати - 50,00 лв.

(10) за издаване на комбинирана скица между кадастрална карта и регулационен план – 70,00 лв.

(11) за издаване на комбинирана скица между кадастрална карта и повече от един регулационен или кадастрален план – 100,00 лв.

(12) за предоставяне на цифров модел на част от регулационен план за един или група имоти - 10,00 лв. за имот, като за всеки следваш имот се добавят по 2,00 лв. Когато тази услуга е заявена чрез електронна поща или на диск, таксата се внася предварително и сканиран платежен документ се представя с електронно писмо пред отдел „УТ“.

(13) за предоставяне на координати или коти на осови и полигонови точки - 15,00 лв. за точка.

(14) за предоставяне на графична извадка от регулационен план - 25,00 лв. за лист.

(15) за предоставяне на копие от кадастрален или регулационен план — 25,00 лв. за платно;

Чл.64 (1) За процедиране на ПУП и изменение на такива разглеждани от ОбЕС по ЗУТ се заплащат следните такси:

1.1.За първоначално разглеждане на ОбЕС на внесен за одобряване проект, за всеки урегулиран имот, таксата е в размер на 50,00 лв.

1.2.За разглеждане и приемане на проектите за всеки урегулиран поземлен имот, ведно с постъпилите възражения, таксата е в размер на 40,00 лв.

(2) За процедиране на ПУП и изменения на такива разглеждани на разширен ОбЕС по ЗЧУК, се заплащат следните такси:

2.1. За първоначално разглеждане на ОЕСУТ на внесен за одобряване проект – за всеки урегулиран поземлен имот, в размер на 60,00 лв.

2.2. За разглеждане и и приемане на проектите за всеки урегулиран поземлен имот ведно с постъпилите възражения, в размер на 50,00 лв.

(3) За разглеждане на парцеларен план се заплащат следните такси:

3.1.За първоначално разглеждане на ОбЕСУТ на внесен за одобряване проект - 120,00 лв. ;

3.2.За разглеждане и приемане на проект, ведно с постъпилите възражения - 100,00 лв.

(4) За процедиране на ПУП и изменения на такива, както и за разглеждане на парцеларни планове от Общински съвет - Несебър, се заплащат таксите по ал.1, ал.2 и ал.3 в двоен размер.

Чл.65 (1) За разглеждане от ОБЕСУТ и одобряване на технически инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж, се заплащат следните такси:

1. За сгради и нежилищни обекти

1.1 Ниско застрояване /до 10 метра/ - се заплаща такса в размер на 0,90 лв. на квадратен метър разгъната и застроен площ;

1.2. Средно застрояване /15 метра/ - се заплаща такса в размер на 1,10 лв. на кв.м. разгъната застроена площ.

1.3 Високо застрояване /над 15 метра/ - се заплаща такса в размер на 1,40 лв. на квадратен метър разгъната и застроен площ.

2.При наличие на обекти с нежилищно предназначение в жилищни сгради, за площта на обекта таксата се изчислява по реда на ал.1

3. /нова с реш. №1039 от Протокол №38/16.05.2019 г./ За обекти на техническата инфраструктура - линейни обекти се заплаща такса в размер на 1.50 лв. на линеен метър, но не по-малко от 100,00 лева и не повече от 5000,00 лв.

4. /нова с реш. №1039 от Протокол №38/16.05.2019 г./ За разглеждане на инвестиционен проект по чл.145, ал.5 от ЗУТ се заплащат такси в размер на 1/3 от таксите по т. 1 и т.2.

(2) За разглеждане от ОБЕСУТ и съгласуване на инвестиционни проекти за преустройства, се заплащат такси в размер на

1.1 За ниско застрояване /до 10 метра/ - се заплаща такса в размер на 1,50 лв. на кв.м. разгъната застроена площ;

1.2 За средно застрояване /до 15 метра/ - се заплаща такса в размер на 1,60 лв. на кв.м. разгъната застроена площ;

1.3 За високо застрояване /над 15 метра/ - се заплаща такса в размер на 2,00 лв. на кв.м. разгъната застроена площ.

2 /нова с реш. №1039 от Протокол №38/16.05.2019 г./ При наличие на обекти с нежилищно предназначение в жилищни сгради, за площта на обекта, таксата се изчислява по реда на ал. 2, т. 1

3 /нова с реш. №1039 от Протокол №38/16.05.2019 г./ За обекти на техническата инфраструктура – външни връзки се заплаща такса в размер на 1,50 лева на линеен метър1 но не по-малко от 100,00 лева.

(3) / нова в сила от  23.06.2020г., приета с  реш. № 162; Пр. № 7/23.06.2020 г./ За разглеждане от ОбЕСУТ и съгласуване на проекти за изменения в одобрения инвестиционен проект, поради промяна на инвестиционните намерения след издаване на разрешението за строеж, се заплащат такси в размер на  ½ от определената с ал.1.“

Чл.66 За разглеждане от ОбЕСУТ и съгласуване от главния архитект на Община Несебър на идеен инвестиционен проект, който да послужи за проектиране в следваща фаза се заплаща такса в размер на 40% от таксите по чл.65, ал.1.

Чл.67 (1) За одобряване на инвестиционни проекти от главния архитект въз основа на комплексен доклад, е изготвен от лицензирана фирма консултант, се заплаща такса, както следва:

1.За сгради и нежилищни обекти:

1.1. ниско застрояване /до 10 метра/ по 0,70 лв. на кв.м. разгъната застроена площ;

1.2. средно застрояване /до 15 метра/ по 0,90 лв. на кв.м. разгъната застроена площ;

1.3. високо застрояване /над 15 метра/ по 1,10 лв. на кв.м. разгъната застроена площ;

2./нова в сила от 23.06.2020г., реш. № 162; Пр. № 7/23.06.2020 г./ За обекти на техническата инфраструктура - линейни обекти се заплаща такса в размер на 1.50 лв. на линеен метър, но не по-малко от 100,00 лева и не повече от 5000,00 лв.“

(2) Таксите по ал.1 се събират еднократно в пълен размер при искане за одобряване на технически инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж.

(3) При ползване възможността за издаване на разрешение за строеж по идеен проект и внасяне на проекти в различни фази на проектиране, разпределението на таксите по ал.1 е следното ;

1. за идейния проект, по който следва да бъде издадено разрешение за строеж – 70% от таксите по ал.1.

2. за последващо внасяне на технически проекти с цел допълване на нови обстоятелства в разрешението за строеж – 50 % от таксите по ал.1.

(4) За одобряване на инвестиционни проекти част ПБЗ и част ПУСО да се заплаща такса от 80,00 лв. за всеки един от проектите.

(5) /нова в сила от 23.06.2020г.,  реш. № 162 от Пр. № 7/23.06.2020 г./ За одобряване на проекти за изменения в одобрения инвестиционен проект, поради промяна на инвестиционните намерения след издаване на разрешението за строеж, се заплащат такси в размер на  ½ от определената с ал.1

(6) /нова в сила от 23.06.2020г.,  реш. № 162 от Пр. № 7/23.06.2020 г./ За одобряване на инвестиционни проекти за преустройства се заплащат таксите по чл.67, ал.1.

Чл.68 За преодобряване на инвестиционни проекти се заплаща такса в размер на 1/2 от таксите определени с чл.65 от настоящата наредба.

Чл.69 (1) За одобряване на проекти на базови станции на мобилни оператори се заплаща такса в размер на 1 500,00 лв.

(2) За издаване на разрешение за строеж на базови станции на мобилни оператори се заплаща такса в размер на 1 200,00лв.

Чл.70 (1) За издаване на разрешения за строеж се заплащат следните такси:

1. За сгради и нежилищни обекти:

1.1.Ниско застрояване /до10 м./ по 50 ,00 лв. + по 0,20 лв. на кв.м. разгъната застроена площ.

1.2.Средно застрояване /до 15 м./ по 70 ,00 лв. + по 0,30 лв. на кв.м. разгъната застроена площ.

1.3. Високо застрояване /над 15 м./ по 100 ,00 лв. + по 0,40 лв. на кв.м. разгъната застроена площ;

2. За обекти на техническата инфраструктура - линейни обекти се заплаща такса в размер на 1,50 лева на линеен метър, но не по-малко от 100,00 лева и не повече от 5000,00 лева.

(2) За презаверка на издадено разрешение за строеж се заплаща такса в размер на 1/2 от определената с ал.1;

(3) За издаване на заповед за допълване на разрешение за строеж, в случаите, когато не се изисква одобряване на инвестиционни проекти се събира такса в размер на 50,00 лв.

(4) За издаване на заповед за допълване на разрешение за строеж, в случаите, когато се изисква одобряване на инвестиционни проекти се събира такса в размер на 1/2 от определената с ал.1.

Чл.71 За издаване на разрешение за строеж за преустройство се събират таксите по чл.70.

Чл.72 За одобряване на схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ се заплаща такса в размер на 100,00 лв.

Чл.73 За издаване на разрешение за строеж за временни строежи, за заплаща такса в размер както следва:

1.За строежи по чл.50 от ЗУТ - 50,00 лв.;

2.За строежи по чл.53 и чл.53а от ЗУТ с нежилищно предназначение - 100,00 лв.;

3.За временни строежи по чл.54 от ЗУТ се разрешават след заплащане на такса в размер на 50,00 лева за всеки обект.;

4.За строежи по чл.54, ал.4 от ЗУТ - 35,00 лв.;

5.За временни строежи по чл.55 от ЗУТ, разрешение за строеж се издава след заплащане на такса в размер на 100,00 лв. + 1,05 лв. на кв.м разгъната застроена площ.

Чл.74 За издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ, във връзка с Наредба № 10 на ОбС- Несебър се заплаща такса в размер на:

1. за открити обекти -100,00 лв.

2. за закрити обекти -150,00 лв.

Чл.75 (1) Удостоверение за въвеждане в експлоатация за жилищни и вилни сгради с височина до 10 м., както и за основните ремонти и преустройствата им без промяна на предназначението – 200,00 лв.

(2) Удостоверение за въвеждане в експлоатация за жилищна сграда с височина над 10 м. и с разгъната застроена площ до 2000 кв.м., от която 60 на сто е с жилищно предназначение, както и за основните ремонти и преустройствата и без промяна на предназначението – 400,00 лв.

(3) Удостоверение за въвеждане в експлоатация за жилищна сграда с височина над 10 м. и с разгъната застроена площ над 2000 кв.м., от която 60 на сто е с жилищно предназначение, както и за основните ремонти и преустройствата и без промяна на предназначението – 800,00 лв.

(4) Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи с обществен характер с разгъната застроена площ до 500 кв.м., за строежи с производствено предназначение до 200 кв.м., както и за строежите извън тези по ал.2 и ал.3 и за основните ремонти и преустройствата им – 300,00 лв.

(5) Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи с обществен характер с разгъната застроена площ до 2000 кв.м., за строежи с производствено предназначение до 500 кв.м., както и за строежите извън тези по ал.2 и ал.3 и за основните ремонти и преустройствата им – 500,00 лв.

(6) Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи с обществен характер с разгъната застроена площ над 2000 кв.м., за строежи с производствено предназначение над 500 кв.м., както и за строежите извън тези по ал.2 и ал.3 и за основните ремонти и преустройствата им - 750,00лв.

(7) Удостоверение за въвеждане в експлоатация на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в урбанизираните територии, както и на основните им ремонти и реконструкции по 200,00 лв. на километър, но не повече от 3000,00лв. и не по-малко от 100,00 лв.

(8) Удостоверение за въвеждане в експлоатация на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура извън урбанизираните територии, както и на основните им ремонти и реконструкции по 300,00 лв. на километър, но не повече от 3000,00 лв.и не по-малко от 100,00 лв.

(9) Удостоверение за въвеждане в експлоатация на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура по 250,00лв. на подобект, но не повече от 3000,00 лв.

(10) За издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на басейн – 100,00 лв.

Чл.76 /изм. и доп. с реш. № 162 от Пр. № 7/23.06.2020 г.и сила от 23.06.2020г./ За издаване на разрешение за поставяне на рекламни съоръжения, се заплаща такса в размер, според вида на съоражението:

1. преместваемо (несвързано с терена) – 30,00 лв. за рекламни съоръжения с рекламна площ до 2 кв.м.;

2.  преместваемо (несвързано с терена) – 50,00 лв. за рекламни съоръжения с рекламна площ от 2 кв.м. до 4 кв. м.;

3. свързано с терена с рекламна площ до 4 кв.м. – 100,00 лв.;

4. свързано с терена с рекламна площ над 4 кв.м. – 150,00 лв..

Чл.77 /изм. с реш. № 162 от Пр. № 7/23.06.2020 г. в сила от 23.06.2020г. / За разглеждане от Комисия по рекламата на молба за разполагане на рекламни съоръжения по реда на Наредба №10 на Общински съвет - Несебър се заплаща такса в размер, според вида на съоръжението:

 1. Рекламно съоръжение с рекламна площ до 2 кв.м. – 30,00 лв. на съоръжение.

 2.Рекламно съоръжение с рекламна площ от 2 до 4 кв.м. – 50,00 лв. на съоръжение.

 3.Рекламно съоръжение с рекламна площ над 4 кв.м. – 80,00 лв. на съоръжение.

Чл.78. За издаване на решение от комисията по чл.17 от ЗУЧК за промяна на предназначението на земеделска земя се заплаща такса в размер на 50,00 лв.

Чл.79 За издаване на удостоверение за търпимост по реда на §16 от ПЗР на ЗУТ се заплаща такса в размер на:

1. За жилищни сгради - 80,00 лв.;

2. За нежилищни сгради и сгради със смесено предназначение– 350,00 лв.;

Чл.80. За становище на назначена от кмета на Община Несебър комисия, относно състоянието на строеж се заплаща такса в размер на 200,00 лв.

Чл.81 За издаване на разрешение за премахване на строеж се заплаща такса в размер на 50,00 лв.

Чл.82 /изм  с реш. № 137 от Протокол № 7/30.04.2024 г./  За предоставяне на копия от строителни книжа /проекти/ за недвижим имот, съхранявани в архива на Община Несебър, се определят следните такси:

1. за една страница A4 - едностранно – 1,00 лв., двустранно – 2,00 лв.

2. за една страница A3 - едностранно – 2,00 лв., двустранно – 4,00 лв.

3. за широко форматни чертежи – 10,00 лв. на линеен метър.

4. за сканиране на документи – 1,00 лв. на файл.

Чл. 83. /нова с реш. №1039 от Протокол №38/16.05.2019 г./ След предварително съгласуване на техническата възможност, може да се извършва „бърза услуга“ до три работни дни, като дължимата такса е в двоен размер от определената за съответната услуга, или „експресна услуга“ за един работен ден след постъпване на искането в общинска администрация при такса в троен размер.


 

РАЗДЕЛ VІ

ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Чл. 84 За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат следните такси:

 1. Издаване на удостоверение за наследници:

      а.За изготвяне в рамките на 2 дни – 5,00 лв.;

      б.За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/ – 10,00 лв.

 1. Издаване на удостоверение за семейно положение:

      а.За изготвяне в рамките на 2 дни – 4,00 лв;

      б.За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/ – 6,00 лв.

 1. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца:

      а.За изготвяне в рамките на 2 дни – 4,00 лв.;

      б.За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/ – 6,00 лв.

 1. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки:

      а.За изготвяне в рамките на 2 дни – 4,00 лв.;

      б.За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/ – 6,00 лв.

 1. Издаване на удостоверение за родените от майката деца:

      а.За изготвяне в рамките на 2 дни – 4,00 лв.;

      б.За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/ – 6,00 лв.

 1. Издаване на удостоверение за правно ограничение:

      а.За изготвяне в рамките на 2 дни – 4,00 лв.;

      б.За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/ – 6,00лв.

 1. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена:

      а.За изготвяне в рамките на 2 дни – 4,00 лв.;

      б.За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/ – 6,00 лв.

 1. Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението:

      а.За изготвяне в рамките на 2 дни – 5,00 лв.;

      б.За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден /– 10,00 лв.

 1. Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак на български гражданин в чужбина:

      а.За изготвяне в рамките на 2 дни – 15,00 лв;

     б.За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/ –   25,00 лв.

 1. Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак на чужд гражданин в Република България:

     а.За изготвяне в рамките на 2 дни – 15,00 лв.;

     б.За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/ – 25,00лв.

    11.Издаване на удостоверение за постоянен или настоящ адрес:

     а.За изготвяне в рамките на 2 дни – 4,00 лв.;

     б.За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/ – 6,00 лв.

     12. Заверка на заявление за постоянен адрес:

     12.1. От община Несебър:

      а.За изготвяне в рамките на 2 дни – 2,00 лв.;

      б.За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/ – 4,00 лв.;

      12.2. От други общини:

      а.За изготвяне в рамките на 2 дни – 4,00 лв.;

      б.За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/ –   6,00лв.

13.Заверка на адресна карта за настоящ адрес:

13.1. От община Несебър:

      а.За изготвяне в рамките на 2 дни – 2,00 лв.;

      б.За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/ – 4,00лв.

13.2. От други общини:

      а.За изготвяне в рамките на 2 дни – 4,00 лв.;

      б.За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден /– 6,00лв.

14. Издаване на удостоверение за административен адрес:

      а.За изготвяне в рамките на 2 дни – 6,00 лв.;

      б.За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/ – 12,00 лв.

15. Издаване на дубликат на удостоверение за раждане:

      а.За изготвяне в рамките на 2 дни – 10,00 лв.;

      б.За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/ – 15,00 лв.

 1. Издаване на дубликат на удостоверение за граждански брак:

     а.За изготвяне в рамките на 2 дни –10 лв.

     б.За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/ – 20,00 лв.

     17.Повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт:

      а.За изготвяне в рамките на 2 дни – 4,00 лв.;

     б.За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/ – 6,00 лв.

 1. Промяна на име по съдебен път – за дубликат:

      а.За изготвяне в рамките на 2 дни – 4,00 лв.;

      б.За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/ – 8,00 лв.

 1. За всички неспоменати удостоверения по искане на граждани:

     а.За изготвяне в рамките на 2 дни – 4,00 лв.;

     б.За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден – 8,00 лв.

    20.Заверени фотокопия от регистрите по гражданско състояние:

     а.За изготвяне в рамките на 2 дни – 4,00 лв.;

     б.За изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/ – 6,00 лв.

 1. За поставяне на апостил – печат за превод и легализация в чужбина – 8,00 лв.
 2. Издаване на писмени справки, сведения, копия, извлечения на документи по гражданско състояние за длъжник – 8,00 лв.
 3. Издаване на справка от регистър на населението, предназначена за посолства на други държави – 10,00 лева.
 4. Издаване на удостоверение за лишаване от родителски права – 8,00 лв.
 5. Анкетиране на чужди граждани за създаване на Личен регистрационен картон и запис в база данни „Население“ – 50,00 лева.

26. /нова с реш. №1039 от Протокол №38/16.05.2019 г./ За издаване на многоезично стандартно удостоверение до друга държава – членка на ЕС:

а/ за изготвяне в рамките на 2 дни – 10,00 лева;

б/ за изготвяне в рамките на 8 часа /1 работен ден/ – 20,00 лева;

Чл.85 За издаване на удостоверение за данъчна оценка за обособен обект се заплаща такса както следва:

 1. За изготвяне в рамките на 5 работни дни – 10,00 лв.
 2. За изготвяне в рамките на 24 часа /при предварително съгласуване за техническа възможност/ след подаване на искане/ - 50,00 лв.

Чл. 86 (1) За издаване на удостоверение за декларирани данни от отдел „Местни данъци и такси“ се заплащат следните такси:

 1. За изготвяне в рамките на 24 часа /при техническа възможност/ – 5,00 лв.
 2. За изготвяне в рамките на 7 дни – 2,00 лв.;

(2) За изготвяне на копие от данъчна декларация от отдел „Местни данъци и такси“ се заплащат следните такси:

1. за данъчна декларация без приложения – 20,00 лв. за един брой.

2.за данъчна декларация, ведно с приложените към същата документи– 25,00 лв. за един брой.

Чл. 87 За издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Несебър се заплаща такса в размер на:

 1. За изготвяне в рамките на 7 дни – 2,00 лв.;
 2. За изготвяне в рамките на 24 часа /при техническа възможност/ – 5,00 лв.

Чл. 88 (1) Не заплащат такса по чл.84-88 структурните звена на общинската администрация Несебър; дейности, финансирани от общинския бюджет и органи и организации, освободени по закон.

(2) Обработените данни се изпращат служебно и безплатно на всички административни органи, на лицата, осъществяващи публични функции, и на организациите, предоставящи обществени услуги, които въз основа на закон също обработват тези данни и са заявили желание да ги получават

Чл. 89  (1) За производства при разпореждане с общински недвижими имоти /продажба, замяна, отчуждаване, право на строеж, делба и др./ се заплащат такси в размер на 2 % /два процента/ върху определената цена без ДДС за имоти общинска собственост, изчислени върху по-високата стойност – данъчна или пазарна оценка, определена от лицензиран оценител, но не по-малко от 50,00 лв, за:

 1. имот или вещ, предмет на продажба;
 2. ограниченото възмездно вещно право;
 3. по-скъпия имот или вещ, при замяна;
 4. реален дял с по-висока стойност при делба.

(2) Средствата по ал. 1 се използват за покриване на разходи по цялата административно техническа дейност по подготовка и обслужване на процедурите, за заплащане на допълнително привлечени специалисти и оценители, за техническо оборудване на отдел „Общинска собственост”, за заплати и допълнително възнаграждение за постигнати резултати на лицата, пряко заети с дейностите по подготовка на преписките по разпореждане и придобиване на общинска собственост.

Чл. 90 При безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост или на ограничени вещни права върху имоти общинска собственост приобретателите заплащат таксите по чл. 89, ал.1 върху данъчната оценка на имота или вещното право.

Чл. 91 За издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за общинска собственост, за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността и на удостоверение, че имотът е отписан от актовите книги за имотите – общинска собственост по реда на чл. 62, ал. 4 от Закона за общинската собственост, се заплаща такса в размер на 50,00лв.

 

РАЗДЕЛ VІІ

/изм  с реш. № 857  от Протокол № 33/24.03.2023г./

ТАКСИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА ГРОБНО МЯСТО ИЛИ УРНОВА НИША

Чл. 92 (1) За ползване на гробни места след 8-мата година, за срок до 15 години, се заплащат еднократно такси, както следва:

1.  За гр. Несебър, гр. Свети Влас, гр. Обзор и с. Равда – 75,00  лв.;

2.  За останалите населени места на територията на Община Несебър - 40,00 лв.

(2) За ползване на гробни места след 8-мата година за вечни времена се заплащат такси както следва:

1.   За гр. Несебър, гр. Свети Влас, гр. Обзор и с. Равда – 300,00 лв.;

2.    За останалите населени места на територията на Община Несебър – 150,00 лв.

Чл. 93 (1) За ползване на урнов гроб след 8-мата година,  за срок до 15 години, се заплащат еднократно такси, както следва:

1. За гр. Несебър, гр. Свети Влас, гр. Обзор и с. Равда – 75,00 лв.;

2. За останалите населени места на територията на Община Несебър – 20,00 лв;

(2) За ползване на урнов гроб след 8-мата година за вечни времена се заплащат такси, както следва:

1.   За гр. Несебър, гр. Свети Влас, гр. Обзор и с. Равда – 150,00 лв.;

2.   За останалите населени места на територията на Община Несебър – 75,00 лв.

Чл. 94 За ползване на двойни гробни места /фамилни гробници/ за вечни времена се заплащат такси, както следва:

1.  За гр. Несебър, гр. Свети Влас, гр. Обзор и с. Равда – 1 500,00 лв.;

2.  За останалите населени места на територията на Община Несебър – 600,00 лв.

Чл. 95 За ползване на урнова ниша за вечни времена се заплаща такса в размер на 400,00 лв.

 

РАЗДЕЛ VІІІ

ТАКСИ ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ

Чл. 96 (1) За притежаване на куче, собственик с постоянен адрес в  Община Несебър заплаща годишна такса в размер на 25,00 лв.

(2) Освобождават се от такса след представяне на документ за съответното им качество, собствениците на кучета по чл.175 ал.2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (кучета на лица с увреждания; служебни кучета в организации на бюджетна издръжка; кучета, използвани за опитни цели; кучета, използвани от БЧК; кастрирани кучета; кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни; кучета, които се отглеждат в регистриран животновъден обект;

(3) В тримесечен срок от датата на придобиване на куче собственикът подава декларация по образец в общината / кметството по постоянен адрес.

(4) Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.

(5) Приходите от събраните такси по ал.1 се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.

(6) Задълженията за плащане на таксата се прекратява от началото на месеца, следващ месеца, в който е настъпила промяната.

 

РАЗДЕЛ ІХ

ТАКСИ ПРИ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

Чл. 97 (1) При промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд за неземеделски нужди, включително в случаите по чл.29, ал.3 и ал.4 от Закона за опазване на земеделските земи се заплаща местна такса.

(2) Размерът на таксата по ал.1 се определя от:

1. Бонитетната категория на земеделската земя, посочена в акта за категоризация, изготвен съгласно Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение;

2. Размера на земята, включена в границите на определената площадка или трасе на обекта;

3. Местонахождението на земята, съобразно категорията на населеното място, определена   по   реда   на   чл.36,   ал.2   от Закона за   административно-териториалното устройство на Република България;

4. Вида на обекта;

5. Възможността за напояване.

(3)    Размерът на таксата се определя по формулата:

Т = СББ х Кплощ х Кк х Кпол,

където: Т - такса за промяна на предназначението на 1 дка земеделска земя (лв.); СББ – среден бонитетен бал за съответната категория земеделска земя при неполивни условия; за некатегоризируема земя СББ е 2,5; Кплощ – коефициент за площта на земята, необходима за обекта; Кк – коефициент за категорията на населеното място; Кпол – коефициент за поливност.

(4) Коефициентът за площта на земята се определя в зависимост от размера на земята, необходима за обекта и от вида на обекта, както следва:

1.За обектите по чл.106, ал.1:

а)      при площ до 1 дка включително – 2,00;

б)     при площ над 1 до 5 дка включително -3,00;

в)     при площ над 5 до 10 дка включително – 4,00;

г)      при площ над 10 дка – 5,00;

2. За обектите по чл.98, ал.2 независимо от размера на площта, която се засяга - 2,00;

3. За имоти, които са разположени в едно и също землище и за които предложения за промяна на предназначението са внесени от един и същ собственик или лице, което има право да строи в чужд имот, коефициентът за площ по т.1 се определя въз основа на сумата от площите на всички имоти независимо от броя на изработените за тях подробни устройствени планове.

(5) Коефициентът за категорията на населеното място се определя в зависимост от групата по категория на населеното място и от вида на обекта, както следва

Групи по категория

Вид на

обекта

по чл. 98, ал.1

по чл.98, ал.2

1. За земи в землището на населени места от І, ІІ, ІІІ категория, национални курорти и населени места, граничещи с морската брегова ивица

13.00

1.20

2. За земи в землищата на населени места от ІV и V категория

9.00

0.80

3. За земи в землищата на населени места от VІ, VІІ или VІІІ категория

6.00

0.50

(6) За линейни обекти по ал.5 коефициентът е 1,00.

(7) Коефициентът за поливност при поливни условия е 1,20, а при неполивни е 1,00.

Чл. 98. (1) Размерът на таксата се определя по реда на чл.97 ал.3, като се ползва съответният коефициент в колона 2 на таблицата към чл.97, ал.5 при промяна на предназначението на земеделската земя за изграждане на:

1. търговски обекти;

2. производствени обекти;

3. складови обекти;

4. административни обекти;

5. курортни обекти;

6. туристически и спортни обекти;

7.жилищни и вилни сгради, паркинги и гаражи.

(2) Размерът на таксата се определя по реда на чл.97,ал.3, като се ползва съответният коефициент в колона 3 на таблицата към чл.97, ал.5 при промяна на предназначението на земеделската земя за изграждане на:

1. здравни обекти;

2. обекти на науката, образованието и културата;

3. обекти на енергетиката и транспорта;

4. обекти със социално предназначение;

5. обекти за опазване и възстановяване на околната среда;

6. обекти, свързани с отстраняване на природни бедствия и аварии;

7. обекти на отбраната и националната сигурност;

8. обекти, свързани с производството, съхранението и преработката на селскостопанска продукция, както и обекти на хранително-вкусовата промишленост; стокови тържища за непреработена растителна и животинска продукция; обекти за съхраняване, поддържане и ремонт на селскостопанска техника;

 1. хидромелиоративна инфраструктура;
 2. игрални полета на игрища за голф.

Чл. 99 (1) При изграждане на разсадници и други обекти за производство на земеделска продукция таксата се заплаща само за тази част от земята, която се застроява със спомагателни сгради, съоръжения и комуникации и от нея пряко не се получава земеделска продукция.

(2) Таксата за всички спомагателни и допълнителни обекти, за инженерната инфраструктура и комуникациите, намиращи се в и извън границите на площадката (трасето) на основния обект, се определя в зависимост от вида на обекта, за който се иска промяна на предназначението на земеделските земи.

(3) Таксата по чл.97, ал.1 се заплаща от заинтересованото лице след постановяване на положително Решение за промяна на предназначението на земеделската земя от комисията по чл.17, ал.1 от ЗОЗЗ.

(4) Таксата по чл.97, ал.1 за всеки конкретен случай се определя с протокол на комисия, назначена от кмета на общината, който се връчва на заинтересованото лице по реда на АПК.

 

 

РАЗДЕЛ Х

ТАКСИ ПО ГОРСКО И СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ЗЕЛЕНИ СИСТЕМИ

/нов  с реш. № 857 от Протокол № 33/24.03.2023г./

 

 Чл. 99а. / нов  с реш. № 857 от Протокол № 33/24.03.2023г./

 (1) За маркиране и сортиментиране на дървесина на корен от частни гори и имоти се определя такса в размер на 7,50 лв./пл. куб. м.

(2) За измерване и кубиране на дървесина в лежащо състояние от частни гори и имоти се определят следните такси:

 1. за строителни материали – едра, средна и дребна – 7,50 лв./пл. куб. м.
 2. за дърва – 4,50 лв./пл. куб. м.

(3) За издаване на превозен билет се определя такса в размер на 3,00 лв.

(4) За предоставяне на извадка от горски стопански план (ГСП) – таксационна характеристика и извлечение от картен лист, се определя такса в размер на 10,00 лв.

(5) За издаване на други документи и дубликати на документи се определя такса в размер на 7,50 лв.

Чл. 99б. /нов  с реш. № 857 от Протокол № 33/24.03.2023г./

 (1) За издаване на разрешение за отсичане на над пет броя дървета от земеделски земи се определя такса в размер от 30,00 лв.

(2) За издаване на разрешение за отсичане до пет броя дървета от земеделски земи се определя такса в размер 15,00 лв.

(3) За издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и на дървета с историческо значение, както и за премахване,  преместване или окастряне на  дълготрайна дървесна  и храстова растителност в озеленени площи се определя такса в размер на 20,00 лв.“

Чл. 99в. /нов  с реш. № 857 от Протокол № 33/24.03.2023г./

 (1) За събиране на диворастящи и култивирани растения се определят следните такси:

 1. за гъби - 0,40 лв./кг.
 2. за билки – 0,15 лв./кг.
 3. за мъждрянови корени – 0,30 лв./кг.

(2) За издаване на разрешение за ползване на лечебни растения се определя такса в размер на 30,00 лв.“

Чл. 99г./ нов  с реш. № 857 от Протокол № 33/24.03.2023г./

 (1) Таксите по чл.99а, чл.99б, ал.1 и чл.99в се събират от ОП „Управление на общински гори, селско и горско стопанство“ към Община Несебър.

(2) Таксите по чл.99б, ал.2 се събират от кметовете на населени места и кметските наместници, а за землището на гр. Несебър – от ОП „УОГСГС“.

(3) Таксите по чл.99б, ал.3 се събират от отдел „Екология“ към Общинска администрация – Несебър.“

 

 

 

ГЛАВА ТРЕТА

ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА,

ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.100 За всички услуги, предоставяни от Община Несебър, които не са регламентирани със закон, се определят цени с тази наредба.

Чл.101 (1) Цените на услугите се формират на основа пълните разходи, направени от Община Несебър по предоставяне на услугите. Пълните разходи включват всички преки и непреки разходи по представянето на услуги от общината. Те включват и съответен дял от:

а) преките и непреки разходи за персонал, включително работната заплата и осигуровки;

б) материални, режийни, консултантски и други разходи, включително разходите за материали и доставки, комунални услуги, застраховки, пътни и наеми на сгради и оборудване;

в) разходи за управление и контрол;

г) разходите по прилагане, събиране, научноизследователска дейност, определяне на стандарти и регулиране, включително и за задължителни протоколи за оценка на влиянието върху околната среда;

д) пълните разходи се определят или изчисляват въз основа на данни от съществуващата система за отчетност.

(2) Цените на услугите могат и да надвишават себестойността им.

(3) Цените на услугите са прости и пропорционални.

(4) Цените на услугите се събират от общинската администрация и приходите от тях постъпват в бюджета на общината.

(5) Определените цени на услуги с тази наредба са с включен ДДС или са освободени сделки /крайна цена/.

Чл.102 (1) Услугите, предоставяни от Община Несебър могат да бъдат:

 1. обикновена;
 2. бърза;
 3. експресна.

(2) Сроковете за извършване на услугите са:

 1. обикновена – в рамките на 15 работни дни;
 2. бърза – в рамките на 5 работни дни;
 3. експресна – в рамките на един работен ден.

(3) Бързите и експресните услуги се извършват, след предварително съгласуване за техническа възможност.

(4) Сроковете за извършване на услугите започват да текат от деня на подаване на необходимите документи и заплащане на цената на съответния вид услуга.

(5) Заплащането се извършва в брой или безкасово по съответната сметка.

(6) Бързата услуга се заплаща с 50% увеличение, а експресната - със 100%.

(7) В настоящата глава са посочени цените на обикновените услуги.

Чл. 103 Необходимите документи за извършването на конкретна услуга или предоставяне на право от общината се утвърждават със заповед на кмета на Община Несебър.

Чл.104 Мястото на изпълнение на конкретния вид услуга се определя със заповед на кмета на общината.

Чл.105 При неспазване на сроковете по чл.102, ал.2 размерът на цената на услугата се намалява с едно на сто на ден, считано от деня на забавянето, но не повече от 30 на сто от пълния й размер.

Чл.106 При законови обстоятелства, налагащи предсрочно прекратяване на предоставеното право, общината възстановява част от платената цена, пропорционално на периода, през който правото не се ползва.

Чл.107 (1) Физически и юридически лица, които имат задължения към Община Несебър, не могат да участват в процедури за предоставяне на следните услуги и права по настоящата глава на наредбата:

 1. ползване на яхтено и рибарско пристанище.
 2. абонамент на паркомясто;
 3. ползване на зали - общинска собственост, терени – публична и частна общинска собственост и общинско имущество;
 4. популяризиране / реклама на обекти и услуги в онлайн рекламен каталог в официален туристически сайт www.visitnessebar.org;
 5. създаването, разпространението и използването с търговска цел на предмет, представляващ или съдържащ изображение на културна ценност, публична общинска собственост или на елементи от нея;
 6. монтиране на рекламно-информационни елементи /РИЕ/ на стойки върху терени общинска собственост и ползване на съоръжения РИЕ – общинска собственост

(2) Обстоятелствата по ал.1 се установяват служебно от общинската администрация по ред определен от кмета на общината.

 

РАЗДЕЛ ІІ

ЦЕНИ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ПРАВА, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Чл. 108 (1) /изм. с реш. № 386 от Пр. № 17/17.05.2021 г./, /изм. с реш № 349 от Пр. № 16/23.03.2021 г./  За издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз се заплаща цена в размер на 300,00 лв.

 (2) /изм. с реш. № 386 от Пр. № 17/17.05.2021 г./, /изм. с реш № 349 от Пр. № 16/23.03.2021 г./  За издаване на копие – разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници и/или стикер- дубликат се заплаща такса в размер на 20,00 лв. за всеки лек таксиметров автомобил.

 (3) / изм. с реш. № 386 от Пр. № 17/17.05.2021 г./ , /нова с реш.№349 от Пр. №16/23.03.2021 г./ За издаване на удостоверение за регистрация на търговец за извършване на таксиметров превоз на пътници се заплаща такса в размер на 100 лв.

 (4) /нова с реш. № 386 от Пр. № 17/17.05.2021 г./ За промяна в данните на издадени удостоверения за регистрация на търговец за извършване на таксиметров превоз на пътници се заплаща цена в размер на 10 лв. за всяка промяна.“

чл.108А /1//нов Реш. №1040 протокол №38/16.05.2019г./ За издаване на регистрационен талон и регистрационна табела на ППС с животинска тяга на територията на община Несебър се заплаща цена в размер на 20 лв. За издаване на дубликат при изгубване или унищожаване - 10лв. за всеки отделен документ.

/2/ За извършване на атракционна дейност /превоз на пътници/ с регистрирано на територията на община Несебър ППС с животинска тяга – файтон се заплаща следната цена на услуга :

-за периода: юни, юли и август- 150лв. на месец;

-за останалия период- 80лв. на месец;

Чл. 109 За заверка на пътна книжка - случаен (туристически) превоз се заплаща такса в размер на 20,00 лв.

Чл. 110 За заверка на маршрутно разписание – за специализиран (работнически) превоз се заплаща такса в размер на 20,00 лв.

Чл. 111 За съгласуване на маршрутни разписания за автобусни линии от областната и републиканска транспортни схеми се заплаща такса в размер на 20,00 лв.

Чл. 111А /нов в сила от 2.06.2020г., реш. 162 ;Пр. № 7/23.06.2020 г./ За утвърждаване на маршрут за движение на превозни средства за клиенти на атракциони  „Аквапарк“  и „Джип – Сафари“ за  срок от 1 година се заплаща такса в размер на 200 лв.

Чл. 112 За съгласуване на проекти за временна организация на движението във връзка със строителни, ремонтни и други работи по пътните платна, тротоарите и прилежащите им сгради се заплаща такса в размер на 20,00 лв.

Чл. 113 За движение на извънгабаритни и тежки превозни средства, съгласно нормите, определени в Наредба №11 от 2001г. за движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства на МРРБ, които ползват уличната мрежа на Община Несебър се заплаща такса в размер на 50,00 лв.

Чл. 114 За издаване на екологични становища се заплаща 20,00 лв на обект.

Чл. 115 /отменен с реш. № 857 от Пр. № 33/24.03.2023 г./

Чл.116 За закупване на тръжни и конкурсни книжа, се заплаща:

1. за приватизация – 100,00 лв.;

2. за отдаване под наем – 60,00 лв.;

3. за продажба по ЗОС – 60,00 лв.;

4. за възлагане на обществен превоз -100,00 лв.

5. /нова с реш. № 857 от Пр. № 33/24.03.2023 г./ за маркиране и ползване на дървесина по Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти – 60,00 лв.

Чл.117 (1) За ползване на копирни услуги за една страница A4 - едностранно – 0,50 лв., двустранно – 1,00 лв.

(2) За ползване на копирни услуги за една страница A3 - едностранно – 1,00 лв., двустранно – 2,00 лв.

(3) За сканиране на документи - 0.50лв. на файл.

Чл.118 За заверка на копие или препис-извлечение с гриф „вярно с оригинала“ на договори, заповеди, решения, протоколи и други документи се заплаща 3,00 лв. на страница.

Чл.119 Oтм.с реш № 620/23.04.2021г. по адм.дело 2646 /2020г. на адм.съд Бургас. 

Чл.120 (1) За извършване на сватбен ритуал /граждански брак/ в ритуалните зали на КЦ „Сочи“ и „Старото кметство“ - гр. Несебър, и Кметствата на територията на община Несебър се заплаща цена в размер на 80,00 лв.

(2) За извършване на сватбен ритуал /граждански брак/ извън ритуалните зали по ал.1 се заплаща цена в размер на 200,00 лв.

Чл.121 (1). За ползване на услуги по погребения:

1. цена на ковчег -  до  60,00 лв.;

2. надгробен кръст - 5,00 лв.;

3. /изм. с реш. № 572 от Пр. № 23/03.02.2022 г/  отваряне на стар гроб за полагане на ковчег - 100,00 лв.; отваряне на стар гроб за урнополагане – 50,00 лв

4. изкопаване на нов гроб - 50,00 лв.;

5. ползване на катафалка – 25,00 лв.

(2) Безплатни погребални услуги се предоставят на български граждани, които са самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане.

(3)   Лицата с постоянен адрес на територията на община Несебър ползват безплатни услуги по погребения по ал.1, т.1, т.2, т.4 и т.5.

Чл.122 (1) За монтиране на рекламно-информационни елементи /РИЕ/ на стойки върху терени общинска собственост се заплаща:

           -26,40 лв. на кв.м. рекламна площ на месец за месеците от май до октомври;

           -13,20 лв. на кв.м. рекламна площ на месец за месеците от ноември до април.

(2) За ползване на съоръжения РИЕ – общинска собственост:

1. Се заплаща цена, в размер на 36,00 лв. на кв.м. рекламна площ на месец за месеците от май до октомври;

2. Се заплаща цена, в размер на 18,00 лв. на кв.м. рекламна площ на месец за месеците от ноември до април.

3. Общинските съоръжения се ползват за срок не по-малък от три месеца по т.1 и не по-малък от един месец по т.2.

4./изм.с реш.№162 ;пр№7/23.06.2020г.в сила 23.06.2020г./ Рекламните материали се изработват, поставят и премахват след изтичане срока на ползване от заявителя на услугата, като на поставянето и премахването присъства длъжностно лице от дейност  „Търговия на открито и РИЕ ” в Община Несебър.

(3) За двустранните РИЕ цените по ал.1 и ал.2 се удвояват.

(4) За осветените РИЕ консумираната ел. енергия се заплаща допълнително, съобразно декларираната консумация;

(5) За свободно стоящи или монтирани информационно указателни табели се заплаща 18,00 лв. на кв.м. рекламна площ на месец;

(6) За извършване на реклама, чрез рекламни материали за краткосрочен период /по-малък от 1 месец/ - транспаранти, знамена и надписи и информационно указателни табели се заплаща 6,00 лв. на кв.м. рекламна площ на ден;

(7) За извършване на реклама, чрез използване на автомобил със звуков сигнал се заплаща 12,00 лв. на ден.

(8) При еднократно заплащане на определените цени за рекламно съоръжение по ал. 1 и ал. 2 за една година, в срок до 10 дни от сключване на договора, ползвателят ползва отстъпка в размер на 10 % от цената.

Чл.123 (1) За създаването, разпространението и използването с търговска цел на предмет, представляващ или съдържащ изображение на културна ценност, публична общинска собственост или на елементи от нея се сключва договор със собственика на културната ценност- Община Несебър или с директора на Музей „Старинен Несебър”, в чиито фондове е инвестирана тя като се заплаща цена в размер на 0.20 лв. за 1 /един/ брой предмет (търговски артикул, вкл. сувенири, картички, хранителни продукти, напитки, изделия и др.)

 (2) Договорите с Община Несебър се сключват по заявление от лицата, извършващи съответната дейност и възнагражденията по тях се събират от отдел „Търговия“. В договора задължително се вписва периода на извършване на дейност и бройката на предметите, които ще се създават, разпространяват или използват с търговска цел. Договорите се завеждат в нарочен за целта регистър.

  (3) Върху всеки от заявените в договора бройки от предмети с търговска цел, представляващи  или съдържащи изображение на културна ценност, публична общинска собственост или на елементи от нея  търговецът  поставя холограмен стикер с логото на Община Несебър. Холограмните стикери се получават на място при подписване на договора.

(4) При неспазване на горепосочените разпоредби длъжностните лица от отдел „Контролен блок“ при Община Несебър съставят протокол и сигнализират компетентните органи при Министерство на културата за образуване на административно наказателно производство с налагане на санкция по реда на чл.226, респективно чл.226а от Закона за културното наследство.

Чл. 124 (1) За популяризиране / реклама на обекти и услуги в онлайн рекламен каталог в официален туристически сайт www.visitnessebar.org, лицата, извършващи дейността заплащат еднократна годишна цена в размер на 60.00лв.

(2) Лицата, имащи право да ползват услугата по ал. 1, следва да отговарят на изискванията за категоризиране/регистриране на туристически обект/дейност по Закона за туризма и съпътстващото го законодателство.

(3) Заявленията за ползване на услугата по ал. 1 се разглеждат от служители от отдел „Туризъм и туристическа реклама” и се одобряват от заместник кмета по туризъм в Община Несебър.

(4) При рекламиране на туристически продукт не се допускат рекламни материали, които не са актуални, не са съобразени с добрите нрави или действащото законодателство на Република България, както и такива, чието съдържание уронва престижа на Община Несебър и страната ни като туристическа дестинация.

Чл.125 /отменен  с реш. № 778 от Протокол № 31/05.12.2022 г. в сила от 01.01.2023 г/

Чл.126 (1) За ползване на общински терени за разполагане на павилиони, маси, сергии и други за продажба на хранителни стоки, цигари и алкохол, се определя такса, както следва:

 1. За гр.Несебър и КК Слънчев бряг – I зона – 60,48 лева на кв.м на месец; II зона – 46,08 лева на кв.м на месец; III зона -28,80 лева на кв.м.;
 2. За гр.Обзор, гр.Свети Влас, с.Равда - І зона - 51,84 лева на кв.м на месец; II зона – 46,08 лева на кв.м на месец;
 3. За останалите селища - І зона - 31,68 лева на кв.м на месец; ІІ зона – 25.92 лв. на кв.м. на месец.

(2) Зоните по ал.1 са както следва:

 1. I зона – гр.Несебър – стара част, гр.Несебър – нова част: зоните около северен и южен плаж; ул. „Хан Крум“; ул. „Отец Паисий“, ул. „Любен Каравелов“; ул. „Христо Ботев“; ул. „Иван Вазов“; ул. „Струма“; ул. „Гоце Делчев“; ул. „Изгрев“; КК Слънчев бряг – без района на общежитията и кв. „Старият възел“; гр.Обзор, гр.Свети Влас, с.Равда и останалите селища – централна търговска част на населените места;
 1. II зона – гр.Несебър – нова част: ул. „Зорница“; ул. „Васил Левски“; ул. „Прибойна“; ул.“Места“; ул. „Св.св.Кирил и Методий“; ул. „Г.С.Раковски“; ул. “Дюни“; ул. „Еделвайс“; ж.к. „Младост“; гр.Обзор, гр.Свети Влас, с.Равда и останалите селища – извън централната търговска част на населените места;
 2. III зона – гр.Несебър – нова част: ул. „Преслав“; ул. „Витоша“; ул. „Рила“; жк. ”Черно море”; КК Слънчев бряг – общежития и кв.“Старият възел“.

Чл.127 (1) За ползване на общински терени за разполагане на павилиони с цел продажба на промишлени стоки, цената на услуга се определя, както следва:

 1. За гр.Несебър и КК Слънчев бряг - І зона – 69,12 лева на кв.м на месец; II зона - 54,72 лева на кв.м на месец; III зона - 34,56 лева на кв.м. на месец;
 2. За гр.Обзор, гр.Свети Влас, с.Равда - І зона – 46,08 лева на кв.м на месец; II зона -40,32 лева на кв.м на месец;
 3. За останалите селища - І зона -28,80 лева на кв.м на месец; II зона – 23,04 лева на кв.м на месец;

(2) За ползване на общински терени за разполагане на временни обекти с цел предоставяне на обущарски, часовникарски и ключарски услуги, цената на услуга се определя, както следва:

 1. За гр. Несебър и к.к Слънчев бряг – зона І – 41,52 лева на кв. м. на месец; ІІ зона – 32.88 лв. на кв.м на месец; ІІІ зона – 20.76 лв. на кв. на месец;
 2. За гр.Обзор, гр.Свети Влас, с.Равда – І зона – 27.60 лв. на кв. м. за месец; ІІ зона – 24.00 лв. на кв.м. на месец;
 3. За останалите селища – І зона – 17.28 лв. на кв. на месец; II зона – 13.80 лв. на кв.м. на месец.

/3/ Зоните по ал.1 и ал. 2 са както следва:

 1. I зона – гр.Несебър – стара част, гр.Несебър – нова част: зоните около северен и южен плаж; ул. „Хан Крум“; ул. „Отец Паисий“, ул. „Любен Каравелов“; ул. „Христо Ботев“; ул. „Иван Вазов“; ул. „Струма“; ул. „Гоце Делчев“; ул. „Изгрев“; КК Слънчев бряг – без района на общежитията и кв. „Старият възел“; гр.Обзор, гр.Свети Влас, с.Равда и останалите селища – централна търговска част на населените места;
 1. II зона – гр.Несебър – нова част: ул. „Зорница“; ул. „Васил Левски“; ул. „Прибойна“; ул.“Места“; ул. „Св.св.Кирил и Методий“; ул. „Г.С.Раковски“; ул. “Дюни“; ул. „Еделвайс“; ж.к. „Младост“; гр.Обзор, гр.Свети Влас, с.Равда и останалите селища – извън централната търговска част на населените места;;
 2. III зона – гр.Несебър – нова част: ул. „Преслав“; ул. „Витоша“; ул. „Рила“; жк. ”Черно море”; КК Слънчев бряг – общежития и кв.“Старият възел“.

Чл.128 За ползване на общински терени за разполагане на банкомати, телефонни кабини и други подобни, цената на услуга се определя както следва:

 1. За гр.Несебър и КК Слънчев бряг – 70,00 лева на кв.м на месец;
 2. За гр.Обзор, с.Равда, гр.Свети Влас – 58,00лева на кв.м на месец;
 3. За останалите селища -43,00 лева на кв.м на месец.

Чл.128А /нов в сила от 23.06.2020г. реш. № 162 ; Пр. № 7/23.06.2020 г./ Размерът на цените на услуги по чл.125 – чл.128 е дължим за активния туристически сезон, като за активен сезон се счита периодът от 1 юли до 31 август на съответната година. През останалия период работещите обекти заплащат 55% от размера на съответната цена на услуга за кв.м., а неработещите през същия период - 2%.

Чл.129 (1) За ползване на зали - общинска собственост се заплащат следните цени:

1. /изм. с реш. № 572 от Пр. № 23/03.02.2022 г/ За ползване на зала за култура и изкуство в Читалище „Яна Лъскова“, гр.Несебър - стар град се заплаща цена на услуга в размер на 220,00 лв. на час, а след първия час по 100,00 лв. на час.

2. /изм. с реш. № 572 от Пр. № 23/03.02.2022 г/ За ползване на Многофункционална зала - гр.Обзор се заплаща цена на услуга в размер на 80,00 лв. на час, а след първия час по 50,00 лв. на час.

3. /изм. с реш. № 572 от Пр. № 23/03.02.2022 г/ За ползване на Конферентна зала /трети етаж/ в Културен център „Артиум“, гр.Несебър се заплаща цена на услуга в размер на 60,00 лв. на час, а след първия час по 40,00 лв.на час.

4. /изм. с реш. № 572 от Пр. № 23/03.02.2022 г/ За ползване на Зала за кръжоци-танцувална зала /четвърти етаж/ в Културен център„Артиум“ се заплаща цена на услуга в размер на 40,00 лв. на час, а след първия час по 30,00 лв. на час.

5. /изм. с реш. № 572 от Пр. № 23/03.02.2022 г/ За ползване на Репетиционна зала /четвърти етаж/ в Културен център„Артиум“ се заплаща цена на услуга в размер на 30,00 лв. на час, а след първия час по 20,00 лв. на час.

6. /изм. с реш. № 162 ; Пр. №7/23.06.2020 г .в сила от 23.06.2020г./,  /изм. с реш. № 572 от Пр. № 23/03.02.2022 г/ За ползване на атриума /фоайе/ в Културен център „Артиум“ за провеждане на изложби, ревюта и др. се заплаща цена на услуга в размер на 35,00 лв. на час, а след първия час по 25,00 лв. на час. За ползване на фоайето за повече от един ден цената е 150 лв. за първия ден, а за всеки следващ по 100 лв на ден.

7. /изм. с реш. № 572 от Пр. № 23/03.02.2022 г/ За ползване на Концертна зала в Културен център „Артиум“ /Зрителна зала и сцена/ се заплаща цена на услуга в размер на 300,00 лв. на час, а след първия час по 200,00 лв. на час. За репетиции се заплаща цена на услуга в размер на 30,00 лв. на час.

8. /нова в сила от 23.06.2020г. с реш. № 162 ; Пр. № 7/23.06.2020 г./ , /изм. с реш. № 572 от Пр. № 23/03.02.2022 г/ За ползване на зала - Салон за книги в Културен център „Артиум“, гр.  Несебър се заплаща цена на услуга в размер на 60,00 лв. на час, а след първия час по 40,00 лв.на час.“

(2) /изм. с реш. № 572 от Пр. № 23/03.02.2022 г.,   изм. с реш. № 967 от Пр. № 36/12.09.2023 г   / За ползване на Многофункционална спортна зала в УПИ VІ-общ., кв. 403 по плана на к. к. Сл. бряг- запад /Градски стадион Несебър/ се заплащат следните цени:

1. За провеждане на концерти, ревюта и др. организирани мероприятия и прояви

с демонстрационен характер – 360,00 лв. за първия час и 240,00 лв. за всеки следващ час;

2. За ползване на залата от сдружения с нестопанска цел – лицензирани спортни

клубове по чл. 12 от ЗФВС и развиващи дейност на територията на община Несебър за:

а/ международни мачове и мачове от първенството по Държания спортен календар

- 120,00 лв. на среща;

б/ приятелски и контролни мачове - 100,00 лв. на среща;

в/ провеждане на други спортни мероприятия и турнири – 60,00 лв. за първия час

и 40,00 лв. за всеки следващ час;

г/ тренировки – 50,00 лв за първия час и 30,00 лв. за всеки следващ час;

д/ тренировки за ½ зала - 25,00 лв. за първия час и 15,00 лв. за всеки следващ час;

3. За ползване на залата от клубове и/или организации, които не развиват

дейността си на територията на община Несебър, и/или не са лицензирани от съответната

спортна федерация за:

а/ международни мачове и мачове от първенството по Държания спортен календар

- 300,00 лв. на среща;

б/ приятелски и контролни мачове - 250,00 лв. на среща;

в/ провеждане на други спортни мероприятия и турнири – 150,00 лв. за първия час

и 75,00 лв. за всеки следващ час;

г/ тренировки – 80,00 лв. за първия час и 60,00 лв. за всеки следващ час;

д/ тренировки за ½ зала - 40,00 лв. за първия час и 25,00 лв. за всеки следващ час;

4. За провеждане на организирани спортни мероприятия, включени в Спортния и

Културен календар на Община Несебър, Спортната зала се ползва безплатно."

 

 

 

 

 

 

(3) /предишна ал.2 изм. с реш. № 967 от Пр. № 36/12.09.2023г./   За ползване на други зали - общинска собственост, с цел провеждане на семинари, конференции и други обществени мероприятия се заплаща цена в размер на 30,00 лева на час.

(4) /предишна ал. 3 изм. с реш. № 967 от Пр. № 36/12.09.2023г./   За ползване на други зали – общинска собственост, с цел провеждане на учебни, спортни и други занимания се заплаща цена в размер на 10,00 лв. на час.

 

 

Чл. 130 За ползване на общинско съоръжение се заплаща месечна цена в размер на:

 1. за съоръжение за продажба на мед – 30,00 лв.;
 2. за съоръжение за продажба на картини – 40,00 лв.;
 3. за съоръжение за продажба на ядки – 40,00 лв.;
 4. за съоръжение за продажба на сувенири – 40,00 лв.;
 5. за съоръжение за продажба на риба – 40,00 лв.;
 6. за павилион – 50,00 лв.

Чл. 131 За ползване на общинско имущество – фитнес зала в Многофункционална зала - гр.Обзор се заплаща цена както следва :

 1. за еднократно посещение – 3,00 лв.;
 2. месечна абонаментна карта – 30,00 лв ;
 3. шестмесечна абонаментна карта – 120,00 лв.;
 4. годишна абонаментна карта – 200,00 лв.

Чл. 132 За ползване на общинско имущество - тенис кортове на територията на Община Несебър се заплаща цена както следва:

 1. за еднократно посещение до 1 час - 20,00 лв.;
 2. месечна абонаментна карта за 10 часа – 160,00 лв;
 3. тримесечна абонаментна карта за 30 часа – 420,00 лв;
 4. шестмесечна абонаментна карта за 50 часа – 600,00 лв.

Чл.133 (1)  За ползване на терени - публична общинска собственост за мероприятия се заплаща цена както следва:

 1. за терени до 600 кв.м.:

       а.над 3 дни – за всеки следващ ден по 200,00 лв.;

       б.от 1 до 3 дни – 500,00 лв.;

       в.от 4 часа до 24 часа – 200,00 лв.;

       г.от 1 час до 4 часа – 100,00 лв.;

       д.до 1 час – 30,00 лв.

 1. за терени над 600 кв.м.:

      а.до 1 час – 60,00 лв.;

      б.до 4 часа – 200,00 лв.;

      в.от 4 часа до 24 часа – 400,00 лв.;

      г.от 1 до 3 дни – 1000,00 лв.;

      д.над 3 дни – за всеки следващ ден по 400,00 лв.

(2) В зависимост от вида на мероприятието цените са:

1. за държавни, общински, благотворителни и организирани по Закона за събранията, митингите и манифестации – безплатни;

2. за културни и спортни прояви – цените по ал.1;

3. за заснемане на филмови продукции, клипове и реклами; за провеждане на фирмени мероприятия, сватбени тържества и други – цените по ал.1, умножени с коефициент 3.

(3)  За ползване на Открита сцена – Амфитеатър, гр. Несебър - стар град се заплаща цена в размер на 300,00 лв. на час, а след първия час по 150,00 лв. на час;

(4) За ползване на Открита сцена – Амфитеатър, гр.Обзор се заплаща цена в размер на 150,00 лв. на час, а след първия час по 75,00 лв. на час;

(5) За ползване на сцена на открито върху терен - публична общинска собственост се заплаща цена в размер на 100,00 лв. на час, а след първия час по 50,00 лв. на час.

(6) /нова в сила от 23.06.2020г.реш. № 162 ; Пр. № 7/23.06.2020 г./ За ползване на пластмасови столове при наемане на  „сцена на открито“ , за едно мероприятие  – 1лв. за брой.

Чл.134 За ползване на услуги в общински зали се заплащат цени в следните размери:

 1. Озвучаване на зала в Читалище „Яна Лъскова“, гр. Несебър-стар град и на Концертна зала в Културен център„Артиум“:

      1.1.до 8 часа — 200,00 лв. на час;

      1.2. над 8 часа –160,00 лв. на час;

2. Театрално осветление и озвучаване в Читалище „Яна Лъскова“ и Концертна зала в Културен център „Артиум“ – 420,00 лв. на час.

3. Озвучаване на други зали –общинска собственост:

      3.1. до 8 часа – 40,00 лв. на час;

     3.2. над 8 часа –30,00 лв. на час.

4. Мултимедия:

    4.1. до 8 часа – 40,00 лв. на час;

    4.2. над 8 часа –30,00 лв. на час.

5. Уредба за симултанен превод:

      5.1. до 8 часа – 40,00 лв. на час;

      5.2. над 8 часа –30,00 лв. на час.

6. Флипчарт:

     6.1. до 8 часа – 5,00 лв. на час;

      6.2. над 8 часа –3,00 лв. на час.

Чл.135 (1) /изм. с реш. № 857 от Пр. № 33/24.03.2023 г./ Цена за правоучастия в организираните от Община Несебър и ЦПЛР ОДК гр. Несебър международни фестивали, както следва:

       1. За участия в международна конкурсна програма:

        а) за колективи – 42,00 лв. на участник;

        б) за художници – 42,00 лв. на участник;

        в) за индивидуално участие – 60,00 лв.;

        г) при участие и в колектив, и индивидуално се заплаща 60,00 лв. от участник ;

        д) за Мис и Мистър Фестивал – 84,00 лв. на участник ;

        2. За участия в националната конкурсна програма:

         а) за колективи – 20,40 лв. на участник;

         б) за индивидуално участие – 60,00 лв.;

(2) При участия на две и повече деца от едно семейство в конкурсната програма на съответния фестивал, таксата за второто и следващо дете се заплаща с 50 на сто намаление.

(3) От такса за правоучастие се освобождават участниците от община Несебър.

Чл.136 (1)  /изм. с реш. № 857 от Пр. № 33/24.03.2023г./  За входни билети и екскурзоводските беседи за музейни обекти към Музей „Старинен Несебър” се заплащат цени в размер:

1. Входни билети за Археологически музей:

а) Индивидуални посетители

- Възрастни - 7.00 лв.

- Деца – 3.50 лв.

б) Групи над 20 души (без договор) и фирми с договор:

- Възрастни - 6.00 лв.

- Деца - 3.00 лв.

2. Входни билети за църква „Св. Стефан”:

а) Индивидуални посетители:

- Възрастни - 7.00 лв.

- Деца - 3.50 лв.

б) Групи над 20 души (без договор) и фирми с договор:

- Възрастни - 6.00 лв.

- Деца - 3.00 лв.

3. Входни билети за: църква „Св. Спас”, църква „Христос Пантократор”, Етнографски музей, църква „Св. Йоан Кръстител”, църква „Св. Параскева”, църква „Св. Тодор” и „Вятърна мелница“:

а) Индивидуални посетители:

- Възрастни - 4.00 лв.

- Деца - 2.00 лв.

б) Групи над 20 души (без договор) и фирми с договор:

- Възрастни – 3.00 лв.

- Деца - 1.50 лв.

4. Комбинирани билети :

а) Археологически музей и Етнографски музей:

- Възрастни - 10.00 лв.

– Деца - 5.00 лв.

б) Църква „Св. Стефан” и църква „Св. Спас”:

- Възрастни - 10.00 лв.

– Деца - 5.00 лв.

в) Археологически музей и църква „Св. Стефан” :

- Възрастни - 12.00 лв.

- Деца - 6.00 лв.

г) Археологически музей, църква „Св. Стефан” плюс 1 обект по избор („Св. Спас”, църква „Христос Пантократор”, Етнографски музей, църква „Св. Йоан Кръстител”, църква „Св. Параскева”, църква „Св. Тодор” или „Вятърна мелница“):

- Възрастни - 15.00 лв.

- Деца - 8.00 лв.

д) Църква „Св. Стефан” плюс 3 църкви по избор (църква „Св. Спас”, църква „Христос Пантократор”, църква „Св. Йоан Кръстител”, църква „Св. Параскева”, църква „Св. Тодор”):

- Възрастни - 15.00 лв.

- Деца - 8.00 лв.

е) Археологически музей, църква „Св. Стефан” плюс 2 обекта по избор („Св. Спас”, църква „Христос Пантократор”, Етнографски музей, църква „Св. Йоан Кръстител”, църква „Св. Параскева”, църква „Св. Тодор” или „Вятърна мелница“):

- Възрастни - 18.00 лв.;

- Деца - 9.00 лв.

ж) Археологически музей, църква „Св. Стефан” плюс 3 обекта по избор („Св. Спас”, църква „Христос Пантократор”, Етнографски музей, църква „Св. Йоан Кръстител”, църква „Св. Параскева”, църква „Св. Тодор” или „Вятърна мелница“):

- Възрастни - 22.00 лв.;

- Деца - 11.00 лв.

з) Всички шест църкви - музейни обекти (църква „Св. Стефан”, църква „Св. Спас”, църква „Христос Пантократор”, църква „Св. Йоан Кръстител”,  църква „Св. Параскева” и църква „Св. Тодор”):

- Възрастни - 22.00 лв.;

- Деца – 11.00 лв.

и) Археологически музей, църква „Св. Стефан” плюс 4 обекта по избор (църква „Св. Спас”, църква „Христос Пантократор”, Етнографски музей, църква „Св. Йоан Кръстител”, църква „Св. Параскева”, църква „Св. Тодор” или „Вятърна мелница“):

- Възрастни - 26.00 лв.;

- Деца - 13.00 лв.

й) Археологически музей, църква „Св. Стефан” плюс 5 обекта по избор (църква „Св. Спас”, църква „Христос Пантократор”, Етнографски музей, църква „Св. Йоан Кръстител”, църква „Св. Параскева””, църква „Св. Тодор” или „Вятърна мелница“):

- Възрастни - 28.00 лв.;

- Деца - 14.00 лв.

к) Археологически музей, църква „Св. Стефан” плюс 6 обекта по избор (църква „Св. Спас”, църква „Христос Пантократор”, Етнографски музей, църква „Св. Йоан Кръстител”, църква „Св. Параскева”, църква „Св. Тодор” или „Вятърна мелница“):

- Възрастни - 32.00 лв.;

- Деца - 16.00 лв.

л) Всички девет музейни обекта:

- Възрастни - 35.00 лв.;

- Деца - 17.00 лв.

5. За екскурзоводско обслужване:

а) Екскурзоводски беседи:

Групи до 20 души:

- в музеен обект: Археологически музей    -  30.00 лв.

- в музеен обект: църква „Св. Стефан“       - 20.00 лв;

- за групи от ученици и студенти - 10.00 лв. без оглед на обекта.

Групи над 20 души:

- в музеен обект: Археологически музей    -  по 1,50 лв. на човек;

- в музеен обект: църква „Св. Стефан“       -  по 1,00 лв. на човек;

- за групи от ученици и студенти                – по 0,50 лв. на човек, без оглед на обекта.

б)  Панорамни обиколки:

Групи до 20 души:

- „Месамбрия – Месемврия – Несебър”      - 50.00 лв.

- „Вяра в Несебър” - 40.00 лв.

- Панорамна обиколка без посещение на музеен обект – 100.00 лв.

Групи над 20 души:

- „Месамбрия – Месемврия – Несебър” - по 2.50 лв. на човек

- „Вяра в Несебър” - по 2.00 лв. на човек

- Панорамна обиколка без посещение на музеен обект - по 5.00 лв. на човек

в) Аудио екскурзовод в Археологически музей (Гайдпорт) - 6.00 лв. (на устройство - български, руски, немски, английски, френски език).“

 

(2) При посещение на повече от един музеен обект се заплаща една беседа плюс панорамна обиколка според вида.

(3) /изм. с реш. № 857 от Пр. № 33/24.03.2023г./ Обектите на Музей „Старинен Несебър” се посещават безплатно от:

1. лица с постоянен адрес в община Несебър;

2. деца до седем годишна възраст;

3. деца с увреждания с един придружител.“

 

(4) За предоставяне на услуги и права от Музей „Старинен Несебър” се заплащат следните цени:

 1. за извършване на справка за наличието на документи и движими културни ценности в основния, обменния и научно-спомагателния фонд на музея   – 10.00 лв.;
 2. за заснемане на документални филми с културни ценности от фондовете на музея и интериорни пространства – 50.00 лв. на всеки започнат час;
 3. за заснемане на културни ценности от основния, обменния и научно-спомагателния фонд на музея на висока резолюция за публикации, изложби и други и предоставянето им на електронен носител – 10.00 лв. за брой;
 4. за ползване на зала Археологически музей – 100.00 лв. на час;
 5. за ползване на лапидариум – Археологически музей и дворни пространства на църква „Св.Стефан” и на Етнографски музей - 50.00 лв. на час;
 6. за ползване на църква „Йоан Кръстител” за културни мероприятия, концерти и др. – 100.00 лв. на час;
 7. за ползване на църква „Св.Параскева” за културни мероприятия – 80.00 лв. на час.

(5) Цени по ал.4, т.4, т.5, т.6 и т.7 се заплащат, когато мероприятията се провеждат извън ангажиментите и Културната програма на Община Несебър.

(6) /нова с реш. № 857 от Пр. № 33/24.03.2023г./  Цените на билетите по ал. 1, т. 1 - 4 се заплащат с 50% намаление от лица с увреждания.

Чл.137 (1) За автогарово обслужване, включващо преминаване, престой и заверка на пътен лист при всяко тръгване на автобусите, ежедневно се заплаща цена на услуга в размер, както следва:

 • за превози по Републиканската транспортна схема – 15,60 лв. за всеки курс;
 • за превози по Областната транспортна схема – 4,80 лв. за всеки курс;
 • за превози по Общинската транспортна схема – 2,40 лв за всеки курс.

(2) Цените по ал.1 са целогодишни, без да се разделят на зимен и летен период.

Чл.138 (1) За абонамент на паркомясто в общински паркинг се заплащат следните цени на услуги:

1.1. За автомобили на лица с постоянен адрес в съответното населено място на територията на Община Несебър – 25,00 лева на месец;

1.2. За издаване на абонаментна карта за летния период на лица с постоянен адрес в съответното населено място на територията на Община Несебър -75,00 лв.

2.1. / отменен  с реш. № 349 от Пр. № 16/23.03.2021 г./

2.2. /изм. и доп. с реш. № 349 от Пр. № 16/23.03.2021 г./ За издаване на абонаментна карта на търговци, развиващи дейност на територията на Община Несебър  се заплаща цена в размер на 100.00лв. на месец или 300,00лв. за периода от май до септември.

3. /изм  с реш. № 137 от Протокол № 7/30.04.2024 г./   За автомобили на туристи:

а. за престой до 6 часа - по 2.00 лева на час.

б. за престой над 6 часа до 24 часа - 12 лева на денонощие.

4.  /изм  с реш. № 137 от Протокол № 7/30.04.2024 г./   За автобуси:

а. за престой до 6 часа - 5 лева на час.

б. за престой над 6 часа до 24 часа - 30 лева на денонощие.

(2) /изм. с реш. № 349 от Пр. № 16/23.03.2021 г. изм.. с реш. № 386 от Пр. № 17/17.05.2021 г./  /изм  с реш. № 646 от Протокол № 26/28.04.2022 г./  За абонамент /фиксирано паркомясто/ по улична мрежа или в зони обособени за паркиране, се заплаща цена в размер на 20.00 /двадесет/ лева на месец.

(3) За абонамент на паркомясто в подземен закрит общински паркинг на територията на Община Несебър се заплаща цена в размер на 100,00 лв. на месец.

(4) /изм. с реш. № 349 от Пр. № 16/23.03.2021 г., изм  с реш. № 646 от Протокол № 26/28.04.2022 г./ За ползване на паркомясто в ситуирана зона за кратковременно платено паркиране на територията на Община Несебър се заплаща цена в размер на 1,20 лв. на час.

(5) За престой в наказателен паркинг се заплаща 2,00 лв. на час.

(6) За абонамент на товарни таксита за едно паркомясто в Товарен паркинг – 20,00 лв. на месец.

(7) /изм  с реш. № 646 от Протокол № 26/28.04.2022 г./ За освобождаване на репатрирано МПС се заплаща сумата от 50,00 лв. Ако собственик или ползвател на МПС, подлежащо на репатриране, се яви до потегляне на репатриращия автомобил към наказателен паркинг, принудителната административна мярка не се налага, при заплащане на сумата от 25 лева.

(8) /изм  с реш. № 646 от Протокол № 26/28.04.2022 г./ За освобождаване на място на МПС с поставени скоби се заплаща сумата от 25,00 лв.

(9) За предоставяне на услуга „Пътна помощ“ се заплаща цена в размер 2,50 лв. на км

(10) /нова с реш. № 349 от Пр. № 16/23.03.2021 г., изм  с реш. № 646 от Протокол № 26/28.04.2022 г., изм  с реш. № 137 от Протокол № 7/30.04.2024 г./  За „служебен абонамент” на паркомясто по улична мрежа или в зона обособена за паркиране, се заплаща цена в размер на 60,00 /шестдесет/ лева на месец. 

Чл. 139 (1) /отменена с реш. № 137 от Протокол № 7/30.04.2024 г/

(2) / изм  с реш. № 137 от Протокол № 7/30.04.2024 г / За издаване или преактивиране на магнитна карта за достъп през автоматични бариери, търговците и наематели на туристически обекти заплащат годишна цена в размер на 250,00 /двеста и петдесет/ лева за 1 брой.

(3) При просрочване на определеното време за зареждане на търговски или туристически обект картата се блокира и лицата по ал.2 заплащат 50,00лв. за активиране.

Чл. 140  (1) /изм. с реш. № 705 от Пр. № 29/20.09.2022 г в сила от 20.09.2022г./ За ползване на яхтено и рибарско пристанище се заплаща линейна кейова цена за всеки започнат линеен метър от максималната дължина на кораби, обявена в корабните документи, както следва:

1. За домуване на кораби, притежаващи редовно разрешение за стопански риболов за съответната година, се заплаща годишна цена в размер на:

а) за кораби до 6 м. – 25,00 лв. на линеен метър;

б) за кораби от 6 м до 10 м. – 50,00 лв. на линеен метър;  

в) за кораби над 10 м. – 80,00 лв. на линеен метър.

2. За домуване на кораби за спорт и туризъм, притежаващи редовно разрешително от ИА „Морска администрация“, се заплаща годишна цена в размер на:

а) за кораби до 6 м. – 30,00 лв. на линеен метър;

б) за кораби от 6 м до 10 м. – 60,00 лв. на линеен метър; 

в) за кораби над 10 м. – 90,00 лв. на линеен метър  

3. За приставане на кораби се заплаща дневна цена в размер на:

а) за кораби до 6 м. – 15,00 лв./ден;

б) за кораби от 6 м. до 10 м. – 25,00 лв./ден;

в) за кораби над 10 м. – 40,00 лв./ден.

4. За приставане на кораби се заплаща седмична цена в размер на:

а) за кораби до 6 м. – 60,00 лв./за 7 дни;

б) за кораби от 6 м. до 10 м. – 80,00 лв./за 7 дни;

в) за кораби над 10 м. – 120,00 лв./за 7 дни.

5. За приставане на кораби се заплаща месечна цена в размер на:

а) за кораби до 6 м. – 150,00 лв./месец;

б) за кораби от 6 м. до 10 м. – 250,00 лв./месец;

в) за кораби над 10 м. – 400,00 лв./месец.

6. За приставане на кораби се заплаща сезонна цена в размер на:

а) за кораби до 6 м. – 300,00 лв./за сезон;

б) за кораби от 6 м. до 10 м. – 500,00 лв./за сезон;    

в) за кораби над 10 м. – 800,00 лв./за сезон.

(2) Под дневна цена по смисъла на ал. 1, т. 3 се има предвид период от 24 часа.

(3) Сезон по смисъла на ал. 1, т. 6 е периодът от 01.05 до 30.09 включително.

(4) За приставане за период до 7 дни вкл., цената се събира от длъжностно лице от ОП „Пристанищна инфраструктура“ при Община Несебър при приставане на кораба. За приставане за период по–дълъг от 7 дни, при приставането са заплаща цена за 7 дни и се подава заявление по образец до директора на ОП „Пристанищна инфраструктура“. Заявлението се разглежда в рамките на 3 дни. При последвало разрешение се доплаща дължимата цена за разрешения срок за приставане.

(5) Заявления за издаване на разрешения за домуване се подават в сроковете и при условията на ал. 4. Разрешенията, с посочване на кейовата местостоянка, се издават за срок от 1 година. Дължимата годишна такса се заплаща при получаване на разрешението.

(6) Цени на други услуги, предоставяни от ОП „Пристанищна инфраструктура“ при Община Несебър:

 1. Собственикът на всяко плавателно средство, домуващо на яхтено и рибарско пристанище Несебър и платило своята такса по ал. 1, получава при поискване пропуск за достъп по пристанището за един автомобил с право на престой/паркиране на територията на пристанището до 30 минути, като цената на пропуска е 50,00 лв. за година;
 2.  Собственици на плавателни съдове, ползващи колесар и използване на рампата на яхтено и рибарско пристанище Несебър, за спускане и вадене на същите, заплащат цена от 30,00 лв. за всяко ползване;
 3. Собственици на плавателни съдове, ползващи стационарния кран на яхтено и рибарско пристанище Несебър, за спускане и вадене на същите, заплащат цена от 50,00 лв. за всяко ползване;
 4. За ползване на люспест лед, произведен от ледогенератор на рибарско пристанище Несебър се заплаща цена от 0,20 лв. на килограм;
 5. За ползване на вода и ел. енергия се заплаща цена на оператора, с която се възстановява реално заплатената на доставчика сума /EVN и ВиК/, увеличена с 10 %.
 6. За ползване на щанд-маса за първа продажба на риба се заплаща цена от 150,00 лв. на месец, в т.ч. за заетата площ от територията на ОП „Пристанищна инфраструктура

Чл.141 За ползване на тоалетни - общинска собственост се заплаща цена за вход в размер на 0,50 лв.

Чл. 142 (1) За вземане на животни за отглеждане от приюта за безстопанствени кучета се заплаща цена в разер на:

 1. За женско куче – 76,00 лв.
 2. За мъжко куче – 66,00 лв.

(2) В цената влизат разходите за обезпаратизяване, ваксина против бяс, кастрация, идентификационен чип, издаване на паспорт, нашийник с медальон. Не се заплащат разходите за залавяне и отвеждане до приюта, както и разходите за отглеждане до момента на вземането.

Чл.143. (1) / изм. с реш. 1039 от Протокол №38/16.05.2019 г., изм. с реш. № 857 от Пр. № 33/24.03.2023г./  При приемане на тон смесен отпадък в Претоварна станция за отпадъци гр. Несебър, от лица различни от ОП „БКСО”, за транспорт на отпадъка до Регионално депо Братово се заплаща цена в размер на 36,00 лв.

(2) / изм. с реш. 1039 от Протокол №38/16.05.2019 г./ Едновременно със заплащането на цената по ал.1, лицата транспортиращи смесеният отпадък, с изключение на отпадъка транспортиран от Община Поморие, заплащат и дължимите обезпечения по чл.60 ал.1 от ЗУО, отчисленията по чл.64 ал.1 от ЗУО, цената за депониране на смесения отпадък на депо Братово, определена с решение на Общински съвет – Бургас, както и цената за сепариране на тон смесеният битов отпадък определена въз основа на проведена обществена поръчка с предмет: “Предоставяне на услуги по предварително третиране на смесени битови отпадъци, генерирани на територията на община Несебър”

(3) За претоварването на разделно събран тон зелен отпадък в Претоварна станция за отпадъци гр. Несебър и транспорт до регионално депо се заплаща цена в размер на 30,00 лв. от лицата, транспортиращи отпадъка.

(4) Едновременно със заплащането на цената по ал.3 , се заплаща и дължимата цена за обработка на зеления отпадък на депо Братово, определена с решение на Общински съвет – Бургас.

 (5) За претоварване на тон опасен отпадък в Претоварна станция за отпадъци гр. Несебър и транспорт до регионално депо се заплаща цена в размер на 30,00 лв. от лицата, транспортиращи отпадъка.

(6) Едновременно със заплащането на цената по ал.5, се заплаща и дължимата цена за временно съхранение на опасния отпадък на депо Братово, определена с решение на Общински съвет - Бургас.

(7) /изм. с реш. № 1135 от Пр. № 40/05.09.2019 г./ За третиране на строителни отпадъци от бита в Претоварна станция за отпадъци гр. Несебър се заплаща цена в размер на 8,40 лв. на тон.

(8) /изм. с реш. № 1135 от Пр. № 40/05.09.2019 г./ В случаите, когато строителните отпадъци се обезвреждат чрез депониране, едновременно със заплащане на цената по ал. 7 се заплащат и дължимите отчисления по чл. 61, ал.1 от ЗУО. Едновременно със заплащането на цената по ал. 7 се заплащат и дължимите отчисления по чл. 64 ал.1 от ЗУО.

Чл.144 /нов в сила от 23.06.2020г. реш. № 162 ; Пр. № 7/23.06.2020 г./ За връчване на съобщения по реда на ГПК  от общината или кметствата,   по искане на ЧСИ  се заплаща цена  в размер на 10 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 /заглавието изм с  реш. № 162 ;Пр. № 7/23.06.2020 г.в сила 23.06.2020г/  

§1. По смисъла на тази наредба:

 1. „Услуги за всеобщо ползване“ са тези услуги, при които конкретният ползвател не може да бъде определен.
 2. „Ползватели“ са физически лица и юридически лица, на които се предоставят публични услуги по смисъла на Закона за местните данъци и такси.
 3. „Личен доход“ са всички са всички доходи на лицата с изключение на:

а) добавката за чужда помощ на инвалидите с намалена работоспособност над 90 на сто с определена чужда помощ;

б) сумите, които лицата, настанени в домовете за социални грижи получават като възнаграждение в трудово-терапевтичен процес;

в) помощите, определени с акт на Министерски съвет;

г) даренията с хуманитарна цел, направени на лицата, ползващи услугите на заведенията за социални грижи и формите за социално обслужване;

д) еднократно изплащаните допълнителни суми към пенсиите по решение на Министерски съвет.

4. “Повторно” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя се налага наказание за същото по вид нарушение.

5. „Домуване” е престой на кораба в пристанището за период по– дълъг от 7 месеца.

6. „Приставане” е престой на кораба в пристанище за период до 7 месеца.

7. „Престой на кораба“ е общото време за швартоване и отшвартоване на кораба и времето на кея.

§ 2 /допълнен с реш. № 238 от Пр. № 12/21.10.2020 г./  /нов в сила 23.06.2020г. реш. № 162 ;Пр. № 7/23.06.2020 г./ Намалява с  50 %   размерът   на  таксите  определени  в  чл. 36,  чл. 37, чл.41, чл.45 и размерът  на   цените на  услугите,  определени  в  чл.108, чл.108А,  чл.122, чл.125, чл.126, чл.127 и чл.140 от Наредба № 11 на Общински съвет – Несебър за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър,  за периода  от 01.06. 2020г. до  края на 2020г.

 § 3 /нов в сила от 23.06.2020г. реш. № 162 ; Пр. № 7/23.06.2020 г./  Таксите за ползване на детски ясли и детски градини, предвидени в чл.50, ал.2, т.1.1, т.2.1 и ал.4 на същия член от наредбата  не се заплащат при неприсъствие в детското заведение за периода от 01.06.2020г до 01.09.2020г.

 § 4  /нов с реш. № 162 от Пр. № 7/23.06.2020 г./ В текстът на наредбата навсякъде изразът „отдел Търговия “ се заменя с   „Дейност „Търговия на открито и РИЕ.“

§  5  /нов с реш. № 238 от Пр. № 12/21.10.2020 г./  Таксите за ползване на детски ясли и детски градини, предвидени в чл.50, ал.2, т.1.1, т.2.1 и ал.4 на същия член от наредбата не се заплащат при неприсъствие в детското заведение при обявено в страната извънредно положение или извънредна епидемиологична обстановка, считано от 01.09.2020 г.

§  6  /изм. с реш. № 467 от Пр. № 19/05.08.2021 г./  1.,,Намалява с 50% цената на услуга определена в чл.138, ал.2 за абонамент на паркомясто по уличната мрежа за периода от 01.06.2021г. до 30.09.2021 г''. Заличава в чл. 138, ал.2 израза в края на изречението ,,за период от минимум 4 месеца''.  

§ 7  /нов с реш. № 467 от Пр. № 19/05.08.2021 г./  За 2021 г. намалява с  50 %   размера   на   цената на  услугите,  определена   в  чл.108 ал.1. 

§ 8  /нов с реш. № 467 от Пр. № 19/05.08.2021 г./  За периода от 01.07. до 31.08.  на 2021 г.  намалява  с 45 %  размера  на цените на услугите  определени  в  чл.125 до чл.128.  

§ 9 /нов с реш. № 467 от Пр. № 19/05.08.2021 г./  За периода от 01.06.2021 г до края  на 2021 г.намалява с 50 % размера на таксата определена в чл.36,  37  и  чл.41.

§ 10 /нов с реш. № 496 от Пр. № 21/10.11.2021 г./  За периода 01.01.2019г. до 23.06.2020г, размерът на цените на услуги по чл.125 – чл.128 са дължими за активния туристически сезон, като за активен сезон се счита периодът от 1 юли до 31 август. През останалия период работещите обекти дължат 55% от размера на съответната цена на услуга за кв.м., а неработещите през същия период  2%.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на общината или определени от него лица.

§2.Наредба се издава на основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси и отменя досега действащата Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър.

§ 3 Наредбата е приета е с решение № 918 на Общински съвет, протокол № 33/18.12.2018 г. и влиза в сила от 01.01.2019 г.

§ 4. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър приета с решение № 1039 от Протокол №38/16.05.2019 г. и допълненията приети с решение № 1044 Протокол № 38/16.05.2019 г. влизат в сила в 3-дневен срок след публикуването им във в-к „Слънчев Бряг“

§ 5. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър приета с решение № 1135 от Протокол № 40/09.09.2019 г. и допълненията приети с решение № 1044 Протокол № 38/16.05.2019 г. влизат в сила в 3-дневен срок след публикуването им във в-к „Слънчев Бряг“

Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър приети  с решение № 98 от Протокол № 6/24.04.2020 г. влизат в сила от деня на публикуването и във в-к „Слънчев Бряг“

§ 6  /нов с реш. № 162 от Пр. № 7/23.06.2020 г./  Наредбата за изменение и допълнение на НАРЕДБА №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър, приета  с решение № 162 от протокол № 7/23.06.2020 г. влиза  в сила от датата на приемането й.

§7 /нов пр. с реш. № 238. от Пр. № 12/21.10.2020 г. стар §9    приет с    §2  от ПЗР на Наредба за изм. на Наредба № 2 приета  с реш.164 пр.7/23.06.2022г.  „В чл.28, ал.6 израза „на предходния месец“ се изменя и се чете „на текущия месец““.

§8 /нов пр.  с реш. № 238 от Пр. № 12/21.10.2020 г./   Наредбата за  изменение на Наредба    №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър, приета с решение № 238 от  Пр. № 12/21.10.2020 г. Влиза в сила от деня на публикуването и във в-к „Слънчев бряг“. Публикувана в бр.29 от 19.11.2020 г. на в-к „Слънчев бряг„.

§9 /нов пр. с реш. № 349 от Пр. № 16/23.03.2021 г./ Наредбата за изменение на Наредба  №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър, приета с решение № 349/от протокол № 16/23.03.2021 г. влиза в сила от деня на публикуването и  във в-к „Слънчев бряг“.    

§10 /нов с реш. № 386 от Пр. № 17/17.05.2021 г./ „Наредба за изменение на Наредба   №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър, приета с решение № 386/17.05.2021 г. влиза в сила от деня на публикуването на решението, с което е приета, в сайта на Общинския съвет – Несебър“.

§ 11 /нов с реш. № 467 от Пр. № 19/05.08.2021 г./   „Наредбата  за изменение на Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър, приета с решение № 467 от протокол № 19 / 05.08.2021 г. влиза в сила от деня на публикуването на решението, с което е приета в сайта на Общинския съвет – Несебър“.

§ 12 /нов с реш. № 496 от Пр. № 21/10.11.2021 г./ Наредбата  за изменение на Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър, приета с решение №496 от  Протокол № 21/10.11.2021 г. влиза в сила от деня на публикуването на решението, с което е приета в сайта на Общински съвет – Несебър.

  § 13  /нов с реш. № 572 от Пр. № 23/03.02.2022 г/   Наредбата за изменение на Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър, приета с решение No. 572 от Протокол No 23/03.02.2021г. влиза в сила от деня на публикуването на решението, с което е приета в сайта на Общински съвет – Несебър.

§ 14  /нов с реш. № 646 от Пр. № 26/28.04.2022 г/   Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър, приета с решение № 646 от Протокол № 26/28.04.2022 г. на Общински съвет – Несебър влиза в сила  три дни  след   публикуване на решението за приемането и  на интернет страницата на общински съвет, с изключение на §5, §7 и §8, които влизат в сила от 1 април 2022г.

 § 15  /нов с реш. № 705 от Пр. № 29/20.09.2022 г/  Наредбата за изменение на Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър, приета с решение № 705 от Протокол № 29 от 20.09.2022 г. на Общински съвет Несебър, влиза в сила от деня на приемането му.

§ 16 /нов с реш. № 778 от Протокол № 31/05.12.2022 г./   Наредбата за измененията и допълненията на Наредба  11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър, приета с решение №778 от протокол № 31/05.12.2022 г., влиза в сила от 01.01.2023 г.

§ 16 /нов с реш. № 857 от Протокол № 33/24.03.2023 г./ Наредбата за измененията и допълненията на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър, приета с решение 857, протокол № 33 от 24.03.2023 г.,  влиза в сила от деня на публикуването на решението, с което е приета, в сайта на Общински съвет – Несебър.

§ 17/ /нов с реш. № 967 от Пр. № 36/12.09.2023 г/   Наредбата за измененията и допълненията на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър, приета с решение № 967, протокол № 36 от 12.09.2023 г. влиза в сила от деня на публикуването нарешението, с което е приета, в сайта на Общински съвет – Несебър.

§ 18 /нов с реш. № 137 от Пр. № 7/30.04.2024 г./   Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър, приета с Решение № 137 от Протокол № 7/30.04.2024 г., влиза в сила от 01.05.2024 г., с изключение на §4, който влиза в сила на 01.04.2024 г.

 

Заключителни разпоредби

/нов с реш. № 857 от Протокол № 33/24.03.2023 г./ 

 

В решение № 795 от протокол 31 от 05.12.2022г. на Общински съвет -  Несебър, т. V се отменят т.1 (от 1.1 до 1.6 включително), т.2 (от 2.1, в т. ч.  2.1.1 и 2.1.2, до 2.2 включително)  и т.3.1, т.3.2 и т.3.3 включително.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: В.КРЪСТЕВ