Общински Съвет Несебър

Проект на наредби


09 януари, 2024 138

СПРАВКА по чл.26 ал.5 от ЗНА за постъпили предложения и становища по проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ

СПРАВКА По чл.26 ал.5 от ЗНА за постъпили предложения и становища по проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ Проекта за Правилник за изменение и допълнение на Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна фи...

08 декември, 2023 139

Мотиви към проекта за Правилник за изменение и допълнение на Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ.

Мотиви към проекта за Правилник за изменение и допълнение на Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ / съгл. Изискванията на чл. 28 ал.2 от ЗНА/ I. Причините които налагат изменението: С Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ, общинският съвет...

08 декември, 2023 100

ПРОЕКТ На Правилник за изменение и допълнение на Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ.

На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящото съобщение на интернет страницата на Общински съвет – Несебър, /считано от 08.12.2023г./, на заинтересованите лица се предоставя възможност да представят предложения и становища относно публикуваният проект...

30 ноември, 2023 324

СПРАВКА По чл.26 ал.5 от ЗНА За постъпили предложения и становища по проекта на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация , мандат 2023 - 2027 г.

СПРАВКА По чл.26 ал.5 от ЗНА За постъпили предложения и становища по проекта на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация , мандат 2023 - 2027 г. Проектът на Правилник за организацията и д...

15 ноември, 2023 271

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ МАНДАТ 2023-2027 Г.

Съгласно чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4, изречение второ и чл.28 от Закона за нормативните актове, чрез публикуване на настоящия проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация се предоставя на всички заинтересовани лица в 14-днев...

15 ноември, 2023 390

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ МАНДАТ 2023-2027 Г.

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НЕСЕБЪР, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ МАНДАТ 2023 – 2027 г. ГЛАВА ПЪРВА Общи положения Чл.1 (1) Този правилник урежда организацията и дейността на Общински съвет- Несебър, отношенията му с общинск...

12 април, 2022 318

Проект за именуване на улици на гр.Обзор

Съобщение Общински съвет - Несебър открива производство по приемане на решение , с което на основание чл.21 ал.1 т.18 от ЗМСМА, ще именуват улици в гр. Обзор к.к. „Обзор – Север" както следва : 1.Улица „ Крайбрежна" от осова точка 22 до осова точка 47 2.Улица „ Зора" от осова точка 8 до осова точка 3...

11 октомври, 2021 243

МОТИВИ към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански живвотни на територията на община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30 дневен срок от датата на публикуване на настоящото съобщение на интернет страница на общински съвет Несебър, 11.10.2021г., на заинтересованите лица се предоставя възможност да представят предложения и становища относно публикуваният Проек...

11 октомври, 2021 233

ПРОЕКТ на Наредба за изменение на Наредба обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Несебър

ПРОЕКТ ! Н А Р Е Д Б А за изменение и допълнение на Наредба обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община НЕСЕБЪР §1 В чл. 4 в края на изречението се прави следното допълнение към основния текст, а именно добавя се : „ и...

01 юли, 2021 309

Мотиви към проекта за Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2019 – 2023 г.

На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящото съобщение на интернет страница на общински съвет Несебър, /считано от 01.07.2021 г./, на заинтересованите лица се предоставя възможност да представят предложения и становища относно публикуваният проекта з...