Общински Съвет Несебър
Заседания На Общински Съвет И Материали

П О К А Н А за редовно заседание на Общински съвет-Несебър 31.05.2024 г.

27 май, 2024 179

П О К А Н А

 

                     Уважаеми дами и господа общински съветници,

                        Уважаеми господин кмет на община Несебър,

                        Уважаеми кметове и кметски наместници на населени места,

 

С настоящата покана, Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4 т.1 от ЗМСМА, С В И К В А М  редовно заседание на Общински съвет - Несебър, което ще се проведе на 31.05.2024 г. /петък/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър «Мелсас», гр. Несебър, ул. „Иван Вазов“ № 12А, при следния проект за:

 

                          ДНЕВЕН РЕД

 

  1.      .         Докладна записка вх.№ 360/21.05.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне представител на община Несебър в общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – БУРГАС“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията.

              Докладна записка вх.№ 360/21.05.2024 г.

Докл: Кирил Киров

Председател на комисия

2.      Докладна записка вх.№ 365/22.05.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на План за интегрирано развитие на община Несебър /2021-2027 г./ за 2023 г.

Докладна записка вх.№ 365/22.05.2024 г.

Докл: Кирил Киров

Председател  на комисия

3.      Докладна записка вх.№ 356/20.05.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно разкриване на нова социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“.

Докладна записка вх.№ 356/20.05.2024 г.

Докл: Вержиния Георгиева

Председател на комисия

4.      Докладна записка вх.№ 374/23.05.2024 г. от Върбан Кръстев – председател на Общински съвет – Несебър, относно отпускане на допълнителна финансова субсидия на спортни клубове от община Несебър.

Докладна записка вх.№ 374/23.05.2024 г.

 

Докл: Сотир Наумов

Председател на комисия

5.      Докладна записка вх.№ 343/17.05.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно промяна в статута на общински имоти, поради отпаднало предназначение в резултат на ПУП-ПЗР, одобрен с решение № 776 от протокол № 30/27.10.2022 г. на Общински съвет – Несебър.

Докладна записка вх.№ 343/17.05.2024 г.

Докл: Христо Яръмов

Председател на комисия 

6.      Докладна записка вх.№ 352/17.05.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно заявление вх.№ Н5-СД-749/07.05.2024 г. за отдаване под наем на част от земеделски имот ПИ 53045.531.507 по кадастралната карта на гр. Обзор.

Докладна записка вх.№ 352/17.05.2024 г.

Докл: Христо Яръмов

Председател на комисия

7.      Докладна записка вх.№ 353/17.05.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имот от общински поземлен фонд, съгласно чл.45ж ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с §27 ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

Докладна записка вх.№ 353/17.05.2024 г.

Докл: Христо Яръмов

Председател на комисия

8.      Докладна записка вх.№ 354/17.05.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ І-230 в кв.43 по плана на с. Баня, ПИ 02703.501.267 по КККР на с. Баня, чрез изкупуване идеалната част собственост на община Несебър.

Докладна записка вх.№ 354/17.05.2024 г.

Докл: Христо Яръмов

Председател на комисия

9.      Докладна записка вх.№ 358/20.05.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 53045.502.27.1, изградена в УПИ XIII – общ, кв.5 по плана на гр. Обзор с кадастрален идентификатор № 53045.502.27 по КК на гр. Обзор.

Докладна записка вх.№ 358/20.05.2024 г.

Докл: Христо Яръмов

Председател на комисия

10.  Докладна записка вх.№ 359/20.05.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на УПИ XLI – общ., кв.55 по плана на гр. Несебър, представляващ ПИ 51500.502.538 по КК на гр. Несебър, по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС.

Докладна записка вх.№ 359/20.05.2024 г.

Докл: Христо Яръмов

Председател на комисия

11.  Заявление вх.№ 370/22.05.2023 г. от „Булмикс инвест“ ООД – гр. София, ЕИК 102917778 със седалище и адрес на управление - гр. София, ул. „Добрила“ № 5-9 и проект за решение, предложен от комисията по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия.

Заявление вх.№ 370/22.05.2023 г.

Докл: Христо Яръмов

Председател на комисия

12.  Докладна записка вх.№ 344/17.05.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ I-414 идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.662 и УПИ IX-414, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.663 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв. 3501 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад”.

Докладна записка вх.№ 344/17.05.2024 г.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

13.  Докладна записка вх.№ 345/17.05.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад” в частта му по отношение на УПИ III-451, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.246 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв. 3102 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад”.

Докладна записка вх.№ 345/17.05.2024 г.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

14.  Докладна записка вх.№ 347/17.05.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Изток“, в частта му по отношение на УПИ I, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.505.231 в кв. 49 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Изток”, по смисъла на чл. 135а от ЗУТ.

Докладна записка вх.№ 347/17.05.2024 г.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

15.  Докладна записка вх.№ 348/17.05.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно Решение за одобряване  на ПУП- парцеларен план за линеен обект: „Уличен водопровод и уличен канал за ПИ 39164.15.106, м.“Сулуджана“, с. Кошарица, община Несебър“ като елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ .

Докладна записка вх.№ 348/17.05.2024 г.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

16.  Докладна записка вх.№ 349/17.05.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно решение за одобряване  на ПУП – план схема за изграждане на обект: Уличен водопровод и уличен канал за ПИ 39164.15.106, м. “Сулуджана“,  землище  с. Кошарица,  община Несебър“.

Докладна записка вх.№ 349/17.05.2024 г.Download 349.pdf

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

17.  Предложение вх.№ 350/17.05.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор № 61056.56.67, м. „Хендек тарла“, землище с. Равда.

Предложение вх.№ 350/17.05.2024 г.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

18.  Предложение вх.№ 351/17.05.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изразяване на съгласие за изработване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад, в частта му по отношение на УПИ VII-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.636 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 6101 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Запад”.

Предложение вх.№ 351/17.05.2024 г.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

19.  Предложение вх.№ 355/17.05.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на ПУП-Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура: „Външно ел. захранване на „Група жилищни сгради за сезонно ползване“, подобект: Кабели  20 kV в УПИ І-132 /ПИ 51500.201.118/ в кв.13 по плана на зона „Инцараки“, местност „Юрта-Балкана“, землище гр. Несебър, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Предложение вх.№ 355/17.05.2024 г.

Докл: Костадин Нищелков

 Председател на комисия

20.  Докладна записка вх.№ 363/21.05.2024 г. от инж. Клара Стояновадиректор на дирекция „УТИПСКС при Община Несебър, относно допусната фактическа грешка в Решение № 950 от Протокол № 35/27.06.2023 г. на Общински съвет -Несебър.

Докладна записка вх.№ 363/21.05.2024 г.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

21.  Предложение вх.№ 362/21.05.2024 г. от инж. Клара Стояновадиректор на дирекция „УТИПСКС при Община Несебър, относно: даване на съгласие за процедиране на изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ V-220,261 (ПИ с идентификатор 53045.502.301 по КК) в кв.17 по плана на гр. Обзор, община Несебър.

Предложение вх.№ 362/21.05.2024 г.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

22.  Предложение вх.№ 361/21.05.2024 г. от инж. Клара Стояновадиректор на дирекция „УТИПСКС при Община Несебър, относно даване на съгласие за процедиране на изменение на ПУП -ПРЗ за УПИ II-115 (ПИ с идентификатор 53045.501.232 по КК) и УПИ III-113 (ПИ с идентификатор 53045.501.220 по КК) в кв. 31 по плана на гр. Обзор, община Несебър.

Предложение вх.№ 361/21.05.2024 г.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

23.  Предложение вх.№ 364/21.05.2024 г. от инж. Клара Стояновадиректор на дирекция „УТИПСКС при Община Несебър, относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект ,,КСН ТП ,,Шарп‘‘ – ТП ,,Бостанлъка 1“ в поземлени имоти с идентификатори 51500.21.1, 51500.16.20 и 51500.17.22 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Бостанлъка“, по реда на чл. 124а от ЗУТ.

Предложение вх.№ 364/21.05.2024 г.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 

 

Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет - Несебър и са на Ваше разположение от 27.05.2024 г.

 

            Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общински съвет – Несебър.

 

Поканата да се публикува на интернет страницата  на Общинския съвет. Общинските съветници да бъдат уведомени  по телефона, за което да бъде съставен протокол. На основание чл.36, ал.1, т.1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: В.  КРЪСТЕВ