Общински Съвет Несебър
Заседания На Общински Съвет И Материали

П О К А Н А за редовно заседание на Общински съвет-Несебър 28.06.2024 г.

27 юни, 2024 97

П О К А Н А 

 

                     Уважаеми дами и господа общински съветници,

                        Уважаеми господин кмет на община Несебър,

                        Уважаеми кметове и кметски наместници на населени места,.

 

С настоящата покана, Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4 т.1 от ЗМСМА, С В И К В А М  редовно заседание на Общински съвет - Несебър, което ще се проведе на 28.06.2024 г. петък/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър «Мелсас», гр. Несебър, ул. „Иван Вазов“ № 12А, при следния проект за:

                                                                                                           

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Докладна записка вх.№ 394/11.06.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на музикален технофестивал.

Докладна записка вх.№ 394/11.06.2024 г.

Докл: Кирил Киров

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 400/13.06.2024 г. от Върбан Кръстев – председател на общински съвет – Несебър, относно отчет за дейността на Общински съвет-Несебър и постоянните комисии към него за периода от м. януари 2024 г. до м. юни 2024 г.

Докладна записка вх.№ 400/13.06.2024 г.

Докл: Кирил Киров

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 401/13.06.2024 г. от Върбан Кръстев – председател на общински съвет – Несебър, относно определяне представител на Общински съвет – Несебър в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия.

Докладна записка вх.№ 401/13.06.2024 г.

Докл: Кирил Киров

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 414/18.06.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Доклад за резултатите от междинната оценка за изпълнение на Плана за интегрирано развитие на община Несебър 2021 – 2027 г. за периода 2021 – 2023 г.

Докладна записка вх.№ 414/18.06.2024 г.

Докл: Кирил Киров

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 419/19.06.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне за временно и безвъзмездно ползване на ОД МВР – Бургас, за нуждите на РУ – Несебър, 1 брой моторно превозно средство, собственост на община Несебър.

Докладна записка вх.№ 419/19.06.2024 г.

 

Докл: Кирил Киров

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 385/04.06.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно окончателен годишен план на бюджет 2023 г. и отчет на бюджета за 2023 г. на община Несебър.

Докладна записка вх.№ 385/04.06.2024 г.

Докл: Благой Филипов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 396/12.06.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно съфинансиране дейността на Център за подкрепа на жертви на сексуално насилие „ Вселена“ -  гр. Бургас.

Докладна записка вх.№ 396/12.06.2024 г.

Докл: Благой Филипов

Председател на комиси

 1. Докладна записка вх.№ 415/18.06.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно съгласие за кандидатстване с проект по Първа покана за набиране на проектни предложения по Програма Интеррег IV – А ИПА България – Турция 2021 – 2027.

Докладна записка вх.№ 415/18.06.2024 г.

 

Докл: Пейчо Колев

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 398/13.06.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно избор на Управителен съвет на Общински фонд „Култура“.

Докладна записка вх.№ 398/13.06.2024 г.

 

Докл: Сотир Наумов

Председател на комисия

10.  Докладна записка вх.№ 422/21.06.2024 г. от Върбан Кръстев – председател на Общински съвет – Несебър, относно отпускане на финансова субсидия на спортен клуб от община Несебър.    

Докладна записка вх.№ 422/21.06.2024 г.

                                                              

Докл: Сотир Наумов

Председател на комисия

11.  Докладна записка вх.№ 403/17.06.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на Офис № 10, находящ се на партерния етаж на сграда с идентификатор 51500.502.380.1 по КК на гр. Несебър в ЖСК „Изгрев “ - 1, на ЮЛНЦОП Сдружение „Македонско културно – просветно и благотворително братство „Тодор Александров – гр. Несебър.

Докладна записка вх.№ 403/17.06.2024 г.

Докл: Христо Яръмов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 404/17.06.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне безвъзмездно право на ползване върху самостоятелен обект с идентификатор 53822.501.331.4.1 по КК на с. Оризаре от Многофункционална сграда с пенсионерски клуб“, построена в УПИ ІV-289 в кв.31 по плана на с. Оризаре с идентификатор на поземления имот 53822.501.331 по КК на с. Оризаре, на Сдружение „Черно море – Несебър“, за пенсионерски клуб.

Докладна записка вх.№ 404/17.06.2024 г.

Докл: Христо Яръмов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 405/17.06.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на безвъзмездно право на управление на помещения в сграда с идентификатор 51500.502.149.1 по КК на гр. Несебър, площад „Жулиета Шишманова.

Докладна записка вх.№ 405/17.06.2024 г.

Докл: Христо Яръмов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 410/17.06.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне под наем на част от имот – публична общинска собственост – Басейн в Средно Училище „Любен Каравелов“ – Несебър, чрез публично оповестен конкурс.

Докладна записка вх.№ 410/17.06.2024 г.

 

Докл: Христо Яръмов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 411/17.06.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно определяне на общински имоти с идентификатор 51500.501.318.1.6 по КК на гр. Несебър за туристически информационен център и с идентификатор 51500.501.318.1.7 по КК на гр. Несебър за изложбена зала и отдаване под наем на 1 кв.м. от същата за банкомат.

Докладна записка вх.№ 411/17.06.2024 г.

Докл: Христо Яръмов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 406/17.06.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно промяна на граници на поземлени имоти и прехвърляне на правото на собственост на реално определените части, придавани към съседни имоти по КК на с. Тънково, с идентификатори ПИ 73571.501.386, ПИ 73571.501.387, 73571.501.385 и др.

Докладна записка вх.№ 406/17.06.2024 г.

Докл: Христо Яръмов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 337/10.05.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.232.11, изградена върху ЗП 3Б в УПИ VІ-общ. кв.22 по плана на ж.к. „Черно море“, гр. Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.503.232 по КК на гр. Несебър.

Докладна записка вх.№ 337/10.05.2024 г.

Докл: Христо Яръмов

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 416/18.06.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно сключване на спогодба относно собствеността на УПИ І-575, 576, 584 в кв. 53 по плана на гр. Свети Влас / ПИ 11538.503.95/; ПИ 11538.503.261 и ПИ 11538.503.94 по КК на гр. Свети Влас.

Докладна записка вх.№ 416/18.06.2024 г.

Докл: Христо Яръмов

Председател на комисия

19.  Докладна записка вх.№ 622/08.12.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имот от общински поземлен фонд съгласно чл.45ж ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с §27 ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

Докладна записка вх.№ 622/08.12.2023 г.

Проект за решение на постоянната комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински предприятия и дружества.

 

 

Докл: Христо Яръмов

Председател на комисия

20.  Докладна записка вх.№ 393/11.06.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет „Правно обслужване и общинска собственост“ на община Несебър, относно вземане решение за одобряване на ПУП - устройствена план-схема за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на вилна сграда” в ПИ с идентификатор 39164.12.248 в местност „Липака”, землище с. Кошарица, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ.

Докладна записка вх.№ 393/11.06.2024 г.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

21.  Докладна записка вх.№ 397/12.06.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласие за процедиране на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-144 /ПИ 73571.501.457 и ПИ 73571.501.467 по КККР на с. Тънково/ в кв.29 по плана на с. Тънково.

Докладна записка вх.№ 397/12.06.2024 г.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 1. Докладна записка вх.№ 402/14.06.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване на ПУП - парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване на жилищни сгради за сезонно ползване А, Б, С, D и Е“ в поземлен имот с идентификатор 11538.2.151 по КК на гр. Свети Влас, м. „Юрта“, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ.

Докладна записка вх.№ 402/14.06.2024 г.

Докл: Костадин Нищелков

Председател на комисия

 

Материалите за заседанието се намират в канцеларията на Общински съвет - Несебър и са на Ваше разположение от 24.06.2024 г.

            Най-учтиво Ви каня да вземете участие в работата на Общински съвет – Несебър.

 

Поканата да се публикува на интернет страницата  на Общинския съвет. Общинските съветници да бъдат уведомени  по телефона, за което да бъде съставен протокол.

На основание чл.36, ал.1, т.1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР:   В.  КРЪСТЕВ

 

 

Предложение за включване в дневния ред:

Докладна записка вх.№ 428/27.06.2024 г.