Общински Съвет Несебър
Решения

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 6/29.03.2024 г.

04 април, 2024 634

На основание чл. 149, ал.1 от АПК решенията на Общински съвет – Несебър могат да се обжалват от заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването им, а когато актът се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му.

Подзаконовите нормативни актове влизат в сила 3 дни след публикуването им на интернет страницата на Общински съвет – Несебър и могат да бъдат оспорвани пред Административен съд – Бургас без ограничение във времето.

На основание чл.179 от АПК общите административни актове могат да се оспорят в едномесечен срок от съобщението за издаването им или в 14-дневен срок от отделните съобщения до лицата, участвали в производството пред административния орган.

 

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ 

6/29.03.2024 г.

ДНЕВЕН РЕД

1.      Докладна записка вх.№ 201/14.03.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно организация и безопасност на движението на територията на община Несебър – летен сезон 2024 г.

2.      Докладна записка вх.№ 234/21.03.2024 г. от Иван Гургов – зам. кмет „Бюджет и финанси“, относно учредяване на сдружение с нестопанска цел “Фонд за развитие на Летище Бургас“, одобряване на проекта на устав и определяне на представител на община Несебър в управителните органи на сдружението.

3.      Докладна записка вх.№ 182/12.03.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Несебър.

4.      Докладна записка вх.№ 200/14.03.2024 г. от Николай Димитров – кмет на ощина Несебър, относно избор на нов състав на Съвета по въпросите на социалните услуги.

5.      Докладна записка вх.№ 148/01.03.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно утвърждаване на културни календари на читалищата в община Несебър за 2024 година.

6.      Докладна записка вх.№ 169//11.03.2024 г. от Върбан Кръстев – председател на Общински съвет – Несебър, относно утвърждаване размера на субсидии за спортните клубове от община Несебър.

7.      Докладна записка вх.№ 239/22.03.2024 г. от Върбан Кръстев – председател на Общински съвет – Несебър, относно отпускане на бюджетни средства за нуждите на Сдружения с нестопанска цел, развиващи дейност на територията на община Несебър.

8.      Докладна записка вх.№ 238/22.03.2024 г. от Върбан Кръстев – председател на Общински съвет – Несебър, относно отпускане на финансова субсидия на спортни клубове от община Несебър.

9.      Докладна записка вх. № 237/22.03.2024 г. от Върбан Кръстев -  председател на Общински съвет – Несебър, относно отпускане на финансова помощ на лице с тежко здравословно състояние.

10.  Докладна записка вх.№ 159/08.03.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно поемане на разходи за издръжка на двама командировани полицаи от Република Полша.

11.  Докладна записка вх.№ 174/12.03.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отпускане на субсидия на СК „Бушидо“ – гр. Несебър, за провеждане на Международен  турнир по карате „Купа Черно море“.

12.  Докладна записка вх.№ 175/12.03.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отпускане на субсидия на Клуб по спортни танци“, гр. Несебър за провеждане на Международен турнир по спортни танци „Купа Несебър“.

13.  Докладна записка вх.№ 176/12.03.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отпускане на финансови средства на Българската федерация по подводни спортове, за провеждане на Държавно първенство по подводен риболов – 2024 г. в гр. Несебър.

14.  Докладна записка вх.№ 202/14.03.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на бюджетната прогноза за местни дейности на община Несебър за периода 2025-2027 г.

15.  Докладна записка вх.№ 231/20.03.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предложение за приемане на инвестициите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр. Бургас за 2023 г.

16.  Докладна записка вх.№ 218/18.03.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на община Несебър.

17.  Докладна записка вх.№ 183/13.03.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот с идентификатор № 27454.501.303 по КККР на с. Емона, представляващ УПИ ІІІ-общ. в кв.2 по ПУП на с. Емона.

18.  Докладна записка вх.№ 187/13.03.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот с идентификатор № 27454.501.302 по КККР на с. Емона, представляващ УПИ ХХVІ-общ. в кв.2 по ПУП на с. Емона.

19.  Докладна записка вх.№ 184/13.03.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ 51500.22.182 по КК на гр. Несебър, м. „Бостанлъка“, представляващ земеделска земя, частна общинска собственост.

20.  Докладна записка вх.№ 185/13.03.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне под наем на лекарски кабинети и аптека в Общинска сграда за здравни дейности с идентификатор № 11538.501.468.1 по КК на гр. Свети Влас, ул. „Свети Власий“ № 3.

21.  Докладна записка вх.№ 186/13.03.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот частна общинска собственост, представляващ „Кафе“, находящо се в сграда „Автогара“ с идентификатор № 53045.501.492.1 по КК на гр. Обзор, ул. „Рила“.

22.  Докладна записка вх.№ 194/14.03.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за общо и за индивидуално ползване за стопанската 2024/2025 г. и утвърждаване на правила за ползване.

23.  Докладна записка вх.№ 193/14.03.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за отглеждане на животни на земеделски имот, представляващ Дял І, на площ от 3 000 кв.м от поземлен имот с кадастрален идентификатор № 58431.117.11 по кадастралната карта на с. Приселци.

24.  Докладна записка вх.№ 212/15.03.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на Магазини, находящи се в бивш Търговски център „Сочи“   в гр. Несебър – стара част.

25.  Докладна записка вх.№ 213/15.03.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот, находящ се на втори етаж в сграда с идентификатор 51500.501.295.1 по КК но гр. Несебър-стара част, ул. „Митрополитска“ № 12, на ЮЛНЦОПД Сдружение „Дружество за културни връзки и хуманитарно сътрудничество между български и гръцки граждани Месембрия“.

26.  Докладна записка вх.№ 214/15.03.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно сключване на договор за наем с „А1 Тауърс България“ ЕООД за разполагане и експлоатация на телекомуникационно съоръжение – базова станция с височина 30 метра в имот публична общинска собственост с идентификатор 53045.153.5 по КК на гр. Обзор, местност „Мешелика“.

27.  Докладна записка вх.№ 215/15.03.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на кафе-бар, находящ се в Сграда с идентификатор 11538.501.539.2 по КК на гр. Свети Влас, ул. „Цар Симеон“.

28.  Докладна записка вх.№ 217/15.03.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение за търговска дейност, находящо се в сграда с идентификатори 53045.502.156.1 и 53045.502.516.2 по КК на гр. Обзор, ул. „Черноморска“ № 31.

29.  Докладна записка вх.№ 216/15.03.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне безвъзмездно право на ползване на нежилищен обект с идентификатор 73571.501.532.1.1 по КК на с. Тънково, ул. „Николай Лъсков“, за пенсионерски клуб.

30.  Докладна записка вх.№ 223/18.03.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за надстрояване на съществуваща жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.191.3 по КК на гр. Несебър, изградена върху ЗП 4 в УПИ V-общ., кв.17 по плана на ж.к. „Черно море“, гр. Несебър.

31.     Докладна записка вх.№ 225/18.03.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на пристрояване и надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.178.7, изградена в УПИ ІІІ-общ., кв.17 по плана на ж.к. „Черно море“, гр. Несебър.

32.  Докладна записка вх.№ 227/18.03.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на пристрояване на четвърти етаж на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.188.1, изградена в УПИ ХІІІ-общ., кв.20 по плана на ж.к. „Черно море“, гр. Несебър.

33.  Докладна записка вх.№ 226/18.03.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопост върху общински имот с кадастрален идентификатор 51500.506.229 по КК на гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг-запад“.

34.  Докладна записка вх.№ 235/22.03.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на УПИ І, кв.6 по плана на ж.к. „Черно море“, гр. Несебър, представляващ ПИ 51500.503.27 по КК на гр. Несебър, по реда на чл.35 ал.3 от ЗОС.

35.  Докладна записка вх.№ 236/22.03.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно отказ за продажба на идеална част от ПИ 53045.502.28 по КК на гр. Обзор, на собственика на сграда с идентификатор 53045.502.28.14, построена върху застроително петно № 9 в УПИ ІІ, кв.5 по ПУП на гр. Обзор.

36.  Предложение Вх.№ 199/14.03.2024 г. от Клара Стоянова – Директор Дирекция „УТ, ИП, ИКС“, относно разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен План за обект: „Външно ел. захранване на Приемо-предавателна станция за глас и/или данни BS3180/Аgua Paradise Resort в ПИ 61056.56.133 по КК на с. Равда, местност „Хендек тарла“, Подбект: “Кабели 0.4kV.

37. Предложение Вх.№ 198/14.03.2024 г. от Клара Стоянова – Директор Дирекция „УТ, ИП, ИКС“, относно постъпило искане в общинска администрация за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 61056.502.499, 61056.502.503, 61056.502.507 и 61056.502.584 по кадастралната карта на с. Равда в новообразуван кв.71 по плана на с. Равда.

38. Предложение Вх.№ 205/14.03.2024 г. от Клара Стоянова – Директор Дирекция „УТ, ИП, ИКС“, относно постъпило искане в общинска администрация за процедиране на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ I-414, поземлен имот с идентификатор № 51500.507.662 и УПИ IX-414, поземлен имот с идентификатор № 51500.507.663 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв. 3501 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад”.

39.  Предложение Вх.№ 167/11.03.2024 г. от Клара Стоянова – Директор Дирекция „УТ, ИП, ИКС“, относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди по отношение на поземлен имот с идентификатор № 51500.43.4 по кадастралната карта на гр. Несебър, местността Чаирите“ по реда на ЗОЗЗ и на основание чл. 124 а, ал. 1 от ЗУТ.

40.  Докладна записка вх.№ 203/14.03.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнението на общинските програми за опазване на околната среда, управление на отпадъците и подобряване качеството на атмосферния въздух.

41.  Предложение Вх.№ 211/15.03.2024 г. от Клара Стоянова – Директор Дирекция „УТ, ИП, ИКС“, относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване  изработването на ПУП-Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура: „Външно ел. захранване на жилищна сграда с апартаменти за сезонно ползване“, подобект: Кабели 0.4kV в УПИ І-3107 /ПИ 51500.31.7/ в кв.11 по плана на зона „Инцараки“, местност „Юрта-Балкана“, землище гр. Несебър, по реда на чл.124а от ЗУТ.

42.  Докладна записка Вх.№ 209/15.03.2024 г. от Клара Стоянова – Директор Дирекция „УТ, ИП, ИКС“, относно вземане решение за одобряване на ПУП - парцеларен план за обект: „Изместване на съществуващ уличен водопровод СТ ф 426  от  ПИ 51500.27.14 по кадастрална карта на гр. Несебър, местност „Юрта-Балкана“ с тръба ПЕПП ф 400, РЕ 100, РN 10“, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ.

43.  Предложение Вх.№ 210/15.03.2024 г. от Клара Стоянова – Директор Дирекция  „УТ, ИП, ИКС“, относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване  изработването на ПУП-Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура: „Външно ел. захранване на апартаментен хотел“ в поземлен имот с идентификатор №11538.14.3: Подобект „Кабелна линия 20 кV от БКТП „Козлука“ в поземлен имот с идентификатор №11538.13.14 за захранване на нов БКТП в поземлен имот с идентификатор №11538.13.42“  по кадастралната карта на гр. Свети Влас, местност „Козлука“, по реда на чл.124а от ЗУТ.

44.  Докладна записка вх.№ 228/18.03.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно даване на предварително съгласие по чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ.

45.  Предложение вх.№ 229/18.03.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПР за транспортен подход към Промишлено-складова зона и Гробищен парк – землище Несебър, ПИ 51500.73.22, 51500.73.23, 51500.73.33, 51500.74.49, 51500.74.50, 51500.74.71, местност „Кокалу“, гр. Несебър.

46.  Докладна записка вх.№ 233/21.03.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на схема за поставяне на монументално-декоративен елемент за паметна плоча, по реда на чл.57 от ЗУТ и Наредба №10 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти, рекламно-информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Несебър, с.Равда.

47.  Питания от Георги Манолов – общински съветник от Общински съвет – Несебър.

48.  Питания от Петър Тодоров и Никола Пейков – общински съветници от Общински съвет – Несебър.

 

По т.ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 201/14.03.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно организация и безопасност на движението на територията на община Несебър – летен сезон 2024 г.

Общинският съвет с 18 гл. „за“ и 3 гл. „въздържали се“ от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 92

На основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА във връзка със спазване изискванията на Закона за движение по пътищата и необходимостта от организация за оптималното протичане на сезон 2024 г., във връзка с правомощията на Общинския съвет по чл.48 ал.4  от Наредба №1, Общински съвет – Несебър приема

            Схема за организация и безопасност на движението на територията на Община Несебър за летен сезон 2024 г., както следва:

І. Гр. Несебър – стара част. Организацията на движението – в това число посочност, скоростни режими и местата за паркиране на територията на гр. Несебър- стара част, са определени с „Генералния план за организация на движението“.  Определя се скорост на движение 20 /двадесет/ км/час за цялата територия на гр. Несебър-стара част.  

            1. От 01 април въвежда ограничителен режим за движение на МПС в гр. Несебър – стара част, като се допускат автомобили само с пропуск.

            2. Определя следните контролно-пропускателни пунктове: КПП 1 ул. ”Крайбрежна” до паркинг „Север-голям” и КПП 2 до „Портата”, които да бъдат оборудвани с автоматични бариери, задвижването на които да се извършва с програмирани магнитни карти.

3. Въвежда график за зареждане на търговските обекти от 7,30 до 11,30 часа.

4. Осигурява се достъп и възможност на туристите и гостите на града, желаещи да се настанят в средствата за подслон на територията на гр. Несебър-стара част, като същите се обръщат към служителите на „КПП паркиг-север-голям”, които ще предоставят оборотна магнитна карта, след представяне на резервация или друг документ, удостоверяващ местото за настаняване в града.  Настаняването трябва да се извърши в рамките на един час, след което автомобилите се извеждат от територията на града.  

         ІІ. Съгласно „Генералния план за организация на движението“ в гр. Несебър – стара част, е забранено паркирането на автомобили по уличната мрежа, освен на определените за това паркинги.

         ІІІ. Гр. Несебър – нова част. Достъпа за зареждане на търговските обекти на ул. „Отец Паисий“, която е постоянно затворена, намиращи  в отсечката от ул. „Струма“ до ул. „Любен Каравелов“  наименувана „пешеходна зона“,  се извършва във времето от 7.30 часа до 11.30 часа, без право на паркиране. За живущите на улицата, при необходимост, се осигурява постоянен достъп до жилището с МПС, без право на паркиране. Създадената организация е изпълнена с пътни знаци и боларди 

        ІV. Гр. Свети Влас – затваря се за движение на МПС ул.”Цар Симеон” в отсечката – Площада пред кметството до кръстовището на квартал „Русалка” от 14.00 ч. до 24.00 ч. от 15.05.2024 г. до 15.09. 2024 г.

      V. Определя следните паркинги, които да се ползват от жителите и гостите на Общината:

1.            град Несебър – стара част

        Паркинг „Север – голям”

        Паркинг „Север – малък”

        Паркинг „Морска гара”

        Крайбрежна алея – юг

2.            град Несебър – нова част

        Паркинг „Христо Ботев”

        Паркинг„Вятърна мелница”– за леки МПС, автобуси и

         репатрирани МПС – целогодишно.

        Паркинг „Пощата”

        Паркинг „Културен център“ - подземен

        Паркинг „Яхтено пристанище”

        Паркинги в ж.к. „Черно море”

3.            к.к. Слънчев бряг

Паркинг до ресторант „Млечен бар”

Паркинг „Стадиона“

4.            гр. Обзор

Паркинги „Стадиона” – два броя

Паркинг пред Кметството

Паркинг до „Детска градина”

Паркинг на ул. „Рибарска“

Паркинг на ул. „Черноморска”

Паркинг на ул. „Трети март”

Паркинг „Ореха” и като наказателен

Паркинг кв. „Север” /до „Обзор Бийч Ризорт“/

    5. гр. Свети Влас

Паркинг на ул. „Цар Симеон” до детската градина наказателен

Паркинг „Централен плаж”

Паркинг на ул. „Юг“

Паркинг на ул. „Морска“

VІ. Дава съгласие, по улиците с технически параметри, както и улиците с еднопосочно движение, междублоковите пространства и централните части на градовете  Обзор и  Свети Влас, с. Равда, к.к. Слънчев бряг- запад и ж.к. „Черно море” да се определят зони за платено паркиране, като за гр. Несебър-нова част се спазват изискванията на „Наредбата за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на Община Несебър”. Същите да се обозначат и сигнализират съгласно изискванията на ЗДвП.

            В паркингите и зоните за платено паркиране да се определят и обозначат, съгласно изискванията на ЗДвП места за хора с ограничени възможности.

Задължава длъжностните лица от Общинска администрация и от съответните кметства да поставят обозначителни табели, за времето през което се събират такси за кратковременно паркиране.

      VІІ. Определя местата за спиране и паркиране на автобуси, извършващи туристически обществен превоз в страната и чужбина както следва:

гр. Несебър – стара част – за спиране и за паркиране – паркинг „Север – голям”

гр. Несебър – нова част – за спиране и паркиране - паркинг „Вятърна мелница”.

Автобусите, извършващи обществен превоз на пътници по линии от областната и републиканската транспортни схеми, задължително ползват Общинската автогара в к.к. Слънчев бряг.

Превозните средства, извършващи атракционни превози, превози до аквапарковете и джип сафари се движат по схеми, определени от Общинска администрация.

VІІІ. Определя терена срещу склад „Биляна”, за местостоянка на лицензирани товарни таксита и лицензирани товарни автомобили.

ІХ. Броят на леките таксиметрови автомобили, както и местостоянките, се определят с Решение на Общинския съвет № 19 /Протокол № 3/19.12.2023 г./

X. Използването на велорикши и атракционни влакчета да става само в зоните за отдих и развлечения, като маршрута и броя на влакчетата се определят със заповед на кмета на Общината.

           ХІ. Контрола по организацията и безопасността на движението, както и паркирането в градовете Несебър, Обзор и Свети Влас, с. Равда и к.к. Слънчев бряг-запад, да се извършва включително и с технически средства съгласно ЗДвП и Раздел VІ от „Наредбата за реда и условията за паркиране на пътните превозни средства на територията на Община Несебър”. Репатрирането на неправилно паркираните МПС да се извършва от Община Несебър със специализирани автомобили общинска собственост, на общински паркинги, като тяхната дейност  се осъществява със заповед на кмета на Общината.

По т.ВТОРА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 234/21.03.2024 г. от Иван Гургов – зам. кмет „Бюджет и финанси“, относно учредяване на сдружение с нестопанска цел “Фонд за развитие на Летище Бургас“, одобряване на проекта на устав и определяне на представител на община Несебър в управителните органи на сдружението.

Общинският съвет с 21 гл. „за“ от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 93

На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.51 т.1 във връзка с чл.53 и чл.54 от Наредба № 7 за реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества с общинско участие  в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и общинските предприятия, Общинският съвет - Несебър

1.   Дава съгласие Община Несебър да участва в сдружение с нестопанска цел в обществена полза “Фонд за развитие на Летище Бургас” със седалище: Община Бургас, гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 26 и да внесе учредителна вноска в размер от  57 134 лв. /петдесет и седем хиляди сто тридесет и четири лева/.

2. Утвърждава целите и проекта на устав на сдружение „Фонд за развитие на летище Бургас“.

3. Определя Николай Димитров – кмет на община Несебър, за представител на Община Несебър в учредителното и в общото събрание на сдружение “Фонд за развитие на Летище Бургас ”, за заместник представител определя Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър „Бюджет и финанси“ или Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър „Общинска собственост и правно обслужване“.

             /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/ 

По т. ТРЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 182/12.03.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Несебър.

Общинският съвет с 21 гл. „за“ от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 94

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 196, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, Общински съвет - Несебър приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Несебър.

По т. ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 200/14.03.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно избор на нов състав на Съвета по въпросите на социалните услуги.

Общинският съвет с 21 гл. „за“ от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 95 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.27 от Закона за социалните услуги, Общински съвет - Несебър утвърждава Съвет по въпросите на социалните услуги в община Несебър, в следния състав:

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Елена Деребеева - директор на Управление "Социални грижи и услуги"

            И ЧЛЕНОВЕ:

            1. Даниел Богданов - директор на ЦСРИ "Слънчице" гр. Несебър;

            2. Галина Славкова - директор на ЦОП - гр. Несебър;

            3. Йонка Георгиева - управител на Домашен социален патронаж, гр. Несебър;

            4. Филип-Емануил Тодоров - мл. експерт в дирекция "ЗОСД" - община Несебър

            5. Николай Буковинов - директор на Дирекция "Бюро по труда" - Поморие;

            6. Янка Христова - соц. работник в отдел "Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги" при Дирекция "Социално подпомагане" гр. Поморие

            7. Виолета Георгиева - представител на БЧК - Несебър

            8. Надежда Tрифонова - председател на "Сдружение на занаятчиите и творците в община Несебър"

            9. Гинка Щерева - родител и представител на потребител на социални услуги

            10. Недка Абрашева - родител и представител на потребител на социални услуги и доброволец към БЧК - Несебър

По т. ПЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 148/01.03.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно утвърждаване на културни календари на читалищата в община Несебър за 2024 година.

Общинският съвет с 21 гл. „за“ от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 96

На основание чл.26а  от  Закона за народните читалища и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет -.Несебър: Утвърждава културни календари на читалищата в Община Несебър за 2024 г. както следва:

НЧ „Яна Лъскова 1905“ – гр. Несебър, НЧ „Зора – 1928“ – с. Оризаре, НЧ „Пробуда – 1938“ – гр. Св. Влас, НЧ „Саморазвитие – 1950“ – с. Тънково, НЧ „Гоце Делчев – 1943“ – с. Равда, НЧ „Изгрев 1927“ – гр, Обзор, НЧ „Светлина 1928“ – с. Гюльовца, НЧ „Светлина 1928“ – с. Кошарица, НЧ „Пробуда 2016“ – с. Баня, НЧ „Месемврия – 2015“ Несебър.

По т. ШЕСТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 169//11.03.2024 г. от Върбан Кръстев – председател на Общински съвет – Несебър, относно утвърждаване размера на субсидии за спортните клубове от община Несебър.

Общинският съвет със 17 гл. „за“ и 3 гл. „въздържали се“ от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 97

На основание чл. 21, ал.23 от ЗМСМА  и  във връзка с чл.3 от Наредбата  за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание и спорта в община Несебър, предвид направените предложения на Комисията по чл.16, ал.4 от същата Наредба, Общински съвет- Несебър реши:

              І. Утвърждава финансова  субсидия за СНЦ  «ОФК Несебър» - гр Несебър, представлявано от Недялко Димов Москов в общ размер на 480 000 лв. /четиристотин и осемдесет хиляди лева/, от които 350 000 лв. /триста и петдесет хиляди лева/ за Детско юношеската школа към ОФК «Несебър».

            ІІ. Утвърждава финансова субсидия в общ размер на 387 346,93 лв. /триста  осемдесет и седем хиляди триста четиридесет и шест лева и деветдесет и три стотинки/ за подпомагане на спортните клубове в Община Несебър, които съобразно получените точки, посочени в протокола на комисията по чл.16, ал.4 от Наредбата се разпределят, както следва:

1. На сдружение с нестопанска цел ФК „Устрем Тънково“, представлявано от Милчо Дичев Янчев  за  10  точки - сумата в размер на 6 000 лв.

2.  На  сдружение с нестопанска цел ФК „Свети Влас“, представлявано от Станимир Стоянов Стоянов за 10 точки - сумата в размер на  17 746,93 лв.

3. На сдружение с нестопанска цел ФК „Черноморец“ гр. Несебър, представлявано от Кирил Добринов Добрев за 10 точки - сумата в размер на – 6 000 лв.

4. На сдружение с нестопанска цел ФК „Атлетик – 2014“, гр. Несебър, представлявано от Венцислав Светлозаров Гичев за 20 точки - сумата в размер на 12 000 лв.

5. На сдружение с нестопанска цел ФК „Равда“, представлявано от Илиян Григоров Дуков за 30 точки - сумата в размер на – 18 000 лв.

6. На  сдружение с нестопанска цел ФК „Черноморски спортист 2022“ гр. Обзор, представлявано от Димитър Стоянов Жеков за 30 точки - сумата в размер на – 18 000 лв.

7. На сдружение с нестопанска цел Спортен Клуб „Бушидо“ гр. Несебър, представлявано от Христо Ангелов Терзиев за 40 точки - сумата в размер на - 24 000 лв.

8. На  сдружение с нестопанска цел Спортен клуб по „Баскетбол Несебър“ гр. Несебър, представлявано от Стойчо Димчев Кукучев за 10 точки - сумата в размер на - 6 000 лв.

9 На сдружение с нестопанска цел „Несебър Мото клуб“, представлявано от Антони Кръстев Иванов за 10 точки - сумата в размер на - 6 000 лв.

10. На сдружение с нестопанска цел Спортен клуб по художествена гимнастика „Море“ гр. Несебър, представлявано от Ваня Великова Желева за 25 точки -сумата в размер на - 15 000 лв.

11. На сдружение с нестопанска цел „Стрелкови клуб Несебър“ гр. Несебър, представлявано от Борис Димчев Кукучев за 30 точки - сумата в размер на - 18 000 лв.

12. На сдружение с нестопанска цел Общински ветроходен клуб „Несебър 2000“, представлявано от Яни Анастасов Янулов за 60 точки - сумата в размер на - 36 000 лв.

13. На сдружение с нестопанска цел Клуб по Лека атлетика „Несебър 1971“, представлявано от Васил Димитров Лечев за 20 точки - умата в размер на     - 12 000 лв.

14. На сдружение с нестопанска цел Спортен клуб по „Подводен риболов Несебър“, представлявано от Веселин Иванов Томов за 25 точки - сумата в размер на 15 000 лв.

15. На сдружение с нестопанска цел „Фудо-шин-Несебър“ гр. Несебър, представлявано от Тихомир Великов Петров за 6 точки - сумата в размер на 3 600 лв.

16. На сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб по баскетбол Свети Влас“, представлявано от Стоян Велков за 25 точки - сумата в размер на 15 000 лв.

17. На сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб по бойни спортове Несебър“, представлявано от Антони Василев Тодоров за 20 точки - сумата в размер на 12 000 лв.

18. На сдружение с нестопанска цел Хандбален клуб „Петър Бабев“ – гр. Несебър, представлявано от Цветан Димитров Стойков за 30 точки - сумата в размер на 18 000 лв.

19.На сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб по водни спортове Месембрия“, представлявано от Десислава Георгиева Николчева–Спасова за 25 точки - сумата в размер на 15 000 лв.

20. На сдружение с нестопанска цел Спортен клуб „Сентоки“ гр. Обзор, представлявано от Атанас Кирилов Райков за 15 точки  - сумата в размер на  9 000 лв.

21. На сдружение с нестопанска цел „Яхт и сърф клуб Несебър 2009“, представлявано от Александър Стоилов Александров за 15 точки - сумата в размер на 9 000 лв.

22. На сдружение с нестопанска цел Клуб по спортни танци – „Несебър“ гр. Несебър, представлявано от Кристина Христова Линова за 30 точки - сумата в размер на 18 000 лв.

23. На сдружение с нестопанска цел „Тенис клуб Егалите“ гр. Несебър, представлявано от Николай Георгиев Когелов за 30 точки - сумата в размер на 18 000 лв.

24. На сдружение с нестопанска цел Фехтовален клуб „Несебър“, представлявано от Запрян Ванчев Ванчев за 15 точки - сумата в размер на 9 000 лв.

25. На сдружение с нестопанска цел „Колоездачен клуб“ гр. Несебър, представлявано от Йордан Димитров Йорданов за 75 точки - сумата в размер на 45 000 лв.

26. На сдружение с нестопанска цел „Тенис клуб Несебър 2015“, представлявано от Станислав Николов Станчев за 10 точки- сумата в размер на 6 000 лв.

ІІІ. Отпуска на  Сдружение с нестопанска цел «Спортен клуб по водни спортове Месембрия», представлявано от Десислава Георгиева Николчева–Спасова, допълнителна целева субсидия в размер на 20 000 лв. /двадесет хиляди лева/  за подпомагане дейността на клуба по водно спасяване, осъществявана в акваторията на Община Несебър.

IV. Утвърждава резерв в размер на 62 653,07 лв. /шестдесет и две хиляди  шестстотин петдесет и три лева и седем стотинки/ за целево финансово подпомагане на спортни клубове, която сума може да бъде използвана  приоритетно  за финансиране организирането или участието им в спортни прояви на международно, национално или общинско ниво и/или за организирането на спортни прояви на територията на община  Несебър, след решение на Общински съвет – Несебър.

Предвид необходимостта от средства за подпомагане на дейността на спортните клубове, свързана със състезателната им дейност и дейностите пряко свързани с развитието на физическата активност, физическото възпитание, спорт и аматьорски масов спорт за всички, на основание чл. 60 ал.1 от АПК, допуска предварително изпълнение на решението.

По т.СЕДМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 239/22.03.2024 г. от Върбан Кръстев – председател на Общински съвет – Несебър, относно отпускане на бюджетни средства за нуждите на Сдружения с нестопанска цел, развиващи дейност на територията на община Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за“ и 2 гл. „възъдържали се“ от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 98

І. На основание чл.21 ал.1, т.23 от ЗМСМА и решение № 82 от Протокол № 5/19.02.2024 г. на Общински съвет – Несебър, в частта му по т. 8.4, Общински съветесебър отпуска средства за нуждите на сдруженията с нестопанска цел, развиващи дейност на територията на община Несебър, както  следва:

1.      На «Дружество на инвалидите Обзор” – гр. Обзор, представлявано от  Гинка Димитрова Тодорова – 5 000 лв.

2.      На „БЧК – Филиал – Несебър”, представлявано от Христо Генадиев Григоров  – 9 000 лв.

3.      На СНЦ „Тракийско дружество Несебър” – гр. Несебър, представлявано от  Виолета Никова Георгиева – 9 000 лв.

4.      На „МКПББ Тодор Александров”– гр. Несебър, представлявано от Иван Петров Бабев  – 6 000 лв.

5.      На „Общинска организация на съюза на инвалидите” – гр. Несебър, представлявано от  Паша Димитрова Белчева  – 7 000 лв.

6.      На „Дружество за културни връзки и хуманитарно сътрудничество между български и гръцки граждани  Месамбрия” - гр. Несебър, представлявано от Стефан Щерионов Щерионов – 3 000 лв.

7.      На СНЦ „Демократичен съюз на жените – гр. Несебър, представлявано от Тодорка Щерионова Иванова  3 000 лв.

8.      На „Общински театър «Димитър Еленовгр. Несебър, представлявано от Никола Василев Ефтимов  25 000 лв.

9.      На Ловно-рибарско сдружение „Балкан - 2012” – гр. Несебър, представлявано от Георги Иванов Георгиев  8 000 лв.

10.  На „Сдружение на занаятчиите и творците в община Насебър - гр. Несебър, представлявано от Надежда Боянова Трифонова – 6 000 лв.

11.  На  Дамски клуб – Монро» гр. Обзор, представлявано от Атанаска Петрова Белчинова – 5 000 лв.           

12.  На Сдружение „С Русия за вяра, единение и култура – Несебър», представлявано от Христо Иванов Николов – 2 000 лв.

13.  На Общинска организация «Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва» /СОСЗР/, представлявано от Златан Кирилов Стойков -  за целево подполагане на  общинската  организация в Несебър – 2000 лв.

14.  На Сдружение  Делфин Обзор - гр. Обзор, представлявано от Павел Янев Павлов – 4 000 лв.

15.  На СНЦ «Терпсихора» - гр. Свети Влас, представлявано от Ленка Налбантова – 3 000 лв.

16.  На Фондация „Валентин Кръстев“ - гр. Обзор, представлявано от Янислава Великова Димитрова – 6 000 лв.

17.  На Сдружение „Несебър АРТ“, представлявано от Видка Липчева Иванова –  4 000 лв.

18.  На „Дружество на несебърските художници“ - гр. Несебър, представлявано от Румяна Иванова Йоргова – 2 000 лв.

19.  На Сдружение „Контролен граждански блок“, представлявано от Михаил Георгиев Полименов – 5 000 лв.

20.  На Футболен клуб – ветерани - гр.Обзор, представлявано от Свилен Ангелов Иванов – 5 000 лв.

21.  На Сдружение „Танцово студио Емоушън“ – гр. Несебър представлявано от Красимира Димитрова Ангелова  – 2 000 лв.

22.  На СНЦ «Регионално сдружение на занаятчиите – Несебър», представлявано от Стоян Златинов Златинов – 3 000 лв.           

23.   На  СНЦ «Вардарско слънце» представлявано от Емилилия Каминская - 3 000 лв.

                                                                                       общ размер – 127 000лв.

II. Утвърждава резервен фонд в размер на 3 000 /три хиляди/ лева, с които средства могат да бъдат финансирани сдружения с нестопанска цел, развиващи дейност на територията на общината, извън  посочените в т. I, точки от 1 до 23, след изрично решение  на Общински съвет-Несебър.

III. Упълномощава кмета на общината да сключи договори за финансово подпомагане с посочените в т.I сдружения с нестопанска цел от община Несебър, като в тях да бъде предвиден реда и начина на възстановяване на отпуснатите средства, при установяване на неправомерното им разходване.                 

По т.ОСМА от дневния ред – Докладна записка вх.№ 238/22.03.2024 г. от Върбан Кръстев – председател на Общински съвет – Несебър, относно отпускане на финансова субсидия на спортни клубове от община Несебър.

Общинският съвет с 18 гл. „за“ и 3 гл. „въздържали се“ от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 99 

I. На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.6 ал.1 от Закона за физическото възпитание и спорта, Общински съвет-Несебър дава съгласие да бъде отпусната целева финансова субсидия в общ размер от 29 000 лв, за подпомагане физическата активност на територията на Община Несебър, разпределени както следва:

1.      На Сдружение „Тенис Академия Несебър“ - гр. Несебър, представлявано от Мирослав Руменов Бесов  - 15 000 лв.

2.      На Спортен клуб по Кикбокс „Несебър“ - гр. Несебър, представлявано от Михаил Георгиев Полименов    - 10 000 лв.

3.      На Спортен клуб „Несебър Яхт Клуб“ - гр. Несебър, представлявано от Карина Красимирова Вангелова - 4 000 лв.

         II. Средствата да бъдат изплатени от общата субсидия за подпомагане на спортни клубове на територията на община Несебър, одобрена с Решение № 82, т.8.1 от Протокол № 5/19.02.2024 г. на Общински съвет – Несебър. 

По т.ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка вх. № 237/22.03.2024 г. от Върбан Кръстев -  председател на Общински съвет – Несебър, относно отпускане на финансова помощ на лице с тежко здравословно състояние.

Общинският съвет с 21 гл. „за“ от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 100

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Несебър отпуска еднократна финансова помощ за лечение в размер на 5 000 лв. на Мартин Мариянов Чернаев.

Средствата  в  размер  на 5 000  лв.  да бъдат  осигурени от бюджета на община Несебър.

Предвид тежкото здравословно състояние и незабавната необходимост от средства за лечението на лицето, допуска предварително изпълнение на решението, на основание чл. 60 от АПК.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 159/08.03.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно поемане на разходи за издръжка на двама командировани полицаи от Република Полша.

Общинският съвет с 21. гл. „за“ от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 101 

              На основание чл.21 ал.1 т.6 във връзка с чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94 ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2024 г., Общински свет – Несебър дава съгласие да се изразходят средства в размер до 9 000 лв. от Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“ за поемане на разходите по издръжка на двама командировани полицаи от Република Полша.

           / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 174/12.03.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отпускане на субсидия на СК „Бушидо“ – гр. Несебър, за провеждане на Международен  турнир по карате „Купа Черно море“.

Общинският съвет с 21 гл. „за“ от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 102

На основание чл.21 ал.1 т.6 и т.23 от ЗМСМА, чл.133 от Закона за физическо възпитание и спорта и при спазване на разпоредбите на чл.20 от Закона за държавните помощи, Общински съвет - Несебър отпуска целеви средства за неикономическа дейност в размер на 3 000 лв. на Спортен клуб „Бушидо Несебър“ – гр. Несебър, за покриване на разходи по провеждане на Международен турнир по карате „Купа Черно море“.

 Средствата да се осигурят от бюджета на общината за 2024 г. от Дейност 714 Спорт и спортни бази, §4500.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/ 

По т. ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 175/12.03.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отпускане на субсидия на „Клуб по спортни танци“, гр. Несебър за провеждане на Международен турнир по спортни танци „Купа Несебър“.

Общинският съвет с 21 гл. „за“ от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 103 

На основание чл.21 ал.1 т.6 и т.23 от ЗМСМА, чл.133 от Закона за физическо възпитание и спорта и при спазване на разпоредбите на чл.20 от Закона за държавните помощи, Общински съвет - Несебър отпуска целеви средства за неикономическа дейност в размер на 8 000 лв. на „Клуб по спортни танци“ – гр. Несебър за покриване на разходи по провеждане на Международен турнир по спортни танци „Купа Несебър“.

 Средствата да се осигурят от бюджета на общината за 2024 г. от Дейност 714 Спорт и спортни бази, §4500.

                Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 176/12.03.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отпускане на финансови средства на Българската федерация по подводни спортове, за провеждане на Държавно първенство по подводен риболов – 2024 г. в гр. Несебър.

Общинският съвет с 21 гл. „за“ от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 104 

На основание чл.21 ал.1 т.6 и т.23 от ЗМСМА, чл.133 от Закона за физическо възпитание и спорта и при спазване на разпоредбите на чл.20 от Закона за държавните помощи, Общински съвет - Несебър отпуска целеви средства за неикономическа дейност в размер на 8 000 лв. на Българската федерация по подводни спортове за покриване на разходи по провеждане на Държавното първенство по подводен риболов, което ще се проведе в акваторията на град Несебър в периода 05.09-08.09.2024 г.

    Средствата да се осигурят от бюджета на общината за 2024 г. от Дейност 714 Спорт и спортни бази, §4500.

     /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 202/14.03.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно одобряване на бюджетната прогноза за местни дейности на община Несебър за периода 2025-2027 г.

Общинският съвет с 19 гл. „за“ и 1 гл. „въздържал се“ от „гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 105

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.83 ал.2 от  Закона  за  публичните  финанси  и  Наредбата  за  условията  и  реда  за  съставяне  на  бюджетната  прогноза  за  местните  дейности  за  следващите  три  години  и  за  съставяне,  приемане,  изпълнение  и  отчитане  на  общинския  бюджет  на  Община  Несебър,  приета  от  Общинския  съвет  с  Решение  № 788 от 02.06.2014 г., Общински  съвет - Несебър 

Одобрява бюджетна прогноза за местни дейности на Община Несебър за  периода  2025 – 2027 г., съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.

                /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

Приложение № 1

По т. ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 231/20.03.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предложение за приемане на инвестициите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр. Бургас за 2023 г.

Общинският съвет с 21 гл. „за“ от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 106 

На основание чл.21 ал.1 т.6 и т.8 от ЗМСМА, Общински съвет - Несебър одобрява направените от „Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД – гр. Бургас, инвестиции в активи публична общинска собственост за периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. в размер на 1 151 123,58 лв., описани подробно в приложение № 1, неразделна част от настоящото решение и дава съгласие да бъде завишена стойността на активите със съответните суми.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 218/18.03.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на община Несебър.

Общинският съвет с 19 гл. „за“ и 1 гл. „въздържал се“ от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 107

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, при спазване изискванията на чл.75-79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.8, чл.11, ал.3, чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове, Общински съвет- Несебър приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на община Несебър, както следва: 

§1. В  Чл.3,  се правят следните изменения:

В края на точка 1 се добавя текста:

„ необходима за безопасното и безпрепятствено преминаване на пешеходците;“ 

и същият придобива следната редакция:

Чл.3 т.1 ползване на общински терени за продажба на хранителни и промишлени стоки пред магазини, офиси и домове, като тротоарите могат да се използват за търговски цели само, ако е запазена тротоарна площ с широчина не по-малка от 2 метра, необходима за безопасното и безпрепятствено преминаване на пешеходците;“

2.В края на точка 2 се добавя текста: „необходима за безопасното  и безпрепятствено преминаване на пешеходците“ и същият придобива следната редакция:

Чл.3 „2. ползване на общински терени за разполагане на маси, сергии, витрини и други за продажба на хранителни стоки, цигари, алкохол и промишлени стоки, като тротоарите могат да се използват за търговски и други цели само, ако е запазена тротоарна площ с широчина не по-малка от 2 метра, необходима за безопасното и безпрепятствено преминаване на пешеходците;“

3.  В  края на точка 3 се  поставя запетая и се добавя текста „съобразно разполагаемата площ и вида на терена;“

4. В точка 7 пред текста „стоки“ се добавя „промишлени„ и същият придобива следната редакция :

„7. ползване на общински терени, които според вида и естеството си, позволяват  организиране на панаири, събори, празници и продажба на промишлени стоки;“

5.Точка 8 се отменя.

§2  В чл.4  се правят  следните изменения:

В ал.1 точка 1 се изменя и придобива следната редакция:

„1.Търговията с пиротехнически изделия извън обектите по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехнически изделия;“

В  ал.1 точка 7  изразът:  „разрешение за ползване“ се  изменя и се чете: „разрешение за търговска дейност на открито“.

§3 В  чл.5 се правят следните изменения  и допълнения:

1.  ал.1 се изменя  както следва  :

„(1) Извършването на търговска дейност на открито на територията на община Несебър, упомената в чл.3, т.2, т.3, т.4, т.5, т.6, т.8, т.13 и т.14, се разрешава върху определените за целта общински терени.“ 

ал.2 се отменя и се приема нова ал.2 със следния текст:

(2) Общинските терени за извършване на търговска дейност на открито се определят ежегодно, съгласно схеми, които се одобряват от главния архитект на Община Несебър и се съгласуват от Общински съвет - Несебър. В схемите се посочва и индивидуализира местонахождението на общинския терен, неговото предназначение, номер и площ на конкретното място за търговска дейност.“

ал.3 се  отменя и се приема нова ал.3 със следния текст : 

(3) Комисия, назначена със заповед на кмета на общината, ежегодно определя общинските терени и местата в тях, определени за извършване на търговска дейност на открито.“

ал.4 се отменя и се приема нова ал.4 със следния текст :

„(4) Кметът на общината внася схемите за съгласуване в Общински съвет - Несебър въз основа на протокол, изготвен от комисията по ал.3.“

Създава нова ал.5 със следния текст:

„(5) За територията на съставните на община Несебър селища, схемите се внасят за съгласуване в Общински съвет - Несебър по предложение на Кмета на съответното населено място, чрез Кмета на Община Несебър.“

6. Създава нова ал.6 със следния текст:

„(6) При липса на предложение по ал.5, схемите за съгласуване се внасят от Кмета на Община Несебър по предложение на Началника на Дейност “Търговия на открито и РИЕ.“

7. Създава нова ал.7 със следния текст:

„(7) При възникване на специфични обстоятелства, нерегламентирани в тази наредба, кмета на общината по своя преценка може да определи допълнителни места за търговска дейност на открито, свързани с национални и общоградски празници, събори, местни тържества, фестивали и други обществени прояви, като в тези случаи разрешението за търговска дейност на открито се издава по реда и начина на този раздел.“

8. Създава нова ал.8 със следния текст:

„(8) Одобрените и съгласувани схеми, както и срокът за приемане на заявления, се обявяват след влизането им в сила на интернет страницата на Община Несебър, на информационното табло в сградата на общината и на информационното табло в съответното кметство.“

§4 Чл.6 , ал.4 се изменя  и  придобива следната редакция:

„(4) На лицата по ал.1 се разрешава да ползват само едно място за търговска дейност на открито, с изключение на тези от тях, които ползват терен общинска собственост за извършване на търговска дейност в прилежащата площ на стопанисваните от тях търговски обекти. “

§5 . В Чл.7   се правят следните изменения :

1.  ал.1 се изменя и допълва и придобива следната редакция:

„(1) Лицата, желаещи да извършват търговска дейност на открито, подават заявление по образец, утвърден от Кмета на Община Несебър, в съответния „Център за административно и информационно обслужване“ по местонахождение на обекта, в рамките на обявения от общинската администрация срок. Към заявлението се прилагат следните документи:

1.        Документ удостоверяващ придобита професионална квалификация - в случаите, в които лицата упражняват дейност, свързана с художествените занаяти и приложните изкуства.

2.        Документ за регистрация като производител на селскостопанска продукция /физическо или юридическо лице земеделски стопанин/ – в случаите, в които лицата не са регистрирани като търговци по смисъла на чл.2 от Търговския закон.“

2. създава нова точка 3  на чл. 7 ал.1  със следния текст:

„Чл.7 (1) 3. Удостоверение за категоризация на търговския обект, издадено по реда и при условията на Закона за туризма – в случаите, в които лицата извършват търговска дейност чрез поставяне на маси към заведения за хранене и развлечения.“

4.  Ал.2  на чл.7 се изменя и допълва и придобива следната редакция:

„Чл.7 (2) Обстоятелствата по чл.1, т.3 се удостоверяват служебно.“

§6 В Чл.8, се правят следните изменения:

1.      ал.1 се изменя както следва:

 „Чл.8 (1) Заявленията, ведно с приложените към тях документи се разглеждат по реда  на тяхното  постъпване от комисия назначена със заповед на кмета на Община Несебър. В случаите, в които има двама или повече кандидати за едно място, които отговарят на условията на наредбата, предимство има този от тях, който е подал първи своето заявление и/или има адрес/седалище и адрес на управление на територията на община Несебър.“

2.      ал.2 се изменя и допълва и придобива следната редакция:

„Чл.8(2) Комисията е постоянно действащ орган в рамките на годината и се състои от петима общински съветници и четирима представители на общинската администрация, единият от които е правоспособен юрист. Заседание на комисията се свиква от нейния председател в едноседмичен срок от изтичане на срока за подаване на заявления.“

    3.  ал.3 се изменя  както следва:

„Чл.8 (3) В 7-дневен срок от провеждане на заседанието, комисията изготвя  протокол, в който се произнася по подадените заявления за търговска дейност на открито, като предлага на кмета на общината да издаде или да откаже издаване на разрешение.“

§7. Чл.9,  отменя  и  се  създава  нов  чл.9 със следния текст:

 „Чл.9 (1) След получаване на протокола на комисията по чл.8, ал.2, кмета на общината или упълномощено от него лице издава или отказва издаването на разрешение за търговска дейност. Списък с лицата, в полза на които ще бъде издадено  разрешение за  търговска дейност, се публикува на страницата на Община Несебър, на информационните табла на общината и съответните и кметства.“

 „(2)  Отказите за издаване на разрешение се постановяват   със заповед  от кмета на общината и/или упълномощено от него лице по реда на Административно процесуалния кодекс.

„(3) Разрешението за търговска дейност на открито се получава след заплащане на дължимата такса за първия месец от действието на разрешението, платима на касата в съответния „Център за административно и информационно обслужване“ по местонахождение на обекта.“

  „(4) Лицата, включени в списъка по ал.1, следва да получат Разрешението за търговска дейност  в срок  до  14 дни  от  датата на съобщаване  на  списъка  по реда на ал.1.

 „(5) Разрешението за търговска дейност на открито се издава със срок на действие до една година, по образец, одобрен от кмета на общината, като в него задължително се посочват:

1. Наименование на търговеца /респ. имената на регистрирания производител на селскостопанска продукция/;

2. Мястото, вида на съоръжението и площта в кв.м. за извършване на търговската дейност;

3. Срок;

4. Номенклатурата на стоките, с които ще се търгува;

5. Време за извършване на търговската дейност;

6. Размера на дължимата месечна такса, определен съгласно разпоредбите на Раздел ІІ от Наредба № 11 на Общински съвет-Несебър.“

„(6) Таксите, определени в разрешението за извършване на търговска дейност на открито се заплащат месечно от 1-во до 10-то число на текущия  месец. При не заплащане на дължимите такси, същите подлежат на принудително събиране.“

 „(7) Копие от разрешението за търговска дейност на открито, задължително се поставя на видно място в търговския обект, а оригиналът се предоставя от търговеца за сведение на контролните органи при поискване.“

§8. Чл.10  се отменя и се създава нов чл.10  със следния текст: 

 „Чл.10 (1)  Разрешение за търговска дейност на открито не се издава, в случаите когато:

1. заявлението не е придружено с необходимите документи по чл.7, ал.1, и/или не са налице  обстоятелствата, подлежащи на служебно удостоверяване;

2. липсва одобрена схема, местата в която да съответстват на местонахождението на търговския обект, посочен в заявлението;

3. местата по съответната схема са изпълнени;

4. издаването му е в противоречие с правилата и изискванията на настоящата наредба.“

„(2) Търговецът може да прекрати дейността си преди да е изтекъл срока на издаденото разрешение за търговска дейност, с писмено предизвестие подадено в 7-дневен срок преди  това.“

„(3) При подадено  предизвестие по реда на ал.2, разрешението за търговска дейност губи своето действие с изтичане на срока на предизвестието, за което обстоятелство не се издава нарочен административен акт, а се отразява служебно в интегрираната информационна система на общинската администрация, като платената такса за текущия месец не се връща на търговеца.“

„(4) При депозирано предизвестие по ал.2 и/или при  не получаване  на разрешението  в указания в чл.9 ал.4 срок, комисията по чл.8 преразглежда заявлението на следващия кандидат за конкретното място за търговска дейност.“

§9. В Чл.11,  се правят следните изменения :

1.      ал.1 се изменя и допълва и придобива следната редакция:

„Чл.11 (1) Разрешението за търговска дейност на открито се отменя със заповед, издадена от кмета на Община Несебър или упълномощено от него лице, при следните случаи:

 1. Когато мястото не се използва по предназначение;

 2. Когато не се използва от лицето, в полза на което е издадено;

 3. Когато обществени нужди  налагат това.“

 2. точка 6 на ал.1 се отменя.

§10. В Чл.12 изразът: „разрешение за ползване“ се изменя и се чете „разрешение за търговска дейност.“

§11. В Преходните и заключителни разпоредби се създава нов § 8 със следния текст:  

„§8. В Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър,  чл. 28 ал. 6 се изменя  както следва:

Чл.28, ал.6 : „При ползване на мястото повече от месец, таксите се плащат месечно от 1-во до 10-то число на текущия месец,  независимо от това колко време през деня или месеца ще се заема мястото.

§12. В Преходните и заключителни разпоредби се създава нов § 9 със следния текст:  

„§9.Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на Община Несебър, приета с Решение № 107 от Протокол  № 6/29.03.2024 г.,влиза в сила в 3-дневен срок от деня на публикуването и´ на интернет страницата на Общински съвет – Несебър.“

По т. СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 183/13.03.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот с идентификатор № 27454.501.303 по КККР на с. Емона, представляващ УПИ ІІІ-общ. в кв.2 по ПУП на с. Емона.

Общинският съвет с 20 гл. „за“ и 1 гл. „въздържал се“  от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 108

На основание чл.21 ал.1 т.8  от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър не приема предложения с докладна записка с вх.№ 183/13.03.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, проект за решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот с  идентификатор № 27454.501.303 по КККР на с. Емона, представляващ УПИ ІІІ-общ. в кв.2 по  плана   на с. Емона.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 187/13.03.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот с идентификатор № 27454.501.302 по КККР на с. Емона, представляващ УПИ ХХVІ-общ. в кв.2 по ПУП на с. Емона.

Общинският съвет с 19 гл. „за“ и 1 гл. „въздържал се“ от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 109 

На основание чл.21 ал.1 т.8  от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър не приема предложения с докладна записка вх.№ 187/13.03.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община, проект за решение за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот с идентификатор № 27454.501.302 по КККР на с. Емона, представляващ УПИ ХХVІ-общ. в кв.2 по ПУП на с. Емона.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 184/13.03.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ 51500.22.182 по КК на гр. Несебър, м. „Бостанлъка“, представляващ земеделска земя, частна общинска собственост.

Общинският съвет с 16 гл. „за“ и 5 гл. „въздържали се“ от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 110

1. На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, Общински съвет - Несебър актуализира Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2024 г, като раздел III, Буква В, точка В.4 „Продажба на общински имоти чрез провеждане на търг или конкурс“ се допълва със следния недвижим имот, а именно: ПИ 51500.22.182 по КККР на гр. Несебър, в м. „Бостанлъка“ на площ от 679 кв.м., с трайно предназначение на територията:земеделска, начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята при неполивни условия: осма, с АчОС № 6157/19.05.2015 г.

            2. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.36, ал.1 от Наредбата за РПУРОИ на Общински съвет–Несебър, Общински съвет – Несебър дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот частна общинска собственост с идентификатор 51500.22.182 по КККР на гр. Несебър, в местността „Бостанлъка“ на площ от 679 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, категория на земята при неполивни условия: осма, при съседи: ПИ 51500.22.19, 51500.22.44, 51500.22.183, 51500.20.5, АчОС №6157/19.05.2015 г., при следните условия:

            - Начална тръжна цена в размер на 26 936 лв. /двадесет и шест хиляди деветстотин тридесет и шест лева/ без ДДС

- Стъпка за наддаване – 500 лв.

          - Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена.

3.Упълномощава кмета на общината да определи останалите условия на търга.

           /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ДВАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 185/13.03.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне под наем на лекарски кабинети и аптека в Общинска сграда за здравни дейности с идентификатор № 11538.501.468.1 по КК на гр. Свети Влас, ул. „Свети Власий“ № 3.

Общинският съвет с 21 гл. „за“ от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 111

            І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА чл.14, ал.6 изр.1 от ЗОС, Общински съвет – Несебър дава съгласие да се отдаде под наем за срок от 10 /десет/ години на лекарски кабинети и аптека, находящи се в Общинска сграда за здравни дейности с кадастрален идентификатор 11538.501.468.1, АчОС № 4776/13.06.2011 г., построена в УПИ ІХ, кв.24а по плана на гр. Свети Влас, ул. “Св. Власий“ № 3, както следва:

 1. На „Дунав фарма“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Тимок“ № 67, представлявано от Зоран Стоян Костадиновски, - „Аптека“ на площ от 10.26 кв.м. и обслужващи помещения на площ от 40.23 кв.м., находящи се на първи и трети етаж на сградата, срещу месечна наемна цена в размер на 86 лв. с ДДС.

2. На Д-р Надя Атанасова Домусчиева, със седалище и адрес на управление: гр. Поморие, кв. “Свобода“, бл.15, вх.3, ет.5, ап.15, Булстат 102624241 - „Специализиран лекарски кабинет по педиатрия и детска ендокринология“ на площ от 18.85 кв.м. и манипулационна към него на площ от 19 кв.м., находящи се на първи етаж на сградата, срещу месечна наемна цена в размер на 124.50 лв. с ДДС.

3. На „ИПППДМ Д-р Светлена Пашова“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Свети Влас, ул. “Свети Власий“ №3, представлявано от Светлена Стефанова Пашова - „Стоматологичен кабинет“ на площ от 27 кв.м., находящ се на първи етаж на сградата, срещу месечна наемна цена в размер на 162 лв. с ДДС.

          ІІ. Оборудването и обзавеждането на помещенията са за сметка на  наемателя. За предоставените по т.І имоти  -  „Дунав фарма“ ЕООД, Д-р Надя Атанасова Домусчиева и „ИПППДМ Д-р Светлена Пашова“ ЕООД, се задължават да работят със сключен договор с РЗОК - Бургас.

        ІІІ. Възлага на кмета на Община Несебър да сключи договори за отдаване под наем на обектите при определените в т.І и т.ІІ условия.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 186/13.03.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот частна общинска собственост, представляващ „Кафе“, находящо се в сграда „Автогара“ с идентификатор № 53045.501.492.1 по КК на гр. Обзор, ул. „Рила“.

Общинският съвет с 21 гл. „за“ от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 112 

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17,ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър, дава съгласие да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот частна - общинска собственост, представляващ: „Кафе“ с полезна площ от 27.60 кв.м., находящ се на първи етаж от общинска сграда „Автогара“ с идентификатор 53045.501.492.1 по КК на гр.Обзор, построена в УПИ VІІ, кв.48 по плана на гр. Обзор, ул. “Рила“, АчОС №2993/07.05.2009 г., при следните условия:

        1. Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 387.50 лв. с ДДС, определена съгласно Приложение №1 към Наредба № 5 за РПУРОИ на ОбС - Несебър.

         2. Специфични условия на конкурса:

          - Отдавания имот да се използва единствено като „Кафе“;

          - Наемателят няма право да променя предназначението на обекта;

          - Оборудването и обзавеждането на помещението е за сметка на Наемателя;

         3. Критерии за оценяване:

К1 - Конкурсна цена -  (КЦуч/КЦмах)х20,

Където КЦуч. в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20;

К2 - Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) – за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.

(БИуч/БИмах)х20,

Където БИуч. в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най - голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20;

К3 -  разкриване на работни места  -  (РМуч/РМмах)х10,

Където РМуч в числителя- са предложените работни места от участника, РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10;

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3

При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерия К1.

4.  Депозит за участие -10% от началната конкурсна месечна наемна цена.

ІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

              /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 194/14.03.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за общо и за индивидуално ползване за стопанската 2024/2025 г. и утвърждаване на правила за ползване.

Общинският съвет с 21 гл. „за“ от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 113 

На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37и, ал.1 и ал.3 от ЗСПЗЗ, Общински съвет  - Несебър:

1. Определя размера и местоположението на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за индивидуално ползване за стопанската 2024/2025 г. - Приложение 1.

2. Дава съгласие пасищата, мерите и ливадите от Приложение 1 да бъдат  предоставени за индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ, а свободните  пасища от ОПФ,  по приложение 1, които са останали неотдадени след приключване по процедурите по чл. 37и от ЗСПЗЗ да се ползват за общо ползване за паша от общоселските стада безвъзмездно.

3. Договорите за наем се сключват за срок от 5 /пет/ стопански години.

           4. Приема  Правила  за  ползване  на  общинските   пасища, мери и ливади - Приложение №2.

5. На основание чл.14, ал.8 от ЗОС определя годишна наемна цена за индивидуално ползване и начална тръжна годишна наемна цена за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ на Община Несебър за стопанската 2024-2025г., както следва:

 

по ред

Землище

Средна рентна вноска за пасища, мери/лв.дка

Средна рентна вноска за ливади/лв.дка

1

Баня

15.00

9.00

2

Гюльовца

8.00

9.00

3

Емона

8.00

9.00

4

Козница

8.00

9.00

5

Кошарица

8.00

9.00

6

Несебър

8.00

9.00

7

Обзор

15.00

9.00

8

Оризаре

8.00

9.00

9

Паницово

8.00

9.00

10

Приселци

8.00

9.00

11

Равда

8.00

9.00

12

Раковсково

8.00

9.00

13

Свети Влас

15.00

9.00

14

Тънково

8.00

9.00

 

            6. Стъпка за наддаване при провеждане на търг в хипотезите на чл.37и ал.13 и ал.14 от ЗСПЗЗ в размер на 0.30 лв. за 1/един/ декар.

           7. Депозит за участие при провеждане на търг в хипотезите на чл.37и ал.13 и ал.14 от ЗСПЗЗ в размер на 5.00 лв. /пет лева/ за всеки заявен имот.

           8. Определя имотите по Приложение № 3 за общо ползване за стопанската 2024/2025 година.

9. Пасищата, мерите  и ливадите от ОПФ на Община Несебър обявени за общо ползване в Приложение № 3 да се ползват за паша от общоселските стада безвъзмездно.

10. На основание чл.60 от АПК, с оглед защита на обществените интереси на гражданите на Община Несебър, в частност на земеделските стопани и животновъди и с цел спазване на законовите срокове допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 193/14.03.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за отглеждане на животни на земеделски имот, представляващ Дял І, на площ от 3 000 кв.м от поземлен имот с кадастрален идентификатор № 58431.117.11 по кадастралната карта на с. Приселци.

Общинският съвет с 21 гл. „за“ от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 114 

             І. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2024 г., като в Раздел ІІІ точка Д подточка Д1 :„Земеделски имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под аренда, наем или да учреди право на ползване“, се допълва с Дял І на площ от 3000 кв.м от поземлен имот с кадастрален идентификатор 58431.117.11 по кадастралната карта на с. Приселци, м. ”Припека”, целия на площ от 80 124 кв.м., трайно предназначение Земеделска, с начин на трайно ползване Изоставено трайно насаждение, VІІ (седма) категория, актуван с АОС №4748/07.06.2011 г., индивидуализирани съгласно приложения проект за реално ползване.

ІІ. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Дял І на площ от 3000 кв.м от поземлен имот с кадастрален идентификатор 58431.117.11 по кадастралната карта на с. Приселци, м. ”Припека”, целия на площ от 80 124 кв.м., трайно предназначение Земеделска, с начин на трайно ползване Изоставено трайно насаждение, VІІ (седма) категория, актуван с АОС № 4748/07.06.2011 г., индивидуализирани съгласно приложения проект за реално ползване на ПИ 58431.117.11, за срок от 10 /десет/ години, при следните условия:

1. Начална тръжна годишна наемна цена  - 121,49 лв. /сто двадесет и един лева и четиридесет и девет стотинки/ без ДДС.

2. Стъпка за наддаване – 10,00 лв.

3. Депозит за участие - 10 % от началната тръжна цена в размер на 12,15лв. /дванадесет лева и петнадесет стотинки/.

4. Специфични условия:

4.1. Имотът да се използва за отглеждане на животни.

           4.2. Кандидатите за участие в търга да са собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

           ІІІ. Упълномощава Кмета на общината да определи останалите условия по провеждането на търга.

           /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 212/15.03.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на Магазини, находящи се в бивш Търговски център „Сочи“   в гр. Несебър – стара част.

Общинският съвет с 21 гл. „за“ от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 115 

         І. „На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър, Общински съвет - Несебър, дава съгласие да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на Самостоятелни помещения - Магазини, находящи се на партерен етаж от сграда - бивш Търговски център „Сочи“, в гр.Несебър - стара част, с идентификатор 51500.501.408.1 по КК на гр. Несебър, АчОС № 944/02.02.2001 г., при следните условия:

          1. Начална конкурсна месечна наемна цена, определена съгласно чл.24 и Приложение №1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС - Несебър, както следва:

- За Магазин №1 на площ от 12.76 кв.м. в размер на 306.50 лв. с ДДС;

- За Магазин №3 на площ от 9.40 кв.м. в размер на 225.60 лв. с ДДС;

- За Магазин №8 на площ от 10.84 кв.м. в размер на 261.00 лв. с ДДС;

- За Магазин №12 на площ от 18.00 кв.м., ведно със склад С12 на площ от 9.60 кв.м. в размер на 438.00 лв. с ДДС;

2.      Специфично условие:

- Отдаваните помещения да се използват единствено за магазини за продажба на промишлени стоки;

          3. Критериите за оценяване са:

 К1 - Конкурсна цена -  (КЦуч/КЦмах)х20,

          Където КЦуч. в числителя е цената предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена, предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20

          К2 - Благоприятни за населението на Общината инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) - за подобряване състоянието на отдавания имот, за подпомагане на инфраструктурен обект на общината, за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др.

                                                (БИуч/БИмах)х20,

           Където БИуч. в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най - голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

           К3 - разкриване на работни места  -  (РМуч/РМмах)х10,            

 

Където РМуч в числителя - са предложените работни места от участника, РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10.

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3

При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерия К1.

            4. Депозит за участие в конкурса -  10% от  началната конкурсна месечна  наемна цена за съответния магазин.

            ІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на публично оповестения конкурса.

              /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 213/15.03.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на общински имот, находящ се на втори етаж в сграда с идентификатор 51500.501.295.1 по КК но гр. Несебър-стара част, ул. „Митрополитска“ № 12, на ЮЛНЦОПД Сдружение „Дружество за културни връзки и хуманитарно сътрудничество между български и гръцки граждани „Месембрия“.

Общинският съвет с 21 гл. „за“ от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 116 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 от ЗОС и чл.18 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър, Общински съвет - Несебър дава съгласие да се отдаде под наем за срок от 3 /три/ години на СНЦ „Дружество за културни връзки и хуманитарно сътрудничество между български и гръцки граждани - Месембрия”, вписано в регистъра за ЮЛНЦОПД към министерството на правосъдието под №20120126006 /съгл.Удостоверение с №006/26.01.2012 г./, регистрирано по ф.д. № 698 по описа на БОС за 1992 г., със седалище и адрес на управление гр. Несебър, ул. ”Тервел” № 5, представлявано от Стефан Щерионов Щерионов, в качеството му на Председател на Управителния съвет, общински недвижим имот частна - общинска собственост, представляващ: Офис на площ от 31.32 кв.м. ведно със складово помещение на площ от 9.36 кв.м., находящ се на втори етаж в сграда с кадастрален идентификатор 51500.501.295.1 по КК на гр. Несебър – стара част, ул.”Митрополитска” №12, АОС №463/30.04.1998 г., срещу месечна наемна цена в размер на 73.26 лв. /седемдесет и три лева и двадесет и шест стотинки/ с ДДС, определена съгласно Приложение № 1, т.І.3 към чл.23 от Наредба № 5 за РПУРОИ на Общински съвет - Несебър.

               / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 214/15.03.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно сключване на договор за наем с „А1 Тауърс България“ ЕООД за разполагане и експлоатация на телекомуникационно съоръжение – базова станция с височина 30 метра в имот публична общинска собственост с идентификатор 53045.153.5 по КК на гр. Обзор, местност „Мешелика“.

Общинският съвет с 20 гл. „за“ и 1 гл. „въздържал се“ от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 117 

             І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА чл.14, ал.7 и ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.30, ал.1, т.1 и чл.19 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура, Общински съвет – Несебър, дава съгласие да се сключи договор за наем между Община Несебър и „А1 Тауърс България“ ЕООД с търговско наименование „ЕвроТелеСайтс“, с адрес: гр. София, за временно и възмездно ползване на 150 кв.м. от имот публична – общинска собственост целият на площ от 2 900 кв.м., трайно предназначение: територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: водоем с идентификатор 53045.153.5 по КК на гр.Обзор, местност «Мешелика», АОС № 6541/23.07.2018 г., за разполагане и експлоатация на телекомуникационно съоръжение - базова станция с височина 30 метра, за срок от 5 /пет/ години, при месечна наемна цена в размер на 400 лв. с ДДС.

          ІІ. Упълномощава Кмета на общината да сключи договора за наем по т.І като определи останалите условия по него.

             /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ДВАДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 215/15.03.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на кафе-бар, находящ се в Сграда с идентификатор 11538.501.539.2 по КК на гр. Свети Влас, ул. „Цар Симеон“.

Общинският съвет с 21 гл. „за“ от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 118 

          І. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет - Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти, като Раздел ІІІ, буква А т..А.1 „Имоти, които община Несебър има намерение да предостави под наем” се допълва с:

          „Кафе - бар“ на площ от 45.50 кв.м. и склад от 5.31 кв.м, ведно с тераса на площ от 140.50 кв.м., находящо се на първи етаж в Сграда „Обслужваща сграда с кафе - бар“, с предназначение: Спортна сграда, база със ЗП 260 кв.м., изградена в поземлен имот с ид.11538.501.539, ул. “Цар Симеон“, актувана с АчОС № 6834/29.02.2024 г.

         ІІ. На основание чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС - Несебър, да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на: „Кафе - бар“ на площ от 45.50 кв.м. и склад от 5.31 кв.м, ведно с тераса на площ от 140.50 кв.м., находящо се на първи етаж в Сграда „Обслужваща сграда с кафе - бар“, с предназначение: Спортна сграда, база със ЗП 260 кв.м., изградена в поземлен имот с ид.11538.501.539, ул.“Цар Симеон“, актувана с АчОС № 6834/29.02.2024 г., при следните условия:       

         1. Начална конкурсна месечна наемна цена определена съгласно чл.14, ал.8 от ЗОС -  в размер на 500 лв. / петстотин лева/ с ДДС.

         2. Специфични условия:

         2.1. Наемателят няма право да променя предназначението на имота;

         2.2. Оборудването и обзавеждането на обекта е за сметка на наемателя;

         3. Критерии за оценяване:

К1 - Конкурсна цена -  (КЦуч/КЦмах)х20,

Където КЦуч. в числителя е цената, предложена от участника, КЦмах в знаменателя е максимално високата цена, предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 20

К2 - Благоприятни за населението на Общината инвестиции за подпомагане на социалните, образователните и здравни дейности на общината, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на общината и др. (конкретно посочени, стойността им изразена в лева),

БИуч/БИмах)х20 ,

Където БИуч. в числителя е предложената инвестиция от участника, БИмах в знаменателя е предложената най - голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

К3 - разкриване на работни места  -  (РМуч/РМмах)х10,

Където РМуч в числителя - са предложените работни места от участника, РМмах в знаменателя са максимално предложените работни места от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 10.

Краен резултат за оценяване: К=К1+ К2+К3

При равен брой точки, превес ще има кандидата получил по - висока оценка по критерия К1 - конкурсна цена.

4. Депозит за участие  в конкурса -  10% от  началната конкурсна годишна наемна цена.

ІІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

             /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ДВАДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 217/15.03.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение за търговска дейност, находящо се в сграда с идентификатори 53045.502.156.1 и 53045.502.516.2 по КК на гр. Обзор, ул. „Черноморска“ № 31.

Докладната записка е оттеглена от вносителя.

По т. ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 216/15.03.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предоставяне безвъзмездно право на ползване на нежилищен обект с идентификатор 73571.501.532.1.1 по КК на с. Тънково, ул. „Николай Лъсков“, за пенсионерски клуб.

Общинският съвет с 21 гл. „за“ от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 119

            І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.4 от ЗОС, Общински съвет – Несебър дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 5 /пет/ години на Юридическо лице с нестопанска цел Сдружение Черно море - Несебър, със седалище и адрес на управление гр. Несебър, ул. Отец Паисий“ № 31, представлявано от Павел Иванов Павлов - Председател на Управителния съвет, върху самостоятелен обект с идентификатор 73571.501.532.1.1 по КККР на с. Тънково, на площ от 97.53 кв.м. и общи части - 50.04 кв.м., находящ се на първи етаж в Общинска сграда „Многофункционална сграда с пенсионерски клуб“ с идентификатор 73571.501.532.1 по КК на с. Тънково, със ЗП 134 кв.м., разположена в поземлен имот с ид.73571.501.532, ул.“Николай Лъсков“, актувана с АчОС № 6831/31.01.2024 г., за културна и обществена дейност на пенсионерски клуб с. Тънково.

           ІІ. Разходите по учредяване на безвъзмездното право на ползване върху имота, посочен в т.І - местен данък, административна такса, такса за вписване на договора и др., както и разходите за ел.енергия, вода, такса битови отпадъци, застраховка и данък недвижими имоти да са за сметка на Община Несебър.

           /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ТРИДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 223/18.03.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за надстрояване на съществуваща жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.191.3 по КК на гр. Несебър, изградена върху ЗП 4 в УПИ V-общ., кв.17 по плана на ж.к. „Черно море“, гр. Несебър.

Общинският съвет с 21 гл. „за“ от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 120

1. На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС-Несебър, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2024 г., като раздел ІІІ, буква Г 3 „Имоти, върху които ще бъде учредено право на строеж за надстрояване и/или пристрояване на съществуваща сграда” се допълва с: Право на строеж за надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.191.3, изградена върху ЗП 4 в УПИ V-общ, кв.17 по плана на ж.к.”Черно море”, гр. Несебър, с кад. идентификатор №51500.503.191 по КК на гр. Несебър, урегулиран на площ от 639 кв.м., АчОС 2675/20.06.2007 г.

2. На основание чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.51, ал.1 от НРПУРОИ на Общински съвет-Несебър, да бъде учредено на Иван Фьодорович Попов, с адрес: гр. Несебър, ж.к. «Черно море-2» 56, право на строеж  с обем РЗП- 88,25 кв.м върху ЗП№4 в УПИ V-общ, кв.17 по плана на ж.к.”Черно море”, гр .Несебър, за изграждане на  надстройка на кота +5,68 на съществуваща жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.191.3 по КК на гр. Несебър построена на груб строеж върху застроително петно № 4 в имота, въз основа на което за сградата се достигат следните показатели:  ЗП (Застроена площ) – 79,54 кв.м и  Общо бруто РЗП (Разгъната застроена площ) - 256,04 кв.м., Височина Н- 9,9 м., съгласно идеен архитектурен проект, съгласуван на 13.12.2023г.

3. Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.52 от НРПУРОИ на ОбС-Несебър, Общински съвет – Несебър определя цена на правото на  надстрояване  по т.2 за РЗП от 88,25 кв.м в размер на 15 733 лв. /петнадесет хиляди седемстотин тридесет и три лева/ без ДДС

          / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 225/18.03.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на пристрояване и надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.178.7, изградена в УПИ ІІІ-общ., кв.17 по плана на ж.к. „Черно море“, гр. Несебър.

Общинският съвет с 21 гл. „за“ от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 121

1. На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ,  Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2024 г., като раздел ІІІ, буква Г 3  „Имоти, върху които ще бъде учредено право на строеж за надстрояване и/или пристрояване на съществуваща сграда” се допълва с: Право на строеж за пристрояване и надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.178.7, изградена върху ЗП7 в УПИ ІІІ-общ, кв.17 по плана на ж.к.”Черно море”, гр. Несебър, с кад. идентификатор № 51500.503.178 по КК на гр. Несебър, урегулиран на площ от 639 кв.м., АчОС 2598/21.03.2007 г.

2.На основание чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.51, ал.1 от НРПУРОИ на Общински съвет-Несебър, да бъде учредено на „АМК Строй“, с адрес: гр. Несебър; ж.к. „Черно море 3“, № 105, представлявано от Кирил Николаев Димитров-управител, право на строеж за изграждане на пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.178.7 по КК на гр. Несебър, с обем РЗП - 224,93 кв.м, построена на груб строеж върху застроително петно №7 в имота, въз основа на което за сградата  се постигат следните показатели - ЗП-71 кв.м и общо бруто РЗП-329,93 кв.м.

3.Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.52 от НРПУРОИ на Общински съвет - Несебър, Общински съвет – Несебър определя цена на правото на пристрояване и надстрояване по т.2 за РЗП от 224,93 кв.м в размер на 40 100 лв. /четиридесет хиляди и сто лева / без ДДС.

              Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ТРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 227/18.03.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на пристрояване на четвърти етаж на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.188.1, изградена в УПИ ХІІІ-общ., кв.20 по плана на ж.к. „Черно море“, гр. Несебър.

Общинският съвет с 21 гл. „за“ от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 122

1. На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ,  Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2024 г., като раздел ІІІ, буква Г 3  „Имоти, върху които ще бъде учредено право на строеж за надстрояване и/или пристрояване на съществуваща сграда” се допълва с: Право на строеж за пристрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.188.1, изградена в УПИ ХІІІ-общ, кв.20 по плана на ж.к.”Черно море”, гр. Несебър, урегулиран на площ от 494 кв.м., с кад. идентификатор №51500.503.188 по КК на гр. Несебър, АчОС 2656/11.06.2007 г.

2. На основание чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.51, ал.1 от НРПУРОИ на Общински съвет-Несебър, да бъде учредено на „АМК Строй“, с адрес: гр. Несебър; ж.к. „Черно море 3“, №105, представлявано от Кирил Николаев Димитров-управител, право на строеж за изграждане на  пристройка към четвърти етаж на кота + 8.25 на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.188.1 по КК на гр. Несебър, с обем РЗП – 169,84 кв.м, построена на груб строеж в имота, въз основа на което за сградата се постигат следните показатели - ЗП-219,10 кв.м и общо бруто РЗП-982,82 кв.м.

3. Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.52 от НРПУРОИ на Общински съвет-Несебър, Общински съвет – Несебър определя цена на правото на пристрояване по т.2 за РЗП от 169,84 кв.м в размер на 30 280 лв. /тридесет хиляди двеста и осемдесет лева/ без ДДС.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 226/18.03.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на строеж за изграждане на трафопост върху общински имот с кадастрален идентификатор 51500.506.229 по КК на гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг-запад“.

Общинският съвет с 21 гл. „за“ от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 123 

1. На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ,  Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2024 г., като раздел ІІІ, буква Г 4 „Имоти, върху които ще бъде учредено право на строеж и сервитут за изграждане на площадкови и линейни енергийни, водни обекти и електронносъобщителни мрежи” се допълва с: ПИ с идентификатор 51500.506.229 по КК на гр. Несебър на площ от 2639 кв.м., вид територия:Урбанизирана, НТП За алея; представляващи улично пространство- тупик по подробния устройствен план на к.к. „Слънчев бряг-запад“, за изграждане на трафопост.

2. На основание чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС във връзка с чл.62, ал.2 от ЗЕ, да се учреди на „Електроразпределение Юг” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. ”Христо Данов” N37, право на строеж за изграждане на площадков енергиен обект – трафопост тип БКТП на площ 11,44 кв.м. и сервитутна площ за обслужването му от 69,4 кв.м върху поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.506.229 по КК на гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг-запад“, целия на площ от 2 639 кв.м.

3. Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър определя цена на правото на строеж  и сервитут за обслужване за изграждане на БКТП по т.2 в размер на 5 190 лв. /пет хиляди сто и деветдесет лева/ без ДДС.

              / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 235/22.03.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на УПИ І, кв.6 по плана на ж.к. „Черно море“, гр. Несебър, представляващ ПИ 51500.503.27 по КК на гр. Несебър, по реда на чл.35 ал.3 от ЗОС.

Общинският съвет с 21 гл. „за“ от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 124 

1. На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ  Общински съвет – Несебър актуализира Програмата за управление и разпореждане с общински имоти за 2024 г., като Раздел ІІІ, т. В „Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба”, подточка В.1, се допълва с:  УПИ І-общ, кв.6 по плана на ж.к. «Черно море», гр. Несебър, представляващ ПИ с кад.идентификатор 51500.503.27 по КК на гр.Несебър, на площ от 530 кв.м, отреден  за жилищно строителство, с устройствени показатели Кпл.40%, Кинт-1,0, Н=10 м, АчОС №  2908/19.12.2008 г.

2. На основание чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър  определя пазарна цена на ПИ 51500.503.27 по КК на гр.Несебър представляващ УПИ І- общ. в кв.6 по плана на ж.к. «Черно море», гр. Несебър, целия на площ от 530 кв.м /петстотин и тридесет кв.м/, отреден за жилищно строителство, с устройствени показатели Кпл. 40%, Кинт-1,0, етажност-Н до 10 м, АчОС № 2908/19.12.2008 г., в размер на 30 260 лв. (тридесет хиляди двеста и шестдесет лева) без ДДС, за продажбата му на Павлина Иванова Павлова, с адрес: с. Равда, ул. ”Христо Ботев“ № 13 в качеството й на собственик на самостоятелни обекти в законно изградената в имота жилищна сграда с ид.51500.503.27.1 по КК на гр. Несебър.

              / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ТРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 236/22.03.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно отказ за продажба на идеална част от ПИ 53045.502.28 по КК на гр. Обзор, на собственика на сграда с идентификатор 53045.502.28.14, построена върху застроително петно № 9 в УПИ ІІ, кв.5 по ПУП на гр. Обзор.

Общинският съвет с 20 гл. „за“ и 1 гл. „въздържал се“ от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 125

На основание чл.21, ал.1 т. 8 от ЗМСМА, като взе предвид Решението на комисията по чл.37, ал.4 от Наредба №5 за Реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Несебър, назначена от Кмета на Общината със Заповед № 30/11.01.2024 г., обективирано в Протокол № 1/31.01.2024 г.  по т.3 /точка три/, Общински съвет- Несебър отказва да продаде идеална част от УПИ ІІ в кв.5 по плана на гр. Обзор, АчОС № 5069/13.12.2011 г., с идентификатор 53045.502.28 по КК на гр. Обзор на площ от 8 430 кв.м, по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС, на собственика на законно построената върху строително петно № 9 жилищна сграда - „АДИРА“ ООД, поради нецелесъобразност.

            /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред - Предложение Вх.№ 199/14.03.2024 г. от Клара Стоянова – Директор Дирекция „УТ, ИП, ИКС“, относно разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен План за обект: „Външно ел. захранване на Приемо-предавателна станция за глас и/или данни BS3180/Аgua Paradise Resort в ПИ 61056.56.133 по КК на с. Равда, местност „Хендек тарла“, Подбект: “Кабели 0.4kV.

Общинският съвет с 21 гл. „за“ от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 126

1.      На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ

Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за  обект „Външно ел. захранване на Приемо-предавателна станция за глас и/или данни BS3180/Аgua Paradise Resort в ПИ 61056.56.133 по КК на с. Равда, местност „Хендек тарла“, Подбект: “Кабели 0.4kV, който план е изготвен за частта от трасето, попадаща в ПИ 61056.56.142  селскостопански, горски, ведомствен път. Дължината на кабела през поземления имот е 173,50 м. Трасето на кабела ще започне от съществуваща РК /разпределителна касета на границата на ПИ 61056.56.146, ще премине през ПИ 61056.56.147 /не е предмет на този ПУП-ПП/-Урбанизирана територия, НТП „За второстепенна улица“, ПИ 61056.56.144 /не е предмет на този ПУП-ПП/- Урбанизирана територия, НТП „За второстепенна улица“, ПИ 61056.56.143 /не е предмет на този ПУП-ПП/- Урбанизирана територия, НТП „За второстепенна улица“, ще премине през ПИ 61056.56.142- Земеделска територия, НТП-За селскостопански, горски, ведомствен път и ще стигне до границата на ПИ 61056.56.133, като кабелът ще бъде положен в изкоп с дълбочина 0,8 м. и ширина 0,4 м. Площите на ограничение в имотите са 208,2 кв.м., и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

            2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

            3. Общински съвет - Несебър дава съгласие за определяне на трасе за линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект: „Външно ел. захранване на Приемо-предавателна станция за глас и/или данни BS3180/Аgua Paradise Resort в ПИ 61056.56.133 по КК на с. Равда, местност „Хендек тарла“, Подбект: “Кабели 0.4 kV

            Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.

       /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т. ТРИДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред - Предложение Вх.№ 198/14.03.2024 г. от Клара Стоянова – Директор Дирекция „УТ, ИП, ИКС“, относно постъпило искане в общинска администрация за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 61056.502.499, 61056.502.503, 61056.502.507 и 61056.502.584 по кадастралната карта на с. Равда в новообразуван кв.71 по плана на с. Равда.

Общинският съвет с 21 гл. „за“ от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 127 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Несебър, след като съобрази изложените в докладната записка мотиви, дава съгласие да бъде изработен и процедиран проект за ПУП- ПРЗ за ПИ с идентификатори 61056.502.499, 61056.502.503, 61056.502.507 и 61056.502.584 по кадастралната карта на с. Равда в новообразуван кв.71 по плана на с.Равда, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението, чиято цел е да се обезпечи необходимата инфраструктура за нуждите на рибарската кооперация в селото с около 60 члена и се даде градоустройствен статут за урбанизираните имоти в най-западната част на с. Равда, като зоната се превърне в естествено продължение на новоизградения крайморски парк в с. Равда.

На План за регулация за разглежданите поземлени имоти са отредени УПИ в новообразуван кв.71 по плана на с.Равда, както следва:

-          За ПИ 61056.502.499 с площ 2 276 кв.м - УПИ XVII-502.499 с площ 2 269 кв.м.

-          За ПИ 61056.502.503 с площ 3 583 кв.м - УПИ XIX-502.503, 502.507, 502.584 с площ (2 161 + 725+117) = 3 003 кв.м

-          За ПИ 61056.502.507 с площ 7 392 кв.м - УПИ XVIII-502.507 с площ 5 574 кв.м

-          За ПИ 61056.502.584 с площ 10 492 кв.м - УПИ XVI-584 с площ 7 218 кв.м

Южно от УПИ XVII-502.499, УПИ XVIII-502.507 и УПИ XVI-502.584 и северно от УПИ XIX-502.503 се предвижда автомобилно платно с ширина 7м с обръщачи и подход към източната част на ново предвидения хелинг.

В частта План за застрояване за имотите се установяват устройствена зона,  отреждане и показатели, както следва:

-За УПИ XVII-502.499: Зона „Ок“- „За курортно строителство, търговия, техническа инфраструктура и озеленяване“, Плътност на застрояване - 20%, макс. етажност - 1ет./Нкорниз< 4,5м, Кинт-0,3,   мин. озеленяване - 50%  и паркиране в имота;

- За УПИ XVIII-502.507: зона „Ок“- „За курортно строителство, търговия, техническа инфраструктура и озеленяване“, Плътност на застрояване - 20%, макс. етажност - 1ет./Нкорниз< 4,5м, Кинт-0,3,мин. озеленяване - 50% и паркиране в имота;

- За УПИ XVI-584: зона „Ок“- „За курортно строителство, търговия, техническа инфраструктура и озеленяване“, Плътност на застрояване - 20%, макс. етажност - 2ет./Нкорниз < 7,5м, Кинт-0,5, мин. озеленяване - 50% и паркиране в имота;

-За УПИ XIX-502.503, 502.507. 502.584: За лодкостоянка и домуване на рибарски лодки - без застрояване.

Транспортният достъп до имотите ще се осъществи от новопредвидена улица с обръщач, като продължение на крайбрежната алея.

При процедирането и изработването на проекта, да се обследва възможността за УПИ XVII и УПИ XVIII – общинска собственост, да се предвидят лимитираните  стойности на височина, кинт и плътност по Закона за устройство на черноморскто крайбрежие.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/ 

По т.ТРИДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред - Предложение Вх.№ 205/15.03.2024 г. от Клара Стоянова – Директор Дирекция „УТ, ИП, ИКС“, относно постъпило искане в общинска администрация за процедиране на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ I-414, поземлен имот с идентификатор № 51500.507.662 и УПИ IX-414, поземлен имот с идентификатор № 51500.507.663 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв. 3501 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг – Запад”.

Общинският съвет с 21 гл. „за“ от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 128 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ Общински съвет – Несебър, след като съобрази изложените в докладната записка мотиви, дава съгласие да бъде процедиран подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ І-414 /ПИ 51500.507.662/ с площ 800 кв.м. и УПИ IX-414 /ПИ 51500.507.663/ с площ 1000 кв.м. се обединяват в новообразуван УПИ І-707 с площ 1800 кв.м., в кв.3501, който се отрежда „За търговия, обществено хранене и битови услуги“, запазва се устройствената зона „Ок“ и се установят следните устройствени показатели: Плътност на застрояване - 30 %, Кинт - 1,5, Нкорниз - 10 м. и минимално озеленена площ - 50 %., съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

             / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/ 

По т. ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред - Предложение Вх.№ 167/11.03.2024 г. от Клара Стоянова – Директор Дирекция „УТ, ИП, ИКС“, относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди по отношение на поземлен имот с идентификатор № 51500.43.4 по кадастралната карта на гр. Несебър, местността „Чаирите“ по реда на ЗОЗЗ и на основание чл. 124 а, ал. 1 от ЗУТ.

Общинският съвет с 21 гл. „за“ от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 129

На основание чл. 124 а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и във връзка с чл. 12, т. 1 от ЗУЧК и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка, Общински съвет – Несебър Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди по отношение на поземлен имот с идентификатор № 51500.43.4 по кадастралната карта на гр. Несебър, местността „Чаирите“, целият с площ 3900 кв.м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“  и начин на трайно ползване  - „Пасище“, който план касае промяна на трайното предназначение на територията от „Земеделска“ в „Урбанизирана“, отреждане на имота „За търговия и КОО“, въвеждане на устройствена зона „Ок“ и установяване на следните устройствени показатели за ПИ 51500.43.4: Плътност на застрояване ≤ 30%, Кинт. ≤ 1,5, Нкорниз ≤ 15м и минимално озеленяване ≥ 50%, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Съгласно чл. 124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на проекта на ПУП-ПЗ.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ чрез обявление, което да се постави на определеното място в сградата на общината и да се публикува на интернет страницата на общината.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на оспорване.

             / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/ 

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 203/14.03.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнението на общинските програми за опазване на околната среда, управление на отпадъците и подобряване качеството на атмосферния въздух.

Общинският съвет с 21 гл. „за“ от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 130 

            На основание чл.21 т.12 във връзка с т.24 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър приема годишните отчети за изпълнението на общинските програми за опазване на околната среда, управление на отпадъците и подобряване качеството на атмосферния въздух, за 2023 г.

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред - Предложение Вх.№ 211/15.03.2024 г. от Клара Стоянова – Директор Дирекция „УТ, ИП, ИКС“, относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване  изработването на ПУП-Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура: „Външно ел. захранване на жилищна сграда с апартаменти за сезонно ползване“, подобект: Кабели 0.4kV в УПИ І-3107 /ПИ 51500.31.7/ в кв.11 по плана на зона „Инцараки“, местност „Юрта-Балкана“, землище гр. Несебър, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Общинският съвет с 21 гл. „за“ от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 131 

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет - Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда с апартаменти за сезонно ползване“, подобект: Кабели 0.4kV и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

  Видно от заданието трасето на кабела 0,4 кV започва от кабелни муфи в ПИ 51500.29.29 с площ 10 503 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище“, стопанисвано от общината и преминава през ПИ 51500.31.3 с площ 2217 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище“, стопанисвано от общината до ТЕПО в УПИ I-3107 /ПИ 51500.31.7/ в кв. 11 по плана на зона „Инцараки“, местност „Юрта-Балкана“, землище гр. Несебър. Дължината на трасето е 230,91 м., като 100,15 м. попадат в ПИ 51500.29.29 и 130,76 м. попадат в ПИ 51500.31.3 по кадастралната карта на гр. Несебър. Определя се сервитутна граница по 1 м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Площите с ограничение ще са общо 464,52 кв.м., като 196,03 кв.м. попадат в ПИ 51500.29.29 и 268,49 кв.м. попадат в ПИ 51500.31.3 по кадастралната карта на гр. Несебър.

3. Общински съвет- Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда с апартаменти за сезонно ползване“, подобект: Кабели 0.4kV

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Община Несебър за сведение и изпълнение.      

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/ 

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред - Докладна записка Вх.№ 209/15.03.2024 г. от Клара Стоянова – Директор Дирекция „УТ, ИП, ИКС“, относно вземане решение за одобряване на ПУП - парцеларен план за обект: „Изместване на съществуващ уличен водопровод СТ ф 426  от  ПИ 51500.27.14 по кадастрална карта на гр. Несебър, местност „Юрта-Балкана“ с тръба ПЕПП ф 400, РЕ 100, РN 10“, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ.

Общинският съвет с 21 гл. „за“ от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 132

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ,  решение т. 4 от протокол № 9 от заседание на ОЕСУТ, проведено на 13.12.2023 г., решение т. 2 от протокол № 3 от заседание на ОЕСУТ, проведено  на 13.03.2024 г. и  Писмо с изх. № ПД-3078-/1/ от 16.12.2021 г. на РИОСВ-Бургас. Общински съвет - Несебър ОДОБРЯВА: ПУП - парцеларен план за обект: „Изместване на съществуващ уличен водопровод СТ ф 426  от  ПИ 51500.27.14 по кадастрална карта на гр. Несебър, местност „Юрта-Балкана“ с тръба ПЕПП ф 400, РЕ 100, РN 10“,

           Дължината на трасето на уличния водопровод е общо 46м, от които 41м в земеделска и 5м в транспортна територия, като 40м попадат в ПИ 51500.29.29 с площ 10 503 кв.м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище“, общинска собственост, 1 м в ПИ 51500.31.37 с площ 2 235 кв.м с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост и 5м в ПИ 51500.31.32 с площ 16 188 кв.м, с начин на трайно предназначение на територията „Транспортна“ и начин трайно ползване „За местен път“, общинска собственост.

Определя се сервитутна ивица по 3м от двете страни на оста на трасето на водопровода.

Площите с ограничение са общо 275 кв.м., от които 249 кв.м са в земеделска и 26 кв.м. са в транспортна територия, като 241 кв.м попадат в ПИ 51500.29.29, 8 кв.м попадат в ПИ 51500.31.37 и 26 кв.м попадат в ПИ 51500.31.32 по кадастрална карта на гр. Несебър, местност „Юрта-Балкана“.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд-Бургас.                                                      

 

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред - Предложение Вх.№ 210/15.03.2024 г. от Клара Стоянова – Директор Дирекция  „УТ, ИП, ИКС“, относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване  изработването на ПУП-Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура: „Външно ел. захранване на апартаментен хотел“ в поземлен имот с идентификатор №11538.14.3: Подобект „Кабелна линия 20 кV от БКТП „Козлука“ в поземлен имот с идентификатор №11538.13.14 за захранване на нов БКТП в поземлен имот с идентификатор №11538.13.42“  по кадастралната карта на гр. Свети Влас, местност „Козлука“, по реда на чл.124а от ЗУТ.`

Общинският съвет с 21 гл. „за“ от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 133 

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет- Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект: „Външно ел. захранване на апартаментен хотел“ в поземлен имот с идентификатор №11538.14.3: Подобект „Кабелна линия 20 кV от БКТП „Козлука“ в поземлен имот с идентификатор №11538.13.14 за захранване на нов БКТП в поземлен имот с идентификатор №11538.13.42“ по кадастралната карта на гр. Свети Влас, местност „Козлука“ и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

Видно от заданието трасето на кабелната линия 20 кV започва от съществуващ БКТП „Козлука“ в ПИ 11538.13.14 с площ 9598 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „Комплексно застрояване“, частна собственост, преминава в ПИ 11538.13.83 с площ 10 421 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, в ПИ 11538.13.168 с площ 902 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, продължава в ПИ 11538.13.50 с площ 6 305 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „Средно застрояване (от 10 до 15 м.)“, частна собственост – като тази част на трасето не е предмет на плана, тъй като е частна урбанизирана собственост – продължава в ПИ 11538.13.170 с площ 2 906 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост до границата с ПИ 11538.13.42 с площ 2 900 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“, частна собственост, където завършва в новопроектиран БКТП, а от там ще се захрани апартаментния хотел в ПИ 11538.14.3 с площ 2 965 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За курортен хотел, почивен дом“, частна собственост. Дължината на трасето е 250,99 м. в земеделска територия, публична общинска собственост, като същото попада 158,14 м.  в ПИ 11538.13.83, 8,96 м. в ПИ 11538.13.168 и 83,89 м. в ПИ 11538.13.170, като се определя сервитутна граница от 0,6 м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Площите с ограничение са 307,62 кв.м. и попадат 189,31 кв.м. в ПИ 11538.13.83, 10,75 кв.м. в ПИ 11538.13.168 и 107,56 кв.м. в ПИ 11538.13.170 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, местност „Козлука“.

3. Общински съвет-Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект: „Външно ел. захранване на апартаментен хотел“ в поземлен имот с идентификатор №11538.14.3: Подобект „Кабелна линия 20 кV от БКТП „Козлука“ в поземлен имот с идентификатор №11538.13.14 за захранване на нов БКТП в поземлен имот с идентификатор №11538.13.42“ по кадастралната карта на гр. Свети Влас, местност „Козлука“.

            Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Община Несебър за сведение и изпълнение.      

           /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 228/18.03.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно даване на предварително съгласие по чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ.

Общинският съвет с 21 гл. „за“ от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 134 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, Общински съвет – Несебър дава съгласие за изработването на проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ на ПИ 39164.501.107 по КК на с. Кошарица на площ от 14 907 кв. м. съответстващ на УПИ IV, кв. 3 по ПУП на с. Кошарица.

             / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/ 

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред - Предложение вх.№ 229/18.03.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПР за транспортен подход към Промишлено-складова зона и Гробищен парк – землище Несебър, ПИ 51500.73.22, 51500.73.23, 51500.73.33, 51500.74.49, 51500.74.50, 51500.74.71, местност „Кокалу“, гр. Несебър.

Общинският съвет с 15 гл. „за“, 1 гл. „против“ и 4 гл. „въздържали се“ от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 135 

На основание  чл. 124 а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и във връзка с чл. 12, т. 1 от ЗУЧК и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка и приложените по преписката документи, Общински съвет – Несебър Разрешава

Да бъде изработен и процедиран проект за ПУП - ПУР за транспортен подход към Промишлено-складова зона и Гробищен парк-землище Несебър в поземлени имоти с идентификатори 51500.73.22, 51500.73.23, 51500.73.33, 51500.74.49, 51500.74.50 и 51500.74.71, местност „Кокалу“, гр. Несебър, с който ПУП-ПУР във възможно най-голяма степен да се запазят външните имотни граници на прилежащите към трасето на новопроектираната улица имоти и привеждане на границата на гробищния парк от север в съответствие с материализираната на място граница. При проектирането уличната регулационната линия от север да се проведе по  имотната граница на имот с идентификатор 51500.73.22, област Бургас, община Несебър, гр. Несебър, м. „Несебърска мера“, м. „КОКАЛУ“, публична общинска собственост, територия на транспорта, с начин на трайно ползване  - за местен път, на площ 11 906 кв. м. От юг трасето ще засегне имоти с идентификатори 51500.73.23, област Бургас, община Несебър, гр. Несебър, м. „КОКАЛУ“, частна собственост, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване - за друг вид производствен, складов обект на площ 2 831 кв. м; 51500.73.33, област Бургас, община Несебър, гр. Несебър, м. „КОКАЛУ“, частна общинска собственост, територия на транспорта, с начин на трайно ползване - за селскостопански, горски, ведомствен път, на площ 1133 кв.м.; 51500.74.49, област Бургас, община Несебър, гр. Несебър, м. „КОКАЛУ“, частна собственост, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – за производството на строителни материали, конструкции и изделия, на площ 5909 кв. м.; 51500.74.50, област Бургас, община Несебър, гр. Несебър, м. „КОКАЛУ“, частна собственост, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване - за друг обществен обект, комплекс на площ 5343 кв. м. и 51500.74.71, област Бургас, община Несебър, гр. Несебър, м. „КОКАЛУ“, частна общинска собственост, земеделска земя - категория 6, с начин на трайно ползване -за селскостопански, горски, ведомствен път на площ 537 кв. м.

С проекта улицата в участъка от о.т. 1 до о.т. 6 да е с 2 x 6,00 м платно и тротоари по 2,25 м, а след о.т.6 до о.т.7, северното платно да е с  широчина на платното 3,00 м или общо широчина на уличното платно в този участък 9,00 м. След о.т. 20, северното платно да е с широчина 2.50 м осово - без тротоар, при което границата на улицата да се проведе по имотната граница на имот с идентификатор 51500.73.22. Да се предвидят входове към прилежащите на трасето имоти. От о.т.8 до края на трасето (о.т. 22) южната улично регулационна линия да се проведе по материализираната на  място граница на гробищния парк (изградената масивна ограда (поземлени имоти 51500.71.142 и 51500.74.722).

Пред гробищния парк да се предвиди обособяване на паркинг обръщало (в участъка между о.т.18-о.т.19, вход между о.т.20 и о.т.21/ и зелен остров, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Съгласно чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Несебър одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на проекта на ПУП-ПУР.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2  от ЗУТ,  чрез обявление, което да се постави на определеното място в сградата на общината и да се публикува на интернет страницата на общината.

На основание чл.124б, ал. 4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на оспорване.

По т. ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 233/21.03.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на схема за поставяне на монументално-декоративен елемент за паметна плоча, по реда на чл.57 от ЗУТ и Наредба №10 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти, рекламно-информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Несебър, с.Равда.

Общинският съвет с 19 гл. „за“ и 2 гл. „въздържали се“ от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 136 

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.57 ал.1 от ЗУТ и чл.17 ал.4 от Наредба № 10, Общински съвет-Несебър съгласува представената схема № 1/2024 г. неразделна част от решението -  за поставяне на монументално-декоративен елемент  - плоча в памет на Вангел Голев, в поземлен имот с кадастрален идентификатор № 61056.501.511. Монумента да бъде ситуиран в градинката пред УПИ IX в кв.1 по плана на с. Равда с кадастрален идентификатор № 61056.501.104.

             /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: ВЪРБАН КРЪСТЕВ