Общински Съвет Несебър
Протоколи От Заседания На Общински Съвет

Протокол № 9 - 28.06.2024

03 юли, 2024 33

ПРОТОКОЛ № 9

28.06.2024 г.

            Днес 28.06.2024 г. се проведе редовно заседание на Общински съвет – Несебър – мандат 2023/2027 г., на което присъстваха 20 общински съветници.

            Отсъства общинският съветник Михаил Минчев.

Върбан Кръстев - УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ, преди да открия днешното редовно заседание искам да Ви уведомя, че след проведени на 23.06.2024 г. частични избори за кмет на кметство с. Баня, Общинската избирателна комисия – Несебър с решение № 258/23.06.2024 г. е обявила за избран за кмет на кметство Баня г-н Николай Илиев Пандазиев от Политическа партия „Съюз на свободните демократи“. Г-н Пандазиев следва да положи клетва преди заседанието.

 Моля г-н Николай Пандазиев да се изправи и да повтаря клетвата след мен

            «Заклевам се в името на Република България

да спазвам Конституцията и законите на страната

и във всичките си действия

да се ръководя от интересите на гражданите от община Несебър

и да работя за тяхното благоденствие.      

            Заклех се»

             - Моля подпишете клетвеният си лист.

            След полагане на клетвата, Николай Пандазиев подписа Клетвен лист и получи удостоверение от Общинската избирателна комисия – Несебър.

Върбан Кръстев – уважаеми колеги, за да продължим днешното редовно заседание, ви каня да се регистрираме в системата, режим на гласуване.

Върбан Кръстев в залата присъстват  20 общински съветници, налице е кворум, поради което откривам днешното редовно заседание на Общинския съвет.

Проекта за дневен ред Ви е раздаден, след неговото изготвяне, в деловодството на Общинския съвет постъпи Докладна записка с вх.№ 428/27.06.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно Упълномощаване на Кмета на общината да представлява община Несебър в Асоциацията по В и К-Бургас за гласуване на решения на общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас и даване на мандат, която ви предлагам да бъде включена като т.23 в проекта за дневен ред.

Имате ли други предложения за изменение или допълнение към проекта за дневен ред?

Не виждам, да преминем към гласуване на допълнителната точка към проекта за дневен ред.

Който е съгласен Докладна записка с вх.№ 428/27.06.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно Упълномощаване на Кмета на общината да представлява община Несебър в Асоциацията по В и К-Бургас за гласуване на решения на общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас и даване на мандат, да бъде включена като т.23 в проекта за дневен ред, моля да гласува

            След проведеното гласуване, Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие Докладна записка с вх.№ 428/27.06.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно Упълномощаване на Кмета на общината да представлява община Несебър в Асоциацията по В и К-Бургас за гласуване на решения на общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас и даване на мандат, да бъде включена като т.23 в проекта за дневен ред

Не постъпиха други предложения, поради което председателят на Общинския съвет подложи на гласуване целия проект за дневен ред и Общинският съвет с 20 гл. „за“ от гласували 20 общински съветници, прие  следния 

ДНЕВЕН РЕД 

 1. Докладна записка вх.№ 394/11.06.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на музикален технофестивал.
 2. Докладна записка вх.№ 400/13.06.2024 г. от Върбан Кръстев – председател на общински съвет – Несебър, относно отчет за дейността на Общински съвет-Несебър и постоянните комисии към него за периода от м. януари 2024 г. до м. юни 2024 г. 
 3. Докладна записка вх.№ 401/13.06.2024 г. от Върбан Кръстев – председател на общински съвет – Несебър, относно определяне представител на Общински съвет – Несебър в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия.
 4. Докладна записка вх.№ 414/18.06.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Доклад за резултатите от междинната оценка за изпълнение на Плана за интегрирано развитие на община Несебър 2021 – 2027 г. за периода 2021 – 2023 г.
 5. Докладна записка вх.№ 419/19.06.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне за временно и безвъзмездно ползване на ОД МВР – Бургас, за нуждите на РУ – Несебър, 1 брой моторно превозно средство, собственост на община Несебър.
 6. Докладна записка вх.№ 385/04.06.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно окончателен годишен план на бюджет 2023 г. и отчет на бюджета за 2023 г. на община Несебър.
 7. Докладна записка вх.№ 396/12.06.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно съфинансиране дейността на Център за подкрепа на жертви на сексуално насилие „ Вселена“ -  гр. Бургас.
 8. Докладна записка вх.№ 415/18.06.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно съгласие за кандидатстване с проект по Първа покана за набиране на проектни предложения по Програма Интеррег IV – А ИПА България – Турция 2021 – 2027.
 9. Докладна записка вх.№ 398/13.06.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно избор на Управителен съвет на Общински фонд „Култура“.
 10. Докладна записка вх.№ 422/21.06.2024 г. от Върбан Кръстев – председател на общински съвет – Несебър, относно отпускане на финансова субсидия на спортен клуб от община Несебър.           
 11. Докладна записка вх.№ 403/17.06.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на Офис № 10, находящ се на партерния етаж на сграда с идентификатор 51500.502.380.1 по КК на гр. Несебър в ЖСК „Изгрев “ - 1, на ЮЛНЦОП Сдружение „Македонско културно – просветно и благотворително братство „Тодор Александров – гр. Несебър.
 12. Докладна записка вх.№ 404/17.06.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне безвъзмездно право на ползване върху самостоятелен обект с идентификатор 53822.501.331.4.1 по КК на с. Оризаре от Многофункционална сграда с пенсионерски клуб“, построена в УПИ ІV-289 в кв.31 по плана на с. Оризаре с идентификатор на поземления имот 53822.501.331 по КК на с. Оризаре, на Сдружение „Черно море – Несебър“, за пенсионерски клуб.
 13. Докладна записка вх.№ 405/17.06.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на безвъзмездно право на управление на помещения в сграда с идентификатор 51500.502.149.1 по КК на гр. Несебър, площад „Жулиета Шишманова.
 14. Докладна записка вх.№ 410/17.06.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне под наем на част от имот – публична общинска собственост – Басейн в Средно Училище „Любен Каравелов“ – Несебър, чрез публично оповестен конкурс.
 15. Докладна записка вх.№ 411/17.06.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно определяне на общински имоти с идентификатор 51500.501.318.1.6 по КК на гр. Несебър за туристически информационен център и с идентификатор 51500.501.318.1.7 по КК на гр. Несебър за изложбена зала и отдаване под наем на 1 кв.м. от същата за банкомат.
 16. Докладна записка вх.№ 406/17.06.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно промяна на граници на поземлени имоти и прехвърляне на правото на собственост на реално определените части, придавани към съседни имоти по КК на с. Тънково, с идентификатори ПИ 73571.501.386, ПИ 73571.501.387, 73571.501.385 и др.
 17. Докладна записка вх.№ 337/10.05.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.232.11, изградена върху ЗП 3Б в УПИ VІ-общ. кв.22 по плана на ж.к. „Черно море“, гр. Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.503.232 по КК на гр. Несебър.
 18. Докладна записка вх.№ 416/18.06.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно сключване на спогодба относно собствеността на УПИ І-575, 576, 584 в кв. 53 по плана на гр. Свети Влас / ПИ 11538.503.95/; ПИ 11538.503.261 и ПИ 11538.503.94 по КК на гр. Свети Влас.

19.  Докладна записка вх.№ 622/08.12.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имот от общински поземлен фонд съгласно чл.45ж ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с §27 ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

20.  Докладна записка вх.№ 393/11.06.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет „Правно обслужване и общинска собственост“ на община Несебър, относно вземане решение за одобряване на ПУП - устройствена план-схема за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на вилна сграда” в ПИ с идентификатор 39164.12.248 в местност „Липака”, землище с. Кошарица, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ.

21.  Докладна записка вх.№ 397/12.06.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласие за процедиране на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-144 /ПИ 73571.501.457 и ПИ 73571.501.467 по КККР на с. Тънково/ в кв.29 по плана на с. Тънково.

 1. Докладна записка вх.№ 402/14.06.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване на ПУП - парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване на жилищни сгради за сезонно ползване А, Б, С, D и Е“ в поземлен имот с идентификатор 11538.2.151 по КК на гр. Свети Влас, м. „Юрта“, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ.

23.  Докладна записка с вх.№ 428/27.06.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно Упълномощаване на Кмета на общината да представлява община Несебър в Асоциацията по В и К-Бургас за гласуване на решения на общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас и даване на мандат

По т.ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 394/11.06.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно провеждане на музикален технофестивал.

Думата бе дадена на Кирил Киров - председател на постоянната комисия по законност, обществен ред, местно самоуправление и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет, който запозна Общинския съвет с проекта за решение на комисията, а именно: Комисията предлага на Общинския съвет да приеме проекта за решение от докладната записка и даде съгласие за провеждане на музикален технофестивал, на 02.08. и 03.08.2024 г. в прилежащата част към ресторант „Зазу“, находящ се в к.к Слънчев бряг, морски плаж „Слънчев бряг-юг”.

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 20 гл. „за“ от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 195

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър дава съгласие за провеждането на музикален технофестивал, на 02.08. и 03.08.2024 г., в прилежащата част към ресторант „Зазу“, находящ се в к.к. „Слънчев бряг“, морски плаж „Слънчев бряг-юг“.

По т.ВТОРА от дневния ред -Докладна записка вх.№ 400/13.06.2024 г. от Върбан Кръстев – председател на общински съвет – Несебър, относно отчет за дейността на Общински съвет-Несебър и постоянните комисии към него за периода от м. януари 2024 г. до м. юни 2024 г. 

Думата бе дадена на Кирил Киров - председател на постоянната комисия по законност, обществен ред, местно самоуправление и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет, който запозна Общинския съвет с проекта за решение на комисията, а именно: Комисията предлага на Общинския съвет да приеме  представения отчет за дейността на Общински съвет-Несебър и постоянните комисии към него за периода от м. януари 2024 г. до м. юни 2024 г. 

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 20 гл. „за“ от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 196

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър приема направения по реда на чл.27 ал.6 от ЗМСМА отчет за дейността на Общински съвет-Несебър и постоянните комисии към него за периода - от м. януари 2024 г. до м. юни 2024 г. 

По т.ТРЕТА от дневния ред -Докладна записка вх.№ 401/13.06.2024 г. от Върбан Кръстев – председател на общински съвет – Несебър, относно определяне представител на Общински съвет – Несебър в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия.

Думата бе дадена на Кирил Киров - председател на постоянната комисия по законност, обществен ред, местно самоуправление и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет, който запозна Общинския съвет с проекта за решение на комисията, а именно: Комисията предлага на Общинския съвет да приеме представения проект за решение от докладната записка и определи Върбан Валентинов Кръстев – председател на Общински съвет – Несебър за представител на Общинския съвет в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия и  за негов заместник при невъзможност за участие, общинският съветник – Сотир Янков Наумов

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на  гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 20 гл. „за“ от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 197

На  основание чл.21, ал.1, т. 23  от ЗМСМА и във връзка с чл.64а ал.2  от Закона за защита при бедствия, Общински съвет - Несебър

1.      Определя за представител в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия: Върбан Валентинов Кръстев – председател на Общински съвет – Несебър.

2.      При невъзможност за участие на определения по т.1 представител в заседанията на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия, ще бъде заместван от Сотир Янков Наумов – общински съветник в Общински съвет – Несебър.

На основание чл.60, ал.1 от АПК, предвид необходимостта от актуализиране на поименния състав на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия и с оглед осигуряване възможността Общински съвет – Несебър да има свой представител, допуска предварително изпълнение на решението.

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред -Докладна записка вх.№ 414/18.06.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Доклад за резултатите от междинната оценка за изпълнение на Плана за интегрирано развитие на община Несебър 2021 – 2027 г. за периода 2021 – 2023 г.

Думата бе дадена на Кирил Киров - председател на постоянната комисия по законност, обществен ред, местно самоуправление и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет, който запозна Общинския съвет с проекта за решение на комисията, а именно: Комисията предлага на Общинския съвет да приеме  представения Доклад за резултатите от междинната оценка за изпълнение на Плана за интегрирано развитие на община Несебър 2021 – 2027 г. за периода 2021 – 2023 г.

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 20 гл. „за“ от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 198

На основание чл.21 ал.2 във връзка с чл.21 ал.1 т.24 от ЗМСМА, чл.23 т.4 от Закона за регионалното развитие и чл.72 ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Общински съвет – Несебър приема Доклад за резултатите от междинната оценка за изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Несебър /2021 – 2027 г./ за периода 2021 – 2023 г.

По т.ПЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 419/19.06.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне за временно и безвъзмездно ползване на ОД МВР – Бургас, за нуждите на РУ – Несебър, 1 брой моторно превозно средство, собственост на община Несебър.

Думата бе дадена на Кирил Киров - председател на постоянната комисия по законност, обществен ред, местно самоуправление и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет, който запозна Общинския съвет с проекта за решение на комисията, а именно: Комисията предлага на Общинския съвет  да даде съгласие да бъде предоставен за временно и безвъзмездно ползване на ОД МВР – Бургас, за нуждите на РУ – Несебър, 1 брой моторно превозно средство – мотоциклет, марка „Pioneer”, собственост на община Несебър, като условията бъдат определени със заповедта на кмета на общината,  издадена по реда на Наредба № 5.

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на поименно гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 20 гл. „за“ от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 199

1.      На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър дава съгласие да се предостави за временно и безвъзмездно ползване  на ОД на МВР – Бургас за нуждите на РУ – Несебър 1 бр. /един брой/ моторно превозно средство – мотоциклет, марка Pioneer“, модел ХF 200-2А, с регистрационен номер – А 2396 К и рама К166FML30114247,.

2.      Възлага на кмета на община Несебър да издаде заповед и определи условията на  безвъзмездното право на ползване по реда на чл.16 ал.3 във връзка с чл.30 ал.2 т.3 от Наредба № 5 на Общински съвет - Несебър за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

3.      Предвид настъпването на активния летен сезон, на основание чл.60 ал.1 от АПК, допуска предварително изпълнение на решението.

      / Списъкът с поименното гласуване  е неразделна част от настоящото решение / 

По т.ШЕСТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 385/04.06.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно окончателен годишен план на бюджет 2023 г. и отчет на бюджета за 2023 г. на община Несебър.

Думата бе дадена на Благой Филипов - председател на постоянната комисия по бюджет и финанси, който запозна Общинския съвет с проекта за решение на комисита, а именно: Комисията приема предложения проект за решение, относно окончателен годишен план на бюджет 2023 г. и отчет на бюджета за 2023 г. на община Несебър.

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на поименно гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 15 гл. „за“, 1 гл. „против“ и 4 гл. „въздържали се“ от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 200 

На основание чл.140 от ЗПФ и чл.44 от Наредба № 12 на Общински съвет Несебър, във връзка с чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър:

І.Приема уточнен годишен план на Бюджета за 2023 г. по приходната и разходната част, по функции и дейности, както следва:

1.1. ПО ПРИХОДА,                                                                       - 126 434 857 лв.

в т.ч.

За делегирани от държавата дейности                             -   26 388 277 лв.

За местни дейности                                                            - 100 046 580 лв.

/разпределени по параграфи, /съгласно Приложение №1/

            1.2.ПО РАЗХОДА,                                                             - 126 434 857 лв.

 в т.ч.

            За делегирани от държавата дейности                             -   26 388 277 лв.

            За дофинансирани от държавата дейности

със собствени приходи                                                                  -     5 934 026 лв.

            За местни дейности                                                            -   94 112 554 лв.

/разпределени по функции, дейности и видове разходи, /съгласно Приложение №2/

1.3.Одобрява плана на капиталовите разходи за 2023 г., по обекти и източници на финансиране, /съгласно Приложение №3/.

1.4.Приема окончателния годишен план на средства от Европейския съюз от КСФ, РА и други за 2023 г. /съгласно Приложениe №4 /.

ІІ.Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2023 г. по приходната и разходната част, по функции и дейности, както следва:

2.1.ПО ПРИХОДА,                                                            - 113 691 419 лв.

 в т.ч.

За делегирани от държавата дейности                             -   24 393 855 лв.

За местни дейности                                                            -   89 297 564 лв.

/разпределени по параграфи, съгласно Приложение №1/

            2.2.ПО РАЗХОДА,                                                             - 113 691 419 лв.

 в т.ч.

            За делегирани от държавата дейности                             -   24 393 855 лв.

            За дофинансирани от държавата дейности

със собствени приходи                                                                  -     5 810 890 лв.

            За местни дейности                                                            -   83 486 674 лв.

/разпределени по функции, дейности и видове разходи, /съгласно Приложение №2/

2.3.Приема отчета на поименен списък за капиталови разходи за 2023 г., по обекти и източници на финансиране, /съгласно Приложение №3/.

2.4.Приема отчета на сметките  за  средства от Европейския съюз от КСФ, РА и други  за 2023 г. /съгласно Приложение №4/.

2.5.Приема отчета на изразходените средства от дейността на читалищата на територията на  Община Несебър за 2023 г., /съгласно Приложение №5/.

2.6.Приема отчета на изразходените средства от дейността на пенсионерските клубове на територията на Община Несебър за 2023 г. – субсидии за „СНЦ Черно море”  на план – 93 000 лв.  на разход – 93 000 лв.

2.7.Приема отчета на изразходените средства от дейността на спортните клубове на територията на Община Несебър за 2023 г,. /съгласно Приложение №6/.

2.8.Налични към 31.12.2023 г. задължения за разходи в размер на 2 333 479 лв., 3,5 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, съгласно изискването на чл.94, ал.3, т.1 от Закона за публичните финанси.

2.9.Налични към 31.12.2023 г. ангажименти за разходи са в размер на 26 587 351 лв., 39.3 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, съгласно изискването на чл.94, ал.3, т.2 от Закона за публичните финанси.

2.10.Приема отчет - сметка  за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2023 г., /съгласно Приложение №7/.

         / Списъкът с поименното гласуване  е неразделна част от настоящото решение /

По т.СЕДМА от дневния ред -  Докладна записка вх.№ 396/12.06.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно съфинансиране дейността на Център за подкрепа на жертви на сексуално насилие „Вселена“ -  гр. Бургас.

Думата бе дадена на Благой Филипов - председател на постоянната комисия по бюджет и финанси, който запозна Общинския съвет с проекта за решение на комисита, а именно: Комисията предлага на Общинския съвет да приеме  проекта за решение от докладната записка, относно съфинансиране със сумата в размер на 5000 лева, дейността на Център за подкрепа на жертви на сексуално насилие „Вселена“ -  гр. Бургас.

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на поименно гласуване предложеанието за решение на комисията и Общинския съвет с 20 гл. „за“ от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 201 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър отпуска сумата от 5 000 лв. за покриването на текущи разходи, заплати на персонала и поддържане на гореща телефонна линия на Центъра за подкрепа на жертви на сексуално насилие „Вселена“ -  гр. Бургас.

  / Списъкът с поименното гласуване  е неразделна част от настоящото решение /

По т.ОСМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 415/18.06.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно съгласие за кандидатстване с проект по Първа покана за набиране на проектни предложения по Програма Интеррег IV – А ИПА България – Турция 2021 – 2027.

Думата бе дадена на Пейчо Колев – председател на комисията по европейски фондове, национални и регионални програми и инвестиционни политики, който запозна Общинския съвет с проекта за решение на комисията, а именно: Комисията предлага на Общинския съвет да приеме предложения с докладната записка проект за решение и даде съгласие за кандидатстване с проект по Първа покана за набиране на проектни предложения по Програма Интеррег IV – А ИПА България – Турция 2021 – 2027.

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на поименно гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 20 гл. „за“ от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 202

1.      На основание чл.21 ал.1 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър дава съгласие община Несебър да изработи и изпълни проект „Сътрудничество за обществено ориентиран и отговорен туризъм в трансграничната зона на България и Турция“, акроним: CORE-Tour, като кандидатства за финансиране по Интеррег IV – А ИПА България – Турция 2021 – 2027.

2.      Гарантира устойчивост на постигнатите резултати и облагородената инфраструктура за период минимум 5 години след изпълнението на проекта.

3.      На основание чл.61 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър одобрява подписването на споразумение за партньорство с партньорите по проекта – Дирекция за култура и туризъм Къркларели, Дирекция за национални паркове за опазване на природата Къркларели, Кметство с. Сислиоба, Република Турция и Бургаска регионална туристическа асоциация, като община Несебър, представлявана от кмета – Николай Димитров ще е водещ партньор по проекта.

4.      Възлага на кмета на община Несебър, при одобряване на проектното предложение от Програма Интеррег IV – А ИПА България – Турция 2021 – 2027, Общината да финансира заемообразно дейностите по проекта до възстановяване на средствата, като осигури временна наличност  на средства, както и да покрива всички недопустими разходи, свързани с дейностите по проекта, необходими и направени във връзка с неговото изпълнение.

             / Списъкът с поименното гласуване  е неразделна част от настоящото решение /

По т.ДЕВЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 398/13.06.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно избор на Управителен съвет на Общински фонд „Култура“.

Думата бе дадена на Сотир Наумов – председател на комисията по култура, туризъм, спорт, рекламна дейност и международно сътрудничество, който запозна Общинския съвет с проекта за решение на комисията, а именно: комисията предлага на общинския съвет да приеме  предложения проект за решение и да определи в състава на Управителния съвет на Общински фонд „Култура” следните   общински съветници: Венета Танева – Кючукова, Никола Пейков  и  д-р Вержиния Георгиева,

Предложението е съобразено с решението на комисията по законност, обществен ред, местно самоуправление и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет, която също е  разгледала докладната записка, както и с направения  отвод от г-н Христо Яръмов за участие в избора за членове на  управителния съвет на общински фонд «Култура». 

            Върбан Кръстев - Колеги, чухте предложението за решение на комисията и определените трима общински съветници за членове в управителния съвет на общински фонд «Култура»

Имате думата за становища, мнения и други предложения

Други становища и предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 20 гл. „за“ от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 203

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за работата на Общински фонд "Култура" при Община Несебър, (приет с Решение № 667, протокол № 23/11.12.2017 г.), Общински съвет – Несебър избира Управителен съвет на Общински фонд "Култура" при Община Несебър в състав:

Председател: Иван Гургов – заместник – кмет "Бюджет и финанси",

Членове:

1.      Венета Танева-Кючукова – общински съветник

2.      Никола Пейков; - общински съветник

3.      Д-р Вержиния Георгиева - общински съветник

4.      Диана Терзиева – директор "Вътрешен одит";

5.      Арх. Никола Ликоманов – главен експерт "АС, опазване и реконструкция на паметници на културата";

6.      Емануил Теоклиев – младши експерт отдел "Несебър – световно наследство, туристическа реклама и култура".

По т.ДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 422/21.06.2024 г. от Върбан Кръстев – председател на общински съвет – Несебър, относно отпускане на допълнителна финансова субсидия на спортен клуб от община Несебър.       

 Думата бе дадена на Сотир Наумов – председател на комисията по култура, туризъм, спорт, рекламна дейност и международно сътрудничество, който запозна Общинския съвет с проекта за решение на комисията, а именно: Комисията предлага на общинския съвет да приеме проекта за решение от докладната записка, относно отпускане на финансова субсидия в размер на 2000 лв. на Футболен клуб „Устрем“ – с. Тънково.

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на  гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 19 гл. „за“ от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 204 

На основание чл. 21 ал.1. т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Несебър отпуска допълнителна финансова субсидия в размер от 2 000 лв. /две хиляди лева/, която да бъде изплатена  за целево  финансово подпомагане на „Футболен клуб Устрем -Тънково“ , представляван от Милчо Янчев, за организирането на футболен турнир по мини футбол, който ще се проведе на 08.11.2024 г. в двора на Основно училище „Васил Левски“, село Тънково.

         Средствата да бъдат осигурени от утвърдения резерв за целево финансово подпомагане на спортни клубове, обективиран в Решение 97, т.IV от Протокол 6/29.03.2024 г. на Общински съвет – Несебър.

По т.ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 403/17.06.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно отдаване под наем на Офис № 10, находящ се на партерния етаж на сграда с идентификатор 51500.502.380.1 по КК на гр. Несебър в ЖСК „Изгрев “ - 1, на ЮЛНЦОП Сдружение „Македонско културно – просветно и благотворително братство „Тодор Александров – гр. Несебър.

Думата бе дадена на Христо Яръмов – председател на постоянната комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия, който запозна Общинския съвет с проекта за решение на комисията, а именно: Комисията предлага на Общинския съвет да приеме предложения проект за решение за отдаване под наем на Офис № 10, находящ се на партерния етаж на сграда с идентификатор 51500.502.380.1 по ККК регистри на гр. Несебър в ЖСК „Изгрев “ - 1, на Сдружение „Македонско културно – просветно и благотворително братство „Тодор Александров – гр. Несебър за срок от 3 години

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на поименно гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 20 гл. „за“ от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 205 

                 На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 от ЗОС и чл.18 от НРПУРОИ  на Общински съвет – Несебър, Общински съвет – Несебър дава съгласие да се отдаде под наем за срок от 3 /три/ години, на СНЦ „Македонско културно – просветно и благотворително братство „Тодор Александров – гр. Несебър, регистрирано по ф.д. № 119/2014 г. по описа на БОС, със седалище и адрес на управление: гр.Несебър, ж.к. “Младост“ бл.30, вх.В, партер, представлявано от Николай Христов Драмчев - Председател на Управителния – съвет, общински имот частна – общинска собственост, представляващ: Офис № 10 на площ от 31.05 кв.м., находящ се на партерния етаж на сграда с идентификатор 51500.502.380.1 по КК на гр. Несебър в ЖСК „Изгрев - 1", АчОС № 1886/02.03.2004 г., срещу месечна наемна цена в размер на 67.07 лв. /шестдесет и седем лева и седем стотинки/ с ДДС, определена съгласно Приложение №1, т.І.3 към чл.23 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет - Несебър.

  / Списъкът с поименното гласуване  е неразделна част от настоящото решение /

По т.ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 404/17.06.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне безвъзмездно право на ползване върху самостоятелен обект с идентификатор 53822.501.331.4.1 по КК на с. Оризаре от Многофункционална сграда с пенсионерски клуб“, построена в УПИ ІV-289 в кв.31 по плана на с. Оризаре с идентификатор на поземления имот 53822.501.331 по КК на с. Оризаре, на Сдружение „Черно море – Несебър“, за пенсионерски клуб.

Думата бе дадена на Христо Яръмов – председател на постоянната комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия, който запозна Общинския съвет с проекта за решение на комисията, а именно: Комисията  предлага на Общинския съвет да приеме предложения с докладната записка проект за решение, с който да се предостави безвъзмездно право на ползване върху самостоятелен обект с идентификатор 53822.501.331.4.1 по Кадастралната Карта на с. Оризаре от Многофункционална сграда с пенсионерски клуб“, построена в УПИ ІV-289 в кв.31 по плана на с. Оризаре на Сдружение „Черно море – Несебър“, за пенсионерски клуб за срок от 5 години.

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на поименно гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 20 гл. „за“ от гласували 20 общински съветници прие следното 

РЕШЕНИЕ № 206

              I. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.39, ал.4 от ЗОС, Общински съвет – Несебър дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 5 /пет/ години на Юридическо лице с нестопанска цел Сдружение Черно море - Несебър, със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, ул. Отец Паисий“ №31, представлявано от Павел Иванов Павлов - Председател на Управителния съвет, върху самостоятелен обект с идентификатор 53822.501.331.4.1 по КККР на с.Оризаре, на площ от 253,60 кв.м. и прилежащи части – 73,25 кв.м. от общите части на сградата, находящ се на първи етаж в Общинска сграда „Многофункционална сграда с пенсионерски клуб“ с идентификатор 53822.501.331.4 по КК на с. Оризаре, разположена в поземлен имот с ид. 53822.501.331, ул. “Първи май“ № 40, ет.1, актувана с АчОС № 6854/12.06.2024 г., за културна и обществена дейност на пенсионерски клуб с. Оризаре.

             ІI. Разходите по учредяване на безвъзмездното право на ползване върху имота, посочен в т.І - местен данък, административна такса, такса за вписване на договора и др., както и разходите за ел. енергия, вода, такса битови отпадъци, застраховка и данък недвижими имоти да са за сметка на Община Несебър.

            ІІІ. Във връзка с подадено заявление с вх. № Н5-ОС-501/11.05.2024 г. и на основание чл. 17.2 от Договор № 22/07.12.2021 г. за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижими имоти-частна общинска собственост, сключен между Община Несебър и Юридическо лице с нестопанска цел Сдружение “Черно море - Несебър”, да се прекрати договора единствено по отношение на ползвания от дружеството имот в с. Оризаре, а именно: помещение  на площ от 36.46 кв.м., находящо се на партерен етаж в общинска сграда „Читалище“ с ид. 53822.502.505.1 по КК на с. Оризаре, АчОС № 6500/23.10.2017 г.

           / Списъкът с поименното гласуване  е неразделна част от настоящото решение /

По т.ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 405/17.06.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на безвъзмездно право на управление на помещения в сграда с идентификатор 51500.502.149.1 по КК на гр. Несебър, площад „Жулиета Шишманова.

Думата бе дадена на Христо Яръмов – председател на постоянната комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия, който запозна Общинския съвет с проекта за решение на комисията, а именно: Комисията предлага на Общинския съвет да приеме предложения проект за решение, с който да предостави  безвъзмездно право на управление за срок от 5 години  на три броя помещения, находящи се в сграда с идентификатор 51500.502.149.1 по Кадастралната Карта на гр. Несебър, площад „Жулиета Шишманова“, на Агенция Социално подпомагане за Дирекция социално подпомагане - Поморие за нуждите на изнесено работно място в гр. Несебър.

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на поименно гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 18 гл. „за“ от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 207

        І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА чл.12, ал.3 от ЗОС и чл.16, ал.2 от Наредба №5 за РПУРОИ от Общински съвет – Несебър, Общински съвет – Несебър дава съгласие да се предостави за срок от 5 /пет/ години на Агенция за Социално подпомагане - Дирекция  “Социално подпомагане“ - Поморие, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Триадица“ № 2, представлявана от Изпълнителния директор - Веселин Кожухаров, за нуждите на изнесено работно място в гр. Несебър безвъзмездно за управление върху имущество собственост на Община Несебър, съгласно графичната част - /Приложения № 1 и 2, неразделни към настоящото решение/, представляващи офиси и обслужващи помещения в сграда с идентификатор 51500.502.149.1 по КК на гр. Несебър, площад „Жулиета Шишманова“, АчОС №434А/26.01.1998г., удостоверение за въвеждане в експлоатация № 83/12.04.2019 г., АчОС№ 5230/18.06.2012 г., АчОС № 6570/25.06.2019 г., както следва:

- 3 /три/ броя офиси и обслужващи помещения, находящи се на първи етаж от пристройката /кота +0.00/ с полезна площ 64,53 кв.м, коридор 17.86 кв.м и санитарен възел 5,19 кв.м - Приложение № 2;

        - склад на площ 27 кв.м находящ се в сутерен /кота -2,80/ на реновираната сграда за архив и консумативи - Приложение №1;

      ІІ. Консумативните разходи, както и други разходи, определени със закон, относно предоставените имоти, са за сметка на Агенция за Социално подпомагане - Дирекция “Социално подпомагане“ - Поморие, като териториална структура към юридическо лице на бюджетна издръжка.

                / Списъкът с поименното гласуване  е неразделна част от настоящото решение /

По т.ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 410/17.06.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне под наем на част от имот – публична общинска собственост – Басейн в Средно Училище „Любен Каравелов“ – Несебър, чрез публично оповестен конкурс.

Думата бе дадена на Христо Яръмов – председател на постоянната комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия, който запозна Общинския съвет с проекта за решение на комисията, а именно: Комисията  предлага на Общинския съвет да приеме предложения  с докладната записка проект за решение, с който да утвърди условията и критериите  за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост – Басейн в Средно Училище „Любен Каравелов“ – Несебър, чрез публично оповестен конкурс със следното допълнение в проекта за решение: в т.3 да се добави текст: Помещението да се използва по предназначението му – басейн за спортна дейност.

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на поименно гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 18 гл. „за“ и 2 гл. „въздържали се“ от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 208 

На основание чл.21, ал.8 от ЗМСМА и чл.15а, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС-Несебър във връзка с чл.8, ал.3 от ЗОС, Общински съвет – Несебър

І. Дава съгласие Директора на Средно училище “Любен Каравелов“- гр. Несебър да проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на басейна ведно с обслужващите го помещения в СУ “Любен Каравелов“ – гр. Несебър, построено в УПИ І кв.57 по плана на гр. Несебър – нова част (АпОС 638/05.10.1999 г.), находящ се на първи етаж от сграда с идентификатор 51500.502.429.5 по КК на гр.Несебър, на площ от 462 кв.м, от които 174 кв.м обслужващи помещения – съблекални, тоалетни, душове и др., предоставен й за безвъзмездно безсрочно управление с Решение № 307 от Протокол № 10/22.08.2008 г. на Общински съвет – Несебър, при следните условия: 1. Начална конкурсна годишна наемна цена в размер на 7700 лв. /седем хиляди и седемстотин  лева/ с ДДС, определена съгласно Приложение № ІІ към чл.24 от Наредба № 5 за РПУРОИ на Общински съвет-Несебър.

((200 кв.м х 2.00 лв. +262 кв.м х 0.50 лв.) х 12) х 20 % ДДС

            2. Срок за отдаване под наем – 3 години

            3. Специфични условия :

- помещението да се използва по предназначението му – басейн за спортна дейност;

- наемателя да предостави ежедневен безплатен достъп на деца и ученици без ограничение в работното време на обекта.

4. Депозит за участие в конкурса - 770 лв. /седемстотин и седемдесет лева/ представляващ 10% от началната конкурсна годишна наемна цена.

ІІ. Упълномощава останалите условия по конкурса, да бъдат определени от Директора на СУ “Любен Каравелов“- гр. Несебър, който да организира провеждането на конкурса по реда и условията на чл.15а от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет-Несебър, като средствата, които ще постъпят от закупуване на конкурсна документация и наемна цена да са в полза на повереното й учебно заведение, с които да се актуализира бюджета му.

           / Списъкът с поименното гласуване  е неразделна част от настоящото решение /

По т.ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 411/17.06.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно определяне на общински имоти с идентификатор 51500.501.318.1.6 по КК на гр. Несебър за туристически информационен център и с идентификатор 51500.501.318.1.7 по КК на гр. Несебър за изложбена зала и отдаване под наем на 1 кв.м. от същата за банкомат.

Думата бе дадена на Христо Яръмов – председател на постоянната комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия, който запозна Общинския съвет с проекта за решение на комисията, а именно: Комисията предлага на Общинския съвет да приеме предложения проект за решение и да определи имот с идентификатор 51500.501.318.1.6 по Кадастралната Карта на гр. Несебър за туристически информационен център, имот с  идентификатор 51500.501.318.1.7 по Кадастралната Карта на гр. Несебър за изложбена зала, която да се именува „Радослав Ралев“, да актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2024 г. и даде съгласие за провеждане процедура за отдаване под наем на 1 кв.м. от същата, за банкомат.

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на поименно гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 20 гл. „за“ от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 209

На основание чл.21, ал.8 и ал.12 от ЗМСМА

І. Определя общински имот представляващ Самостоятелен обект с ид. 51500.501.318.1.6 по КК на гр. Несебър, АчОС № 5472/27.09.2013 г.,  на площ от 245 кв.м, находящ се на ул. “Месембрия“ №19, ет.1, за Туристически информационен център.

ІІ. Определя общински имот, представляващ Самостоятелен обект с ид. 51500.501.318.1.7 по КК на гр. Несебър, АчОС № 5470/26.09.2013 г.,  на площ от 64 кв.м, находящ се на ул. “Месембрия“ № 19, ет.1, за Изложбена зала, която да носи името на художника Радослав Ралев.

ІІІ. На основание чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ,  Общински съвет – Несебър актуализира програма за управление и разпореждане с имоти общинска  собственост като раздел ІІІ, буква А.1 Нежилищни имоти, които Община Несебър има намерение да предостави под наем се допълва с:

„1 /един/ кв.м. от имот – частна общинска собственост Самостоятелен обект с ид.51500.501.318.1.7 по КК на гр.Несебър, АчОС № 5470/26.09.2013 г.“

ІV. На основание чл.14 ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.17, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет  – Несебър, да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 1 кв.м от имот – частна общинска собственост, представляващ: Самостоятелен обект с ид. 51500.501.318.1.7 по КК на гр. Несебър, АчОС № 5470/26.09.2013 г., за банкомат, при следните условия:

1.    Начална тръжна месечна наемна цена определена съгласно чл.14, ал.8 от ЗОС - в размер на 100.00 лв.  /сто лева/ с ДДС.

2.    Срок за отдаване под наем - 5 /пет/ години

3.    Специфично условие:

- Отдаваната площ да се използва единствено за АТМ - устройство;

            - Право да участват в търга имат юридически лица регистрирани по закона за банките, притежаващи разрешение за извършване на банкова дейност от БНБ;

4.    Стъпка за наддаване - 10 /десет/ лева.

5.    Депозит за участие в търга – 10 % от началната тръжна месечна наемна цена.

V. Упълномощава Кмета на общината да определи останалите условия по провеждането на търга.

VІ. Поради необходимостта от спазване на сроковете, свързани с организиране и провеждане на тръжната процедура и започването на летния сезон,  с оглед задоволяване на обществените потребности, на основание чл. 60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

 / Списъкът с поименното гласуване  е неразделна част от настоящото решение /

По т.ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 406/17.06.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно промяна на граници на поземлени имоти и прехвърляне на правото на собственост на реално определените части, придавани към съседни имоти по КК на с. Тънково, с идентификатори ПИ 73571.501.386, ПИ 73571.501.387, 73571.501.385 и др.

Думата бе дадена на Христо Яръмов – председател на постоянната комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия, който запозна Общинския съвет с проекта за решение на комисията, а именно: Комисията предлага на Общинския съвет да приеме предложения проект за решение, с който да актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2024 г и даде съгласие за промяна на границите на описаните в докладната записка поземлени имоти и прехвърляне на правото на собственост на реално определените части, които се  придават  към съседни имоти

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на поименно гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 20 гл. „за“ от гласували 20 общински съветници прие следното 

РЕШЕНИЕ № 210

На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър

            1. Актуализира Програмата за управление и разпореждане с общински имоти за 2024 г, като раздел III, буква В, т. В2 – „Продажба на имоти по чл.15, ал.3 от ЗУТ и прекратяване на съсобственост“ се допълва със следните недвижими имоти, а именно: 34 кв.м. реално обособени части от поземлен имот с проектен ид. 73571.501.567 по КККР на с. Тънково, идентичен с УПИ XV, в кв.28 по плана на с. Тънково, общинска собственост с АчОС № 6843/24.04.2024 г., 4 кв.м. реално обособени части от поземлен имот с ид. 73571.501.387 по КККР на с. Тънково,  трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване.

Актуализира се и раздел IV, буква Б – „Имоти, които Община Несебър има намерение да придобие…“ с: 13 кв.м. реално обособени части от бивш поземлен имот 73571.501.386 по КККР на с. Тънково.

            2. На основание чл.40 ал.1 от ЗОС във връзка с чл.36, ал.1, т.4 от ЗОС  и чл.40, ал.1, т.4 от Наредба №5 на ОбС-Несебър, дава съгласие да се извърши замяна между Община Несебър и Димитър и Валентина Янакиеви, на реално обособените  части от имоти, които се придават и отнемат от съседни на тях, съгласно изменение на кадастралната карта на с. Тънково, обективирано в Скица-проект № 15-228799/07.03.2024 г. от СГКК-Бургас, както следва:

            Община Несебър да прехвърли правото на собственост на собствените й 34 кв.м реално обособени части от поземлен имот с проектен идентификатор 73571.501.567 по КККР на с. Тънково (АчОС №6843/24.04.2024 г.) и 4 кв.м реално обособени части от ПИ 73571.501.387 по КККР на с. Тънково (АчОС №4642/11.05.2011 г.), които се придават към поземлен имот с проектен идентификатор 73571.501.567 на Димитър Станков Янакиев и Валентина Катеринова Янакиева, в качеството им на собственици на останалата част от поземлен имот с проектен идентификатор 73571.501.567 по КККР на с. Тънково, съответстващ и идентичен с УПИ ХV кв.28 по действащия ПУП на с. Тънково урегулиран на площ от 632 кв.м, срещу сумата от 1 510 лв. /хиляда петстотин и десет лева/ без ДДС.

В замяна на това Димитър Станков Янакиев и Валентина Катеринова Янакиева да прехвърлят правото на собственост на Община Несебър на собствените им 13 кв.м реално обособени части от поземлен имот с бивш идентификатор 73571.501.386 по КККР на с. Тънково, които се придават към ПИ  73571.501.385 по КККР на с. Тънково, съответстващ и идентичен с УПИ XІV в кв.28 по плана на с. Тънково срещу сумата от 520 лв. /петстотин и двадесет лева/без ДДС.

              / Списъкът с поименното гласуване  е неразделна част от настоящото решение /

По т.СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 337/10.05.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.232.11, изградена върху ЗП 3Б в УПИ VІ-общ. кв.22 по плана на ж.к. „Черно море“, гр. Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.503.232 по КК на гр. Несебър.

Думата бе дадена на Христо Яръмов – председател на постоянната комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия, който запозна Общинския съвет с проекта за решение на комисията, а именно: Комисията предлага на Общинския съвет да приеме предложения проект за решение, с който да актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2024 г. и да учреди  право на надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.232.11, изградена върху Застроително петно „ЗБ“ в УПИ VI - общ, кв.22 по плана на ж.к. „Черно море“, гр. Несебър, с кадастрален идентификатор 51500.503.232 по Кадастралната Карта на гр. Несебър.

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на поименно гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 20 гл. „за“ от гласували 20 общински съветници прие следното 

РЕШЕНИЕ № 211

1. На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл.3, ал.3 от Наредба № 5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър, Общински съвет - Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2024 г., като раздел ІІІ, буква Г 3  „Имоти, върху които ще бъде учредено право на строеж за надстрояване и/или пристрояване на съществуваща сграда” се допълва с: Право на строеж за надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.232.11, изградена върху ЗП 3Б в УПИ VІ-общ, кв.22 по плана на гр. Несебър, с кадастрален идентификатор № 51500.503.232 по КК на гр. Несебър, урегулиран на площ от 2759 кв.м, АчОС 5748/30.05.2014 г.

2.На основание чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.51, ал.1 от НРПУРОИ на ОбС-Несебър, дава съгласие да бъде учредено на Борис Стоянов Кабаков, с адрес: гр. Несебър, ж.к. «Младост» № 5, ап.3, право на строеж за изграждане на надстройка на кота +5,68 с обем РЗП – 69,82 кв.м на съществуваща жилищна сграда с кадастрален идентификатор 51500.503.232.11, построена на груб строеж върху застроително петно № 3Б в УПИ VІ-общ, кв.22 по плана на гр. Несебър, с кадастрален идентификатор № 51500.503.232 по КК на гр. Несебър, урегулиран на площ от 2759 кв.м, АчОС№5748/30.05.2014г., въз основа на което за сградата  се постигат следните показатели - ЗП-62,75 кв.м   и  РЗП-206,85 кв.м.

3.Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.52 от НРПУРОИ на ОбС-Несебър, Общински съвет – Несебър определя цена на правото на надстрояване по т.2 за РЗП от 69,82 кв.м в размер на 12 470 лв. /дванадесет хиляди четиристотин и седемдесет лева/ без ДДС.

           / Списъкът с поименното гласуване  е неразделна част от настоящото решение /

По т.ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 416/18.06.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно сключване на спогодба относно собствеността на УПИ І-575, 576, 584 в кв. 53 по плана на гр. Свети Влас / ПИ 11538.503.95/; ПИ 11538.503.261 и ПИ 11538.503.94 по КК на гр. Свети Влас.

Думата бе дадена на Христо Яръмов – председател на постоянната комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия, който запозна Общинския съвет с проекта за решение на комисията, а именно:                Комисията предлага на Общинския съвет да приеме предложения проект за решение и да даде съгласие, с цел избягване съдебни спорове, да бъде сключена  спогодба между Община Несебър  и Иван Митев Митев, по силата на която страните да  признаят правото си на собственост върху имотите, подробно описани в проекта  за решение.

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на поименно гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 20 гл. „за“ от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 212 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.365 от ЗЗД и чл.34 ал.1 от ЗОС, Общински съвет – Несебър дава съгласие да се сключи спогодба между Община Несебър и Иван Митев Митев от гр. Свети Влас, с която избягвайки бъдещ съдебен спор, страните да се споразумеят за следното:

1.                  Иван Митев Митев признава, че не той, а Община Несебър е изключителен собственик на:

- ПИ 11538.503.261 по КК на гр. Свети Влас, на площ 203 кв.м., образуван от 69 кв.м. реално обособени части от бивш УПИ I-575 в кв.50, както и 119 кв.м.  реално обособени части от бивш УПИ IV-576 в кв.50 по плана на гр. Свети Влас,  11 кв.м. реално обособени части от бивш УПИ IV-576 в кв.50 по плана на гр. Свети Влас и 4 кв.м реално обособени части от имот пл.№ 9039 – пешеходна алея;

- ПИ 11538.503.94 по КК на гр. Свети Влас, на площ 293 кв.м, образуван от нов УПИ I в кв.50 на площ 232 кв.м. и  61 кв.м. реално обособени части от бивш УПИ I-575 в кв.50.

2. Община Несебър признава, че не тя, а Иван Митев Митев е изключителен собственик на  новообразуван УПИ I-575,576,584 в кв.53 по плана на гр. Свети Влас, нанесен в КК на гр. Свети Влас с ид. 11538.503.95, образуван от 197 кв.м реално обособени части от бивш ПИ 9039 и 63 кв.м  реално обособени части от бивш ПИ 9038, 220 кв.м реално обособени части от бивш УПИ І-584, кв.53, 120 кв.м реално обособени части от бивш УПИ ІV-576 кв.50, 30 кв.м реално обособени части от бивш УПИ І-575 кв.50.

3. След подписването на спогодбата, страните по нея няма да имат никакви претенции една спрямо друга относно собствеността на гореописаните имоти.

Всички разходи по вписване на спогодбата в СВ-Несебър да са за Иван Митев Митев.

         / Списъкът с поименното гласуване  е неразделна част от настоящото решение /

По т.ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 622/08.12.2023 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имот от общински поземлен фонд съгласно чл.45ж ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с §27 ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

Думата бе дадена на Христо Яръмов – председател на постоянната комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия, който запозна Общинския съвет с проекта за решение на комисията, а именно: Колеги, комисията предлага да бъде приет нов проект за решение, с който да се откаже направеното предложение за разделяне на земеделски имот с идентификатор 53045.232.637 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Обзор м. „Лонгоз чеир“ и  да се  определи общински поземлен имот с идентификатор  53045.140.1 с начин на трайно  ползване: нива, на площ от 86 091 дка, находящ се в община Несебър, гр. Обзор м. „Татарски ниви“, който да послужи за постановяване на решение от общинската служба по „Земеделие“  – Несебър, за обезщетение  на собствениците с признато право на собственост,  която  не може да бъде възстановена, в т.ч. и по преписката на наследниците на Йорданка Драганова Скерлетова. Мотивите и пълния текст на решението са изготвени в писмен вид и са Ви раздадени заедно с  материалите  за заседанието.

Върбан Кръстев - Колеги, чухтне новия проект за решение на комисията. Имате думата за становища, мнения и предложения

Други мнения и предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на поименно гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 19 гл. „за“ и 1 гл. „против“ от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 213

             На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка § 27 ал.2 т.3 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, обн. в ДВ, бр. 62/2010 г.,  Общински съвет - Несебър реши:

Не приема направеното предложение за обезщетение със земеделска земя от общински поземлен фонд, съгласно проект за разделяне на земеделски имот с  идентификатор 53045.232.637 по КК и КР на гр. Обзор м. „Лонгоз чеир“,  целият на площ от 42 726 кв.м, с който се обособяват нови проектни обекти и   предоставянето на земеделски поземлен имот с проектен идентификатор 53045.232.645 с  проектна площ 6 738 кв.м, който  да послужи за постановяване на решение от Общинска Служба „Земеделие“ - Несебър  за  обезщетение  по признато право на собственост по преписка № З6А/05.06.2023 г. по регистъра на ОС „Земеделие“ – Несебър, на наследниците на Йорданка Драганова Скерлетова.

Определя  общински поземлен имот с идентификатор 53045.140.1 по КК и КР на гр. гр. Обзор, м. „Татарски ниви“, с НТП – нива на площ от 86 091 дка, категория пета, /земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ/ акт за общинска собственост № 4344/16.02.2011 г. за постановяване на решение от общинската служба по „Земеделие“  – Несебър за обезщетение по признато право на правоимащи лица, чиято собственост не може да бъде възстановена, в т.ч. и по преписката на наследниците на Йорданка Драганова Скерлетова. Решението на Общинска служба „Земеделие“ – Несебър за обезщетение на признатото право на собственост по отношение на наследниците на Йорданка Скерлетова, следва да бъде издадено след като бъдат извършени по компетентност необходимите действия по отношение на решение № 3б от 25.10.1994 г. на Поземлена комисия - гр. Несебър в частта му по точка две, съобразно мотивите на влезлите в сила съдебни решения  № 260188 от 13.08.2021 г. на Районен съд - Несебър  и Решение № VI – 148 от 18.02.2022 г. на БОС, с които е установена незаконосъобразността на извършената земеделска реституция .

Мотиви: Общинският съвет счита, че не е обвързан с направеното предложение за  разделяне на имот с идентификатор 53045.232.637 по КК и КР  на гр. Обзор м. „Лонгоза“, целият на площ от 42 726 кв.м. и предоставянето на имот с проектен идентификатор 53045.232.645 за обезщетение по признато право на собственост по преписка № З6А/05.06.2023 г. по регистъра на ОСЗ - Несебър на наследниците на Йорданка Драганова Скерлетова, поради следните обстоятелства, а именно: От приложените доказателства  към административната преписка и от двете мотивирани предложения на Общинска служба „Земеделие“ не се установяват предпоставките на чл.45ж ал.1 от ППЗСПЗЗ, според които предложението задължително следва да бъде придружено със скица – проект в  случаите на признато право на възстановяване в стари реални съществуващи или възстановими граници с решение по чл.18 ж ал.1 или със съдебно решение и касае случаите, при които собствеността не може да бъде възстановена реално. Съгласно § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ в сила от 05.08.2016 г., общинските съвети предоставят земи от общинския поземлен фонд при наличие на едно от следните условия: 1. установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници; 2. изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост; 3. обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена. В настоящия случай общинският  съвет приема, че  искането  попада в хипотезата на т. 3 - правото на собственост не може да бъде възстановено поради това, че имота е застроен и поради  което е  дължимо  обезщетение по чл. 10б от ЗСПЗЗ. Този извод е направен при анализ на приложените  съдебни решения  № 260188 от 13.08.2021 г. на  Районен съд - Несебър и Решение № VI – 148 от 18.02.2022 г. на БОС, от чийто диспозитив е видно, че не е признато правото на собственост на наследниците на Йорданка Скерлетова в стари реални съществуващи или възстановими граници и е отхвърлен заведеният установителен иск по реда на чл.124 от ГПК против община Несебър, за приемане за установено, че наследниците на Йорданка Скерлетова са собственици на 14/27 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 53045.136.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Обзор, с адрес на поземления имот м.“Чеир баши“ на площ от 6736 кв.м., възстановен с Решение 36/25.10.1994 г. на ПК „Несебър“. Според мотивите на съда извършената реституция е незаконосъобразна, а   решението на ПК – Несебър, макар и издадено от компетентен орган не почива на материалния закон, поради наличието на изградени сгради на млекопреработвателно  предприятие.

  / Списъкът с поименното гласуване  е неразделна част от настоящото решение /

По т.ДВАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 393/11.06.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет „Правно обслужване и общинска собственост“ на община Несебър, относно вземане решение за одобряване на ПУП - устройствена план-схема за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на вилна сграда” в ПИ с идентификатор 39164.12.248 в местност „Липака”, землище с. Кошарица, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ.

Думата бе дадена на Костадин Нищелков – председател на постоянната комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда, който запозна Общинския съвет с проекта за решение на комисията, а именно: Комисията предлага на Общинския съвет да приеме предложения проект за решение и основание чл.129, ал.1 от ЗУТ да одобри представения ПУП-устройствена план-схема за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на вилна сграда” в ПИ с идентификатор 39164.12.248 в местност „Липака”, землище с. Кошарица,

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 18 гл. „за“ и 1 гл. „въздържал се“ от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 214

На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129,ал.1 от ЗУТ и чл.134, ал. 2, т. 8 от ЗУТ, Общински съвет-Несебър  одобрява:                                         

            ПУП - устройствена план-схема за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на вилна сграда”  в ПИ  с идентификатор 39164.12.248 в местност „Липака”, землище с. Кошарица”, в частта му по отношение на поземления имот.   

Трасето на кабела започва от ПС „Хелиос”  в  ПИ 39164.13.61, преминава през ПИ 39164.15.506 /за местен път/, през ПИ 39164.13.11 /за алея/, през ПИ 39164.502.352/ за местен път/, през ПИ 39164.14.7 /за местен път/, ПИ 39164.23.6 /за местен път/ - за трасето до тук се изготвя план схема, обхватът на ПУП-ПП е през ПИ 39164.24.37 /за селскостопански, горски, ведомствен път/, през ПИ 39164.24.30 /отводнителен канал/, през ПИ 39164.24.24 / за селскостопански, горски, ведомствен път,през ПИ 39164.12.2 /за селскостопански, горски, ведомствен път/ и достига до нов БКТП в ПИ 39164.12.247.

Разгледан и приет с решение т.17 от протокол №10, проведено на 16.11.2022 г. от заседание на ОбЕСУТ – Несебър, писмо изх.№ 2096-(1)/08.10.2020 г. от РИОСВ-гр. Бургас, Здравно заключение изх.№ РД-259-137/29.07.2022 г. на РЗИ - гр. Бургас, съгласувателно становище № 95-Е-878/15.07.2022 г. от Виваком, писмо изх.№ТД-1426-1/08.07.2022 г. от „ВиК“ ЕАД., съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас. 

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 397/12.06.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласие за процедиране на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-144 /ПИ 73571.501.457 и ПИ 73571.501.467 по КККР на с. Тънково/ в кв.29 по плана на с. Тънково.

Думата бе дадена на Костадин Нищелков – председател на постоянната комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда, който запозна Общинския съвет с проекта за решение на комисията, а именно: Комисията предлага на Общинския съвет да приеме представения проект за решение, подробно описан в докладната записка и даде съгласие за процедиране на изменение на ПУП-План за регулация и застрояване, съгласно представеното задание, което предвижда разделяне на УПИ І-144  на две - УПИ І-467 и УПИ – ХV - 457 с идентификатор 73571.501.457 и ПИ 73571.501.467 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Тънково/ в кв.29.

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на поименно гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 20 гл. „за“ от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 215 

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.131, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет- Несебър, в качеството си на собственик на ПИ с идентификатор 73571.501.457 по КККР на с. Тънково, като взе предвид изложените в докладната записка мотиви, дава съгласие да бъде процедиран проект за изменение на ПУП-ПРЗ, който план предвижда разделяне на УПИ I-144 в кв.29 на два новообразувани УПИ I-467 с идентификатор 73571.501.457 с площ 417 кв.м. и УПИ XV-457, с идентификатор 73571.501.467 с площ 421 кв.м., като се променя и площта на УПИ II-144,145 от 768 кв.м. на 781 кв.м.  За новообразуваните УПИ I-467 и УПИ XV-457 в кв.29 по плана на с. Тънково се предвижда застрояване съобразено с показателите на устройствена зона „Жм“, а именно: Плътност-40%, Кинт=1,2, минимална озеленена площ 40%, височина до 10 м. 

  / Списъкът с поименното гласуване  е неразделна част от настоящото решение /

По т.ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 402/14.06.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно вземане решение за одобряване на ПУП - парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване на жилищни сгради за сезонно ползване А, Б, С, D и Е“ в поземлен имот с идентификатор 11538.2.151 по КК на гр. Свети Влас, м. „Юрта“, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ.

Думата бе дадена на Костадин Нищелков – председател на постоянната комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда, който запозна Общинския съвет с проекта за решение на комисията, а именно: Комисията предлага на Общинския съвет да приеме предложения проект за решение и на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ да одобри представения ПУП - парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване на жилищни сгради за сезонно ползване в поземлен имот с идентификатор 11538.2.151 по КК на гр. Свети Влас, м. „Юрта“, със следната корекция: изписването на номерацията на сградите в решението да бъде на латиница.

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 20 гл. „за“ от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 216

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ,  протоколно решение т. 5 от протокол № 10 от заседание на ОЕСУТ, проведено на 22.12.2021 г., решение т.14 от протокол № 5 от заседание на ОЕСУТ, проведено  на  15.05.2024 г. и Писмо с изх. № ПД-2811/1/ от 23.12.2020 г. на РИОСВ-Бургас, Общински съвет – Несебър ОДОБРЯВА ПУП - парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване на жилищни сгради за сезонно ползване А, В, С, D и Е“ в поземлен имот с идентификатор 11538.2.151 по КК на гр. Свети Влас, м. „Юрта“.

Трасето на кабела е 130,24 м. и започва от нови кабелни муфи на съществуваща кабелна линия 20 кV между БКТП Юрта 4 и БКТП Юрта 10 в ПИ 11538.2.164 с площ 7871 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Транспортна“ и начин на трайно ползване „За местен път“, публична общинска собственост, пресича ПИ 11538.2.165 с площ 601 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно предназначение „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост до границата на ПИ 11538.2.151 /към БКТП „Флоренция 2“/ по кадастралната карта на гр. Свети Влас, местност „Юрта“. Започва и от други нови кабелни муфи на съществуваща кабелна линия 20 кV между БКТП Юрта 4 и БКТП Юрта 10 в ПИ 11538.2.164, продължава в ПИ 11538.1.100 с площ 550 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, след което ще премине в ПИ 11538.504.609 с площ 5351 кв.м., с начин на трайно предназначение „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост до границата на ПИ 11538.2.151 /към БКТП „Флоренция 1“/ по кадастралната карта на гр. Свети Влас, местност „Юрта“. Трасето на кабелите попада 3,79 м. в ПИ 11538.2.165, 1,36 м. в ПИ 11538.2.164, 91,66 м. в ПИ 11538.1.100 и 33,43 м. в ПИ 11538.504.609 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, местност „Юрта“.

Площите с ограничение са общо 260,51 кв.м., като 7,61 кв.м. от тях попадат в ПИ 11538.2.165, 2,71 кв.м. в ПИ 11538.2.164, 183,33 кв.м. в ПИ 11538.1.100 и 66,86 в ПИ 11538.504.609 по кадастралната карта на гр. Свети Влас.   

  Решението да се обнародва в Държавен вестник.

      Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд-Бургас.

По т.ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред - Докладна записка с вх.№ 428/27.06.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно Упълномощаване на Кмета на общината да представлява община Несебър в Асоциацията по В и К-Бургас за гласуване на решения на общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас и даване на мандат

         Върбан Кръстев - Колеги, имате ли въпроси към вносителя на докладната записка?

         Не постъпиха въпроси, поради което председателят на Общинския съвет подложи на поименно гласуване проекта за решение от докладната записка и Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие следното 

РЕШЕНИЕ № 217

На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, Общински съвет -  Несебър

I.Упълномощава Кмета на община Несебър - Николай Димитров, представител на община  Несебър по Закона за водите в Асоциацията по ВиК-Бургас да гласува „ЗА“ в извънредното присъствено заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК-Бургас, което ще се проведе на 01.08.2024 г. (четвъртък) от 10:30 часа или на определената като резервна дата 21.08.2024 г. (сряда) от 10:30 часа в сградата на Областна администрация - Бургас на ул. „Цар Петър” №1 в гр. Бургас, по  решенията, както следва:

По точка първа от дневния ред: На основание чл.33а от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас одобрява Коригираната подробна инвестиционна програма на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за 2024 г.

По точка втора от дневния ред:  На основание чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията за 2025 г. в размер на 40 000.00 (четиридесет хиляди) лева;

II При невъзможност кмета на общината да участва лично в общото събрание на Асоциацията по ВиК, определя Виктор Борисов Борисов- заместник кмет на община Несебър,  за представител на община Несебър и да гласува „ЗА“ от името на кмета в редовното присъствено заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК, „ЗА“ приемане на горепосочените решения.

На основание чл. 60, ал.1 от Административно процесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението, предвид датата на насроченото заседание на 01.08.2024 г.

       / Списъкът с поименното гласуване  е неразделна част от настоящото решение /

         Поради изчерпване на точките от дневния ред, председателят на Общинския съвет Върбан Кръстев закри заседанието на Общински съвет - Несебър.

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: ВЪРБАН КРЪСТЕВ