Общински Съвет Несебър
Протоколи От Заседания На Общински Съвет

Протокол №8/31.05.2024 г.

06 юни, 2024 34

ПРОТОКОЛ № 8

31.05.2024 г. 

            Днес 31.05.2024 г. се проведе редовно заседание на Общински съвет – Несебър – мандат 2023/2027 г., на което присъстваха всички общински съветници.

Върбан Кръстев – уважаеми колеги, преди да открия днешното редовно заседание, ви каня да се регистрираме в системата, режим на гласуване.

Върбан Кръстев в залата присъстват  21 общински съветници, налице е кворум, поради което откривам днешното редовно заседание на Общинския съвет.

Проекта за дневен ред Ви е раздаден, имате ли предложения за изменение и допълнение към него?

Не постъпиха предложения, поради което председателят на Общинския съвет подложи на гласуване целия проект за дневен ред и Общинският съвет с 21 гл. „за“ от гласували 21 общински съветници, прие  следния 

ДНЕВЕН РЕД 

1.    Докладна записка вх.№ 360/21.05.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне представител на община Несебър в общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – БУРГАС“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията.

2.      Докладна записка вх.№ 365/22.05.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на План за интегрирано развитие на община Несебър /2021-2027 г./ за 2023 г.

3.      Докладна записка вх.№ 356/20.05.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно разкриване на нова социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“.

4.      Докладна записка вх.№ 374/23.05.2024 г. от Върбан Кръстев – председател на Общински съвет – Несебър, относно отпускане на допълнителна финансова субсидия на спортни клубове от община Несебър.

5.      Докладна записка вх.№ 343/17.05.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно промяна в статута на общински имоти, поради отпаднало предназначение в резултат на ПУП-ПЗР, одобрен с решение № 776 от протокол № 30/27.10.2022 г. на Общински съвет – Несебър.

6.      Докладна записка вх.№ 352/17.05.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно заявление вх.№ Н5-СД-749/07.05.2024 г. за отдаване под наем на част от земеделски имот ПИ 53045.531.507 по кадастралната карта на гр. Обзор.

7.      Докладна записка вх.№ 353/17.05.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имот от общински поземлен фонд, съгласно чл.45ж ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с §27 ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

8.      Докладна записка вх.№ 354/17.05.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ І-230 в кв.43 по плана на с. Баня, ПИ 02703.501.267 по КККР на с. Баня, чрез изкупуване идеалната част собственост на община Несебър

9.      Докладна записка вх.№ 358/20.05.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 53045.502.27.1, изградена в УПИ XIII – общ, кв.5 по плана на гр. Обзор с кадастрален идентификатор № 53045.502.27 по КК на гр. Обзор.

10.  Докладна записка вх.№ 359/20.05.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на УПИ XLI – общ., кв.55 по плана на гр. Несебър, представляващ ПИ 51500.502.538 по КК на гр. Несебър, по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС.

11.  Заявление вх.№ 370/22.05.2023 г. от „Булмикс инвест“ ООД – гр. София, със седалище и адрес на управление - гр. София, ул. „Добрила“ № 5-9 и проект за решение, предложен от комисията по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия.

12.  Докладна записка вх.№ 344/17.05.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ I-414 идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.662 и УПИ IX-414, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.663 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв. 3501 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад”.

13.  Докладна записка вх.№ 345/17.05.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад” в частта му по отношение на УПИ III-451, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.246 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв. 3102 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад”.

14.  Докладна записка вх.№ 347/17.05.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Изток“, в частта му по отношение на УПИ I, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.505.231 в кв. 49 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Изток”, по смисъла на чл. 135а от ЗУТ.

15.  Докладна записка вх.№ 348/17.05.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно Решение за одобряване  на ПУП- парцеларен план за линеен обект: „Уличен водопровод и уличен канал за ПИ 39164.15.106, м.“Сулуджана“, с. Кошарица, община Несебър“ като елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ .

16.  Докладна записка вх.№ 349/17.05.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно решение за одобряване  на ПУП – план схема за изграждане на обект: Уличен водопровод и уличен канал за ПИ 39164.15.106, м. “Сулуджана“,  землище  с. Кошарица,  община Несебър“.

17.  Предложение вх.№ 350/17.05.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор № 61056.56.67, м. „Хендек тарла“, землище с. Равда.

18.  Предложение вх.№ 351/17.05.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изразяване на съгласие за изработване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад, в частта му по отношение на УПИ VII-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.636 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 6101 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Запад”.

19.  Предложение вх.№ 355/17.05.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на ПУП-Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура: „Външно ел. захранване на „Група жилищни сгради за сезонно ползване“, подобект: Кабели  20 kV в УПИ І-132 /ПИ 51500.201.118/ в кв.13 по плана на зона „Инцараки“, местност „Юрта-Балкана“, землище гр. Несебър, по реда на чл.124а от ЗУТ.

20.  Докладна записка вх.№ 363/21.05.2024 г. от инж. Клара Стояновадиректор на дирекция „УТИПСКС при Община Несебър, относно допусната фактическа грешка в Решение № 950 от Протокол № 35/27.06.2023 г. на Общински съвет -Несебър.

21.  Предложение вх.№ 362/21.05.2024 г. от инж. Клара Стояновадиректор на дирекция „УТИПСКС при Община Несебър, относно: даване на съгласие за процедиране на изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ V-220,261 (ПИ с идентификатор 53045.502.301 по КК) в кв.17 по плана на гр. Обзор, община Несебър

22.  Предложение вх.№ 361/21.05.2024 г. от инж. Клара Стояновадиректор на дирекция „УТИПСКС при Община Несебър, относно даване на съгласие за процедиране на изменение на ПУП -ПРЗ за УПИ II-115 (ПИ с идентификатор 53045.501.232 по КК) и УПИ III-113 (ПИ с идентификатор 53045.501.220 по КК) в кв. 31 по плана на гр. Обзор, община Несебър.

23.  Предложение вх.№ 364/21.05.2024 г. от инж. Клара Стояновадиректор на дирекция „УТИПСКС при Община Несебър, относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект ,,КСН ТП ,,Шарп‘‘ – ТП ,,Бостанлъка 1“ в поземлени имоти с идентификатори 51500.21.1, 51500.16.20 и 51500.17.22 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Бостанлъка“, по реда на чл. 124а от ЗУТ. 

По т.ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 360/21.05.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне представител на община Несебър в общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – БУРГАС“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията.

Думата бе дадена на Кирил Киров - председател на постоянната комисия по законност, обществен ред, местно самоуправление и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет, който запозна Общинския съвет с проекта за решение, а именно: Комисията предлага на Общинския съвет да приеме представения проект за решение и определи Красимира Тодорова Тодорова – Директор дирекция „Здравеопазване, образование и социални дейности” за представител на община Несебър в общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – БУРГАС“ АД, което ще се проведе на 28.05.2024 г. от 11:00 часа в гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов” № 73 и я упълномощава  да гласува „За” по представените в поканата  проекто решения.

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на поименно гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 19 гл. „за“ и 2 гл. „въздържали се“ от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 172

На основние  чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8 от Наредба № 7 „За реда за упражняване правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и общинските предприятия”, Общински съвет – Несебър

І. Определя  Красимира Тодорова Тодорова  – Директор дирекция „Здравеопазване, образование и социални дейности” за представител на община Несебър в общото събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас” АД, което ще се проведе на 28.05.2024 г. от 11:00 ч. в гр.Бургас, бул. „Стефан Стамболов” 73  и  я упълномощава да гласува  „ЗА” по предложените в поканата проекти за решения  по точките от обявения дневен ред, както следва :

1. Промяна в капитала на дружеството.

2. Промяна в устава на дружеството.

Упълномощаването има действие и за заседанието, което ще се проведе при липса на кворум, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ на 21.06.2024 г. от 11:00 часа.

         На основание чл. 60, ал.1 от АПК, предвид датата на насроченото  Общо събрание и с оглед осигуряване възможност Общината да има свой представител на Общото събрание на „УМБАЛ-Бургас”АД, Общински съвет – Несебър допуска предварително изпълнение на решението.

           / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ВТОРА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 365/22.05.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на План за интегрирано развитие на община Несебър /2021-2027 г./ за 2023 г.

Думата бе дадена на Кирил Киров - председател на постоянната комисия по законност, обществен ред, местно самоуправление и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет, който запозна Общинския съвет с проекта за решение, а именно: Комисията предлага на Общинския съвет да приеме представения проект за решение от докладната записка и приеме Годишния доклад за наблюдение на изпълнението на План за интегрирано развитие на община Несебър /2021-2027 г./ за 2023 г.

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на  гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 21 гл. „за“ от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 173 

На основание чл.21 ал.2 във връзка с чл.21 ал.1 т.24 от ЗМСМА, чл.23 т.4 от Закона за регионалното развитие и чл.72 ал.1 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие, Общински съвет – Несебър приема годишен доклад за наблюдение на изпълнението на План за интегрирано развитие на община Несебър /2021-2027 г./, за 2023 г.

По т.ТРЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 356/20.05.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно разкриване на нова социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“.

Думата бе дадена на Вержиния Георгиева – председател на комисията по образование, здравеопазване, вероизповедание и социални дейности, която запозна Общинския съвет с проекта за решение, а именно: Комисията предлага на Общинския съвет да приеме проекта за решение,  подробно описан в докладната  записка, с който да даде съгласие за разкриване на нова социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“, считано от 01.09.2024 г. като местна дейност с капацитет 30 потребителя, администрирана от управление „Социални грижи  и услуги“.

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на  гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 21 гл. „за“ от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 174

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, т.7, чл.25, ал.1, ал.2 т.3 и т.4 от Закона за социалните услуги, Общински съвет- Несебър  

1. Създава нова социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“, като местна дейност с финансиране от общинския бюджет, считано от 01.09.2024 г.

            2. Възлага на кмета на община Несебър да извърши необходимите законови действия, свързани с откриването на социалната услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“.

            3. Услугата да се администрира от Управление „Социални грижи и услуги“ с адрес: гр. Несебър, ул.“Хан Крум“ № 22 А.

           4. Дава съгласие капацитетът на социалната услуга да бъде - 30 потребителя.

           5. Дава съгласие броят и длъжностите на служителите, които ще извършват дейността по предоставяне на социалната услуга да бъдат 9 щатни бройки, както следва: 

1 бр. директор, 1 бр. социален работник, 1 бр. социален педагог, 1 бр. психолог, 1 бр. рехабилитатор, 2 бр. социален терапевт (трудотерапевт), 1 бр. социален асистент, 1 бр. шофьор - поддръжка.

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 374/23.05.2024 г. от Върбан Кръстев – председател на Общински съвет – Несебър, относно отпускане на допълнителна финансова субсидия на спортни клубове от община Несебър.

Думата бе дадена на Сотир Наумов – председател на Комисия по култура, туризъм, спорт, рекламна дейност и международно сътрудничество, който запозна Общинския съвет с проекта за решение, а именно: Комисията предлага на общинския съвет да приеме проекта за решение от докладната записка, относно отпускане на финансова субсидиая на спортни клубове от община Несебър и предлага да бъде отпусната допълнителна финансова субсидия за целево финансово подпомагане в общ размер от 9000 лв., разпределени както следва: На Сдружение Хандбален клуб „Петър Бабев“ – 5000 лв. и на Футболен клуб Атлетик – 2014“  - 4 000 лв.

Средствата да бъдат осигурени от утвърдения резерв за целево финансово подпомагане на спортни клубове, обективиран в Решение № 97, т. IV от Протокол 6/29.03.2024 г. на Общински съвет – Несебър. Поради датите, на които са предвидени спортните мероприятия и кратките срокове за организацията им, на основание чл. 60 от АПК да се допусне предварително изпълнение на решението.       

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на  гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 21 гл. „за“ от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 175

На основание чл.21 ал.1. т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Несебър отпуска допълнителна финансова субсидия в общ размер от 9 000 лв. /девет хиляди лева/, която да бъде изплатена за целево финансово подпомагане, както следва:

            1. На СНЦ „Футболен клуб Атлетик – 2014“ - Несебър  представлявано от Венцислав Светлозаров Гичев, за организирането на десети юбилеен футболен турнир за деца, който ще се проведе от 01 юни до 04 юни 2024 г – субсидия в размер на 4 000 лв. /четири хиляди лева/.

2. На Сдружение Хандбален Клуб „Петър Бабев“ - Несебър  представлявано от Цветан Стойков – Председател на Управителния съвет, за  провеждането на VI-ти международен турнир по плажен хандбал „Несебър Бийч Къп“  в две възрастови  групи, който ще се проведе от 14 юни до 16 юни 2024 г. - субсидия в размер на 5 000 лв. /пет хиляди лева/

            Средствата да бъдат осигурени от утвърдения резерв за целево финансово подпомагане на спортни клубове, обективиран в Решение № 97, т. IV от Протокол № 6/29.03.2024 г. на Общински съвет – Несебър.

Поради датите, на които са предвидени спортните мероприятия и кратките срокове за организацията им, на основание чл. 60 от АПК, допуска предварително изпълнение на решението.       

По т.ПЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 343/17.05.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно промяна в статута на общински имоти, поради отпаднало предназначение в резултат на ПУП-ПЗР, одобрен с решение № 776 от протокол № 30/27.10.2022 г. на Общински съвет – Несебър.

Думата бе дадена на Христо Яръмов – председател на постоянната комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия, който запозна Общинския съвет с проекта за решение на комисията, а именно: Комисията предлага на Общинския съвет да приеме предложения проект за решение от докладната записка, относно промяна в статута на общински имоти, поради отпаднало предназначение в резултат на ПУП-ПЗР, одобрен с решение № 776 от протокол № 30/27.10.2022 г. на Общински съвет – Несебър.

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на поименно гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет със 17 гл. „за“ и 4 гл.“въздържали се“ от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 176

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от ЗОС, Общински съвет – Несебър обявява за частна общинска собственост, поради отпадане на предназначението му по чл.3, ал.2 от ЗОС, следният общински поземлен имот, а именно:

           - 305 кв.м., представляващи реално обособени части от бивш ПИ 51500.506.561 - обслужваща улица /бивш проектен идентификатор 51500.506.741 по КК на гр. Несебър/, които с ПУП-ПЗР, одобрен с Решение № 766 от Протокол № 30/27.10.2022 г. на Общински съвет – Несебър са включени в площта на УПИ ІІІ- общ. в кв.4201, отреден „За друг вид застрояване“, нанесен в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Несебър с идентификатор 51500.506.757.

2. На основание чл.6, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Несебър обявява за публична общинска собственост имотите, придобили предназначение по чл.3, ал.2 от ЗОС, следните общински поземлени имоти, а именно:

 - 191 кв.м реално обособени части /бивш проектен идентификатор 51500.506.740 по КК на гр. Несебър/ от УПИ ІІІ –общ., кв.4201 по плана на КК „Слънчев бряг – запад“,  които с ПУП-ПЗР, одобрен с Решение № 766 от Протокол № 30/27.10.2022 г. на Общински съвет – Несебър са включени в нов ПИ 51500.506.760 по КК на гр. Несебър –  за автогара, автоспирка.

- 61 кв.м  от УПИ ІІІ-общ. кв.4201 по плана на КК „Слънчев бряг – запад“, които с ПУП-ПЗР, одобрен с Решение № 766 от Протокол № 30/27.10.2022 г. на Общински съвет – Несебър са включени в нов ПИ 51500.506.759 по КК и КР  на гр. Несебър - за второстепенна улица.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ШЕСТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 352/17.05.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно заявление вх.№ Н5-СД-749/07.05.2024 г. за отдаване под наем на част от земеделски имот ПИ 53045.531.507 по кадастралната карта на гр. Обзор.

Думата бе дадена на Христо Яръмов – председател на постоянната комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия, който запозна Общинския съвет с проекта за решение на комисията, а именно: Комисията предлага на Общинския съвет да приеме предложения проект за решение от докладната записка и откаже да приеме решение за откриване на процедура за отдаване под наем на част от земеделски имот ПИ 53045.531.507 по кадастралната карта на гр. Обзор. на площ от 1000 кв.м., индивидуализиран като дял втори от предложената скица 

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на поименно гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 21 гл. „за“ от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 177

На основание на чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър отказва, поради нецелесъобразност да вземе решение за откриване на процедура за отдаване под наем на земеделски имот представляващ 1000 кв.м., индивидуализирани като Дял ІІ, съгласно приложената скица проект от поземлен имот с кадастрален идентификатор 53045.531.507 по кадастралната карта на  гр. Обзор, м. ”Срещу село”, целият на площ от 5 725 кв.м., трайно предназначение „Земеделска“, с начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя“, ІІІ (категория), актуван с АОС № 6468/09.05.2017 г.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.СЕДМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 353/17.05.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имот от общински поземлен фонд, съгласно чл.45ж ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с §27 ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

Думата бе дадена на Христо Яръмов – председател на постоянната комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия, който запозна Общинския съвет с проекта за решение на комисията, а именно: Комисията предлага на общинския съвет да приеме проекта за решение и да предостави за обезщетение на наследниците на Григор Георгиев, след изтичане на стопанската 2023-2024 г. посоченият в докладната записка поземлен имот от общинския поземлен фонд..

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на поименно гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 21 гл. „за“ от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 178

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, в изпълнение на §27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ и във връзка с мотивирано предложение с наш.вх.№ Н5-ОС-410/30.04.2024 г. от Общинска служба ”Земеделие” – гр. Несебър, по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ, Общински съвет  - Несебър дава съгласие след изтичане на стопанската 2023-2024 г. да се предостави земеделски имот, представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.47.21 по КК на гр. Несебър, м. “Индж. Блато /Полугодни“, с трайно предназначение „Земеделска територия“, с начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята ІV /четвърта/, на площ от 984 кв.м, АчОС № 4337/14.02.2011 г., който да послужи за постановяване на решение от Общинска служба ”Земеделие” - Несебър за възстановяване на право на собственост, на основание влязло в сила съдебно решение № ІV-62/26.05.2015 г. на Бургаски окръжен съд и Определение № 18 от 15.01.2016 г. на Върховен Касационен съд, за обезщетение на признато право на собственост по преписка № Ж 828А по регистъра на ОСЗ-Несебър на наследници на Григор Георгиев Шимов.

            / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ОСМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 354/17.05.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ І-230 в кв.43 по плана на с. Баня, ПИ 02703.501.267 по КККР на с. Баня, чрез изкупуване идеалната част собственост на община Несебър.

Думата бе дадена на Христо Яръмов – председател на постоянната комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия, който запозна Общинския съвет с проекта за решение на комисията, а именно: Комисията предлага на Общинския съвет да приеме предложения проект за решение, с който да актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2024 г. и даде съгласие, да се продадат посочените в докладната записка идеални части общинска собственост от Поземлен Имот 02703.501.267 по КККР на с. Баня, чрез изкупуване идеалната част собственост на община Несебър, на Сийка Георгиева Митева за сумата от 3150 лв., без ДДС.

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на поименно гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 21 гл. „за“ от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 179

На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър

            1. Актуализира Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2024 г, като раздел III, буква В, т. В2 – „Продажба на имоти по чл.15, ал.3 от ЗУТ и прекратяване на съсобственост“ се допълва със следния недвижим имот, а именно: 111/1350 кв.м. ид.ч. от УПИ I-230 в кв.43 по плана на с. Баня, ПИ 02703.501.267 по КККР на с. Баня. на трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване, с АчОС № 6755/08.02.2023 г.

            2. На основание чл.36 от ЗС, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС  и чл.40, ал.1, т.2 от Наредба № 5 на ОбС-Несебър, Общински съвет – Несебър дава съгласие да се продадат собствените на Община Несебър 111/1350 кв.м. ид.ч. от УПИ I-230 в кв.43 по плана на с. Баня, ПИ 02703.501.267 по КККР на с. Баня на трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване,  с АчОС № 6755/08.02.2023 г. на Сийка Георгиева Митева, в качеството й на съсобственик на имота, за сумата от 3 150 лв. /три хиляди сто и петдесет лева/ без ДДС.

             / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ДЕВЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 358/20.05.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 53045.502.27.1, изградена в УПИ XIII – общ, кв.5 по плана на гр. Обзор с кадастрален идентификатор № 53045.502.27 по КК на гр. Обзор.

Думата бе дадена на Христо Яръмов – председател на постоянната комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия, който запозна Общинския съвет с проекта за решение на комисията, а именно: Комисията предлага на Общинския съвет да приеме предложения проект за решение, с който да актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2024 г. и даде съгласие за учредяване право на надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 53045.502.27.1, изградена в УПИ XIII – общ, кв.5 по плана на гр.Обзор,

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на поименно гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 20 гл. „за“ от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 180

1. На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ,  Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2024 г., като раздел ІІІ, буква Г 3  „Имоти, върху които ще бъде учредено право на строеж за надстрояване и/или пристрояване на съществуваща сграда” се допълва с: Право на строеж за надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 53045.502.27.1, изградена в УПИ ХІІІ-общ, кв.5 по плана на гр. Обзор, с кад. идентификатор №53045.502.27 по КК на гр. Обзор, урегулиран на площ от 412 кв.м, АчОС 5321/26.11.2012 г.

2. На основание чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.51, ал.1 от НРПУРОИ на ОбС-Несебър, да бъде учредено на „СВ Билд АД“ ЕАД, с адрес: гр. Обзор, ул. „Славянска“ №1, представлявано от Живко Янев Янев - управител, право на строеж с обем РЗП – 299,86 кв.м за изграждане на надстройка на жилищната сграда на кота +5,70 със 139,50 кв.м и на кота +8,55 от 160,36 кв.м в УПИ ХІІІ-общ, кв.5 по плана на гр. Обзор, с кад. идентификатор № 53045.502.27 по КК на гр. Обзор, урегулиран на площ от 412 кв.м, АчОС 5321/26.11.2012 г., въз основа на което за сградата се постигат следните показатели - ЗП-155 кв.м и общо бруто РЗП-697,18 кв.м.

3. Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.52 от НРПУРОИ на ОбС-Несебър, Общински съвет – Несебър определя цена на правото на надстрояване по т.2 за РЗП от 299,86 кв.м в размер 34 810 лв. /тридесет и четири хиляди осемстотин и десет лева/  без ДДС.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 359/20.05.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на УПИ XLI – общ., кв.55 по плана на гр. Несебър, представляващ ПИ 51500.502.538 по КК на гр. Несебър, по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС.

Думата бе дадена на Христо Яръмов – председател на постоянната комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия, който запозна Общинския съвет с проекта за решение на комисията, а именно: Комисията  предлага на Общинския съвет да приеме предложения проект за решение, с който да актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2024 г. и приеме решение за определяне на пазарна цена за продажба на УПИ ХLІ – общ., кв.55 по плана на гр. Несебър, представляващ ПИ 51500.502.538 по Кадастралната Карта на гр. Несебър, по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост в размер на  28 136 лв.

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на поименно гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 19 гл. „за“ и 1 гл. „въздържал се“ от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 181

1. На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира Програмата за управление и разпореждане с общински имоти за 2024 г., като Раздел ІІІ, т. В „Имоти в Община Несебър, които ще бъдат обект на продажба”, подточка В.1, се допълва с УПИ ХLІ-общ., кв.55 по плана на  гр. Несебър., нанесен в КК на гр. Несебър с ид. 51500.502.538 на площ от 450 кв.м, отреден за «За друг вид застрояване», с устройствени показатели – Кпл. 39 %, Кинт - 1,0, Н=10 м, АОС № 6466/05.05.2017 г.

2. На основание чл.41, ал.2 от ЗОС, определя пазарна цена на УПИ ХLІ-общ., кв.55 по плана на гр. Несебър., нанесен в КК на гр. Несебър с ид. 51500.502.538 на площ от 450 кв.м, отреден за «За друг вид застрояване», с устройствени показатели – Кпл. 39 %, Кинт - 1,0, Н=10 м, АОС № 6466/05.05.2017 г. в размер на е 28 136 лв. /двадесет и осем хиляди сто тридесет и шест лева/ без ДДС за продажбата му на „ХИТ-2019-ДС“ ЕООД,  със седалище и адрес на управление - гр. Несебър, ул. “Г. С. Раковски“ № 4, представлявано от Динко Стайков в качеството му на собственик на законно построената в имота сграда на груб строеж.

3. Договор за продажба на имота по т.2 да се извърши от Кмета на Община Несебър след представяне на доказателства за изпълнение на клаузите, посочени в чл.ІІІ.3 и чл.ІІІ.4 от договора за право на строеж № 7/12.07.2021 г. върху УПИ ХLІ-общ., кв.55 по плана на  гр. Несебър.

             / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред - Заявление вх.№ 370/22.05.2023 г. от „Булмикс инвест“ ООД – гр. София, със седалище и адрес на управление - гр. София, ул. „Добрила“ № 5-9 и проект за решение, предложен от комисията по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия.

Думата бе дадена на Христо Яръмов – председател на постоянната комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия, който запозна Общинския съвет с проекта за решение на комисията, а именно: Комисията  предлага на Общинския съвет да приеме изготвения в писмен вид проект за решение, приложен към докладната записка и на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.39 ал.4 от Закона за общинската собственост да учреди безвъзмездно право на ползване на 110 ид. части от поземлен имот общинска собственост с идентификатор 51500.200.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на община Несебър, гр. Несебър, м. „Баира“, целият на площ  от 673 кв.м., на „Булмикс инвест “ ООД - за срок от 5 години.

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на поименно гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 21 гл. „за“ от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 182 

            На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА  и чл. 39 ал.4 от Закона за общинската собственост, Общински съвет - Несебър:

Дава съгласие да бъде учредено безвъзмездно право на ползване на 110/673  ид. части от поземлен имот общинска собственост с идентификатор 51500.200.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на община Несебър, гр. Несебър, м. „Баира“, на „Булмикс инвест “ ООД - гр. София,  със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.“Добрила“ № 5-9, представлявано от Петър Николаев Константинов, необходими за обслужване на Тръбен кладенец ТК -2 „Булмикс инвест – Кошарица“ с дълбочина 120 м. и Тръбен кладенец ТК-2, вписани в регистъра на водовземните съоръжения по чл.118 ал.3 т.1 от Закона за водите - собственост на дружеството.

Възлага на кмета на общината да сключи договор за безвъзмездно право на ползване на 110/673 ид. части от общински поземлен имот с идентификатор   51500.200.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на община Несебър, гр. Несебър, м. „Баира“ за срок от 5 години и определи условия за срочното безвъзмездно ползване с оглед целите, за които се предоставя ползването.

Мотиви: Чрез даването на съгласие на ползване на съответните идеални части от поземления имот общинска собственост се осигурява възможност „Булмикс инвест“ ООД“ да продължи процедурата за удължаване срока на издадено от Директора на Басейнова  дирекция „Регион Черноморски“ разрешение за водовземане с № 2151 0070/08.07.2008 г., изменено и продължено с Решение № 1141/07.07.2013 г. до 08.07.2023 г., което от своя страна ще доведе до осигуряване  захранването с питейна вода на ваканционно селище „Bay View Villas“. 

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 344/17.05.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ I-414 идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.662 и УПИ IX-414, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.663 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв. 3501 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад”.

Думата бе дадена на Костадин Нищелков – председател на постоянната комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда, който запозна Общинския съвет с проекта за решение на комисията, а именно: Комисията предлага на Общинския съвет да приеме предложения проект за решение и одобри представения проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад, в частта му по отношение на УПИ I-414 идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.662 и УПИ IX-414, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.663, по кадастралната карта на гр. Несебър в кв. 3501 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад”.

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на  гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 21 гл. „за“ от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 183 

На основание чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка, Общински съвет - Несебър Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг - Запад”, в частта му по отношение на УПИ I-414 идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.662 и УПИ IX-414, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.663 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв. 3501 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, с който проект се обединяват УПИ УПИ I-414, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.662 и УПИ IX-414, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.663, в новообразуван УПИ І-707 с площ 1800 кв.м., който се отрежда „За търговия, обществено хранене и битови услуги“, запазва се устройствената зона „Ок“ и се установят следните устройствени показатели: Плътност на застрояване - 30 %, Кинт - 1,5, Нкорниз - 10 м. и минимално озеленена площ - 50 % и паркиране в имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас. 

По т.ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 345/17.05.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад” в частта му по отношение на УПИ III-451, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.246 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв. 3102 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад”.

Думата бе дадена на Костадин Нищелков – председател на постоянната комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда, който запозна Общинския съвет с проекта за решение на комисията, а именно: Комисията предлага на Общинския съвет да приеме проекта за решение и одобри представения проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ III-451, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.246, по кадастралната карта на гр. Несебър в кв. 3102 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад”.

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на  гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 21 гл. „за“ от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 184 

На основание чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет –Несебър Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг - Запад”, в частта му по отношение на УПИ III-451, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.246 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв. 3102 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, с който проект се променя номера на имота от УПИ III-451 на УПИ III-246 в съответствие с номера му по кадастрална карта, променя се отреждането от „За курортно строителство“ в „За курортно и жилищно строителство“, запазва се устройствената им зона „Ок“ и се установяват следните устройствени показатели за УПИ III-246 /ПИ 51500.507.246/: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15 м., минимално озеленена площ – 50% и паркиране в имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

По т.ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 347/17.05.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Изток“, в частта му по отношение на УПИ I, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.505.231 в кв. 49 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Изток”, по смисъла на чл. 135а от ЗУТ.

Думата бе дадена на Костадин Нищелков – председател на постоянната комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда, който запозна Общинския съвет с проекта за решение на комисията, а именно: Комисията предлага на Общинския съвет да приеме предложения проект за решение и одобри представения проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Изток“, в частта му по отношение на УПИ I, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.505.231 в кв. 49 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Изток”.

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на  гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 21 гл. „за“ от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 185

На основание чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка, Общински съвет –Несебър Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Изток“, в частта му по отношение на УПИ I, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.505.231 в кв. 49 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Изток”, по смисъла на чл.135а от ЗУТ, с който проект се предвижда разделяне на УПИ I /ПИ 51500.505.231/ с площ 12 680 кв.м. на новообразувани УПИ I-1156 с площ 6340 кв.м. и УПИ IV-1157 с площ 6340 кв.м., като новообразуваните имоти запазват отреждането „За хотел, обслужващи функции, паркинги и озеленяване“, устройствената зона „Ок“ и установяване на следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15 м. и минимално озеленена площ – 50% и паркиране в границите на имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

            По т.ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 348/17.05.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно Решение за одобряване  на ПУП- парцеларен план за линеен обект: „Уличен водопровод и уличен канал за ПИ 39164.15.106, м.“Сулуджана“, с. Кошарица, община Несебър“ като елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ .

            Думата бе дадена на Костадин Нищелков – председател на постоянната комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда, който запозна Общинския съвет с проекта за решение на комисията, а именно: Комисията предлага на Общинския съвет да приеме предложения проект за решение и одобри представения ПУП- парцеларен план за линеен обект: „Уличен водопровод и уличен канал за ПИ 39164.15.106, м.“Сулуджана“, с. Кошарица, община Несебър“ като елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии.

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 21 гл. „за“ от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 186

На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, като взе предвид решение т.21 от протокол № 2/28.02.2024 г. и решение т.9 от протокол № 5/15.05.2024 г. от заседание на ОЕСУТ - Несебър, здравно заключение изх.№ РД-259-30/23.02.2024 г. от МЗ РЗИ - Бургас, писмо изх.№ ПД-791(19), 903(5) от 16.10.2023 г. от РИОСВ- гр. Бургас; Решение № БС-177-ЕО/16.10.2023г. от РИОСВ- Бургас, изх.№ ТД-498-9/06.02.2024 г. от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД- гр. Бургас; Съгласувателно писмо изх.№ 10849577-1 от 12.03.2024 г. от „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД, съгласуван проект с изх.№ 5116-0848/01.02.2024 г. от „БТК” ЕАД и всички останали документи по преписката. Общински съвет - Несебър ОДОБРЯВА ПУП-парцеларен план за обект: „Уличен водопровод и уличен канал за ПИ 39164.15.106, м. “Сулуджана“, с. Кошарица, община Несебър“, с който проект се предвижда захранването на ПИ 39164.15.106 да се осъществи от съществуващ водопровод ПЕВП ф315 за захранване на поземлени имоти в м. Бостанлъка“ и м. “Сулуджана“. Трасето на новопроектирания водопровод ще се изгради в обслужващия полски път до имота. Заустването на отпадните води от имота ще се осъществи във въведения в експлоатация  главен гравитачен канализационен колектор БФ 300, отвеждащ отпадните води от с. Кошарица към канална помпена станция - КПС 5“а“ в КК „Слънчев бряг- запад“. За целта ще се изгради нов канализационен клон с муфени тръби PP DN/OD 315,L= 405,50m с начало ревизионна шахта пред ПИ 39164.15.106 и заустване в нова РШ 10 в съществуваща канализация. Трасето на новопроектирания канализационен клон ще се изгради в обслужващия полски път до имота. Проектните трасета се намират в землището на с. Кошарица и преминават през поземлени имоти с идентификатори 39164.15.506 по КККР на с. Кошарица, м. “Йовче дере“ с площ 37 158 кв.м., вид територия „Територия на транспорта и начин на трайно ползване „За местен път“- предмет на друга разработка за устройствена план схема, 39164.15.453 по КККР на с. Кошарица, м. “Йовче дере“ с площ 8308 кв.м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нелесопригодна площ- дървесна растителност и храсти“ и 39164.15.65 по КККР на с. Кошарица, м. “Йовче дере“ с площ 7175 кв.м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“. Дължината на новопроектираното трасе на уличен водопровод е 405 м., а на новопроектираното трасе на уличен канал е 401 м. Площите с ограничение попадат в земеделска територия, като 2401 кв.м попадат в ПИ 39164.15.65, 8 кв.м попадат в ПИ 39164.15.485. Общо площите с ограничение са 2409 кв.м.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обнародването му в ДВ пред административен съд Бургас.

По т.ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 349/17.05.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно решение за одобряване  на ПУП – план схема за изграждане на обект: Уличен водопровод и уличен канал за ПИ 39164.15.106, м. “Сулуджана“,  землище  с. Кошарица,  община Несебър“.

Думата бе дадена на Костадин Нищелков – председател на постоянната комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда, който запозна Общинския съвет с проекта за решение на комисията, а именно: Комисията предлага на Общинския съвет да приеме предложения проект за решение и одобри представения ПУП – план схема за изграждане на обект: Уличен водопровод и уличен канал за ПИ 39164.15.106, м. “Сулуджана“, землище с. Кошарица,  община Несебър“.

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на  гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 21 гл. „за“ от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 187

На основание чл.129, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ във връзка с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър ОДОБРЯВА ПУП – план схема за изграждане за обект: Уличен водопровод и уличен канал за ПИ 39164.15.106 , м. “Сулуджана“,  землище  с. Кошарица,  община Несебър“, който план предвижда захранването на ПИ 39164.15.106 да се осъществи от съществуващ водопровод ПЕВП Ф315. Общата дължина на новопроектираното трасе за уличен водопровод е 405 м, като в поземлен имот с идентификатор 39164.15.506 по КККР на с. Кошарица, м. “Сулуджана“ попадат 2м., а останалата част от трасето попада в имоти - земеделска територия - предмет на друга разработка - ПУП- Парцеларен план. ПИ с идентификатор 39164.15.506 по КККР на с. Кошарица, м. “Йовче дере“ е с площ 37 158 кв.м. с начин на трайно предназначение на територията „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За местен път“, публична общинска собственост. Определя се сервитутна зона с широчина минимум 6м., при спазване на ограничението - разстоянието между най-външното очертание на провода и границата на сервитутната зона да е минимум 1м., като площите с ограничение са 8 кв.м. в ПИ 39164.15.506 по КК на с. Кошарица.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обнародването му в ДВ пред административен съд Бургас.

По т.СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред - Предложение вх.№ 350/17.05.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор № 61056.56.67, м. „Хендек тарла“, землище с. Равда.

Думата бе дадена на Костадин Нищелков – председател на постоянната комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда, който запозна Общинския съвет с проекта за решение на комисията, а именно: Комисията предлага на Общинския съвет да приеме предложения проект за решение и разреши изработването на ПУП-ПРЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор № 61056.56.67, м. „Хендек тарла“, землище с. Равда.

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на  гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 21 гл. „за“ от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 188

На основание чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и след като се убеди, че са спазени законовите изисквания, Общински съвет-Несебър разрешава изработването на проект за ПУП-ПРЗ за промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди по отношение на имот с идентификатор 61056.56.67 по КККР на с. Равда, местност „Хендек тарла“, с трайно предназначение - земеделска земя и начин на трайно ползване - „За друг вид нива“, целия на площ от  4220 кв.м, който план касае промяна на трайното предназначение на територията от „Земеделска“ в „Урбанизирана“, отреждане на имота „за курортен комплекс, атракции и КОО“, въвеждане на устройствена зона „Ок“ и установяване на следните устройствени показатели за ПИ 61056.56.67: Плътност на застрояване ≤30 %, Кинт. ≤ 1,5, Нкорниз ≤ 15м и минимално озеленяване ≤ 50% и провеждане на съответните процедури по ЗОЗЗ.

На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ за изработване на проекта на ПУП-ПРЗ.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.  

Екземпляр от решение да се връчи на заинтересованите лица и на кмета на Община Несебър за сведение и изпълнение.

Решението съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

По т.ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред - Предложение вх.№ 351/17.05.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно изразяване на съгласие за изработване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад, в частта му по отношение на УПИ VII-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.636 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 6101 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Запад”.

Думата бе дадена на Костадин Нищелков – председател на постоянната комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда, който запозна Общинския съвет с проекта за решение на комисията, а именно: Комисията предлага на Общинския съвет да приеме предложения проект за решение и даде съгласие за изработване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ VII-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.636 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв. 6101 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Запад”.

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на поименно гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 21 гл. „за“ от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 189

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.131, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет –Несебър, след като съобрази изложените в докладната записка мотиви, дава съгласие за изработване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ VII-общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.636 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв. 6101 по ПУП на к.к. „Слънчев бряг - Запад”, съобразно представеното задание и мотивирано предложение, с което се предлага разделяне на УПИ VII-общ. /ПИ 51500.506.636/ с площ 1082 кв.м. и урегулиране на новообразувани УПИ VII-общ. с площ 582 кв.м. и УПИ VIII-общ. с площ 500 кв.м. За новообразуваният УПИ VII-общ. се предвижда отреждане „За ТП и озеленяване“ в устройствената зона „Ок“, установяване на следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – 30 %, Кинт – 0,30, Нкорниз – 10м., минимално озеленена площ 60% и паркиране в имота. За УПИ VIII-общ. се предвижда отреждане „За обществено обслужващи дейности“ в устройствената зона „Ок“, установяване на следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – 30 %, Кинт – 0,80, Нкорниз – 10м., минимално озеленена площ 50% и паркиране в имота.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред - Предложение вх.№ 355/17.05.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на ПУП-Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура: „Външно ел. захранване на „Група жилищни сгради за сезонно ползване“, подобект: Кабели  20 kV в УПИ І-132 /ПИ 51500.201.118/ в кв.13 по плана на зона „Инцараки“, местност „Юрта-Балкана“, землище гр. Несебър, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Думата бе дадена на Костадин Нищелков – председател на постоянната комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда, който запозна Общинския съвет с проекта за решение на комисията, а именно: Комисията предлага на Общинския съвет да приеме предложения проект за решение и одобри представеното задание за проектиране и разрешаване изработването на ПУП-Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура: „Външно ел. захранване на „Група жилищни сгради за сезонно ползване“, подобект: Кабели  20 kV в УПИ І-132 в кв.13 по плана на зона „Инцараки“, местност „Юрта-Балкана“, землище гр. Несебър,

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на поименно гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 21 гл. „за“ от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 190 

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет - Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект: Външно ел. захранване на „Група жилищни сгради за сезонно ползване“, подобект: Кабели  20kV в УПИ І-132 /ПИ 51500.201.118/ в кв.13 по плана на зона „Инцараки“, местност „Юрта-Балкана“, землище гр. Несебър и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

Видно от заданието трасето на кабела 0,20 кV преминава през ПИ 51500.201.124-държавна частна собственост, ТПТ “Горска“ и НТП „Друг вид дървопроизводителна гора“ и през ПИ 51500.201.118-частна собственост, ТПТ „Урбанизирана“, НТП „За друг курортно-рекреационен обект“.

Сервитута на кабелите засяга 25 кв.м от които в урбанизирана територия 4 кв.м и в горска територия 21 кв.м. Дължината на трасето в ПИ 51500.201.124 е 21.03 м и площ на сервитута попадащ в ПИ 51500.201.124 е 21 кв.м.

3. Общински съвет - Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект, на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект: Външно ел. захранване на „Група жилищни сгради за сезонно ползване“, подобект: Кабели  20kV в УПИ І-132 /ПИ 51500.201.118/ в кв.13 по плана на зона „Инцараки“, местност „Юрта-Балкана“, землище гр. Несебър,

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Община Несебър за сведение и изпълнение.      

           / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ДВАДЕСЕТА от дневния ред Докладна записка вх.№ 363/21.05.2024 г. от инж. Клара Стояновадиректор на дирекция „УТИПСКС при Община Несебър, относно допусната фактическа грешка в Решение № 950 от Протокол № 35/27.06.2023 г. на Общински съвет -Несебър.

Думата бе дадена на Костадин Нищелков – председател на постоянната комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда, който запозна Общинския съвет с проекта за решение на комисията, а именно: Комисията предлага на Общинския съвет да приеме предложения проект за решение от докладната записка, относно поправка на допусната фактическа грешка в Решение № 950 от Протокол № 35/27.06.2023 г. на Общински съвет -Несебър.

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на поименно гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 21 гл. „за“ от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 191

На  основание чл. 62, ал.2 от АПК, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет - Несебър поправя допусната в решение № 950 от Протокол № 35 от 27.06.2023 г., очевидна фактическа грешка, с което следва в диспозитива на решението вместо:

Общински съвет–Несебър дава съгласие за процедиране  на проект за  изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ VIII-71 (ПИ с идентификатор 53045.501.107 по КК) в кв. 8 по плана на гр. Обзор, община Несебър, касаещо привеждане на уличната и северозападната вътрешна регулационна линия на УПИ VIII -71 по имотна граница по одобрена кадастрална карта на ПИ 53045.501.107. С изменението 16.95 кв.м. от УПИ IX-72 се придават към нов УПИ VIII -107 и  33 кв.м. от ул. „Кокиче“ . Към площта на ул. „Места“ се предават 8.25 кв.м. от бивш УПИ VIII-71. Предлага се промяна устройствената зона на имота  от „Жм“ на „Жс“ като се запазва отреждането за „Жилищно застрояване“ и начина на застрояване „свободно“- основно застрояване и се предвижда допълващо застрояване на северозападната граница и се установяват следните устройствени показатели: Плътност на застрояване ≤ 60%, Кинт. ≤ 1,20, минимално озеленяване ≤ 40% и максимална височина на застрояване Н ≤ 12м…….

Да се чете: Общински съвет–Несебър дава съгласие за процедиране  на проект за  изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ VIII-71 (ПИ с идентификатор 53045.501.107 по КК) в кв. 8 по плана на гр. Обзор, община Несебър, касаещо привеждане на уличната и северозападната вътрешна регулационна линия на УПИ VIII -71 по имотна граница по одобрена кадастрална карта на ПИ 53045.501.107. С изменението 15.25 кв.м. от УПИ IX-72 се придават към нов УПИ VIII -107 и  33 кв.м. от ул. „Кокиче“ . Към площта на ул. „Места“ се предават 8.25 кв.м. от бивш УПИ VIII-71. Предлага се промяна устройствената зона на имота от „Жм“ на „Жс“ като се запазва отреждането за „Жилищно застрояване“ и начина на застрояване „свободно“- основно застрояване и се предвижда допълващо застрояване на северозападната граница и се установяват следните устройствени показатели: Плътност на застрояване ≤ 60 %, Кинт. ≤ 1,20, минимално озеленяване ≤ 40 % и максимална височина на застрояване Н ≤ 12м.

                 Настоящето е неразделна част от Решение № 950 от Протокол № 35/27.06.2023 г. на Общински съвет - Несебър.

            Решението да бъде съобщено чрез обнародване в държавен вестник, на  основание чл.129, ал. 1 от ЗУТ.

Решението може да бъде оспорвано пред Административен съд - Бургас в 30 дневен срок от обнародването му в ДВ.

                 / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред Предложение вх.№ 362/21.05.2024 г. от инж. Клара Стояновадиректор на дирекция „УТИПСКС при Община Несебър, относно: даване на съгласие за процедиране на изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ V-220,261 (ПИ с идентификатор 53045.502.301 по КК) в кв.17 по плана на гр. Обзор, община Несебър.

Думата бе дадена на Костадин Нищелков – председател на постоянната комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда, който запозна Общинския съвет с проекта за решение на комисията, а именно: Комисията предлага на Общинския съвет да приеме предложения проект за решение и даде съгласие за процедиране на изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ V-220,261 в кв.17 по плана на гр. Обзор, община Несебър.

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на поименно гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 21 гл. „за“ от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 192 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.131, ал.1 и ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Несебър дава съгласие да бъде изработен и процедиран ПУП – ПРЗ за УПИ V (ПИ с идентификатор 53045.502.301 по КК) в кв.17 по плана на гр. Обзор, община Несебър, касаещ привеждане на уличната и източната регулационна линия на УПИ V-220,261 по имотна граница по одобрена кадастрална карта на ПИ 53045.502.301 по КК на гр. Обзор. С изменението се придават 5 кв.м от имот  53045.502.468 - собственост на Община Несебър към  УПИ V, както 8 кв.м. от ул. „Черноморска“, към същото УПИ. След изменението УПИ V се урегулира на площ от 594 кв.м. като отреждането се променя „за жилищно застрояване и ЗОХ, в устройствена зона „Жс“. Предвижда се промяна на устройствените показатели: максималната височина на застрояване става Н ≤ 12м., при запазване на съществуващи сгради; Плътност на застрояване ≤  70 %, Кинт. ≤ 2.00, минимално озеленяване ≤ 30 %.

              / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред Предложение вх.№ 361/21.05.2024 г. от инж. Клара Стояновадиректор на дирекция „УТИПСКС при Община Несебър, относно даване на съгласие за процедиране на изменение на ПУП -ПРЗ за УПИ II-115 (ПИ с идентификатор 53045.501.232 по КК) и УПИ III-113 (ПИ с идентификатор 53045.501.220 по КК) в кв. 31 по плана на гр. Обзор, община Несебър.

Думата бе дадена на Костадин Нищелков – председател на постоянната комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда, който запозна Общинския съвет с проекта за решение на комисията, а именно: Комисията предлага на Общинския съвет да приеме предложения проект за решение и даде сългласие за процедиране на изменение на  ПУП – ПРЗ за УПИ II-115 и УПИ III-113  в кв. 31 по плана на гр. Обзор, община Несебър.

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на поименно гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 21 гл. „за“ от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 193

       На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.131, ал.1 и ал.2, т.1 от ЗУТ,  Общински съвет – Несебър дава съгласие да бъде изработен и процедиран ПУП – ПРЗ за УПИ II-115 (ПИ с идентификатор 53045.501.232 по КК) и УПИ III-113–общински  (ПИ с идентификатор 53045.501.220 по КК) в кв.31 по плана на гр. Обзор, община Несебър, касаещо промяна на страничната регулационна линия на УПИ ІI-115  и УПИ ІІІ-113–общински по съществуваща имотна граница по влязла в сила кадастрална карта, като 22 кв.м. от УПИ ІІ-113 се придават към новообразуван УПИ ІII-220 – общински и 22 кв.м. от УПИ III-113 се придават към  новообразуван УПИ ІI-232 в кв.31 по плана на гр. Обзор

Запазва се устройствената зона „Жм“, без промяна отреждането на имота - „за жилищно строителство“ със  следните устройствени показатели: Плътност ≤ 60%, Кинт. ≤ 1,20, максималната височина на застрояване от Н ≤10,0м.., минимално озеленяване от 40% на 30%.  Начин на застрояване – свободно основно застрояване.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред Предложение вх.№ 364/21.05.2024 г. от инж. Клара Стояновадиректор на дирекция „УТИПСКС при Община Несебър, относно одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект ,,КСН ТП ,,Шарп‘‘ – ТП ,,Бостанлъка 1“ в поземлени имоти с идентификатори 51500.21.1, 51500.16.20 и 51500.17.22 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. „Бостанлъка“, по реда на чл. 124а от ЗУТ. 

Думата бе дадена на Костадин Нищелков – председател на постоянната комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда, който запозна Общинския съвет с проекта за решение на комисията, а именно: Комисията предлага на Общинския съвет да приеме предложения проект за решение от докладната записка и одобри представеното задание за проектиране и разреши изработването на ПУП–парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии в поземлени имоти с идентификатори 51500.21.1, 51500.16.20 и 51500.17.22 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. ,,Бостанлъка.

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на поименно гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 21 гл. „за“ от гласували 21 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 194

1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет – Несебър разрешава на „Електроразпределение Юг” ЕАД изработването на ПУП-ПП за обект „КСН ТП „Шарп“ – ТП „Бостанлъка 1“ в поземлени имоти с идентификатори 51500.21.1, 51500.16.20 и 51500.17.22 по кадастралната карта на гр. Несебър, м .“Бостанлъка“ и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ. Трасето на кабела 20кV започва от ТП „Шарп“ в ПИ 51500.21.1 с площ 3998 кв.м, с вид територия „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За друг курортно-рекреационен обект“, частна собственост, преминава в ПИ 51500.16.20 с площ 7201 кв.м. с вид територия „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост и завършва в ТП „Бостанлъка 1“ в ПИ 51500.17.22 с площ 8107 кв.м, с вид територия „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м.)“, частна собственост. Дължината на трасето на кабела е 450 м. в земеделска територия, общинска собственост ПИ 51500.16.20 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Бостанлъка“. Определен е сервитут по 0,60 м. от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Площите с ограничение са 540 кв.м. и попадат изцяло в ПИ 51500.16.20 по кадастралната карта на гр. Несебър, местност „Бостанлъка“.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

3.Общински съвет - Несебър дава съгласие за определяне на трасе за линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект  „КСН ТП „Шарп“ – ТП „Бостанлъка 1“ “ в поземлени имоти с идентификатори 51500.21.1, 51500.16.20 и 51500.17.22 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. “Бостанлъка“.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

         Поради изчерпване на точките от дневния ред, председателят на Общинския съвет Върбан Кръстев закри заседанието на Общински съвет - Несебър.

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР: ВЪРБАН КРЪСТЕВ