Общински Съвет Несебър
Протоколи От Заседания На Общински Съвет

Протокол №7/30.04.2024 г.

09 май, 2024 96

ПРОТОКОЛ № 7

30.04.2024 г.

            Днес 30.04.2024 г. се проведе редовно заседание на Общински съвет – Несебър – мандат 2023/2027 г.

            Отсъства общинският съветник Васил Василев.

Върбан Кръстев – уважаеми колеги, преди да открия днешното редовно заседание, ви каня да се регистрираме  в системата, режим на гласуване.

Върбан Кръстев в залата присъстват  20 общински съветници, налице е кворум, поради което откривам днешното редовно заседание на Общинския съвет.

Проекта за дневен ред Ви е раздаден, след неговото изготвяне и публикуване в деловодството на Общинския съвет постъпиха две докладни записки, а именно:

1.      Докладна записка вх.№ 325/25.04.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на лица, които да представляват Община Несебър като член в сдружение „Асоциация общински гори“, която предлагам да бъде включена като допълнителна точка 34 в проекта за дневен ред.

2.      Докладна записка вх.№ 326/26.04.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на представител на община Несебър в общото събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията, която предлагам да бъде включена като допълнителна точка 35 в проекта за дневен ред.

Постъпил е и отговор с вх.№ 327/29.04.2024 г. от Мартин Иванов – началник Дейност „Търговия на открито и РИЕ“, на питане с вх.№ 247/28.03.2024 г. от общинските съветници Петър Тодоров и Никола Пейков, поради което на основание чл.71 ал.1 от Правилника за работа на Общинския съвет, следва също да бъде включен като последна точка 36 „Питане“  в проекта за дневен ред

Имате ли други предложения за изменение или допълнение на проекта за дневен ред ….., не виждам  ........... да преминем към гласуване на допълнителните точки в проекта за дневен ред.

Който е съгласен Докладна записка вх.№ 325/25.04.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на лица, които да представляват Община Несебър като член в сдружение „Асоциация общински гори“,  да бъде включена като допълнителна точка 34 в проекта за дневен ред, моля да гласува.

След проведеното гласуване, Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие Докладна записка вх.№ 325/25.04.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на лица, които да представляват Община Несебър като член в сдружение „Асоциация общински гори“,  да бъде включена като допълнителна точка 34 в проекта за дневен ред.

Който е съгласен Докладна записка вх.№ 326/26.04.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на представител на община Несебър в общото събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията, да бъде включена като допълнителна точка 35 в проекта за дневен ред, моля да гласува.

След проведеното гласуване, Общинският съвет с 20 гл. «за» от гласували 20 общински съветници прие Докладна записка вх.№ 326/26.04.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на представител на община Несебър в общото събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията, да бъде включена като допълнителна точка 35 в проекта за дневен ред.

Който е съгласен т.36 от проекта за дневен ред да бъде Питане с вх.№ 247/28.03.2024 г. от общинските съветници Петър Тодоров и Никола Пейков, относно поставяне на различни вендинг автомати на територията на община Несебър, моля да гласува.

След проведеното гласуване, Общинският съвет със 17 гл. «за» и 2 гл. «въздържали се» от гласували 19 общински съветници прие Питане с вх.№ 247/28.03.2024 г. от общинските съветници Петър Тодоров и Никола Пейков, относно поставяне на различни вендинг автомати на територията на община Несебър да бъде включено като допълнителна т.36 в проекта за дневен ред.

Колеги, преди да подложа целия проект за дневен ред на гласуване, Ви уведомявам, че в проекта по точка 5 е допусната техническа грешка по отношение името на вносителя на докладната записка, поради което в дневния ред, който подлагам на гласуване, точка 5 следва да се чете: «Докладна записка от Дочка  Маринова – секретар на общината», вместо «от Николай Димитров - кмет на община Несебър».

Не постъпиха други предложения, поради което председателят на Общинския съвет подложи на гласуване целия проект за дневен ред с направеното уточнение по т.5 и Общинският съвет с 20 гл. „за“ от гласували 20 общински съветници, прие  следния 

ДНЕВЕН РЕД

  1. Докладна записка вх.№ 259/02.04.2024 г. от Николай Димитров  – кмет на община Несебър, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.
  2. Докладна записка вх.№ 266/04.04.2024 г. от Николай Димитров  – кмет на община Несебър, относно обявяване на 2 май за празничен за гр. Свети Влас.
  3. Докладна записка вх.№ 282/12.04.2024 г. от Николай Димитров  – кмет на община Несебър, относно изпълнение на решенията на Общински съвет – Несебър, приети през второто шестмесечие на 2023 г.
  4. Докладна записка вх.№ 285/16.04.2024 г. от Николай Димитров  – кмет на община Несебър, относно упълномощаване на кмета на общината да представлява община Несебър в Асоциацията по ВиК – Бургас, за гласуване на решения на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас и даване на мандат.

5.      Докладна записка вх.№ 305/17.04.2024 г. от Дочка Маринова - секретар на община Несебър, относно корекция на работните заплати на кмета на общината и на кметовете на населени места

6.      Докладна записка вх.№ 318/22.04.2024 г. от Дочка Маринова  – секретар на община Несебър и председател на постоянната комисия по чл.4 от Правилника на Общински съвет - Несебър, за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ.

7.      Докладна записка вх.№ 279/10.04.2024 г. от Николай Димитров  – кмет на община Несебър, относно кандидатстване с проект „Рекултивация на клетка 1 на Регионално депо „Братово – Запад“ по Процедура № BG16FFPR002-2.002 „Рекултивация на регионални депа / клетки на регионални депа за битови отпадъци“, приоритет 2 „Отпадъци“, Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. /ПОС 2021-2027 г./.

8.      Докладна записка вх.№ 306/17.04.2024 г. от Върбан Кръстев – председател на Общински съвет – Несебър, относно приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и отчети на изразходваните средства през 2023 г. от Читалищата на територията на Община Несебър.

9.      Докладна записка вх.№ 287/16.04.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно обявяване на бивш УПИ ІІ, кв.4801 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“ с кадастрален идентификатор 51500.506.493 по КК и КР на гр. Несебър, за публична общинска собственост, поради отпаднало предназначение

10.  Докладна записка вх.№ 299/16.04.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на кабинет № 11 – рехабилитационен, находящ с в общинска сграда „Здравна къща“ – гр. Несебър, с идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр. Несебър.

11.  Докладна записка вх.№ 300/16.04.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на безвъзмездно право на управление на помещение в общинска сграда с идентификатор 51500.501.295.1 по КК на гр. Несебър – ст. част, ул. „Митрополитска“ № 12.

12.  Докладна записка вх.№ 290/16.04.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имот от общински поземлен фонд, съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ, във връзка с § 27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

13.  Докладна записка вх.№ 291/16.04.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за земеделски нужди на земеделски имот, представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.24.71 по кадастралната карта на с. Кошарица.

14.  Докладна записка вх.№ 289/16.04.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за отглеждане на животни, на земеделски имот, представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.49.213 по кадастралната карта на с. Тънково.

15.  Докладна записка вх.№ 288/16.04.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имот от общински поземлен фонд, съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ, във връзка с § 27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

16.  Докладна записка вх.№ 301/16.04.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ ХІV-131 в кв.6 по плана на с. Кошарица, ПИ 39164.501.400 по КККР на с. Кошарица чрез изкупуване идеалната част собственост на община Несебър.

17.  Докладна записка вх.№ 298/16.04.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на пристрояване и надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 53045.502.28.17, изградена върху ЗП 3 в УПИ ІІ-общ., кв.5 по плана на гр. Обзор с кадастрален идентификатор № 53045.502.28 по КК на гр. Обзор.

18.  Докладна записка вх.№ 296/16.04.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 02703.501.87 по КК на с. баня, община Несебър, представляващ УПИ ІХ-общ., кв.16 по плана на с. Баня, община Несебър, по реда на чл.35 ал.3 от ЗОС.

19.  Докладна записка вх.№ 258/02.04.2024 г. от Димитрина Георгиева Димитрова – директор на ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Обзор, относно делегиране на правомощия за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от двора на ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Обзор, определяне на начална наемна цена и срок за предоставяне.

20.  Докладна записка вх.№ 302/17.04.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно намаляване на началната тръжна годишна наемна цена за отдаване под наем на нежилищни имоти – частна общинска собственост в гр. Обзор, определена с решение № 72 от протокол № 4/30.01.2024 г. на Общински съвет – Несебър.

21.  Предложение вх.№ 280/11.04.2024 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник-кмет на община Несебър, ОТНОСНО разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор № 61056.80.3, м. „Чатал тепе“, землище с.Равда.

22.  Предложение вх.№ 270/05.04.2024 г. от Виктор Борисов – заместник-кмет на община Несебър, ОТНОСНО разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор № 18469.17.28 по КК на с. Гюльовца, находящ се в м. „Старите лозя“, за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.

23.  Предложение вх.№ 294/16.04.2024 от Виктор Борисов Борисов – заместник-кмет на община Несебър, ОТНОСНО даване на съгласие за процедиране на изменение на ПУП-ПР за УПИ І-141 /ПИ  с идентификатор № 53045.501.177 по КК/ в кв.28 по плана на гр. Обзор, община Несебър.

24.  Предложение вх.№ 256/01.04.2024 от Виктор Борисов Борисов – заместник-кмет на община Несебър, ОТНОСНО одобряване на задание за проектиране  и разрешаване изработването на ПУП-парцеларен план за обект на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии: „Уличен водопровод в частта му о.т. №44 в ПИ с идентификатор 51500.503.328 до ПИ с идентификатор 51500.76.17 по одобрена КК на гр. Несебър, м. „Кокалу“, па реда на чл.124а от ЗУТ.

25.  Предложение вх.№ 295/16.04.2024 от Виктор Борисов Борисов – заместник-кмет на община Несебър, ОТНОСНО разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 58431.2.53, м. „Сърта“, землище с. Приселци, община Несебър.

26.  Предложение вх.№ 292/16.04.2024 от Виктор Борисов Борисов – заместник-кмет на община Несебър, ОТНОСНО разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект „Оптично кабелно трасе на „А1 България“ ЕАД до базова станция BGS0219 в имот с идентификатор 53822.18.379“, землище с. Оризаре, община Несебър, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ.

27.  Предложение вх.№ 269/05.04.2024 от Виктор Борисов Борисов – заместник-кмет на община Несебър, ОТНОСНО одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на ПУП-Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, обект: „Външно ел. захранване на жилищни сгради в ПИ с идентификатор 39164.13.305 по одобрена КК на м. „Кору дере“, землище с. Кошарица, по реда на чл.124а от ЗУТ.

28.  Предложение вх.№ 303/17.04.2024 от Виктор Борисов Борисов – заместник-кмет на община Несебър, ОТНОСНО.. Одобряване на задание за проектиране и разрешаване  изработването на ПУП-Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура: „Площадкови мрежи и съоръжения, тръбна мрежа и кабели ниско напрежение за жилищен комплекс „Райска градина“ - „Арт Хаус“ в поземлен имот с идентификатор 11538.11.10 и преминаващ през поземлен имот с идентификатор №11538.10.10 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, местност „Ага чешме“, по реда на чл.124а от ЗУТ.

29.  Докладна записка вх.№ 304/17.04.2024 . от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 378 от протокол № 16/23.03.2021 г., по т.43 от дневния ред на Общински съвет – Несебър.

30.  Докладна записка вх.№293/16.04.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на „План за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към изменението на климата на община Несебър 2023-2030 г.“, разработен в рамките на проект BGENVIRONMENT-4.004-0010 „Черноморска електромобилност“, с финансовата подкрепа на програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

31.  Докладна записка вх.№ 317/22.04.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване статут за изграждане на обект: „ОПТИЧНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ 07 – 087/ТШ3-0814”. 

32.  Докладна записка вх.№ 320/23.04.2024 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на схеми за поставяне на РИЕ на терени общинска собственост на територията на гр. Несебър-нова част, к.к. „Слънчев бряг-запад“, пътя между к.к. „Слънчев бряг“ и гр. Свети Влас, гр. Свети Влас, с. Равда и ж.к. „Черно море“, гр. Обзор, с. Гюльовца и с. Оризаре.

33.  Докладна записка вх.№ 322/24.04.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на скици с позиции за търговски обекти и слънцезащитни конструкции, по реда на чл.56 от ЗУТ и Наредба № 10 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти, рекламно-информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Несебър и схеми за търговия на открито и маси към ЗБО, по реда на Наредба № 2 на Общински съвет – Несебър, на територията на гр. Несебър-нова част, гр. Несебър-стар град, гр. Несебър-ж.к. “Черно море“, к.к. „Слънчев бряг-запад, гр. Свети Влас, с. Равда, с. Тънково, с. Оризаре, с. Кошарица, с. Гюльовца, с. Баня и гр. Обзор.

34.  Докладна записка вх.№ 325/25.04.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на лица, които да представляват Община Несебър като член в сдружение „Асоциация общински гори“.

35.  Докладна записка вх.№ 326/26.04.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на представител на община Несебър в общото събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията.

36.  Питане с вх.№ 247/28.03.2024 г. от общинските съветници Петър Тодоров и Никола Пейков, относно поставяне на различни вендинг автомати на територията на община Несебър.

 

По т.ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 259/02.04.2024 г. от Николай Димитров  – кмет на община Несебър, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.

Думата бе дадена на Кирил Киров - председател на постоянната комисия по законност, обществен ред, местно самоуправление и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет, който запозна Общинския съвет с проекта за решение, а именно: Комисията предлага на Общинския съвет да приеме проекта за решение от докладната записка и приеме представения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.

Върбан Кръстев – колеги, имате думата за становища, мнения и предложения

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на поименно гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 15 гл. „за“, 2 гл. „против“ и 3 гл. „въздържали се“ от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 137 

        На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет-Несебър приема Наредба за  изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър, както следва:

§ 1.  В чл. 52 се изменят ал. 1 и ал. 2 и същите придобиват следната редакция:

          "Чл. 52 (1) За ползване на услугите на Детска млечна кухня (за деца от 10 месеца, до навършване на 3 годишна възраст), родителите (настойниците, попечителите) заплащат стойността на един купон за едно меню на дете в размер на 5,00 лева.

(2) За ползване на услугите на Детска млечна кухня (за деца от 10 месеца, до навършване на 3 годишна възраст), когато поне единият от родителите (настойниците, попечителите) има адресна регистрация по постоянен адрес на територията на община Несебър, се заплаща такса за един купон за едно меню на дете в размер на 3,00 лв."

§ 2.  Чл. 82 се изменя и придобива следната редакция:

            "Чл. 82. За предоставяне на копия от строителни книжа /проекти/ за недвижим имот, съхранявани в архива на Община Несебър, се определят следните такси:

1. за една страница A4 - едностранно – 1,00 лв., двустранно – 2,00 лв.

2. за една страница A3 - едностранно – 2,00 лв., двустранно – 4,00 лв.

3. за широко форматни чертежи – 10,00 лв. на линеен метър.

4. за сканиране на документи – 1,00 лв. на файл."

§ 3. В чл. 138 се правят следните изменения:

1.      В алинея 1 се изменят т. 3 и т. 4 и същите придобиват следната редакция:

"3. За автомобили на туристи:

а. за престой до 6 часа - по 2.00 лева на час.

б. за престой над 6 часа до 24 часа - 12 лева на денонощие.

4. За автобуси:

а. за престой до 6 часа - 5 лева на час.

б. за престой над 6 часа до 24 часа - 30 лева на денонощие."

2. В ал. 10 текстът „40,00 /четиридесет/ лева на месец“ се изменя и се чете „60,00 /шестдесет/ лева на месец.“.

§ 4. В чл. 139 се правят следните изменения:

1.      Ал. 1 се отменя.

2.      В ал. 2 текстът „200,00 лв. за 1 брой“ се изменя и се чете „250 /двеста и петдесет/ лв. за 1 брой.“.

           § 5. В преходните и заключителни разпоредби се създава нов § 18 със следния текст:

        Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър, приета с Решение № 137 от Протокол № 7/30.04.2024 г., влиза в сила от 01.05.2024 г., с изключение на §4, който влиза в сила на 01.04.2024 г.

            / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото  решението/

 

По т.ВТОРА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 266/04.04.2024 г. от Николай Димитров  – кмет на община Несебър, относно обявяване на 2 май за празничен за гр. Свети Влас.

Думата бе дадена на Кирил Киров - председател на постоянната комисия по законност, обществен ред, местно самоуправление и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет, който запозна Общинския съвет с проекта за решение, а именно: Комисията предлага на Общинския съвет да приеме представения проект за решение от докладната записка и даде съгласие 2 май да бъде обявен за празничен и неприсъствен ден за гр. Свети Влас.

Върбан Кръстев – колеги, имате думата за становища, мнения и предложения

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 20 гл. „за“ от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 138 

1.      На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър обявява 2 май за празничен и неприсъствен ден за гр. Свети Влас.

2.      Предвид близостта на 2 май като календарна дата и предстоящата подготовка по провеждането на празничния ден, на основание чл.60 ал.1 от АПК, допуска предварително изпълнение на решението.

           

По т.ТРЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 282/12.04.2024 г. от Николай Димитров  – кмет на община Несебър, относно изпълнение решенията на Общински съвет – Несебър, приети през второто шестмесечие на 2023 г.

Думата бе дадена на Кирил Киров - председател на постоянната комисия по законност, обществен ред, местно самоуправление и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет, който запозна Общинския съвет с проекта за решение, а именно: Комисията предлага на Общинския съвет да приеме  представения  отчет от кмета на общината за изпълнението на решенията на Общински съвет – Несебър, приети през второто шестмесечие на 2023 г.

Върбан Кръстев – колеги, имате думата за становища, мнения и предложения

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 20 гл. „за“ от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 139

На основание чл.21 ал.1 т.24 във връзка с чл.44 ал.1 т.7 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър приема отчет на кмета на Община Несебър, относно изпълнение  решенията на Общински съвет – Несебър, приети през второто шестмесечие на 2023 г.

 

По т.ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 285/16.04.2024 г. от Николай Димитров  – кмет на община Несебър, относно упълномощаване на кмета на общината да представлява община Несебър в Асоциацията по ВиК – Бургас, за гласуване на решения на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас и даване на мандат.

Думата бе дадена на Кирил Киров - председател на постоянната комисия по законност, обществен ред, местно самоуправление и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет, който запозна Общинския съвет с проекта за решение, а именно: Комисията предлага на Общинския съвет да приеме представения проект за решение и упълномощи Николай Димитров - кмет на община Несебър, да представлява общината в редовното присъствено заседание на общото събрание на  Асоциацията по ВиК – Бургас, което ще се проведе на 30.04.2024 г. от 15:00 часа или на определената като резервна дата 15.05.2024 г. от 10:30 часа в сградата на Областна администрация – Бургас и гласува „ЗА” по представения проект на решения от обявения дневен ред. При невъзможност за участие на кмета на общината в заседанието, Общинския съвет упълномощава г-н Виктор Борисов – зам. кмет на общината за представител на община Несебър.

Върбан Кръстев – колеги, имате думата за становища, мнения и предложения

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на поименно гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 19 гл. „за“ и 1 гл. „въздържал се“ от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 140 

На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, Общински съвет -  Несебър Р Е Ш И:

I. Упълномощава Кмета на община Несебър - Николай Димитров, представител на община Несебър по Закона за водите в Асоциацията по ВиК-Бургас да гласува  ЗА“ в редовното присъствено заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК-Бургас, което ще се проведе на 30.04.2024 г. (вторник) от 15:00 часа или на определената като резервна дата 15.05.2024 г. (сряда) от 10:30 часа, в сградата на Областна администрация Бургас на ул. „Цар Петър” №1 в гр. Бургас, по  решенията, както следва:

По точка първа от дневния ред: На основание чл.198в, ал.4, т.10 от Закона за водите, във връзка с чл.9, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема Отчета за дейността на асоциацията през 2023 г.

 По точка втора от дневния ред:  На основание чл.26, ал.3, във връзка с чл.9, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема Отчета за изпълнението на бюджета на асоциацията за 2023 г. и Годишния финансов отчет на асоциацията за 2023 г.

По точка трета от дневния ред: На основание чл.198в, ал.4, т.9 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема Бюджета на асоциацията за 2024 г.

По точка четвърта от дневния ред: На основание чл.33а от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас одобрява Подробната инвестиционна програма на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за 2024 г.

       II. При невъзможност кмета на общината да участва лично в общото събрание на Асоциацията по ВиК, определя Виктор Борисов Борисов- заместник кмет на община Несебър, за представител на община Несебър и да гласува „ЗА“ от името на кмета в редовното присъствено заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК, „ЗА“ приемане на горепосочените решения.

       На основание чл. 60, ал.1 от Административно процесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението, предвид датата на насроченото заседание на 30.04.2024 г.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ПЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 305/17.04.2024 г. от Дочка Маринова  – секретар на Несебър, относно корекция на работните заплати на кмета на общината и на кметовете на населени места

Думата бе дадена на Благой Филипов - председател на постоянната комисия по бюджет и финанси, който запозна Общинския съвет с проекта за решение, а именно: Комисията предлага на Общинския съвет да приеме представения проект за решение от докладната записка, относно увеличаване с 15 % размера на работните заплати на кмета на общината и на кметовете на населени места.

Върбан Кръстев – колеги, имате думата за становища, мнения и предложения

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 18 гл. „за“ и 2 гл. „против“ от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 141

1.На основание чл.21 ал.1 т.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.5 ал.16 от Постановление № 67 на МС от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, Общински съвет – Несебър одобрява увеличение на индивидуалните основни месечни заплати на кмета на Община Несебър и на кметовете на населени места в общината в размер на 15 %, считано от 01.04.2024 г.

2.За да се начислят и изплатят работните заплати на кметовете в едно със заплатите на служителите и за да се спазят изискванията на чл.32 ал.1 от Вътрешните правила за заплатите на служителите по трудово и служебно правоотношение от Община Несебър, на основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.  

 

По т.ШЕСТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 318/22.04.2024 г. от Дочка Маринова  – секретар на община Несебър и председател на постоянната комисия по чл.4 от Правилника на Общински съвет - Несебър, за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ.

Думата бе дадена на Благой Филипов - председател на постоянната комисия по бюджет и финанси, който запозна Общинския съвет с проекта за решение, а именно: Комисията предлага на общинскиs съвет да приеме предложения проект за решение и отпусне еднократна финансова помощ  на посочените  в докладната записка  лица  със  следните  изменения и  допълнения:

Увеличава размера на финансовата помощ на следните лица:

 На  Милена Любомирова Петкова – от 2000 лв. на 3000 лв.

 На Йорданка Миткова Пурнарева - от 500 лв. на 2000 лв.

 На  Милена Стоянова Ангелова - от 500 лв. на 700 лв.

 На Стамен Йорданов Лефтеров -   от 500 лв. на 700 лв.

Допълва списъка за отпускане на еднократна финансова помощ,  както следва:

1. Петър Стоянов Златинов – 2000 лв.

2. Костадин Георгиев Темелков – 2000 лв.

3. Роска Добрева Павлова – 2000 лв.

4. Таня Димитрова Куртева – 700 лв.

5. Христо Петров Куртев – 700 лв.

6. Даниел Атанасов Минчев – 400 лв.

7. Ваня Тодорова Лефтерова – 200 лв.

8. Марийка Василева Перова – 100 лв.

Върбан Кръстев – колеги, имате ли други предложения, становища или мнения?

Кирил Киров  - имам предложение към колегите, на Елена Янева Голева от с. Равда, да бъде завишена сумата от 300 лв. на 500 лв., тъй като тя е с втори инсулт, състоянието и е много тежко и финансово са много зле хората, затова правя това предложение.

Благой Филипов – към Кирил Киров - колега, няма останали средства в резерва, всички средства са разпределени.

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 20 гл. „за“ от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 142

На основание чл. 21, т. 23, чл. 54, ал. 1 от ЗМСМА и съгласно чл. 7, ал. 1 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ, Общински съвет - Несебър отпуска еднократна финансова помощ на следните лица:

                                                                                                                                                     

                 

EГН

Трите имена

Населено
място

Предло-
жение на
комисията
до ОбС

1

2

3

4

 

Ана Андреева Ангелова

Тънково

200

 

Ана Антонова Бойчева

Тънково

500

 

Ана Иванова Керемедчиева

Тънково

500

 

Анастас Георгиев Маноилов

Несебър

2000

 

Ангелина Маринова Станчева

Гюльовца

300

 

Андон Георгиев Бакров

Гюльовца

800

 

Анита Николова Турхан

Несебър

1000

 

Анка Миткова Стоянова

Тънково

300

 

Анка Павлова Чакалова

Несебър

300

 

Анка Стойчева Иванчева

Обзор

400

 

Анка Томова Ханджиева

Гюльовца

300

 

Антония Стефанова Христова

Несебър

400

 

Асен Анков Илиев

Оризаре

200

 

Асен Райков Илиев

Кошарица

200

 

Атанас Василев Стоянов

Несебър

300

 

Атанас Димитров Кондакчиев

Тънково

300

 

Атанас Димитров Наков

Несебър

100

 

Атанас Желязков Пеев

Гюльовца

500

 

Атанас Парушев Илиев

Оризаре

400

 

Атанаска Петкова Дерменджиева

Гюльовца

200

 

Ахмед Хасан Арабаджъ

Тънково

200

 

Белослава Тодорова Вутова

Несебър

1500

 

Божанка Иванова Недева

Равда

200

 

Валентин Иванов Маджуров

Тънково

800

 

Валентина Атанасова Илиева

Оризаре

200

 

Валентина Георгиева Стоянова

Несебър

400

 

Ваня Ангелова Ставрева

Несебър

600

 

Ваня Николова  Георгиева

Равда

800

 

Васил Атанасов Мерджанов

Несебър

800

 

Васил Дарийев Николов

Несебър

500

 

Васил Димитров Кочев

Тънково

300

 

Васил Димов Тодоров

Тънково

500

 

Васил Киров Димитров

Несебър

1000

 

Василка Йорданова Даменлиева

Равда

300

 

Василка Николова Минчева

Тънково

200

 

Вачо Николов Ставрев

Несебър

400

 

Величка Иванова Стоева

Несебър

200

 

Величка Петкова Деременджиева

Гюльовца

200

 

                                                                                                                                                   

 

Величка Славова Енчева

Тънково

300

 

Величка Стоянова Пейкова

Несебър

500

 

Велко Кръстев Христов

Равда

1000

 

Велчо Михайлов Ганчев

Несебър

400

 

Вера Николаевна Димитрова

Несебър

500

 

Весела Димитрова Георгиева

Несебър

600

 

Веселин Димитров Кръстев

Несебър

800

 

Веселина Петрова Георгиева

Несебър

400

 

Виолета Вълева Ганчева

Свети Влас

500

 

Виолета Максимова Узунова

Гюльовца

400

 

Виолета Стефанова Хасан

Гюльовца

200

 

Виолета Траева Маринчева

Свети Влас

300

 

Вичка Жекова Пецанова

Свети Влас

800

 

Вълка Милева Томова

Свети Влас

800

 

Вяра Андонова Гьодженова

Гюльовца

300

 

Галин Иванов Атанасов

Несебър

200

 

Галин Кирилов Живков

Несебър

300

 

Галя Костадинова Хаджиева

Оризаре

400

 

Галя Кръстева Глушкова

Тънково

500

 

Ганка Куртева Парашкевова

Несебър

500

 

Георги Атанасов Чифильонов

Несебър

800

 

Георги Вангелов Христов

Несебър

500

 

Георги Василев Петков

Баня

500

 

Георги Илиев Великов

Равда

600

 

Георги Младенов Горенов

Равда

800

 

Гина Иванова Добрева

Оризаре

400

 

Гина Михайлова Михова

Свети Влас

800

 

Гинка Димитрова Тодорова

Обзор

600

 

Гинка Русева Кондакчиева

Тънково

600

 

Гинка Щерева Щерева

Оризаре

1000

 

Григорий Александров Пелихов

Несебър

500

 

Гюнел Ибрахимов Хюсеинов

Свети Влас

600

 

Даниела Тодорова Рангелова

Несебър

500

 

Дарина Стоянова Раднева

Несебър

500

 

Деля Митева Иванова

Несебър

800

 

Деница Иванова Дънекова

Несебър

800

 

Десислава Пенчева Томова

Тънково

500

 

Деспина Илиева Стоянова

Кошарица

300

 

Димитрина Асенова Ангелова

Кошарица

200

 

Димитрина Недева Горанова

Гюльовца

500

 

Димитрина Щерева Пешева

Свети Влас

800

 

Димитринка Николова Ставрева

Несебър

600

 

Димитринка Телманова Недялкова

Несебър

1000

                                                                                                                                          

 

Димитрия Рангелова Букова

Несебър

600

 

Димитър Николаев Дерменджиев

Гюльовца

500

 

Димитър Николов Димитров

Несебър

1000

 

Димитър Панайотов Станков

Несебър

400

 

Димитър Христов Кочев

Несебър

500

 

Димка Димитрова Иванова

Оризаре

300

 

Димо Колев Димов

Равда

700

 

Диню Митев Динев

Равда

800

 

Диян Драгомиров Янков

Несебър

700

 

Диян Чанев Чанев

Несебър

300

 

Дияна Стоянова Стоянова

Обзор

500

 

Добрин Станков Радев

Оризаре

800

 

Добрина Василева Николова

Несебър

500

 

Дора Христова Великова

Обзор

300

 

Драга Иванова Йорданова

Оризаре

200

 

Друмка Димова Чанева

Гюльовца

300

 

Душко Петров Войнов

Гюльовца

500

 

Евдокия Тодорова Денкова

Несебър

400

 

Екатерина Атанасова Бабева

Свети Влас

500

 

Екатерина Георгиева Арнаудова

Несебър

600

 

Екатерина Петрова Шимова

Несебър

500

 

Екатерина Траева Делякова

Равда

700

 

Елена Владимирова Ангелова

Несебър

800

 

Елена Димитрова Жекова

Равда

600

 

Елена Янева Голева

Равда

300

 

Елисавета Санкова Русанова

Равда

400

 

Емил Николаев Манчев

Свети Влас

600

 

Емилия Младенова Кочева

Тънково

400

 

Ена Георгиева Дукова

Равда

800

 

Жана Иванова Абрашева-Узунова

Несебър

400

 

Желанка Николова Златева

Оризаре

100

 

Желка Стойкова Вълчева

Оризаре

800

 

Женя Петкова Пеева

Равда

600

 

Жечка Николова Купенова

Обзор

800

 

Живка Кръстева Недева

Гюльовца

200

 

Живко Ванев Диков

Оризаре

400

 

Захари Дончев Вълков

Несебър

600

 

Здравко Димитров Томов

Тънково

600

 

Здравко Дочев Иванов

Равда

500

 

Златка Купенова Накова

Несебър

500

 

Зоя Симова Стоянова

Гюльовца

200

 

Иван Апостолов Ставракиев

Кошарица

400

 

Иван Атанасов Попов

Несебър

300

                                                                                                                                          

 

 

Иван Демирев Янев

Гюльовца

800

 

Иван Димитров Станчев

Кошарица

400

 

Иван Иванов Драганов

Несебър

500

 

Иван Николов Налбантов

Несебър

200

 

Иван Симеонов Георгиев

Тънково

500

 

Иван Янчев Петров

Несебър

200

 

Иванка Антонова Кичева

Равда

500

 

Иванка Липчева Липчева

Гюльовца

200

 

Иванка Минева Пейкова

Оризаре

200

 

Иванка Митева Тенева

Обзор

800

 

Иванка Тодорова Янкова

Несебър

200

 

Иванка Янакиева Петкова

Обзор

300

 

Ивелина Стоянова Михалева

Свети Влас

1000

 

Идрис Ахмед Мустафа

Несебър

500

 

Илиян Кирилов Делиатанасов

Равда

800

 

Илиян Мариянов Попов

Несебър

500

 

Илияна Андреева Иванова

Тънково

400

 

Илчо Асенов Илиев

Оризаре

400

 

Илю Богданов Петков

Несебър

600

 

Йовка Иванова Домусчиева

Оризаре

500

 

Йовка Пенчева Иванова

Гюльовца

500

 

Йордан Любенов Стефанов

Несебър

1000

 

Йордан Симеонов Сотиров

Несебър

500

 

Йорданка Георгиева Янчева

Тънково

500

 

Йорданка Иванова Шьонинг

Несебър

600

 

Йорданка Миткова Пурнарева

Обзор

2000

 

Иринка Василева Алиева

Приселци

500

 

Калина Митева Цонева

Свети Влас

500

 

Калинка Иванова Русева

Свети Влас

800

 

Калинка Маринова Георгиева

Оризаре

600

 

Калоян Георгиев Калайджиев

Гюльовца

400

 

Калоян Йорданов Колев

Несебър

500

 

Калчо Матев Пейков

Оризаре

600

 

Карамфилка Асенова Стаматова

Оризаре

400

 

Катя Иванова Дукова

Равда

800

 

Катя Томова Пейкова

Обзор

400

 

Керанка Янева Пинтиева

Свети Влас

500

 

Кирил Иванов Георгиев

Несебър

200

 

Кирил Пенков Бочев

Несебър

500

 

Киряк Ангелов Митков

Кошарица

500

 

Константин Василев Филев

Несебър

800

 

Корнелия Ангелова Сотирова

Несебър

400

 

Красимир Георгиев Зайков

Баня

1500

                                                                                                                                                   

 

 

Красимир Иванов Станев

Несебър

400

 

Красимир Стоянов Абрашев

Несебър

300

 

Красимира Атанасова Касабова

Несебър

300

 

Кристина Иванова Кръстева

Оризаре

200

 

Кръстьо Николов Кръстев

Несебър

800

 

Кръстю Петров Костадинов

Оризаре

300

 

Кунчо Желязков Георгиев

Оризаре

800

 

Лефтер Димитров Янев

Оризаре

800

 

Лидия Буцан

Несебър

300

 

Лила Куртева Митева

Тънково

2000

 

Лилия Владимирова Нанкова

Несебър

1500

 

Лилия Миткова Делиатанасова

Несебър

500

 

Лилия Петрова Чифильонова

Несебър

800

 

Людмила Петкова Тенчева

Несебър

400

 

Люляна Петкова Цонкова

Равда

400

 

Максим Василев Момчилов

Несебър

800

 

Мара Горанова Кръстева

Несебър

200

 

Мара Кръстева Мерджанова

Несебър

300

 

Мара Тодорова Узунова

Обзор

400

 

Маргарита Божидарова Кузева

Несебър

800

 

Маргарита Морис Ганева

Несебър

600

 

Мариана Иванова Пандарова

Тънково

800

 

Марийка Василева Дерменджиева

Гюльовца

500

 

Марийка Желева Войнова

Гюльовца

200

 

Марийка Николова Димитрова

Оризаре

400

 

Марийка Станева Абаджиева

Обзор

400

 

Марин Стоянов Иванов

Оризаре

400

 

Марина Иванова Нейчева

Несебър

800

 

Марина Иванова Нейчева

Несебър

1000

 

Маринка Стоянова Димова-Кичева

Несебър

600

 

Мария Диянова Стаматова

Оризаре

400

 

Мария Куманова Радева-Лефтерова

Свети Влас

600

 

Мария Любенова Ватева

Несебър

800

 

Мария Христова Жекова

Обзор

500

 

Марияна Атанасова Костадинова

Оризаре

600

 

Марияна Константинова Симеонова

Несебър

1000

 

Марияна Станчева Драгова

Кошарица

800

 

Марко Георгиев Панчуков

Тънково

800

 

Мартина Георгиева Чифильонова

Несебър

500

 

Миглена Иванова Петрова

Несебър

200

 

Миглена Руменова Славчева

Несебър

500

 

Мила Милева Георгиева

Оризаре

600

 

Миладин Иванов Стаматов

Оризаре

400

                                                                                                                                                    7.

 

 

Милена Любомирова Петкова

Несебър

3000

 

Милена Стоянова Ангелова

Оризаре

700

 

Милена Цолова Иванова

Равда

500

 

Милка Дончева Владова

Равда

300

 

Милка Йорданова Пандарова

Тънково

800

 

Минчо Стоянов Статков

Несебър

300

 

Мира Иванова Биволарова

Свети Влас

200

 

Митко Янев Янев

Равда

1000

 

Михни Стоилов Михнев

Свети Влас

800

 

Мустафа Мехмед Делиолу

Несебър

400

 

Надежда Манолова Митева

Тънково

600

 

Надя Даниелова Минчева

Несебър

600

 

Наско Нунев Нунчев

Несебър

500

 

Наско Славчев Белчев

Кошарица

400

 

Неда Пеева Неделчева

Оризаре

200

 

Недка Стоянова Абрашева

Несебър

700

 

Нейка Атанасова Пеева

Несебър

2000

 

Нели Маринчева Маринчева

Свети Влас

500

 

Нели Радева Данчева

Несебър

600

 

Никола Димитров Бояджиев

Равда

400

 

Никола Неделчев Николов

Несебър

400

 

Николай Иванов Минчев

Несебър

200

 

Николай Тодоров Митков

Баня

800

 

Николай Христов Узунов

Равда

1000

 

Николина Димитрова Кръстева

Тънково

600

 

Николина Петрова Олчева

Равда

500

 

Николина Спасова Велкова

Несебър

300

 

Николина Янкова Димитрова

Несебър

500

 

Нина Тодорова Колева

Гюльовца

200

 

Олга Иус

Равда

300

 

Павлина Тодорова Гайдарова

Несебър

200

 

Паунка Кирова Стоянова

Гюльовца

200

 

Паша Мирославова Ганева

Тънково

300

 

Пенка Ангелова Велева

Оризаре

300

 

Пенка Иванова Домусчиева

Оризаре

500

 

Пенка Йорданова Колева

Несебър

800

 

Пенка Костадинова Райкова

Несебър

300

 

Пенка Русева Горнакова

Несебър

400

 

Пенка Тодорова Лулчева

Равда

300

 

Пепа Стоянова Стоева

Кошарица

400

 

Петко Градев Стоянов

Несебър

700

                                                                                                                                 

 

Петър Иванов Петров

Оризаре

800

 

Петър Кръстев Янков

Несебър

400

 

Петър Стоянов Петров

Несебър

300

 

Петър Христозов Петров

Обзор

800

 

Пешо Христов Пешев

Несебър

600

 

Полина Костадинова Джавтанова

Равда

500

 

Рада Николова Берберова

Несебър

1000

 

Радка Лефтерова Колева

Гюльовца

500

 

Радка Славова Василева

Несебър

1000

 

Радка Янева Ангелова

Несебър

200

 

Райчо Маринов Иванов

Гюльовца

700

 

Росен Иванов Георгиев

Тънково

500

 

Росица Димитрова Бинева

Тънково

600

 

Росица Желязкова Пехливанова

Оризаре

500

 

Рузие Юмер Осман-Мелева

Равда

200

 

Румяна Коева Мазнева

Несебър

200

 

Румяна Костадинова Йорданова

Гюльовца

400

 

Румяна Цветанова Рачева

Несебър

2000

 

Руса Желязкова Червенкова

Несебър

600

 

Русита Николаева Добрева

Несебър

2000

 

Сабрие Мехмедова Османова

Несебър

200

 

Светлана Михайлова Узунова

Несебър

300

 

Свилен Петров Върбанов

Свети Влас

1000

 

Севда Станчева Илиева

Оризаре

800

 

Сийка Иванова Вангелова

Равда

300

 

Силвия Стефанова Тальокова

Несебър

600

 

Симона Антонова Великова

Несебър

800

 

Славея Златомирова Раднева

Несебър

500

 

Соня Тодорова Николова

Несебър

1000

 

София Ангелова Драмчева

Несебър

600

 

Стамен Йорданов Лефтеров

Гюльовца

700

 

Стамо Щерионов Георгиев

Оризаре

500

 

Станислав Атанасов Илиев

Оризаре

500

 

Станка Георгиева Кирязова

Несебър

400

 

Станка Михнева Иванова

Гюльовца

200

 

Станка Стойкова Трошанова

Оризаре

400

 

Станка Стоянова Костадинова

Несебър

300

 

Стефан Андонов Богданов

Несебър

600

 

Стефан Антонов Христов

Несебър

600

 

Стефан Фотев Стефанов

Несебър

800

 

Стефка Асенова Карагьозова

Оризаре

200

 

Стойка Стефанова Пейкова

Оризаре

300

 

Стойка Янчева Костова

Тънково

300

                                                                                                                                       

 

Стоян Трифонов Топалов

Тънково

700

 

Стоян Янков Костадинов

Оризаре

300

 

Стоянка Гочева Хаджиева

Оризаре

300

 

Стоянка Иванова Дукова

Равда

800

 

Стоянка Илиева Георгиева

Свети Влас

200

 

Стоянка Янчева Петрова

Равда

200

 

Събка Димова Костадинова

Несебър

500

 

Събка Либчева Пелопидова

Несебър

300

 

Таня Иванова Янева

Несебър

500

 

Теодора Андреева Болгарска

Несебър

800

 

Теодора Любомирова Желева

Несебър

2000

 

Тодор Василев Тодоров

Кошарица

400

 

Тодор Георгиев Горенов

Равда

800

 

Тодор Демирев Стоянов

Кошарица

600

 

Тодор Йорданов Димов

Несебър

1500

 

Тодор Каменов Ламбов

Тънково

200

 

Тодор Николаев Линов

Несебър

500

 

Тодорка Страхилова Топалова

Тънково

600

 

Тонка Златинова Ставрева

Гюльовца

300

 

Тота Христова Иванова

Несебър

600

 

Тошко Андреев Димитров

Несебър

800

 

Фадима Мехмедова Алиева

Приселци

300

 

Фанка Валентинова Бакрова

Гюльовца

300

 

Фима Ангелова Куриева

Гюльовца

400

 

Фотина Атанасова Асенова

Гюльовца

500

 

Хасан Рамиз Хасан

Гюльовца

500

 

Христина Иванова Стоянова

Обзор

300

 

Христина Славчева Гиздова

Несебър

600

 

Христина Христова Харизанова

Несебър

600

 

Христо Андонов Стойков

Баня

400

 

Христо Веселинов Вълчев

Тънково

400

 

Христо Димитров Петляков

Несебър

400

 

Христо Димитров Христов

Тънково

300

 

Христо Канев Тодоров

Несебър

400

 

Христо Николов Червенков

Баня

800

 

Христо Стоянов Пандаров

Тънково

800

 

Христомир Петров Георгиев

Несебър

400

 

Цанка Рускова Брукова

Равда

200

 

Цанко Олегов Кертов

Несебър

300

 

Цветана Йорданова Стоянова

Оризаре

500

 

Цветанка Димитрова Йорданова

Несебър

400

 

Янка Паункова Райкова

Несебър

200

 

Янка Станкова Янакиева

Тънково

800

                                                                                                                                                

 

Цанка Иванова Вълчева

Кошарица

500

                               Петър Стоянов Златинов –                    Гюльовца                    2000   .

                               Костадин Георгиев Темелков – Равда – 2000 лв.

                               Роска Добрева Павлова                          Кошарица                       2000

                              Таня Димитрова Куртева                       Равда                                 700

                               Христо Петров Куртев                           Равда                                 700 

                               Даниел Атанасов Минчев                      Несебър                            400

                               Ваня Тодорова Лефтерова                      Гюльовца                         200

                               Марийка Василева Перова                     Гюльовца                         100

 

                                                                               ОБЩА СТОЙНОСТ:          200 000 лв.

 

По т.СЕДМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 279/10.04.2024 г. от Николай Димитров  – кмет на община Несебър, относно кандидатстване с проект „Рекултивация на клетка 1 на Регионално депо „Братово – Запад“ по Процедура № BG16FFPR002-2.002 „Рекултивация на регионални депа / клетки на регионални депа за битови отпадъци“, приоритет 2 „Отпадъци“, Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. /ПОС 2021-2027 г./.

Думата бе дадена на Пейчо Колев – председател на комисия по европейски фондове, национални и регионални програми и инвестиционна политика, който запозна Общинския съвет с проекта за решение, а именно: Комисията предлага на Общинския съвет да приеме предложения с докладната записка проект за решение и даде съгласие за кандидатстване с проект „Рекултивация на клетка 1 на Регионално депо „Братово – Запад“ по Процедура „Рекултивация на регионални депа / клетки на регионални депа за битови отпадъци“, приоритет 2 „Отпадъци“, Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Върбан Кръстев – колеги, имате думата за становища, мнения и предложения

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на поименно гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 20 гл. „за“ от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 143

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и в съответствие с Условията за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура № BG16FFPR002-2.002 „Рекултивация на регионални депа/клетки на регионални депа за битови отпадъци“, Приоритет 2 „Отпадъци“, Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г. (ПОС 2021-2027г.),  Общински съвет - Несебър дава съгласие за кандидатстване с проект Рекултивация на клетка 1 на Регионално депо „Братово – Запад“ по Процедура № BG16FFPR002-2.002 „Рекултивация на регионални депа / клетки на регионални депа за битови отпадъци“, Приоритет 2 „Отпадъци“, Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г.

2.Общински съвет - Несебър дава съгласие Община Бургас да подготви и подаде проектното предложение пред Управляващия орган на ПОС 2021-2027 и да изпълни проекта след неговото одобрение.

3.Общински съвет - Несебър дава съгласие да бъде осигурен финансов ресурс за съфинансиране на проект  Рекултивация на клетка 1 на Регионално депо „Братово – Запад“ със средства, натрупани в собствена сметка в РИОСВ по реда на чл. 60 от Закона за управление на отпадъците в размер до 693 791,12 лв.

4.Общински съвет - Несебър дава съгласие да бъдат ползвани средства, натрупани в собствена сметка в РИОСВ по реда на чл. 60 от Закона за управление на отпадъците за биологична рекултивация, поддръжката и след експлоатационни грижи, в т.ч. контрол и наблюдение на параметрите на околната среда, за срок не по-кратък от 30 години след рекултивацията на Клетка № 1, както и за направени разходи по подготовка на проектното предложение в размер до 722 109,13 лв.

5.Допуска предварително изпълнение на решението, на основание на чл. 60, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс, предвид значимостта на проекта и свързания с това обществен интерес и с оглед своевременно подаване на проектното предложение и представяне на изискуемите към него документи и съгласия и представяне на доказателства, за предприети действия за вземане на решенията.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ОСМА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 306/17.04.2024 г. от Върбан Кръстев – председател на Общински съвет – Несебър, относно приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и отчети на изразходваните средства през 2023 г. от Читалищата на територията на Община Несебър.

Думата бе дадена на Сотир Наумов – председател на комисия по образование, здравеопазване, вероизповедание и социални дейности, който запозна Общинския съвет  с проекта за решение, а именно: Комисията  предлага на общинския съвет, да приеме представените доклади за осъществените читалищни дейности и отчети за изразходваните средства през 2023 година от читалищата на територията на община Несебър.

Върбан Кръстев – колеги, имате думата за становища, мнения и предложения

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 20 гл. „за“ от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 144

На основание чл.21,  ал.1,  т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл.26а, ал.5 от Закона за народните читалища, Общински съвет - Несебър, приема докладите за осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмата за развитие на читалищната дейност и отчетите на изразходваните средства през 2023 г. на: Народно читалище «Яна Лъскова-1905» гр. Несебър, Народно читалище «Изгрев 1927» гр. Обзор, Народно Читалище «Саморазвитие-1950» с. Тънково, Народно читалище «Зора-1928» с. Оризаре, Народно читалище «Светлина-1928» с. Гюльовца, Народно читалище «Гоце Делчев-1943» с. Равда, Народно читалище «Светлина-1928» с. Кошарица, Народно читалище «Пробуда-1938» гр. Свети Влас, Народно читалище «Пробуда 2016» с. Баня,  Народно читалище «Месемврия-2015» гр. Несебър и Народно читалище «Георги Сава Раковски – 2013» с. Раковсково.

 

По т.ДЕВЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 287/16.04.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно обявяване на бивш УПИ ІІ, кв.4801 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“ с кадастрален идентификатор 51500.506.493 по КК и КР на гр. Несебър, за публична общинска собственост, поради отпаднало предназначение.

Думата бе дадена на Христо Яръмов – председател на постоянната комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия, който запозна Общинския съвет с проекта за решение на комисията, а именно: Комисията предлага на Общинския съвет да приеме проекта за решение  от докладната записка и  обяви за публична общинска собственост бивш УПИ ІІ, кв.4801 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“, който съгласно одобрения с решение на общинския съвет ПУП–План за Регулация и Застрояване е отреден за „образователен комплекс“.

Върбан Кръстев – колеги, имате думата за становища, мнения и предложения

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на поименно гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 20 гл. „за“ от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 145

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 от ЗОС във връзка с чл.302, ал.1 от ЗПУО, Общински съвет – Несебър обявява за публична общинска собственост, бивш УПИ ІІ-общ./51500.506.493/ с площ 4491 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 6705/12.10.2021 г.,  който съгласно ПУП-ПРЗ одобрен с Решение № 50 от Протокол № 3/19.12.2023 г. на Общински съвет – Несебър се обединява с бивш УПИ І-общ./51500.506.492/ в новообразуван УПИ І-492, 493 в кв.4801 с идентификатор 51500.506.761 по КК на гр. Несебър с отреждане „За образователен комплекс“.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх..№ 299/16.04.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на кабинет № 11 – рехабилитационен, находящ с в общинска сграда „Здравна къща“ – гр. Несебър, с идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр. Несебър.

Думата бе дадена на Христо Яръмов – председател на постоянната комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия, който запозна Общинския съвет с проекта за решение на комисията, а именно: Комисията предлага на Общинския съвет да приеме предложения с докладната записка проект за решение, с който да утвърди условията и критериите за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на кабинет № 11 – рехабилитационен, находящ се в общинска сграда „Здравна къща“ – гр. Несебър.

Върбан Кръстев – колеги, имате думата за становища, мнения и предложения

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на поименно гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 20 гл. „за“ от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 146

           І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 изр.1 от ЗОС и чл.15, ал.1 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър, Общински съвет - Несебър дава съгласие да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на Кабинет №11 - Рехабилитационен кабинет /помещение №15 по арх.проект./ на площ от 17 кв.м., находящ се на второ ниво от „Здравна къща“ - Несебър, с идентификатор 51500.502.454.1 по КК на гр. Несебър, актувана с АОС №1876/02.03.2004 г., при следните условия:

       1. Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 122.40 лв. с ДДС, определена съгласно Приложение №1 към чл.24 от Наредба №5 за РПУРОИ на ОбС - Несебър.

       2. Специфични условия:

- Кабинета да се използва по предназначението, посочено в т.І.;

            - Кандидатите да притежават образователно - квалификационна степен Висше образование по професионално направление „Рехабилитатор“;

            - Кандидатите да осигурят за своя сметка обзавеждането и оборудването на кабинета;

          3.  Критериите за оценяване са:

К1- Целогодишна работа на кабинета:

-   При 8 часов работен ден на петдневна работна седмица - 15 точки;

-  При 6 часов работен ден на петдневна работна седмица -10 точки;

-  При 4 часов работен ден на петдневна работна седмица – 5 точки;

-  При 4 дневна работна седмица – 4 точки;

-  При 3 дневна работна седмица – 3 точки;

           К2 - Активност на профила

               - До 5 години стаж към момента на подаване на офертата - 5 точки;

    - До 10 години стаж към момента на подаване на офертата - 10 точки;

               - До 15 години стаж към момента на подаване на офертата - 15 точки;

   - Над 15 години стаж към момента на подаване на офертата - 20 точки;
К3 - Предложена месечна наемна цена:

            Най - голям брой точки - 25 получава кандидата предложил най - висока наемна цена.

За всяка следваща низходяща наемна цена точките се намаляват с по 5т.

К4 - Възможност на специалиста да бъде на разположение /на повикване/ за консултация и дежурство - 5 точки.

К5 - Извършване на специализирани дейности с необходимото за целта оборудване – 5 точки.

            Комплексна оценка:

             К = К1+ К2 + К3 + К4 + К5

            При равен брой точки, превес ще има кандидата предложил по - висока цена по критерия К3.

             4. Депозит за участие -10% от началната конкурсна месечна наемна цена.

           ІІ. Упълномощава Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

            / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх..№ 300/16.04.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на безвъзмездно право на управление на помещение в общинска сграда с идентификатор 51500.501.295.1 по КК на гр. Несебър – ст. част, ул. „Митрополитска“ № 12.

Думата бе дадена на Христо Яръмов – председател на постоянната комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия, който запозна Общинския съвет с проекта за решение на комисията, а именно: Комисията предлага на Общинския съвет да приеме предложения проект за решение и да  предостави  на „Регионално управление на горите“ - Бургас безвъзмездно право на управление на помещение в общинска сграда с посочения в докладната записка  кадастрален  идентификатор,  находяща  се  в  гр. Несебър,  ул. „Митрополитска“ № 12, за срок от 5 години.

Върбан Кръстев – колеги, имате думата за становища, мнения и предложения

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на поименно гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 18 гл. „за“ от гласували 18 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 147 

  І. „На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от ЗОС и чл.16, ал.2 от Наредба №5 за РПУРОИ на Общински съвет – Несебър, Общински съвет – Несебър дава съгласие да се предостави за срок от 5 /пет/ години на Регионална дирекция по горите - Бургас към ИАГ при МЗХ, с адрес: гр.Бургас, ул.“Иван Шишман“ №8, чрез директора й инж. Мариян Костадинов, безвъзмездно за управление недвижим имот частна - общинска собственост,  представляващ: Офис на площ от 15.40 кв.м., находящ се на втори етаж от сграда с идентификатор 51500.501.295.1 по КК на гр. Несебър, ул.“Митрополитска“ № 12, АчОС №463/30.04.1998 г., за офис на изнесено звено на горските инспектори.“

       ІІ. Консумативните разходи, както и други разходи, определени със закон, относно предоставеното помещение, са за сметка на Регионална дирекция по горите - Бургас към ИАГ при МЗХ, като териториална структура към юридическо лице на бюджетна издръжка.

        / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх..№ 290/16.04.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имот от общински поземлен фонд, съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ, във връзка с § 27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

Думата бе дадена на Христо Яръмов – председател на постоянната комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия, който запозна Общинския съвет с проекта за решение на комисията, а именно: Комисията предлага на общинския съвет, да приеме проекта за решение и да предостави за обезщетение на наследниците на Яни Желев Павлов, посочения в докладната записка земеделски имот от общинския поземлен фонд.

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на поименно гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 19 гл. „за“ и 1 гл. „въздържал се“ от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 148

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , в изпълнение на   §27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ и във връзка с мотивирано  предложение с наш.вх.№ Н5-ОС-187/06.03.2024 г. от Общинска служба ”Земеделие”, по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ, Общински съвет  - Несебър предоставя земеделски имот, представляващ 40 000 кв.м. идеални части от поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.18.1 по КК и КР на с. Кошарица, м. “Геновата страна“, с трайно предназначение „Земеделска територия“, с начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята VІІ /седма/, на площ от 41 723 кв.м, АчОС № 4540/12.04.2011 г., който да послужи за постановяване на решение от Общинска служба ”Земеделие” - Несебър за възстановяване на право на собственост, на основание влязло в сила съдебно решение № 68/25.02.1997 г. на Несебърски районен съд, за обезщетение на признато право на собственост по преписка № Е533 по регистъра на ОСЗ-Несебър, на наследници на Яни Желев Павлов.

            /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

        

По т.ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх..№ 291/16.04.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за земеделски нужди на земеделски имот, представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.24.71 по кадастралната карта на с. Кошарица.

Думата бе дадена на Христо Яръмов – председател на постоянната комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия, който запозна Общинския съвет с проекта за решение на комисията, а именно: Комисията  предлага на Общинския съвет да приеме предложения проект за решение, относно  провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за земеделски нужди на земеделски имот, представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.24.71 по кадастралната карта на с. Кошарица местността „Под село“.

Върбан Кръстев – колеги, имате думата за становища, мнения и предложения

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на поименно гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 20 гл. „за“ от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 149

І. На основание на  чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА , Общински съвет – Несебър дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.24.71 по кадастралната карта на с.Кошарица, м. ”Под село”, целия на площ от 1000 кв.м., трайно предназначение Земеделска, с начин на трайно ползване Друг вид земеделска земя, ІV категория, актуван с АОС №5502/09.12.2013 г., за срок от 10 /десет/ години, при следните условия:

1. Начална тръжна годишна наемна цена  - 45,00 лв. /четиридесет и пет лева/ без ДДС.

2. Стъпка за наддаване – 4,00 лв.

3.Депозит за участие - 10 % от началната тръжна цена в размер на 4,50 лв. /четири лева и петдесет стотинки/.

4.Специфични условия:

    4.1. Имотът да се използва за земеделски нужди.

    4.2. Кандидатите да са регистрирани земеделски производители по Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани. 

ІІ. Упълномощава Кмета на общината да определи останалите условия по провеждането на търга.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

           

По т.ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх..№ 289/16.04.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за отглеждане на животни, на земеделски имот, представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.49.213 по кадастралната карта на с. Тънково.

Думата бе дадена на Христо Яръмов – председател на постоянната комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия, който запозна Общинския съвет с проекта за решение на комисията, а именно: Комисията  предлага на Общинския съвет да приеме предложения проект за решение и даде съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имот, представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.49.213 по кадастралната карта на с. Тънково  за отглеждане на животни.

Върбан Кръстев – колеги, имате думата за становища, мнения и предложения

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на поименно гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 20 гл. „за“ от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 150

І. На основание на  чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с кадастрален идентификатор 73571.49.213 по кадастралната карта на с. Тънково, м. ”Камарата”, целия на площ от 4 999 кв.м., трайно предназначение „Земеделска“, с начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя“, VІІІ категория, актуван с АОС №5523/09.12.2013г.,  за срок от 10 /десет/ години, при следните условия:

1. Начална тръжна годишна наемна цена  - 210,00 лв./двеста и десет лева/ без ДДС.

2. Стъпка за наддаване – 10,00 лв.

3.Депозит за участие - 10 % от началната тръжна цена в размер на 21,00 лв. /двадесет и един лева/.

4.Специфични условия:

    4.1. Имотът да се използва за отглеждане на животни.

                4.2. Кандидатите за участие в търга да са собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

    4.3. Кандидатите да са регистрирани земеделски производители по Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване  и поддържане на регистър на земеделските стопани. 

ІІ. Упълномощава Кмета на общината да определи останалите условия по провеждането на търга.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх..№ 288/16.04.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне на земеделски имот от общински поземлен фонд, съгласно чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ, във връзка с § 27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ.

Думата бе дадена на Христо Яръмов – председател на постоянната комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия, който запозна Общинския съвет с проекта за решение на комисията, а именно: Комисията предлага на общинския съвет, да приеме предложения проект за решение и да предостави за обезщетение, посочения в докладната записка земеделски имот от общинския поземлен фонд.

Върбан Кръстев – колеги, имате думата за становища, мнения и предложения

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на поименно гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 19 гл. „за“ и 1 гл. „въздължал се“ от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 151

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър в качеството си на собственик дава съгласие да се раздели земеделски имот представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 61056.37.17 по кадастралната карта на с. Равда, м. ”Хендек тарла”, с начин на трайно ползване „Друг вид нива“, ІV (четвърта) категория, на площ от 15 998 кв.м., АчОС № 5461/20.09.2013 г.,  като се обособят два нови проектни имоти: ПИ 61056.37.104 с площ 12 997 кв.м. и ПИ 61056.37.105 с площ от 3000 кв.м, съгласно приложения проект за разделяне.

ІІ. В изпълнение на §27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ и във връзка с мотивирано  предложение с наш.вх.№Н5-ОА5-366/12.04.2024 г. от Общинска служба ”Земеделие” по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ, Общински съвет  - Несебър дава съгласие след изтичане на стопанската 2023-2024 г. да се предостави земеделски имот, представляващ 2458 кв.м. идеални части от проектен имот 61056.37.105 по КККР на с. Равда с проектна площ 3000 кв.м., съгласно представения проект за разделяне на ПИ61056.37.17 по кадастралната карта на с. Равда, м.”Хендек тарла”, с начин на трайно ползване „Друг вид нива“, ІV (четвърта) категория, на площ от 15 998 кв.м., който да послужи за постановяване на решение от Общинска служба ”Земеделие”-Несебър за възстановяване на право на собственост, на основание влязло в сила съдебно решение №305/17.11.2004г. на Несебърски районен съд, за обезщетение на признато право на собственост по преписка за обезщетяване № Ж 851А по регистъра на ОСЗ-Несебър на наследници на Атанас Петров Калоянов.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх..№ 301/16.04.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно прекратяване на съсобственост в УПИ ХІV-131 в кв.6 по плана на с. Кошарица, ПИ 39164.501.400 по КККР на с. Кошарица чрез изкупуване идеалната част собственост на община Несебър.

Думата бе дадена на Христо Яръмов – председател на постоянната комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия, който запозна Общинския съвет с проекта за решение на комисията, а именно: Комисията предлага на Общинския съвет да приеме предложения проект за решение, с който да актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2024 г. и даде съгласие да се продадат посочените в докладната записка идеални части общинска собственост от Поземлен имот с идентификатор  39164.501.400 по кадастралната карта на с. Кошарица, на съсобственика Стефан Николаев Стратиев.

Върбан Кръстев – колеги, имате думата за становища, мнения и предложения

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на поименно гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 20 гл. „за“ от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 152

На основание чл.21, ал.1 т.8 и т.12 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър

            1. Актуализира Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2024 г, като раздел III, буква В, т. В2 – „Продажба на имоти по чл.15, ал.3 от ЗУТ и прекратяване на съсобственост“ се допълва със следния недвижим имот, а именно: 59/1109 кв.м. ид.ч. от УПИ XIV-131 в кв.6 по плана на с. Кошарица, ПИ 39164.501.400 по КККР на с. Кошарица, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:ниско застрояване, с АчОС №6816/15.01.2024 г.

            2. На основание чл.36 от ЗС, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС  и чл.40, ал.1, т.2 от Наредба №5 на ОбС-Несебър да се продадат собствените на Община Несебър 59/1109 кв.м. ид.ч. от УПИ XIV-131 в кв.6 по плана на с. Кошарица, ПИ 39164.501.400 по КККР на с. Кошарица, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:ниско застрояване, с АчОС №6816/15.01.2024 г., на Стефан Николаев Стратиев, в качеството му на съсобственик на имота, за сумата от 4 660 лв. /четири хиляди шестстотин и шестдесет лева/ без ДДС.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх..№ 298/16.04.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно учредяване право на пристрояване и надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 53045.502.28.17, изградена върху ЗП 3 в УПИ ІІ-общ., кв.5 по плана на гр. Обзор с кадастрален идентификатор № 53045.502.28 по КК на гр. Обзор.

Думата бе дадена на Христо Яръмов – председател на постоянната комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия, който запозна Общинския съвет с проекта за решение на комисията, а именно: Комисията  предлага на общинскияя съвет, да приеме предложения проект за решение, с който  да актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2024 г. и учреди право на строеж за пристрояване и надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 53045.502.28.17, изградена върху ЗП 3 в УПИ ІІ-общ., кв.5 по плана на гр. Обзор с кадастрален идентификатор № 53045.502.28 по Кадастралната Карта на гр. Обзор.

Върбан Кръстев – колеги, имате думата за становища, мнения и предложения

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на поименно гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 20 гл. „за“ от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 153

1. На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 от Наредба №5 за РПУРОИ, Общински съвет – Несебър актуализира годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2024 г., като раздел ІІІ, буква Г 3  „Имоти, върху които ще бъде учредено право на строеж за надстрояване и/или пристрояване на съществуваща сграда” се допълва с: Право на строеж за пристрояване и надстрояване на жилищна сграда с кадастрален идентификатор 53045.502.28.17, изградена върху ЗП 3 в УПИ ІІ-общ, кв.5 по плана на гр. Обзор, с кад. идентификатор № 53045.502.28 по КК на гр. Обзор, урегулиран на площ от 8432 кв.м, АчОС№5069/13.12.2011 г.

2.На основание чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.51, ал.1 от НРПУРОИ на Общински съвет-Несебър, дава съгласие да бъде учредено на „АГРО-НЕТ 2010“ ООД, с адрес: гр. Обзор, ул. „Васил Левски“ № 1, представлявано от Живко Янев Янев - управител, право на строеж с обем РЗП – 141,30 кв.м за изграждане на  пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда с кадастрален идентификатор 53045.502.28.17 по КК на гр. Обзор, построена на груб строеж върху застроително петно № 3 в УПИ ІІ-общ, кв.5 по плана на гр. Обзор, с кад. идентификатор №53045.502.28 по КК на гр. Обзор, урегулиран на площ от 8432 кв.м, АчОС 5069/13.12.2011 г., въз основа на което за сградата се постигат следните показатели - ЗП-115,60 кв.м и общо бруто РЗП-577,30 кв.м.

3.Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.52 от НРПУРОИ на Общински съвет -Несебър, Общински съвет – Несебър определя цена на правото на пристрояване и надстрояване по т.2 за РЗП от 141,30 кв.м в размер 16 365 лв. /шестнадесет хиляди триста шестдесет и пет лева/  без ДДС.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

           

По т.ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх..№ 296/16.04.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 02703.501.87 по КК на с. Баня, община Несебър, представляващ УПИ ІХ-общ., кв.16 по плана на с. Баня, община Несебър, по реда на чл.35 ал.3 от ЗОС.

Думата бе дадена на Христо Яръмов – председател на постоянната комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия, който запозна Общинския съвет с проекта за решение на комисията, а именно: Комисията  предлага на общинския съвет, да приеме проекта за решение от докладната записка, относно определяне на пазарна цена за продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 02703.501.87 по Кадастралната Карта на с. Баня, община Несебър.

Върбан Кръстев – колеги, имате думата за становища, мнения и предложения

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на поименно гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 20 гл. „за“ от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 154

            На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински свет – Несебър определя пазарна цена на поземлен имот с кадастрален идентификатор 02703.501.87 по КК на с. Баня, община Несебър, представляващ УПИ ІХ -общ., кв.16 по плана на с. Баня, община Несебър, на площ от 943 кв.м, отреден «За жилищна сграда с обществено обслужване», с градоустройствени показатели Кинт – 1.20, К пз – 40%,  Нкорн. – до 10 м, АОС №6745/14.11.2022 г. и Акт № 6842/04.04.2024 г. за поправка на АОС № 6745/14.11.2022 г., в размер на 30 632 лв. (тридесет хиляди шестстотин тридесет и два лева) без ДДС за продажбата му на Златко Георгиев Арабаджиев, с адрес: гр. Несебър, ж.к.“Младост“, бл.51, ап.9, в качеството му на собственик на построената в имота сграда.

                /Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

           

По т.ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх..№ 258/02.04.2024 г. от Димитрина Георгиева Димитрова – директор на ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Обзор, относно делегиране на правомощия за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от двора на ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Обзор, определяне на начална наемна цена и срок за предоставяне.

Думата бе дадена на Христо Яръмов – председател на постоянната комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия, който запозна Общинския съвет с проекта за решение на комисията, а именно: Комисията  предлага на Общинския съвет да приеме предложения  с докладната записка проект за решение, относно утвърждаване условията и критериите за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от двора на Обединено Училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Обзор, за разполагане на атракционно съоръжение, съгласно приложената скица проект, за срок до два месеца и 14 дни, при начална конкурсна цена в размер на 8000 лв.

Върбан Кръстев – колеги, имате думата за становища, мнения и предложения

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на поименно гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 19 гл. „за“ и 1 гл. „въздържал се“ от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 155

              I.     На основание чл. 3, ал. 3 от Наредба № 5 на Общински съвет – Несебър, Общински съвет – Несебър актуализира Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2024 г. като раздел ІІІ.А.т.1 „Имоти, които община Несебър има намерение да предостави под наем“ се допълва с имот с идентификатор 53045.502.222 по к.к. на гр. Обзор.

           II.     На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56, от ЗУТ, Общински съвет – Несебър утвърждава приложената скица-предложение за поставяне на атракционни съоръжения в имот, публична общинска собственост, част от двора на Обединено Училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Обзор на площ от 260 /двеста и шестдесет/ кв. м., находящ се в УПИ І – общ. кв. 27 по плана на гр. Обзор, поземлен имот с идентификатор 53045.502.222 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-59/14.09.2006 г. на изпълнителния директор на АК.

        III.     На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл.67, ал. 1, във връзка с чл. 66, ал. 1 и чл. 15а, ал. 3 от Наредба № 5 на Общински съвет – Несебър, Общински съвет – Несебър дава съгласие да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от общински имот на площ от 260 /двеста и шестдесет/ кв. м., ситуирани по схема в югоизточната част от двора на ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“ за атракционна дейност – детски комплекс – „Лунапарк” в УПИ І – общ. кв. 27 по плана на гр. Обзор при граници, съгласно приложената скица-предложение със собствени на наемателя атракционни съоръжения при следните условия:

·         Срок на договора – до 2 месеца и 14 дни за периода от 01.07.2024 г. до 14.09.2024 г.

·         Начална конкурсна наемна цена за целия период 8000 лева с ДДС, платима еднократно при сключване на договора за наем.

·         Специфични изисквания:

1.      Горната дейност да се извършва с технически изправни атракционни съоръжения;

2.      Участниците да представят необходимите документи /за собственост, наем и др./, удостоверяващи възможност за осигуряване на подходящо съоръжение за извършване на посочената дейност.

3.      Спечелилият конкурса е задължен, съгласно приложен договор, да извършва ежедневен технически преглед от механик на съоръженията с оглед безопасността на ползващите атракцията.

4.      Участниците да представят снимка на съоръженията, които ще използват.

Критериите за оценяване са:

·         К1 – Конкурсна цена – (К1уч./К1мах) х 80

Където К1уч. е цената, предложена от участника, К1мах е максимално високата цена предложена от някой от участниците, умножени с тегловен коефициент 80.

·         К2 – Оферта относно експлоатацията на имота и благоприятни за ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“ инвестиции (конкретно посочени, стойността им изразена в лева) – за подпомагане на културните и спортни мероприятия на училището (К2уч./К2мах) х 20 – оценена в лева.

Където К2уч. е предложената инвестиция от участника, К2мах е предложената най-голяма инвестиция в лева от някой от кандидатите, умножени с тегловен коефициент 20.

·         К3 – Активност на профила – Кандидатът да притежава опит в предлагането на атракционни услуги.

-        До 5 /пет/ години към момента на подаване на офертата – 5 точки;

-        До 10 /десет/ години към момента на подаване на офертата – 10 точки;

-        До 15 /петнадесет/ години към момента на подаване на офертата – 15 точки;

-        Над 15 /петнадесет/ години към момента на подаване на офертата – 20 точки;

Краен резултат за оценяване: К = К1 + К2 + К3

При равен брой точки се класира кандидатът, получил по-висока оценка по критерий К1.

Депозит за участие в конкурса – 10% от началната конкурсна наемна цена, за съответния терен.

        IV.     Упълномощава Директора на ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Обзор да определи останалите условия по провеждането на конкурса.

           V.     Възлага на Директора на ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Обзор провеждането на конкурса и сключването на договора със спечелилия кандидат.

        VI.     Преотстъпва пълния размер на приходите от наема по делегирания бюджет на ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Обзор.

     VII.     Поради необходимостта от спазване на сроковете, свързани с организиране и провеждане на конкурсната процедура и наближаването на летния сезон, на основание чл. 60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ДВАДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх..№ 302/17.04.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно намаляване на началната тръжна годишна наемна цена за отдаване под наем на нежилищни имоти – частна общинска собственост в гр. Обзор, определена с решение № 72 от протокол № 4/30.01.2024 г. на Общински съвет – Несебър.

Думата бе дадена на Христо Яръмов – председател на постоянната комисия по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия, който запозна Общинския съвет с проекта за решение на комисията, а именно: Комисията предлага на Общинския съвет да приеме предложения проект за решение от докладната записка, относно намаляване на началната тръжна годишна наемна цена за отдаване под наем на нежилищни имоти – частна общинска собственост в гр. Обзор, определена с решение № 72 от протокол № 4/30.01.2024 г. на Общински съвет – Несебър.

Върбан Кръстев – колеги, имате думата за становища, мнения и предложения

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на поименно гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 20 гл. „за“ от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 156

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.8 от ЗОС

І. Общински съвет – Несебър намалява началната тръжна годишна наемна цена, определена с Решение №72 от Протокол № 4/30.01.2024 г. на Общински съвет - Несебър с 40% за всеки един от обектите предмет на решението и приема следните условия за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти:

 - Сграда с идентификатор 53045.502.316.1 по КК на гр. Обзор, със ЗП 103.12 кв.м., нанесена в КК със ЗП от 110 кв.м., с предназначение „Друг вид обществена сграда“, ул. “Черноморска“, актувана с АчОС №6579/05.09.2019 г., в която са разположени следните обекти: Тоалетни с обща площ от 30.57 кв.м., Магазин №1 с търговска площ от 15.90 кв.м. и помощни помещения с площ от 5.04 кв.м. и Магазин № 2 с търговска площ от 15.90 кв.м. и помощни помещения с площ от 5.04 кв.м.;

- Сграда „Градска тоалетна“ със ЗП 40 кв.м. с идентификатор 53045.502.266.1 по КК на гр. Обзор, с предназначение: Сграда за битови услуги, ул. “Св. Св. Кирил и Методий“, актувана с АчОС №6756/13.02.2023 г.,

Както следва:

1.         Начална тръжна годишна наемна цена:

            - За обекти, находящи се в Сграда с идентификатор 53045.502.316.1 по КК на гр. Обзор, а именно

·         Тоалетни с обща площ от 30.57 кв.м., в размер на 1800 лв. с ДДС;

·         Магазин №1 с търговска площ от 15.90 кв.м. и помощни помещения с площ от 5.04 кв.м., в размер на 1800 лв. с ДДС;

·         Магазин №2 с търговска площ от 15.90 кв.м. и помощни помещения с площ от 5.04 кв.м., в размер на 1800 лв. с ДДС;

- За Сграда „Градска тоалетна“ със ЗП 40 кв.м. с идентификатор53045.502.266.1 по КК на гр.Обзор, в размер на 1800 лв. с ДДС.

2.    Стъпка за наддаване - 100 /сто / лева, за всеки обект;

3.    Срок за отдаване под наем - 3 години;

4.    Депозит за участие - 10 % от началната тръжна годишна наемна цена, за съответния обект.

         ІІ. Поради необходимостта от спазване на сроковете за обявяване и провеждане на тръжната процедура преди започването на летния сезон, на основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

/Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред - Предложение вх.№ 280/11.04.2024 г. от Виктор Борисов Борисов – заместник-кмет на община Несебър, ОТНОСНО разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор № 61056.80.3, м. „Чатал тепе“, землище с.Равда.

Думата бе дадена на Костадин Нищелков – председател на постоянната комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда, който запозна Общинския съвет с проекта за решение, а именно: Комисията предлага на общинския съвет, да приеме  предложения проект за решение и даде разрешение за изработване на ПУП-План за Регулация и Застрояване за смяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 61056.80.3 в местността „Чатал тепе“, землище на с. Равда от ,,Земеделска‘‘ в ,,Урбанизирана‘‘ и да одобри представеното задание на плана на застрояване със следното изменение: максималната височина на Кота корниз да бъде до 12 м.

Върбан Кръстев – колеги, имате думата за становища, мнения и предложения

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 19 гл. „за“ и 1 гл. „въздържал се“ от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 157

На основание чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и след като се убеди, че са спазени законовите изисквания, Общински съвет-Несебър разрешава изработването на проект за ПУП-ПРЗ за промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди по отношение на имот с идентификатор 61056.80.3 по кадастралната карта на с. Равда, м. “Чатал тепе“, целият с площ 4999 кв.м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“  и начин на трайно ползване „Лозе“, който план касае промяна на трайното предназначение на територията от „Земеделска“ в „Урбанизирана“, отреждане на имота „За жилищно строителство“, въвеждане на устройствена зона „Жс“ и установяване на следните устройствени показатели за ПИ 61056.80.3: Плътност на застрояване ≤30%, Кинт. ≤1,5, Нкорниз≤ 12 м и минимално озеленяване≤ 50% и провеждане на съответните процедури по ЗОЗЗ.

На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ за изработване на проекта на ПУП-ПРЗ.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.  

Екземпляр от решението да се връчи на заинтересованите лица и на кмета на Община Несебър за сведение и изпълнение.

 Решението, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

По т.ДВАДЕСЕТА И ВТОРА от дневния ред - Предложение вх.№ 270/05.04.2024 г. от Виктор Борисов – заместник-кмет на община Несебър, ОТНОСНО разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор № 18469.17.28 по КК на с. Гюльовца, находящ се в м. „Старите лозя“, за неземеделски нужди, по реда на ЗОЗЗ, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.

Думата бе дадена на Костадин Нищелков – председател на постоянната комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда, който запозна Общинския съвет с проекта за решение, а именно: Комисията предлага на общинския съвет, да приеме  предложения проект за решение и даде разрешение за изработване на ПУП-План за застрояване за смяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 18469.17.28 в местността „Старите лозя“, землище на с. Гюльовца от  ,,Земеделска‘‘ в ,,Урбанизирана‘‘ и да одобри представеното задание.

Върбан Кръстев – колеги, имате думата за становища, мнения и предложения?

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на поименно гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 19 гл. „за“ от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 158

  1. На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Несебър разрешава изработването на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 18469.17.28, с трайно предназначение земеделска земя и начин на трайно ползване – нива, целият на площ 5982 кв.м., находящ се в землището на с. Гюльовца, местност “Старите лозя” за неземеделски нужди, а именно зона „Жм”, „за Жилищни сгради“, при устройствени показатели: Кплътност ≤ 60 %, К интензивност ≤ 1.00, максимална височина Н ≤ 10.00 м. и Мин. озеленяване – 40%, и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

               2. На основание чл.124б ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПЗ, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

                  Решението да се разгласи по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

                  На основание чл.124б ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

                  Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Общината за сведение и изпълнение.            

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред - Предложение вх.№ 294/16.04.2024 от Виктор Борисов Борисов – заместник-кмет на община Несебър, ОТНОСНО даване на съгласие за процедиране на изменение на ПУП-ПР за УПИ І-141 /ПИ  с идентификатор № 53045.501.177 по КК/ в кв.28 по плана на гр. Обзор, община Несебър.

Думата бе дадена на Костадин Нищелков – председател на постоянната комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда, който запозна Общинския съвет с проекта за решение, а именно: Комисията предлага на общинския съвет, да даде съгласие за процедиране на изменение на ПУП-План за регулация  за УПИ І-141 в кв.28 по плана на гр. Обзор, с цел изправяне на установеното несъответствие на изградената сграда, спрямо уличната регулация.

Върбан Кръстев – колеги, имате думата за становища, мнения и предложения?

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на поименно гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 20 гл. „за“ от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 159

  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.131, ал.1 и ал.2, т.1 от ЗУТ и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, Общински съвет – Несебър дава съгласие да бъде изработен и процедиран ПУП – ПР за УПИ I-141 (ПИ с идентификатор 53045.501.177 по КК) в кв. 28 по плана на гр. Обзор, община Несебър, с цел изправяне на установеното в резултат извършено геодезическо несъответствие  в наличие на реализираната в УПИ I-141 в кв. 28 сграда.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Предложение вх.№ 256/01.04.2024 от Виктор Борисов Борисов – заместник-кмет на община Несебър, ОТНОСНО одобряване на задание за проектиране  и разрешаване изработването на ПУП-парцеларен план за обект на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии: „Уличен водопровод в частта му от о.т. №44 в ПИ с идентификатор 51500.503.328 до ПИ с идентификатор 51500.76.17 по одобрена КК на гр. Несебър, м. „Кокалу“, па реда на чл.124а от ЗУТ.

Думата бе дадена на Костадин Нищелков – председател на постоянната комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда, който запозна Общинския съвет с проекта за решение, а именно: Комисията предлага на общинския съвет, да приеме предложения проект за решение и да разреши изработването на ПУП-Парцеларен План за обект: ,,Уличен водопровод в частта му ог о.т. № 44 в Поземлен Имот с идентификатор 51500.503.328 до Поземлен Имот с идентификатор 51500.76.17 по одобрена Кадастралната Карта на гр. Несебър, м. „Кокалу“,  да  одобри представеното задание и даде съгласие за определянето на трасе  на линейния обект, преминаващ през имот общинска собственост.

Върбан Кръстев – колеги, имате думата за становища, мнения и предложения

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на поименно гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 19 гл. „за“ от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 160 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет - Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект: „Уличен водопровод в частта му от о.т. № 44 в ПИ с идентификатор 51500.503.328 до ПИ с идентификатор 51500.76.17 по одобрена КК на  гр. Несебър, м-т „Кокалу“, преминаващ през имот общинска собственост и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

Трасето на новопроектирания водопровод започва от съществуващ магистрален водопровод за питейно - битови нужди, в  частта му от о.т. 44  в ПИ 51500.503.328,  продължава през ПИ 51500.79.16, който имот според данните от кадастралния регистър е публична общинска собственост, вид територията – земеделска и начин на трайно ползване – за второстепенна улица, за който не е процедиран ПУП и същия не е отреден за улица до ПИ 51500.76.17, частна собственост, вид територията - урбанизирана и начин на трайно ползване -  незастроен имот за жилищни нужди.

Дължината на новопроектираното трасе на водопровода е 73.11 м.

Определена е сервитутна граница с ширина 1.00 м на север и на 5.00 м на юг спрямо оста на трасето на водопровода. Площите с ограничение в земеделска територия са 354.00 кв.м, които попадат в ПИ 51500.79.16.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

3. Общински съвет - Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект: „Уличен водопровод в частта му от о.т. № 44 в ПИ с идентификатор 51500.503.328 до ПИ с идентификатор 51500.76.17 по одобрена КК на  гр. Несебър, м-т „Кокалу“

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

 Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на Кмета на Община Несебър за сведение и изпълнение.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

           

По т.ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред - Предложение вх.№ 295/16.04.2024 от Виктор Борисов Борисов – заместник-кмет на община Несебър, ОТНОСНО разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на имот с идентификатор 58431.2.53, м. „Сърта“, землище с. Приселци, община Несебър.

Думата бе дадена на Костадин Нищелков – председател на постоянната комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда, който запозна Общинския съвет с проекта за решение, а именно: Комисията предлага на общинския съвет, да приеме  предложения проект за решение, с който да разреши изработване на ПУП-План за застрояване с цел смяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 58431.2.53 в местността „Сърта“, землище на с. Приселци от  ,,Земеделска‘‘ в ,,За жилищно строителство‘‘ и  одобри представеното задание.

Върбан Кръстев – колеги, имате думата за становища, мнения и предложения?

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на поименно гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 20 гл. „за“ от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 161 

1. На основание чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и след като се убеди, че са спазени законовите изисквания, Общински съвет-Несебър разрешава изработването на проект за ПУП-ПЗ за промяна на трайното предназначение на земеделска територия за неземеделски нужди по отношение на имот с идентификатор 58431.2.53 по КККР на с. Приселци, м. “Сърта“ с площ 8000 кв.м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Изоставено трайно насаждение“

С представеното задание се предлага промяна на трайното предназначение на територията от „Земеделска“ на „За жилищно строителство“, като се предвижда на устройствена зона „ЖМ“- жилищна устройствена зона за малкоетажно застрояване - свободно основно застрояване и установяване на следните устройствени показатели за ПИ58431.2.153: Плътност на застрояване ≤60%, Кинт. ≤1,2, Нкорниз≤ 10,00 м. ,минимално озеленяване≤  40% и паркиране в границите на имота.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ за изработване на проекта на ПУП-ПЗ.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.  

Екземпляр от решение да се връчи на заинтересованите лица  и на кмета на Община Несебър за сведение и изпълнение.

Решението съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

3.На основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет - Несебър дава съгласие за промяна предназначението на имота.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

По т.ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред - Предложение вх.№ 292/16.04.2024 от Виктор Борисов Борисов – заместник-кмет на община Несебър, ОТНОСНО разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект „Оптично кабелно трасе на „А1 България“ ЕАД до базова станция BGS0219 в имот с идентификатор 53822.18.379“, землище с. Оризаре, община Несебър, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ.

Думата бе дадена на Костадин Нищелков – председател на постоянната комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда, който запозна Общинския съвет с проекта за решение, а именно: Комисията предлага на общинския съвет, да приеме предложения проект за решение и на основание  чл.129, ал.1 от ЗУТ да разреши изработването на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект „Оптично кабелно трасе на „А1 България“ ЕАД до базова станция BGS0219 в имот с идентификатор 53822.18.379“, землище с. Оризаре, община Несебър.

Върбан Кръстев – колеги, имате думата за становища, мнения и предложения?

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 20 гл. „за“ от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 162

   На основание чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и след като се убеди, че са спазени законовите изисквания, Общински съвет-Несебър разрешава да бъде изработен ПУП - парцеларен план за обект „Оптично кабелно трасе на „А1 България“ЕАД до базова станция BGS0219 в имот с идентификатор 53822.18.379“, землище с. Оризаре, община Несебър “, с който проект се предвижда изграждане на нова подземна тръбна мрежа с изтегляне на оптичен кабел от съществуващо оптично кабелно трасе на „А1 България“ЕАД до базова станция BGS0219 в имот с идентификатор 53822.18.379, с.Оризаре.

Трасето на оптичната линия започва от отклонителна муфа в новоизградената кабелна шахта, насадена върху съществуващо оптично трасе на „А1 България“ЕАД при пресичането му чрез сондаж на главен път от републиканската пътна мрежа-ІІІ-906 в ПИ 53822.18.376, с. Оризаре, местност „Парцелите“, вид на собствеността: Държавна частна, вид на територията - Територия на транспорта, НТП-За път от републиканската пътна мрежа, площ 40 942 м2, до нова кабелна шахта 2.

         От новата кабелна шахта 2 трасето продължава на изток в ПИ 53822.18.377, с Оризаре, м. “Шумата“, вид собственост Общинска частна, вид на територията Земеделска, ТНП за местен път, площ 1353 м2, до достигане на Базова станция BGS0219 в ПИ 53822.18.379, с. Оризаре.

         Оптичното трасе се състои от 2 броя дебелостенни HDPE тръби  ф40.

         Сервитутът на трасето е определен на 0.4 м двустранно. Общата площ на сервитутът е 107.91 м.

         Общата дължина на трасето е 269.78 м.

         На основание чл.124а, ал.7 във връзка с чл.125 от ЗУТ, Общински съвет - Несебър одобрява заданието.

         Решението, на основание чл.124б,ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

По т.ДВАДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред - Предложение вх.№ 269/05.04.2024 от Виктор Борисов Борисов – заместник-кмет на община Несебър, ОТНОСНО одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на ПУП-Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, обект: „Външно ел. захранване на жилищни сгради в ПИ с идентификатор 39164.13.305 по одобрена КК на м. „Кору дере“, землище с. Кошарица, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Думата бе дадена на Костадин Нищелков – председател на постоянната комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда, който запозна Общинския съвет с проекта за решение, а именно: Комисията предлага на общинския съвет, да приеме предложения проект за решение и разреши изработването на ПУП-Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, за обект: „Външно ел. захранване на жилищни сгради в Поземлен Имот с идентификатор 39164.13.305 по одобрена Кадастралната Карта на м. „Кору дере“, землище с. Кошарица, преминаващо през имот общинска собственост и одобри представеното задание за проектиране.

Върбан Кръстев – колеги, имате думата за становища, мнения и предложения?

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на поименно гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 20 гл. „за“ от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 163 

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет - Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект: „Външно ел. захранване на жилищни сгради в ПИ с идентификатор 39164.13.305 по одобрена КК на местност „Кору дере“, землище  с. Кошарица“, преминаващо през имот общинска собственост и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

Трасето на кабела започва от съществуващ БКТП „ТЕРА - 4“ в ПИ 39164.13.350, частна собственост с трайно предназначение на територията - Урбанизирана и начин на трайно ползване - За съоръжение на електропровод, преминава през ПИ 39164.13.349, който имот според данните от кадастралния регистър е частна собственост, вид територията – урбанизирана и начин на трайно ползване – за второстепенна улица, за който не е процедиран ПУП - ПР и същия не е отреден за улица, като тази част от трасето на кабела не е предмет на ПУП - ПП, продължава през ПИ 39164.13.10, частна общинска собственост с трайно предназначение на територията: земеделска  и начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път до ново ЕТ 1ТЕ на цокъл в ПИ 39164.13.10 по КК на с. Кошарица.

Общата дължина на трасето на кабела е 290 м, от които 285 м попадат в земеделска територия и са предмет на ПУП - ПП. Определена е сервитутна граница с ширина 1.20 м на север и на 0.60 м на юг спрямо оста на трасето на кабела. Площите с ограничение в земеделска територия са 516.00 кв.м, които попадат в ПИ 39164.13.10.

2.На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение

3. Общински съвет - Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект: „Външно ел. захранване на жилищни сгради в ПИ с идентификатор 39164.13.305 по одобрена КК на местност „Кору дере“, землище  с. Кошарица“.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на Кмета на Община Несебър за сведение и изпълнение.

       / Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/                      

По т.ДВАДЕСЕТ И ОСМА от дневния ред - Предложение вх.№ 303/17.04.2024 от Виктор Борисов Борисов – заместник-кмет на община Несебър, ОТНОСНО.. Одобряване на задание за проектиране и разрешаване  изработването на ПУП-Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура: „Площадкови мрежи и съоръжения, тръбна мрежа и кабели ниско напрежение за жилищен комплекс „Райска градина“ - „Арт Хаус“ в поземлен имот с идентификатор 11538.11.10 и преминаващ през поземлен имот с идентификатор №11538.10.10 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, местност „Ага чешме“, по реда на чл.124а от ЗУТ.

Думата бе дадена на Костадин Нищелков – председател на постоянната комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда, който запозна Общинския съвет с проекта за решение, а именно: Комисията предлага на общинския съвет, да приеме предложения проект за решение и разреши изработването на ПУП-Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура: „Площадкови мрежи и съоръжения, тръбна мрежа и кабели ниско напрежение за жилищен комплекс „Райска градина“ - „Арт Хаус“ в поземлен имот с идентификатор 11538.11.10 и преминаващ през поземлен имот с идентификатор №11538.10.10 (публична общинска собственост) по кадастралната карта на гр. Свети Влас, местност „Ага чешме“ и одобри представеното задание за проектиране.

Върбан Кръстев – колеги, имате думата за становища, мнения и предложения?

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на поименно гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 20 гл. „за“ от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 164

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет- Несебър разрешава изработването на ПУП-ПП за обект: „Площадкови мрежи и съоръжения, тръбна мрежа и кабели ниско напрежение за жилищен комплекс „Райска градина“ - „Арт Хаус“ в поземлен имот с идентификатор 11538.11.10 и преминаващ през поземлен имот с идентификатор №11538.10.10 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, местност „Ага чешме“ и провеждане на съответните процедури по реда на ЗОЗЗ.

2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява приложеното към проекта задание за изработване на ПУП-ПП, което задание е неразделна част от настоящето разрешение.

Видно от заданието трасето преминава през поземлен имот с идентификатор 11538.10.10 с площ 2284 кв.м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски , ведомствен път“, публична общинска собственост. Дължината на кабела в ПИ 11538.10.10 е 20.35 м, като се създава площ с ограничение 89.60 кв.м и сервитутна ивица 1.5 м от едната страна и 0.6 м от другата страна.

3. Общински съвет- Несебър дава съгласие за определяне на трасе на линеен обект на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ и процедиране на парцеларен план за реализация на линеен обект: „Площадкови мрежи и съоръжения, тръбна мрежа и кабели ниско напрежение за жилищен комплекс „Райска градина“ - „Арт Хаус“ в поземлен имот с идентификатор 11538.11.10 и преминаващ през поземлен имот с идентификатор №11538.10.10 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, местност „Ага чешме“.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ.

На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на обжалване.

Екземпляр от решението да се връчи на заявителя и изпрати на кмета на Община Несебър за сведение и изпълнение.      

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

           

По т.ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 304/17.04.2024 . от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 378 от протокол № 16/23.03.2021 г., по т.43 от дневния ред, на Общински съвет – Несебър.

Думата бе дадена на Костадин Нищелков – председател на постоянната комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда, който запозна Общинския съвет с проекта за решение, а именно: Комисията предлага на общинския съвет, да приеме предложения проект за решение и допусне поправка на очевидна фактическа грешка по т.43 от дневния ред, Решение №378 от Протокол №16/23.03.2021 г., като вместо ,,се урегулира нов УПИ XIII, да се чете ,,се урегулира нов УПИ XII“.

Върбан Кръстев – колеги, имате думата за становища, мнения и предложения?

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 19 гл. „за“ и 1 гл. „въздържал се“ от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 165 

На основание чл.62, ал.2 от АПК и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Несебър поправя допуснатата в Решение № 378 от Протокол № 16/23.03.2021 г., по т.43 от дневния ред на Общински съвет – Несебър, очевидна фактическа грешка в решението, като вместо „се урегулира нов УПИ ХІІІ“, следва да се чете „се урегулира нов УПИ ХІІ“.

 

По т.ТРИДЕСЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 293/16.04.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно приемане на „План за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към изменението на климата на община Несебър 2023-2030 г.“, разработен в рамките на проект BGENVIRONMENT-4.004-0010 „Черноморска електромобилност“, с финансовата подкрепа на програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Думата бе дадена на Костадин Нищелков – председател на постоянната комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда, който запозна Общинския съвет с проекта за решение, а именно: Комисията предлага на общинския съвет, да приеме предложения План за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към изменението на климата на община Несебър 2023-2030 г.

Върбан Кръстев – колеги, имате думата за становища, мнения и предложения?

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на  гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 20 гл. „за“ от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 166

На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър приема „План за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към изменението на климата на община Несебър 2023-2030 г.“

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 317/22.04.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно учредяване статут за изграждане на обект: „ОПТИЧНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ 07 – 087/ТШ3-0814”. 

Думата бе дадена на Костадин Нищелков – председател на постоянната комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда, който запозна Общинския съвет с проекта за решение, а именно: Комисията предлага на общинския съвет, да приеме  предложения проект за  решение и учреди възмездно сервитут за изграждане на обект: „ОПТИЧНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ 07 – 087/ТШ3-0814” на Министерство на отбраната на Република България върху имоти общинска собственост, подробно описани в докладната записка.

Върбан Кръстев – колеги, имате думата за становища, мнения и предложения?

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на поименно гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 20 гл. „за“ от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 167 

На основание чл. 31, ал. 2 от ЗЕСМФИ във връзка с чл. 188, ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет –  Несебър

1. Учредява сервитут за изграждане на обект: „Оптична кабелна линия 07 – 087/ТШ3-0814” на Министерство на отбраната на Република България върху следните имоти и в следният обем:

В землището на гр. Несебър:

ПИ 51500.740.37 с площ 3488 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост, като площите с ограничение са 198 кв.м.

ПИ 51500.740.33 с площ 3784 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост, като площите с ограничение са 3 кв.м.,

ПИ 51500.73.33 с площ 1133 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Транспортна“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост, като площите с ограничение са 6 кв.м.,

ПИ 51500.73.22 с площ 11906 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Транспортна“ и начин на трайно ползване „За местен път“, общинска собственост, като площите с ограничение са 12 кв.м.,

ПИ 51500.73.28 с площ 6150 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост, като площите с ограничение са 330 кв.м.

ПИ 51500.66.33 с площ 11050 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост, като площите с ограничение са 1323 кв.м.

ПИ 51500.69.51 с площ 1868 кв.м., с начин на трайно предназначение „Транспортна“ и начин на трайно ползване „За друг поземлен имот за движение и транспорт“, общинска собственост, като площите с ограничение са 6 кв.м.

ПИ 51500.61.6 с площ 2323 кв.м., с начин на трайно предназначение „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост, като площите с ограничение са 63 кв.м.

ПИ 51500.56.44 с площ 7572 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост, като площите с ограничение са 882 кв.м.

ПИ 51500.56.60 е с площ 1354 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За водностопанско, хидромелеоративно съоръжение“, общинска собственост, като площите с ограничение са 89 кв.м.

ПИ 51500.506.45 с площ 16621 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За второстепенна улица“, общинска собственост, като площите с ограничение са 5 кв.м.

ПИ 51500.506.44 с площ 7637 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За второстепенна улица“, общинска собственост, като площите с ограничение са 18 кв.м., ,

ПИ 51500.43.37 с площ 799 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост, като площите с ограничение са 72 кв.м.

ПИ 51500.203.14 с площ 5493 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Транспортна“ и начин на трайно ползване „За местен път“, общинска собственост, като площите с ограничение са 30 кв.м.

ПИ 51500.37.12 с площ 4336 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Транспортна“ и начин на трайно ползване „За местен път“, общинска собственост, като площите с ограничения са 8 кв.м.

В землището на с. Равда:

ПИ 61056.48.104 с площ 54311 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост, като площите с ограничение са 601 кв.м

ПИ 61056.54.28 с площ 5055 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост, като площите с ограничение са 901 кв.м.

ПИ 61056.33.102 с площ 799 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Транспортна“ и начин на трайно ползване „За местен път“, общинска собственост, като площите с ограничение са 13 кв.м.,

ПИ 61056.35.107 с площ 4801 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост, като площите с ограничение са 937 кв.м.

ПИ 61056.35.106 с площ 560 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Транспортна“ и начин на трайно ползване „За друг поземлен имот движение и транспорт“, общинска собственост, като площите с ограничение са 35 кв.м.,

ПИ 61056.35.108 с площ 168 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост, като площите с ограничение са 35 кв.м.

ПИ 61056.25.102 с площ 19151 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище“, общинска собственост, като площите с ограничение са 1212 кв.м.

2. Правата по т.1 се учредяват безвъзмездно съгласно чл. 31, ал. 2, т. 2 от ЗЕСМФИ, с изключение на сервитута в ПИ 51500.56.60, който е частна общинска собственост и за който имот учреденият сервитут е възмезден, като обезщетението е в  размер на 1 520 лв. съгласно оценка за определяне на справедливата му стойност.

3. В изпълнение на чл. 31, ал.2 от ЗЕСМФИ възлага на Кмета на Община Несебър да сключи договор с Министерство на отбраната на Република България за учредяване на посочените по–горе вещни права.

4. На основание чл. 60, ал. 1, предложение трето от АПК, допуска предварително изпълнение на Решението.

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 320/23.04.2024 г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на схеми за поставяне на РИЕ на терени общинска собственост на територията на гр. Несебър-нова част, к.к. „Слънчев бряг-запад“, пътя между к.к. „Слънчев бряг“ и гр. Свети Влас, гр. Свети Влас, с. Равда и ж.к. „Черно море“, гр. Обзор, с. Гюльовца и с. Оризаре.

Думата бе дадена на Костадин Нищелков – председател на постоянната комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда, който запозна Общинския съвет с проекта за решение, а именно: Комисията предлага на общинския съвет, да приеме  предложения проект за решение и съгласува схемите за поставяне на рекламно-информационни елементи на терени общинска собственост на територията на гр. Несебър – нова част, к.к. Слънчев бряг-запад“, пътя между к.к. „Слънчев бряг“ и гр. Свети Влас, гр. Свети Влас, Равда, ж.к. Черно море, гр. Обзор, с. Гюльовца и с. Оризаре.

Върбан Кръстев – колеги, имате думата за становища, мнения и предложения?

Алексанъдр Стоянов – уважаеми кмете, уважаеми председателю, уважаеми колеги, искам да направя едно предложение, касаещо рекламно информационните елементи на Републиканския път І-9 в участъка от колелото на с. Равда до КПП-то на с. Кошарица, дали има възможност да придобием билбордовете и дали е икономически изгодно евентуално, защото ние стопанисваме този участък в тази отсечка, ако може да се провери и ако има такава възможност, защото мисля, че имаме тази възможност, но друг е въпроса дали е добре за нас – за общината като цяло.

Николай Димитров – кмет на община Несебър - ще трябва да се провери този въпрос.

Други предложения и мнения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 18 гл. „за“ и 1 гл. „въздържал се“ от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 168

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, чл.55 ал.2 от Наредба № 10 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти, рекламно-информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Несебър, във връзка с чл.57 от ЗУТ, Общински съвет – Несебър съгласува приложените схеми за поставяне на Рекламно информационни елементи на терени общинска собственост на територията на гр. Несебър-нова част, к.к. „Слънчев бряг-запад“, пътя между к.к. „Слънчев бряг“ и гр. Свети Влас, гр. Свети Влас, с. Равда и ж.к. „Черно море“, гр. Обзор, с. Гюльовца и с. Оризаре, съгласно приложени схеми № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9, неразделна част от решението.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 322/24.04.2024 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно съгласуване на скици с позиции за търговски обекти и слънцезащитни конструкции, по реда на чл.56 от ЗУТ и Наредба № 10 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти, рекламно-информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Несебър и схеми за търговия на открито и маси към ЗБО, по реда на Наредба № 2 на Общински съвет – Несебър, на територията на гр. Несебър-нова част, гр. Несебър-стар град, гр. Несебър-ж.к. “Черно море“, к.к. „Слънчев бряг-запад, гр. Свети Влас, с. Равда, с. Тънково, с. Оризаре, с. Кошарица, с. Гюльовца, с. Баня и гр. Обзор.

Думата бе дадена на Костадин Нищелков – председател на постоянната комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда, който запозна Общинския съвет с проекта за решение, а именно: Комисията предлага на общински съвет, да приеме проекта за решение от докладната записка и съгласува представените  скици с позиции за разполагане на  преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ и Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър и схемите за разполагане на търговски обекти и слънцезащитни конструкции, схеми за търговия на открито и маси към Заведения за Бързо Обслужване по реда на Наредба № 2 на Общински съвет – Несебър, на територията на: гр. Несебър-нова част, гр. Несебър-стар град, гр. Несебър - ж.к. “Черно море“, к.к. Слънчев бряг-запад; гр. Свети Влас; с. Равда, с. Тънково, с. Оризаре, с. Кошарица, с. Гюльовца, с. Баня и гр. Обзор, със следното изменение и допълнение:      

- Съгласува допълнителна Скица с позиции № 21/2024 г. с едно място за  разполагане на модулен обект за търговия и бързо обслужване на открито в Поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.31.23 в гр. Несебър, м. ”Юрта Балкана”.  

- Не съгласува представената Схема № 8/2024 г. за разполагане на маси и столове пред Заведение за бързо обслужване в поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.501.377, представляващ УПИ–I, кв.57а в гр.Несебър – Стар град.

Върбан Кръстев - имате думата за становища, мнения и предложения, ако няма  да преминем към гласуване.

Други предложения не постъпиха, поради което председателят на Общинския съвет подложи на поименно гласуване предложението за решение на комисията и Общинският съвет с 16 гл. „за“, 1 гл. „против“ и 2 гл. „въздържали се“ от гласували 19 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 169 

На основание чл.56 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл. 17, ал.2 и ал.4 от Наредба №10 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти, рекламно-информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Несебър и чл.5, ал.1 от Наредба № 2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на община Несебър, за гр. Несебър-нова част, гр. Несебър-стар град, гр. Несебър - ж.к. “Черно море“, к.к. „Слънчев бряг-запад“; гр. Свети Влас; с. Равда, с. Тънково, с. Оризаре, с. Кошарица, с. Гюльовца, с. Баня и гр. Обзор, община Несебър, Общински съвет - Несебър приема и съгласува приложените скици с позиции и схеми, както следва:       

·           Скици с позиции за поставяне на преместваеми търговски обекти по реда на чл.56 от ЗУТ, във вр. с чл. 17, ал.2 от Наредба №10 на територията на община Несебър, за гр. Несебър нова част /общо 20 скици/;

·          Схеми на места за търговия на открито  по чл.5 ал.1 от Наредба №2  на община Несебър, за гр. Несебър-нова част /общо 32 схеми/;

·           Скици с позиции за поставяне на преместваеми търговски обекти по реда на чл.56 от ЗУТ, във вр. с чл. 17, ал.2 от Наредба №10 на територията на община Несебър, за гр. Несебър стар град  /общо 28 скици/;

·         Схеми на места за търговия на открито по чл.5 ал.1 от Наредба №2 на община Несебър, за гр. Несебър-стар град /общо 27 схеми - без схема  № 8/2024 г./ за разполагане на маси и столове пред Заведение за бързо обслужване в поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.501.377, представляващ УПИ–I, кв.57а в гр.Несебър – Стар град.

·         Скици с позиции за поставяне на преместваеми търговски обекти по реда на чл.56 от ЗУТ, във вр. с чл. 17, ал.2 от Наредба № 10 за територията на община Несебър,  за гр. Несебър – ж.к. “Черно море“ /общо 3 скици/;

·         Схеми на места за търговия на открито по чл.5 ал.1 от Наредба №2  на община Несебър , за гр. Несебър – ж.к. “Черно море“  /общо 1 схема/;

·           Скици с позиции за поставяне на преместваеми търговски обекти по реда на чл.56 от ЗУТ, във вр. с чл. 17, ал.2 от Наредба №10 на територията на община Несебър , за к.к. Слънчев бряг-запад  /общо 12 скици/;

·         Схеми на места за търговия на открито по чл.5 ал.1 от Наредба №2 на община Несебър , за к.к. Слънчев бряг-запад /общо 9 схеми/;

·         Скици с позиции за поставяне на преместваеми търговски обекти по реда на чл.56 от ЗУТ във вр. с чл. 17, ал.2 от Наредба № 10 на територията на община Несебър, за гр. Свети Влас  /общо 5 скици/;

·         Схеми на места за търговия на открито  по  чл.5 ал.1 от Наредба №2 на община Несебър, за гр. Свети Влас /общо 5 схеми/;

            ● Скици с позиции за поставяне на преместваеми търговски обекти по реда на чл.56 от ЗУТ във вр. с чл. 17, ал.2 от Наредба №10 на община Несебър, за с. Равда /общо 9 скици/;

           ● Схеми на места за търговия на открито по чл.5 ал.1 от Наредба №2 на община Несебър , за с. Равда /общо 18 схеми/;

·            Скици с позиции за поставяне на преместваеми търговски обекти по реда на чл.56 от ЗУТ във вр. с чл. 17, ал.2 от Наредба №10 за територията  на  

         община Несебър, за  с. Тънково /общо 4 скици/;

        Скици с позиции за поставяне на преместваеми търговски обекти по реда на  чл.56 от ЗУТ във вр. с чл. 17, ал.2 от Наредба №10 за територията на община Несебър, за  с. Оризаре /общо 2 скици/;

      ● Скица с позиции  за поставяне на преместваеми търговски обекти по реда на  чл.56 от ЗУТ във вр. с чл. 17, ал.2 от Наредба №10 за територията на община Несебър, за  с. Кошарица /общо 5 скици/;

           Схеми на места за търговия на открито  по  чл.5 ал.1 от Наредба №2  на община Несебър , за с. Кошарица  /общо 2 схеми/;

        Скици с позиции за поставяне на преместваеми търговски обекти по реда на  чл.56 от ЗУТ във вр. с чл. 17, ал.2 от Наредба №10 за територията на община Несебър, за  с. Гюльовца /общо 2 скици/;

           ● Схеми за поставяне на монументално декоративни елементи по чл.57,ал.1 от ЗУТ  на  община Несебър , за с.Гюльовца /общо 1 схема/;

           Схеми на места за търговия на открито  по  чл.5 ал.1 от Наредба №2  на община Несебър, за с. Баня /общо 1 схема/

            Схеми за поставяне на монументално декоративни елементи по чл.57,ал.1 от ЗУТ  община Несебър, за с. Баня /общо 1 схема/;

          ● Скици с позиции за поставяне на преместваеми търговски обекти по реда на чл.56 от ЗУТ, във вр. с чл. 17, ал.2 от Наредба №10 на територията на община Несебър, за гр. Обзор /общо 28 скици/;

          ● Схеми на места за търговия на открито  по чл.5 ал.1 от Наредба №2  на община Несебър, за гр. Обзор /общо 15 схеми/;

          ● Схеми за поставяне на монументално декоративни елементи по чл.57,ал.1от ЗУТ на териториятана община Несебър, за гр. Обзор/ общо 6 схеми/

· Скица с позиции № 21/2024 г. с едно място за  разполагане на модулен обект за търговия и бързо обслужване на открито в Поземлен имот с кадастрален идентификатор 51500.31.23 в гр. Несебър, м. ”Юрта Балкана”. 

 Схемите  и скиците с позиции са неразделна част от  решението.

            В полза на широкия  обществен интерес и предвид краткия срок от предстоящия  туристически сезон 2024 г., схемите са предпоставка за законосъобразността за прилагане разпоредбата на Наредба №10 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти, рекламно-информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Несебър.

В предвид горното и на основание чл.60, ал.1 от АПК, настоящият акт подлежи на предварително изпълнение.

 

По т.ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 325/25.04.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на лица, които да представляват Община Несебър като член в сдружение „Асоциация общински гори“.

Върбан Кръстев – Колеги, по предложения проект за решение от докладната записка давам думата на адв. Каменова да направи предложение за допълнение  на предложеният проект .

Адв. Светла Каменова – предложението за допълнение е форамално, с оглед прецизност, в т.1 от решението – за представител на община Несебър, към записаното «сдружение», да се добави текста: «Асоциация на общински гори», тъй като решението на Общинския съвет е легитимацията на лицето, което го представалява.

Върбан Кръстев - чухте предложението за допълнение, направено от адв.  Каменова. Имате ли други становища, мнения и предложения?………………не виждам, поради което подлагам на гласуване предложението за решение от докладната записка с направеното допълнение от адв. Каменова.

След проведеното поименно гласуване, Общинският съвет с 18 гл. „за” и 2 гл. «въздържали се» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 170

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА във връзка с чл. 15 от Устава на сдружение „АСОЦИАЦИЯ ОБЩИНСКИ ГОРИ“, Общински съвет – Несебър определя:

За представител на Община Несебър в сдружение „АСОЦИАЦИЯ ОБЩИНСКИ ГОРИ“ - инж. Магдалена Мандулева – директор на ОП "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ГОРИ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО" и За неин заместник, когато възникне необходимост - инж. Симеон Новоселски – зам.-директор на ОП "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ГОРИ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО"

/ Списъкът с поименното гласуване е неразделна част от настоящото решение/

           

По т.ТРИДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред - Докладна записка вх.№ 326/26.04.2024 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне на представител на община Несебър в общото събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията.

Върбан Кръстев – Колеги, имате ли въпроси към вносителя? …………..Не виждам, поради което подлагам на гласуване проекта за решение от докладната записка.

След проведеното поименно  гласуване, Общинският съвет с 18 гл. „за” и 2 гл. «въздържали се» от гласували 20 общински съветници прие следното

РЕШЕНИЕ № 171

На основание  чл.21, ал.1, т.9  от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8 от Наредба № 7 За реда за упражняване правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и общинските предприятия, Общински съвет – Несебър

Определя  Красимира Тодорова Тодорова – Директор дирекция „Здравеопазване, образование и социални дейности” за представител на община Несебър в общото събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас”АД, което ще се проведе на 28.05.2024 г. от 11:00 ч., в гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов” 73  и  я упълномощава  да гласува  „ЗА”  по&nb