Общински Съвет Несебър
Одобрени Подробни Устройствени Планове /Пуп/

ОДОБРЕНИ ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ Протокол №9/28.06.2024 г.

03 юли, 2024 41

Решение № 214 от протокол № 9/28.06.2024 г. относно вземане решение за одобряване на ПУП - устройствена план-схема за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на вилна сграда” в ПИ с идентификатор 39164.12.248 в местност „Липака”, землище с. Кошарица, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ. 

На основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129,ал.1 от ЗУТ и чл.134, ал. 2, т. 8 от ЗУТ, Общински съвет-Несебър  ОДОБРЯВА ПУП - устройствена план-схема за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на вилна сграда”  в ПИ  с идентификатор 39164.12.248 в местност „Липака”, землище с. Кошарица”, в частта му по отношение на поземления имот.   

Трасето на кабела започва от ПС „Хелиос”  в  ПИ 39164.13.61, преминава през ПИ 39164.15.506 /за местен път/, през ПИ 39164.13.11 /за алея/, през ПИ 39164.502.352/ за местен път/, през ПИ 39164.14.7 /за местен път/, ПИ 39164.23.6 /за местен път/ - за трасето до тук се изготвя план схема, обхватът на ПУП-ПП е през ПИ 39164.24.37 /за селскостопански, горски, ведомствен път/, през ПИ 39164.24.30 /отводнителен канал/, през ПИ 39164.24.24 / за селскостопански, горски, ведомствен път,през ПИ 39164.12.2 /за селскостопански, горски, ведомствен път/ и достига до нов БКТП в ПИ 39164.12.247.

Разгледан и приет с решение т.17 от протокол №10, проведено на 16.11.2022 г. от заседание на ОбЕСУТ – Несебър, писмо изх.№ 2096-(1)/08.10.2020 г. от РИОСВ-гр. Бургас, Здравно заключение изх.№ РД-259-137/29.07.2022 г. на РЗИ - гр. Бургас, съгласувателно становище № 95-Е-878/15.07.2022 г. от Виваком, писмо изх.№ТД-1426-1/08.07.2022 г. от „ВиК“ ЕАД., съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото решение.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд Бургас

 

.           Решение № 216 от протокол № 9/28.06.2024 г. относно вземане решение за одобряване на ПУП - парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване на жилищни сгради за сезонно ползване А, Б, С, D и Е“ в поземлен имот с идентификатор 11538.2.151 по КК на гр. Свети Влас, м. „Юрта“, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ,  протоколно решение т. 5 от протокол № 10 от заседание на ОЕСУТ, проведено на 22.12.2021 г., решение т.14 от протокол № 5 от заседание на ОЕСУТ, проведено  на  15.05.2024 г. и Писмо с изх. № ПД-2811/1/ от 23.12.2020 г. на РИОСВ-Бургас, Общински съвет – Несебър ОДОБРЯВА ПУП - парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване на жилищни сгради за сезонно ползване А, В, С, D и Е“ в поземлен имот с идентификатор 11538.2.151 по КК на гр. Свети Влас, м. „Юрта“.

Трасето на кабела е 130,24 м. и започва от нови кабелни муфи на съществуваща кабелна линия 20 кV между БКТП Юрта 4 и БКТП Юрта 10 в ПИ 11538.2.164 с площ 7871 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Транспортна“ и начин на трайно ползване „За местен път“, публична общинска собственост, пресича ПИ 11538.2.165 с площ 601 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно предназначение „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост до границата на ПИ 11538.2.151 /към БКТП „Флоренция 2“/ по кадастралната карта на гр. Свети Влас, местност „Юрта“. Започва и от други нови кабелни муфи на съществуваща кабелна линия 20 кV между БКТП Юрта 4 и БКТП Юрта 10 в ПИ 11538.2.164, продължава в ПИ 11538.1.100 с площ 550 кв.м., с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, след което ще премине в ПИ 11538.504.609 с площ 5351 кв.м., с начин на трайно предназначение „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост до границата на ПИ 11538.2.151 /към БКТП „Флоренция 1“/ по кадастралната карта на гр. Свети Влас, местност „Юрта“. Трасето на кабелите попада 3,79 м. в ПИ 11538.2.165, 1,36 м. в ПИ 11538.2.164, 91,66 м. в ПИ 11538.1.100 и 33,43 м. в ПИ 11538.504.609 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, местност „Юрта“.

Площите с ограничение са общо 260,51 кв.м., като 7,61 кв.м. от тях попадат в ПИ 11538.2.165, 2,71 кв.м. в ПИ 11538.2.164, 183,33 кв.м. в ПИ 11538.1.100 и 66,86 в ПИ 11538.504.609 по кадастралната карта на гр. Свети Влас.   

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ,  пред Административен съд-Бургас.