Общински Съвет Несебър
Одобрени Подробни Устройствени Планове /Пуп/

ОДОБРЕНИ ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ Протокол №6/29.03.2024 г.

04 април, 2024 119

Решение № 132 от протокол № 6/29.03.2024 г. относно вземане решение за одобряване на ПУП - парцеларен план за обект: „Изместване на съществуващ уличен водопровод СТ ф 426  от  ПИ 51500.27.14 по кадастрална карта на гр. Несебър, местност „Юрта-Балкана“ с тръба ПЕПП ф 400, РЕ 100, РN 10“, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ,  решение т. 4 от протокол № 9 от заседание на ОЕСУТ, проведено на 13.12.2023 г., решение т. 2 от протокол № 3 от заседание на ОЕСУТ, проведено  на 13.03.2024 г. и  Писмо с изх. № ПД-3078-/1/ от 16.12.2021 г. на РИОСВ-Бургас. Общински съвет - Несебър ОДОБРЯВА: ПУП - парцеларен план за обект: „Изместване на съществуващ уличен водопровод СТ ф 426  от  ПИ 51500.27.14 по кадастрална карта на гр. Несебър, местност „Юрта-Балкана“ с тръба ПЕПП ф 400, РЕ 100, РN 10“,

           Дължината на трасето на уличния водопровод е общо 46м, от които 41м в земеделска и 5м в транспортна територия, като 40м попадат в ПИ 51500.29.29 с площ 10 503 кв.м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Пасище“, общинска собственост, 1 м в ПИ 51500.31.37 с площ 2 235 кв.м с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост и 5м в ПИ 51500.31.32 с площ 16 188 кв.м, с начин на трайно предназначение на територията „Транспортна“ и начин трайно ползване „За местен път“, общинска собственост.

Определя се сервитутна ивица по 3м от двете страни на оста на трасето на водопровода.

Площите с ограничение са общо 275 кв.м., от които 249 кв.м са в земеделска и 26 кв.м. са в транспортна територия, като 241 кв.м попадат в ПИ 51500.29.29, 8 кв.м попадат в ПИ 51500.31.37 и 26 кв.м попадат в ПИ 51500.31.32 по кадастрална карта на гр. Несебър, местност „Юрта-Балкана“.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред административен съд-Бургас.