Общински Съвет Несебър
Начало

Покана за обсъждане на бюджета за 2023 г.

06 юни, 2024 42

На основание чл. 140 ал.4 от ЗПФ във връзка с чл. 44 ал.4 от Наредбата (12) за условията и реда за съставяне на три годишна бюджетна прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Несебър, във връзка с изготвеният от Кмета на Община Несебър, отчет за изпълнението на бюджета на Община Несебър за 2023г., уведомявам местната общност, че на 17.06.2024 г. от 13:00 часа в зала „Мелсас“ в гр. Несебър, ще се проведе публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението и приключването на бюджета на община Несебър за 2023 г.

На публичното обсъждане, поканвам да вземат участие всички заинтересовани лица от местната общност на Община Несебър.

Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят в деловодството на Общински съвет най-късно до 17:00 часа на 14.06.2024 г.