Общински Съвет Несебър

Последни публикации

09 февруари, 2024 300

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР 12.02.2024 г.

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР На основание чл. 23 ал.1 и чл. 24 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Oбщински съвет - Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2023-2027 г., Ви уведомявам, че на 12.02.2024 г....

05 февруари, 2024 705

Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ

Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ Загл. изм. реш №184 прот. №6/28.04.2016 г. Раздел I Общи положения Чл.1. Този правилник урежда реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещите се лица и семейства на територията на Община Несебър. Чл.2. /доп. с...

05 февруари, 2024 246

ОДОБРЕНИ ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ Протокол №4/30.01.2024 г.

Решение № 77 от протокол № 4/30.01.2024 г. относно вземане решение за одобряване на ПУП - парцеларен план за обект: „Външно ел.захранване на многофункционален комплекс, блок А - жилищна сграда и ресторант с идентификатор 11538.13.144.1“ в поземлен имот с идентификатор 11538.13.144 по кадастрална карта на гр. Свети Влас...

05 февруари, 2024 516

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 4/30.01.2024 г.

На основание чл. 149, ал.1 от АПК решенията на Общински съвет – Несебър могат да се обжалват от заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването им, а когато актът се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му. Подзаконовите нормативни актове влизат в сила 3 дни след...

30 януари, 2024 237

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО УЧАСТИЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ РАЙОНЕН СЪД - НЕСЕБЪР, МАНДАТ 2024-2027 ГОДИНА

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО УЧАСТИЕ КАНДИДАТИ, ЗАЕДНО С ТЕХНИТЕ АВТОБИОГРАФИИ, МОТИВАЦИОННИ ПИСМА И ПРЕПОРЪКИ, И ДОКУМЕНТИ ПО ЧЛ.68, АЛ.3, Т.9 / по чл.68, ал.5 от ЗСВ / На 30.01.2024 г., на основание чл.68, ал.5 от ЗСВ, Комисията за провеждане на процедурата за избор на съдебни заседатели за Районен съд Нес...

25 януари, 2024 478

П О К А Н А за редовно заседание на Общински съвет-Несебър 30.01.2024 г.

П О К А Н А Уважаеми дами и господа общински съветници, Уважаеми господин кмет на община Несебър, Уважаеми кметове и кметски наместници на населени места, С настоящата покана, Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4 т.1 от ЗМСМА, С В И К В А М редовно заседание на Общински съвет - Несебър,...

22 януари, 2024 262

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР 24.01.2024 г.

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР На основание чл. 23 ал. 1 от ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – мандат 2023-2027 г., Ви уведомявам, че на 24.01.2024 г. /...

12 януари, 2024 132

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ И ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ПРОМЯНА НА ДЕКЛАРИРАНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ, съгл. ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА /Декларации по чл.49, ал.1, т.2 и т.4 от ЗПК- кметове на кметства, мандат 2023-2027/

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪРНА ДЕКЛАРАЦИИТЕ за имущество и интереси И ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ПРОМЯНА НА ДЕКЛАРИРАНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА имущество и интереси, съгл. ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА /Декларации по чл.49, ал.1, т.2 и т.4 от ЗПК- кметове на кметства, мандат 2023-2027/ РЕГИСТЪР на декларациите по...

12 януари, 2024 146

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ И ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ПРОМЯНА НА ДЕКЛАРИРАНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ, съгл. ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА /Декларации по чл.49, ал.1, т.1 и т.3 от ЗПК- кмет на община, кметове на кметства, мандат 2023-2027/

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪРНА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ И ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ПРОМЯНА НА ДЕКЛАРИРАНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ, съгл. ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА /Декларации по чл.49, ал.1, т.1 и т.3 от ЗПК- кмет на община, кметове на кметства, мандат 2023-2027/ РЕГИСТЪР на декларациите...

12 януари, 2024 128

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ И ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ПРОМЯНА НА ДЕКЛАРИРАНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ, съгл. ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА /Декларации по чл.49, ал.1, т.1 и т.3 от ЗПК - за общински съветници, мандат 2023-2027/

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪРНА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ И ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ПРОМЯНА НА ДЕКЛАРИРАНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ, съгл. ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА /Декларации по чл.49, ал.1, т.1 и т.3 от ЗПК - за общински съветници, мандат 2023-2027/ РЕГИСТЪР на декларациите по чл.49, ал.1,...