Общински Съвет Несебър

Последни публикации

24 ноември, 2023 401

П О К А Н А за редовно заседание на Общински съвет-Несебър 01.12.2023 г.

П О К А Н А Уважаеми дами и господа общински съветници, Уважаеми господин кмет на община Несебър, Уважаеми кметове и кметски наместници на населени места, С настоящата покана, Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4 т.1 от ЗМСМА, С В И К В А М редовно заседание на Общински съвет - Не...

15 ноември, 2023 271

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ МАНДАТ 2023-2027 Г.

Съгласно чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4, изречение второ и чл.28 от Закона за нормативните актове, чрез публикуване на настоящия проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация се предоставя на всички заинтересовани лица в 14-днев...

15 ноември, 2023 390

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ МАНДАТ 2023-2027 Г.

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НЕСЕБЪР, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ МАНДАТ 2023 – 2027 г. ГЛАВА ПЪРВА Общи положения Чл.1 (1) Този правилник урежда организацията и дейността на Общински съвет- Несебър, отношенията му с общинск...

14 ноември, 2023 313

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 1/09.11.2023 г.

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 1 09.11.2023 г. ДНЕВЕН РЕД 1. Избор на председател на Общински съвет – Несебър, на основание чл.21 ал.1, т.3 във връзка с чл.24 ал.1 от ЗМСМА (Закон за местно самоуправление и местна администрация). 2. Избор на временна комисия за изработване на проект за Правилник...

06 ноември, 2023 115

Съобщение

Във връзка със заповед № РД-09-57/03.11.2023 г. на Пламен Янев – областен управител на област Бургас, на 09.11.2023 г. от 12.00 ч. ще се проведе първото заседание на Общински съвет – Несебър, мандат 2023-2027 г.

19 септември, 2023 231

ОДОБРЕНИ ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ Протокол №36/12.09.2023 г.

Решение № 998 от протокол № 36/12.09.2023 г. относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за застрояване на к.к. „Слънчев бряг – запад“, в частта му по отношение на УПИ ІV-614, поземлен имот с идентификатор № 51500.508.187 в кв.403 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад“. На основани...

19 септември, 2023 1063

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 36/12.09.2023 г.

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 36/12.09.2023 г. ДНЕВЕН РЕД Докладна записка вх.№ 418/03.08.2023 г. и Докладна записка вх.№ 474/28.08.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно упълномощаване кмета на общината да представлява община Несебър в Асоциацията по ВиК-Бургас за гласув...

07 септември, 2023 679

П О К А Н А за редовно заседание на Общински съвет-Несебър 12.09.2023 г.

П О К А Н А Уважаеми дами и господа общински съветници, Уважаеми господин кмет на община Несебър, Уважаеми кметове и кметски наместници на населени места,. С настоящата покана, Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4 т.1 от ЗМСМА, С В И К В А М редовно заседание на Общински съвет - Н...

01 септември, 2023 206

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР 05.09.2023 г.

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР ​На основание чл.23 ал.1 отПРАВИЛНИКАЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНЕСЕБЪР, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТААДМИНИСТРАЦИЯ– Мандат 2019-2023г.,Ви уведомявам, чена05.09.2023г./Вторник/в заседателна зала № 11...

23 август, 2023 195

Доклад от Комисията за провеждане на процедурата по избор на съдебни заседатели за Районен съд - Несебър, мандат 2024-2027 г.

Д О К Л А Д От Комисията за провеждане на процедурата по избор на съдебни заседатели за Районен съд - Несебър, мандат 2024-2027 г., избрана с реш. № 893/ 28.04.2023 г., Протокол №34 на Общински съвет - Несебър Относно: Проведено изслушване на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели към Районен...