Общински Съвет Несебър

Последни публикации

09 януари, 2024 138

СПРАВКА по чл.26 ал.5 от ЗНА за постъпили предложения и становища по проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ

СПРАВКА По чл.26 ал.5 от ЗНА за постъпили предложения и становища по проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ Проекта за Правилник за изменение и допълнение на Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна фи...

03 януари, 2024 220

Общински съвет - Несебър открива процедура за определяне на 11/единадесет/ съдебни заседатели за Районен съд - Несебър с мандат 2024 г. - 2027 г.

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т -НЕСЕБЪР О Б Я В Л Е Н И Е В изпълнение на Решение № 21 от Протокол № 3/19.12.2023 г. на Общински съвет - Несебър I. Общински съвет – Несебър, открива процедура за определяне на 11/единадесет/ съдебни заседатели за Районен съд - Несебър с мандат 2024 г. - 2027 г., при сле...

22 декември, 2023 197

ОДОБРЕНИ ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ Протокол №3/19.12.2023 г.

Решение № 49 от протокол № 3/19.12.2023 г. относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг - Запад”, в частта му по отношение на УПИ I-657, поземлен имот с идентификатор №51500.508.185 в кв. 303 по плана на к.к. „Слънчев бряг - Запад”. Н...

22 декември, 2023 827

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 3/19.12.2023 г.

На основание чл. 149, ал.1 от АПК решенията на Общински съвет – Несебър могат да се обжалват от заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването им, а когато актът се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му. Подзаконовите нормативни актове влизат в сила 3 дни след...

13 декември, 2023 564

П О К А Н А за редовно заседание на Общински съвет-Несебър 19.12.2023 г.

П О К А Н А Уважаеми дами и господа общински съветници, Уважаеми господин кмет на община Несебър, Уважаеми кметове и кметски наместници на населени места,. С настоящата покана, Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4 т.1 от ЗМСМА, С В И К В А М редовно заседание на Общински съвет...

08 декември, 2023 354

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР 12.12.2023 г.

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР На основание чл. 23 ал. 1 от ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – мандат 2023-2027 г., Ви уведомявам, че на 12.12.2023 г. /...

08 декември, 2023 419

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 2/01.12.2023 г.

На основание чл. 149, ал.1 от АПК решенията на Общински съвет – Несебър могат да се обжалват от заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването им, а когато актът се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му. Подзаконовите нормативни актове влизат в сила 3 дни след...

08 декември, 2023 139

Мотиви към проекта за Правилник за изменение и допълнение на Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ.

Мотиви към проекта за Правилник за изменение и допълнение на Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ / съгл. Изискванията на чл. 28 ал.2 от ЗНА/ I. Причините които налагат изменението: С Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ, общинският съвет...

08 декември, 2023 100

ПРОЕКТ На Правилник за изменение и допълнение на Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ.

На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящото съобщение на интернет страницата на Общински съвет – Несебър, /считано от 08.12.2023г./, на заинтересованите лица се предоставя възможност да представят предложения и становища относно публикуваният проект...

30 ноември, 2023 324

СПРАВКА По чл.26 ал.5 от ЗНА За постъпили предложения и становища по проекта на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация , мандат 2023 - 2027 г.

СПРАВКА По чл.26 ал.5 от ЗНА За постъпили предложения и становища по проекта на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация , мандат 2023 - 2027 г. Проектът на Правилник за организацията и д...