Общински Съвет Несебър

Последни публикации

07 август, 2023 228

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО УЧАСТИЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ РАЙОНЕН СЪД НЕСЕБЪР, МАНДАТ 2024-2027 Г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО УЧАСТИЕ КАНДИДАТИ, ЗАЕДНО С ТЕХНИТЕ АВТОБИОГРАФИИ, МОТИВАЦИОННИ ПИСМА И ПРЕПОРЪКИ, И ДОКУМЕНТИ ПО ЧЛ.68, АЛ.3, Т.9 / по чл.68, ал.5 от ЗСВ / На 03.08.2023 г., на основание чл.68, ал.5 от ЗСВ, Комисията за провеждане на процедурата за избор на съдебни заседатели за Районен съд Н...

03 юли, 2023 24914

НАРЕДБА № 14 за определяне размера на местните данъци

НАРЕДБА № 14 За определяне размера на местните данъци Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази наредба се уреждат отношенията, свързани с определяне размерите на местните данъци на територията на Община Несебър. Чл. 2. (1) В бюджета на Община Несебър постъпват следните местни данъци: 1. да...

03 юли, 2023 248

ОДОБРЕНИ ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ Протокол №35/27.06.2023 г.

Решение № 955 от протокол № 35/27.06.2023 г. относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план регулация на к.к. „Слънчев бряг-Запад“, в частта му по отношение на УПИ I – 660, поземлен имот с идентификатор № 51500.508.101 в кв.404 по плана на к.к. „Слънчев бряг-Запад“. На основание ч...

03 юли, 2023 652

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 35/27.06.2023 г.

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 35/27.06.2023 г. ДНЕВЕН РЕД Докладна записка вх.№ 290/11.05.2023 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №14 за определяне размера на местните данъци. Докладна записка вх.№ 298/19.05.2023 г. от Румен...

21 юни, 2023 418

П О К А Н А за редовно заседание на Общински съвет-Несебър 21.06.2023 г.

П О К А Н А Уважаеми дами и господа общински съветници, Уважаеми господин кмет на община Несебър, Уважаеми кметове и кметски наместници на населени места,. С настоящата покана, Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4 т.1 от ЗМСМА, С В И К В А М редовно заседание на Общински съвет - Несеб...

16 юни, 2023 199

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР 20.06.2023 г.

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР На основание чл. 23 ал. 1 от ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинска администрация – мандат 2019-2023 г., Ви уведомявам, че на 20.06.2023 г. /вто...

07 юни, 2023 362

Покана за обсъждане на бюджета за 2022 г.

На основание чл. 140 ал.4 от ЗПФ във връзка с чл. 44 ал.4 от Наредбата (12) за условията и реда за съставяне на три годишна бюджетна прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Несебър, във връзка с изготвеният от Кмета на Община Несебър, отчет за изпълнението на бюдж...

09 май, 2023 242

Обявление от 05.05.2023 г. - Общински съвет - Несебър открива процедура за определяне на 20/двадесет/ съдебни заседатели за Районен съд - Несебър с мандат 2024 г. - 2027 г.

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т -НЕСЕБЪР О Б Я В Л Е Н И Е В изпълнение на Решение № 893 от Протокол № 34/28.04.2023 г. на Общински съвет - Несебър I. Общински съвет – Несебър, открива процедура за определяне на 20 /двадесет/ съдебни заседатели за Районен съд - Несебър с мандат 2024 г. - 2027 г., при сл...

05 май, 2023 251

ОДОБРЕНИ ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ Протокол №34/28.04.2023 г.

Решение № 921 от протокол № 34/28.04.2023 г. относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад“, в частта му по отношение на УПИ VIII – общ., идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.183, УПИ IX – 419, идентичен с поземлен...

05 май, 2023 846

НАРЕДБА №9 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕСЕБЪР ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ КЪМ ОБЩИНА НЕСЕБЪР

НАРЕДБА №9 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕСЕБЪР ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ КЪМ ОБЩИНА НЕСЕБЪР ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1 Тази Наредба има за цел да регламентира реда и формите за стимулиране на физически и юридически лица с особени заслуги към община Несебър и РБългария Във...