Общински Съвет Несебър

Последни публикации

04 април, 2024 634

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 6/29.03.2024 г.

На основание чл. 149, ал.1 от АПК решенията на Общински съвет – Несебър могат да се обжалват от заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването им, а когато актът се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му. Подзаконовите нормативни актове влизат в сила 3 дни след п...

04 април, 2024 261

Протокол №6/29.03.2024 г.

ПРОТОКОЛ № 6 29.03.2024 г. Днес 29.03.2024 г. се проведе редовно заседание на Общински съвет – Несебър – мандат 2023/2027 г., на което присъстваха 21 общински съветници. Върбан Кръстев – уважаеми колеги, преди да открия днешното редовно заседание, ви каня да се регистрираме в системата, режим на гласуване. Върба...

25 март, 2024 666

П О К А Н А за редовно заседание на Общински съвет-Несебър 29.03.2024 г.

П О К А Н А Уважаеми дами и господа общински съветници, Уважаеми господин кмет на община Несебър, Уважаеми кметове и кметски наместници на населени места, С настоящата покана, Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4 т.1 от ЗМСМА, С В И К В А М редовно заседание на Общински съвет - Несебъ...

20 март, 2024 202

Съобщение на основание чл. 27 ал.1а от ЗМСМА - 20.03.2024г.

СЪОБЩЕНИЕ Уведомяваме Ви, че на основание чл. 27 ал.1а от ЗМСМА, дневния ред и материалите за заседанията на постоянните комисии на общински съвет - Несебър, които ще се проведат на 22.03.2024г. съгласно обявения график са публикувани на интернет страницата на общински съвет-Несебър в раздел "заседания".

19 март, 2024 181

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР 22.03.2024 г.

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР На основание чл. 23 ал. 1 от ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – мандат 2023-2027 г., Ви уведомявам, че на 22.03.2024 г. /...

22 февруари, 2024 750

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 5 /19.02.2024 г.

На основание чл. 149, ал.1 от АПК решенията на Общински съвет – Несебър могат да се обжалват от заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването им, а когато актът се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му. Подзаконовите нормативни актове влизат в сила 3...

22 февруари, 2024 99

ПРОТОКОЛ № 5/19.02.2024 г.

ПРОТОКОЛ № 5 19.02.2024 г. Днес 19.02.2024 г. се проведе редовно заседание на Общински съвет – Несебър – мандат 2023/2027 г., на което присъстваха 19 общински съветници. Отсъстват общинските съветници Костадин Нищелков и Михаил Минчев Заседанието бе открито от председателя на Общинския съ...

14 февруари, 2024 876

П О К А Н А за редовно заседание на Общински съвет-Несебър 19.02.2024 г.

П О К А Н А Уважаеми дами и господа общински съветници, Уважаеми господин кмет на община Несебър, Уважаеми кметове и кметски наместници на населени места, С настоящата покана, Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4 т.1 от ЗМСМА, С В И К В А М редовно заседание на Общински съвет - Несебъ...

09 февруари, 2024 271

Съобщение на основание чл. 27 ал.1а от ЗМСМА

СЪОБЩЕНИЕ Уведомяваме , Ви че на основание чл. 27 ал.1а от ЗМСМА, дневният ред и материалите за заседанията на постоянните комисии на общински съвет - Несебър, които ще се проведат на 12.02.2024г. съгласно обявеният график са публикувани на интернет страницата в раздел, заседания.