Общински Съвет Несебър

Последни публикации

02 ноември, 2022 832

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 30/27.10.2022 г.

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 30/27.10.2022 г. ДНЕВЕН РЕД Докладна записка вх. № 551/12.10.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, относно предоставяне за временно и безвъзмездно ползване на ОДМВР-Бургас, за нуждите на РУ-Несебър, на един брой лек автомобил, собственост на община Несебър....

02 ноември, 2022 278

ОДОБРЕНИ ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ Протокол №30/27.10.2022 г.

Решение № 760 от протокол № 30/27.10.2022 г. относно решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект „Външно ел. захранване на КСН ПС „Хелиос“-ВЕЛ 20кV „Телевизия“, местност „Сулуджана“, землище с. Кошарица, общ. Несебър. Н...

01 ноември, 2022 139

Поздрав от Общински съвет - Несебър по повод Деня на Народните будители

Уважаеми дейци на образованието и науката, книжовници и просветители, уважаеми съграждани, От името на Общински съвет - Несебър и от мое име приемете най-сърдечни поздрави по повод - Деня на народните будители - един от най-светлите български празници. Изразяваме дълбокото си уважение към всички просветни и н...

21 октомври, 2022 353

П О К А Н А за редовно заседание на Общински съвет-Несебър 27.10.2022 г.

П О К А Н А Уважаеми дами и господа общински съветници, Уважаеми господин кмет на община Несебър, Уважаеми кметове и кметски наместници на населени места,. С настоящата покана, Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4 т.1 от ЗМСМА, С В И К В А М редовно заседание на Общински съвет - Н...

17 октомври, 2022 277

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР 20.10.2022 г.

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР На основание чл. 23 ал. 1 от ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинска администрация – мандат 2019-2023 г., Ви уведомявам, че на 20...

26 септември, 2022 265

ОДОБРЕНИ ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ Протокол №29/20.09.2022 г.

Решение № 729от протокол №29/20.09.2022г.относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ I-601, поземлен имот с идентификатор №51500.508.2 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 1001 по ПУП на...

26 септември, 2022 3251

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Тази наредба определя реда и условията за прием на деца в детските градини на територията на община Несебър. Чл. 2. (1) В общинските детски градини се отглеждат, възпитават...

26 септември, 2022 1909

НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ И ПОГРЕБАЛНО-ОБРЕДНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ И ПОГРЕБАЛНО-ОБРЕДНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР Раздел І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.Настоящата наредба урежда управлението и вътрешния ред в гробищните паркове /гробища/, реда и условията за погребения и полагане на урни, ползването...

26 септември, 2022 849

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 29/20.09.2022 г.

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 29/20.09.2022 г. ДНЕВЕН РЕД Докладна записка вх.№ 426/21.07.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно Наредба за изменение на Наредба за прием на деца в общинските детски градини на територията на община Несебър. Докладна записка вх.№ 441/02.08.2022 г...

14 септември, 2022 424

П О К А Н А за редовно заседание на Общински съвет-Несебър 20.09.2022 г.

П О К А Н А Уважаеми дами и господа общински съветници, Уважаеми господин кмет на община Несебър, Уважаеми кметове и кметски наместници на населени места, С настоящата покана, Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4 т.1 от ЗМСМА, С В И К В А М редовно заседание на Общински съвет - Несе...