Общински Съвет Несебър

Последни публикации

02 октомври, 2012 817

НАРЕДБА № 12

Наредба за условията и реда за съставяне на три годишна бюджетна прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Несебър Раздел I Общи положения Чл.1. (1) С тази Наредба се определят условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следв...