Общински Съвет Несебър

Последни публикации

02 октомври, 2012 706

НАРЕДБА № 19 – за провеждане на обществено обсъждане на проекти, които ще се финансират чрез дългосрочен общински дълг

Наредба № 19 за провеждане на обществено обсъждане на проекти, които ще се финансират чрез дългосрочен общински дълг Раздел I Общи положения Чл.1. Настоящата Наредба определя условията и реда за провеждане на обсъждане от местната общност (наричано по-долу обществено обсъждане) на проекти, за финансиранет...

02 октомври, 2012 687

НАРЕДБА № 17 за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Несебър

НАРЕДБА № 17 за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тяхна територията на Община Несебър (по чл. 196, ал. 5 на Закона за устройство на територията – ЗУТ) Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за...

02 октомври, 2012 756

Наредба № 13

Н А Р Е Д Б А № 13 ЗА ДЕЙНОСТТА В ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ПРИ БЕДСТВИЯ , АВАРИИ И КАТАСТРОФИ І. РАЗДЕЛ – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ІІ. РАЗДЕЛ – ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ , РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, УПРАВИТЕЛИ НА ФИРМИ И ГРАЖДАНИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА...

02 октомври, 2012 817

НАРЕДБА № 12

Наредба за условията и реда за съставяне на три годишна бюджетна прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Несебър Раздел I Общи положения Чл.1. (1) С тази Наредба се определят условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следв...