Общински Съвет Несебър
Одобрени Подробни Устройствени Планове /Пуп/

ОДОБРЕНИ ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ Протокол №8/31.05.2024 г.

06 юни, 2024 25

Решение № 183 от протокол № 8/31.05.2024 г. относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, в частта му по отношение на УПИ I-414 идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.662 и УПИ IX-414, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.663 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв. 3501 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад”.

На основание чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка, Общински съвет - Несебър Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг - Запад”, в частта му по отношение на УПИ I-414 идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.662 и УПИ IX-414, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.663 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв. 3501 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, с който проект се обединяват УПИ УПИ I-414, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.662 и УПИ IX-414, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.507.663, в новообразуван УПИ І-707 с площ 1800 кв.м., който се отрежда „За търговия, обществено хранене и битови услуги“, запазва се устройствената зона „Ок“ и се установят следните устройствени показатели: Плътност на застрояване - 30 %, Кинт - 1,5, Нкорниз - 10 м. и минимално озеленена площ - 50 % и паркиране в имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

Решение № 184 от протокол № 8/31.05.2024 г. относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Запад” в частта му по отношение на УПИ III-451, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.246 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв. 3102 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад”.

На основание чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка Общински съвет –Несебър Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг - Запад”, в частта му по отношение на УПИ III-451, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.246 по кадастралната карта на гр. Несебър в кв. 3102 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Запад”, с който проект се променя номера на имота от УПИ III-451 на УПИ III-246 в съответствие с номера му по кадастрална карта, променя се отреждането от „За курортно строителство“ в „За курортно и жилищно строителство“, запазва се устройствената им зона „Ок“ и се установяват следните устройствени показатели за УПИ III-246 /ПИ 51500.507.246/: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15 м., минимално озеленена площ – 50% и паркиране в имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

 

Решение № 185 от протокол № 8/31.05.2024 г. относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Изток“, в частта му по отношение на УПИ I, идентичен с поземлен имот с идентификатор №51500.505.231 в кв. 49 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Изток”, по смисъла на чл. 135а от ЗУТ.

На основание чл.129, ал.1, ІІ изр. от ЗУТ във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и като взе предвид изложените мотиви в докладната записка, Общински съвет –Несебър Одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Слънчев бряг – Изток“, в частта му по отношение на УПИ I, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.505.231 в кв. 49 по плана на к.к. „Слънчев бряг – Изток”, по смисъла на чл.135а от ЗУТ, с който проект се предвижда разделяне на УПИ I /ПИ 51500.505.231/ с площ 12 680 кв.м. на новообразувани УПИ I-1156 с площ 6340 кв.м. и УПИ IV-1157 с площ 6340 кв.м., като новообразуваните имоти запазват отреждането „За хотел, обслужващи функции, паркинги и озеленяване“, устройствената зона „Ок“ и установяване на следните устройствени показатели: Плътност на застрояване – 30%, Кинт – 1,5, Нкорниз – 15 м. и минимално озеленена площ – 50% и паркиране в границите на имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ, пред Административен съд – Бургас.

 

 

            Решение № 186 от протокол № 8/31.05.2024 г. относно Решение за одобряване  на ПУП- парцеларен план за линеен обект: „Уличен водопровод и уличен канал за ПИ 39164.15.106, м.“Сулуджана“, с. Кошарица, община Несебър“ като елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ .

На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, като взе предвид решение т.21 от протокол № 2/28.02.2024 г. и решение т.9 от протокол № 5/15.05.2024 г. от заседание на ОЕСУТ - Несебър, здравно заключение изх.№ РД-259-30/23.02.2024 г. от МЗ РЗИ - Бургас, писмо изх.№ ПД-791(19), 903(5) от 16.10.2023 г. от РИОСВ- гр. Бургас; Решение № БС-177-ЕО/16.10.2023г. от РИОСВ- Бургас, изх.№ ТД-498-9/06.02.2024 г. от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД- гр. Бургас; Съгласувателно писмо изх.№ 10849577-1 от 12.03.2024 г. от „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД, съгласуван проект с изх.№ 5116-0848/01.02.2024 г. от „БТК” ЕАД и всички останали документи по преписката. Общински съвет - Несебър ОДОБРЯВА ПУП-парцеларен план за обект: „Уличен водопровод и уличен канал за ПИ 39164.15.106, м. “Сулуджана“, с. Кошарица, община Несебър“, с който проект се предвижда захранването на ПИ 39164.15.106 да се осъществи от съществуващ водопровод ПЕВП ф315 за захранване на поземлени имоти в м. Бостанлъка“ и м. “Сулуджана“. Трасето на новопроектирания водопровод ще се изгради в обслужващия полски път до имота. Заустването на отпадните води от имота ще се осъществи във въведения в експлоатация  главен гравитачен канализационен колектор БФ 300, отвеждащ отпадните води от с. Кошарица към канална помпена станция - КПС 5“а“ в КК „Слънчев бряг- запад“. За целта ще се изгради нов канализационен клон с муфени тръби PP DN/OD 315,L= 405,50m с начало ревизионна шахта пред ПИ 39164.15.106 и заустване в нова РШ 10 в съществуваща канализация. Трасето на новопроектирания канализационен клон ще се изгради в обслужващия полски път до имота. Проектните трасета се намират в землището на с. Кошарица и преминават през поземлени имоти с идентификатори 39164.15.506 по КККР на с. Кошарица, м. “Йовче дере“ с площ 37 158 кв.м., вид територия „Територия на транспорта и начин на трайно ползване „За местен път“- предмет на друга разработка за устройствена план схема, 39164.15.453 по КККР на с. Кошарица, м. “Йовче дере“ с площ 8308 кв.м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нелесопригодна площ- дървесна растителност и храсти“ и 39164.15.65 по КККР на с. Кошарица, м. “Йовче дере“ с площ 7175 кв.м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“. Дължината на новопроектираното трасе на уличен водопровод е 405 м., а на новопроектираното трасе на уличен канал е 401 м. Площите с ограничение попадат в земеделска територия, като 2401 кв.м попадат в ПИ 39164.15.65, 8 кв.м попадат в ПИ 39164.15.485. Общо площите с ограничение са 2409 кв.м.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обнародването му в ДВ пред административен съд Бургас.

 

 

Решение № 187 от протокол № 8/31.05.2024 г. относно решение за одобряване  на ПУП – план схема за изграждане на обект: Уличен водопровод и уличен канал за ПИ 39164.15.106, м. “Сулуджана“,  землище  с. Кошарица,  община Несебър“.

На основание чл.129, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ във връзка с чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър ОДОБРЯВА ПУП – план схема за изграждане за обект: Уличен водопровод и уличен канал за ПИ 39164.15.106 , м. “Сулуджана“,  землище  с. Кошарица,  община Несебър“, който план предвижда захранването на ПИ 39164.15.106 да се осъществи от съществуващ водопровод ПЕВП Ф315. Общата дължина на новопроектираното трасе за уличен водопровод е 405 м, като в поземлен имот с идентификатор 39164.15.506 по КККР на с. Кошарица, м. “Сулуджана“ попадат 2м., а останалата част от трасето попада в имоти - земеделска територия - предмет на друга разработка - ПУП- Парцеларен план. ПИ с идентификатор 39164.15.506 по КККР на с. Кошарица, м. “Йовче дере“ е с площ 37 158 кв.м. с начин на трайно предназначение на територията „Територия на транспорта“ и начин на трайно ползване „За местен път“, публична общинска собственост. Определя се сервитутна зона с широчина минимум 6м., при спазване на ограничението - разстоянието между най-външното очертание на провода и границата на сервитутната зона да е минимум 1м., като площите с ограничение са 8 кв.м. в ПИ 39164.15.506 по КК на с. Кошарица.

Решението да се обнародва в Държавен вестник.

Решението може да бъде оспорено в 30 дневен срок от обнародването му в ДВ пред административен съд Бургас.