Общински Съвет Несебър
Наредби

НАРЕДБА № 2 – ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ОТКРИТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

05 април, 2024 5144

Н А Р Е Д Б А 

ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ОТКРИТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР


 

ГЛАВА І

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. С тази наредба се уреждат редът и условията за извършване на търговска дейност на открито, върху имоти общинска собственост: тротоари; площади, улични платна, места, върху които са организирани пазари, тържища; панаири, както и върху терени с друго предназначение, на територията на Община Несебър.

Чл.2. /изм. с реш. № 337 от Пр. № 16/23.03.2021 г./ За извършването на търговска дейност на открито се издава Разрешение за търговска дейност на открито по ред и условия определени в настоящата наредба.

Чл.3. Разрешение по чл.2 се издава в случаите на:

1. /изм. и доп. с реш. № 783 от пр. № 26/05.04.2018 г., изм. с реш. № 107 от Пр. № 6/29.03.2024 г / ползване на общински терени за продажба на, хранителни и промишлени стоки пред магазини, офиси и домове като тротоарите могат да се използват за търговски и други цели само ако е запазена площ за преминаване на пешеходците с широчина не по-малка от 2 метра, необходима за безопасното и безпрепятствено преминаване на пешеходците.

2. /изм. с реш. № 337 от Пр. № 16/23.03.2021 г., изм. с реш. № 107 от Пр. № 6/29.03.2024 г./ ползване на общински терени за разполагане на маси сергии, витрини и други за продажба на хранителни стоки, цигари, алкохол и промишлени стоки, като тротоарите могат да се използват за търговски и други цели само ако е запазена площ преминаване на пешеходците с широчина не по-малка от 2 метра, необходима за безопасното и безпрепятствено преминаване на пешеходците.

3. /изм. с реш. № 783 от пр. № 26/05.04.2018 г., изм. с реш. № 107 от Пр. № 6/29.03.2024 г./ ползване на общински терени за разполагане на маси, столове, пред обекти за обществено хранене, съобразно разполагаемата площ и вида на терена.

4. ползване на общински терени за разполагане на временни обекти с цел предоставяне на обущарски, часовникарски и ключарски услуги.

5. ползване на общински терени за разполагане на банкомати, телефонни кабини и други подобни.

6. ползване на общински терени за продажба на печатни произведения и плетиво на произведения на художествените занаяти и приложните изкуства.

7. / изм. с реш. № 107 от Пр. № 6/29.03.2024 г. / ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и празници, за продажба на промишлени стоки;

8. / отм. с реш. № 107 от Пр. № 6/29.03.2024 г. /

9. ползване на общински терени за продажба от превозно средство, впрегнато с добитък, с цел търговия със селскостопанска продукция;

10. ползване на общински терени за продажба от лек автомобил, с цел търговия със селскостопанска продукция;

11. ползване на общински терени за продажба от товарен автомобил или ремарке, с цел търговия със селскостопанска продукция;

12. ползване на общински терени за продажба на дърва от товарен автомобил или ремарке;

13. ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска продукция от производители;

14. ползване на пазари с цел търговия с промишлени стоки;

Чл. 4 (1) На територията на Община Несебър се забранява:

1. / изм. с реш. № 107 от Пр. № 6/29.03.2024 г. / Търговията с пиротехнически изделия извън обектите по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехнически изделия.

2. Продажба на стоки с неустановен произход;

3. Ползването на зелени площи, тротоари и други места за обществено ползване около търговските обекти за съхраняване на стоки и амбалаж;

4. Излагането и продажбата на стоки във входните части на сградите или по земята;

5. Възпрепятстване на движението на пешеходците по тротоарите и други пешеходни места, чрез поставяне на прегради, декоративни решетки, цветя, маси, столове и др.подобни.

6. Поставянето на маси и консумацията на тях пред търговски обекти, некатегоризирани по смисъла и изискванията на Закона за туризма.

7. /изм. с реш № 337 от Пр. №16/23.03.2021 г., изм. с реш. № 107 от Пр. № 6/29.03.2024 г.  / Извършване на търговска дейност на открито без издадено разрешение за търговска дейност на открито или чийто срок е изтекъл;

8. Извършване на търговска дейност извън рамките на позволената квадратура, изписана в разрешителното;

9. Извършването на търговска дейност  на открито от търговец, който е различен от търговеца вписан в разрешителното.

10. Поставянето на съоръжения около паметниците на културата в гр. Несебър-стара част;

11. Поставянето на съоръжения пред търговските обекти, по стените и оградите на къщите в гр. Несебър-стара част.

(2) Не могат да бъдат предмет на търговия на открито:

1. Стоки, храни и хранителни продукти, които поради начина на предлагане могат да бъдат опасни за здравето и живота на хората;

2. Лекарства,лекарствени материали и продукти, медико – санитарни и хигиенни материали;

3. Петролни продукти и дериватите им;

4. Галантерия, трикотаж, обувки, кожени изделия, промишлени стоки,както и стоки за които е предвидена забрана в нормативен акт.

5. Еротични стоки и литература;

6. Разносната търговия, освен в случаите на разнасяне по домовете на закупена или поръчана стока;

7. Стоки извън номенклатурата на стоките изписани в разрешителното;

ГЛАВА ІІ

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ОТКРИТО

/изм. с реш № 337 от Пр. №16/23.03.2021 г./

  

Чл.5(1) /изм. с реш № 337 от Пр.№16/23.03.2021 г., изм. с реш. № 107 от Пр. №6/29.03.2024г./  Извършването на търговска дейност на открито на територията на община Несебър, упомената в чл.3, т.2, т.3, т.4, т.5, т.6, т.8, т.13 и т.14, се разрешава върху определените за целта общински терени.

(2) /изм. с реш № 337 от Пр. №16/23.03.2021 г., отм., нова с реш. №107 от Пр.№ 6/29.03.2024 г./  Общинските терени за извършване на търговска дейност на открито се определят ежегодно, съгласно схеми, които се одобряват от главния архитект на Община Несебър и се съгласуват от Общински съвет - Несебър. В схемите се посочва и индивидуализира местонахождението на общинския терен, неговото предназначение, номер и площ на конкретното място за търговска дейност.

 (3) /отм., нова с реш. № 107 от Пр. № 6/29.03.2024 г./ Комисия, назначена със заповед на кмета на общината, ежегодно определя общинските терени и местата в тях, определени за извършване на търговска дейност на открито.

(4) /отм., нова с реш. № 107 от Пр. № 6/29.03.2024 г./  Кметът на общината внася схемите за съгласуване в Общински съвет - Несебър въз основа на протокол, изготвен от комисията по ал.3.

(5) /нова с реш. № 107 от Пр. № 6/29.03.2024 г./  За територията на съставните на община Несебър селища, схемите се внасят за съгласуване в Общински съвет - Несебър по предложение на Кмета на съответното населено място, чрез Кмета на Община Несебър.

(6) /нова с реш. № 107 от Пр. № 6/29.03.2024 г./ При липса на предложение по ал.5, схемите за съгласуване се внасят от Кмета на Община Несебър по предложение на Началника на Дейност “Търговия на открито и РИЕ.

(7) /нова с реш. № 107 от Пр. № 6/29.03.2024 г./ При възникване на специфични обстоятелства, нерегламентирани в тази наредба, кмета на общината по своя преценка може да определи допълнителни места за търговска дейност на открито, свързани с национални и общоградски празници, събори, местни тържества, фестивали и други обществени прояви, като в тези случаи разрешението за търговска дейност на  открито се издава по реда и начина на този раздел.

(8) /нова с реш. № 107 от Пр. № 6/29.03.2024 г./ Одобрените и съгласувани схеми, както и срокът за приемане на заявления, се обявяват след влизането им в сила на интернет страницата на Община Несебър, на информационното табло в сградата на общината и на информационното табло в съответното кметство.

Чл. 6 (1) /изм. с реш № 337 от Пр. №16/23.03.2021 г./ Търговска дейност на открито може да се извършва само от лице, което е регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон.

(2) Изключение по ал.1 се допуска за лицата, които изрично са изброени в чл. 2 от Търговския закон.

(3) /изм. с реш № 337 от Пр. №16/23.03.2021 г./ Лицата по ал.1 и ал.2 са длъжни да поддържат чистотата в и около местата, определени за търговска дейност на открито, съгласно разпоредбите на глава трета от Наредба № 1 на Общински съвет – Несебър.

(4) /изм. с реш № 337 от Пр. №16/23.03.2021 г., изм. с реш. № 107 от Пр. № 6/29.03.2024 г./  На лицата по ал.1 се разрешава да ползват само едно място за търговска дейност на открито, с изключение на тези от тях, които ползват терен общинска собственост за извършване на търговска дейност в прилежащата площ на стопанисваните от тях търговски обекти.

Чл. 7(1) /изм. с реш № 337 от Пр. №16/23.03.2021 г., изм. с реш. № 107 от Пр. № 6/29.03.2024 г./  Лицата, желаещи да извършват търговска дейност на открито, подават заявление по образец, утвърден от Кмета на Община Несебър, в съответния „Център за административно и информационно обслужване“ по местонахождение на обекта, в рамките на обявения от общинската администрация срок. Към заявлението се прилагат следните документи:

1. /отм.с реш № 2084/14.12.2016г. по адм.дело 1796 /2016г. на адм.съд Бургас в сила от 10.04.2018г./, нова с реш. № 107 от Пр. № 6/29.03.2024 г./ Документ удостоверяващ придобита професионална квалификация - в случаите, в които лицата упражняват дейност, свързана с художествените занаяти и приложните изкуства.

2. /изм. с реш. № 107 от Пр. № 6/29.03.2024 г./ Документ за регистрация като производител на селскостопанска продукция /физическо или юридическо лице земеделски стопанин/ – в случаите, в които лицата не са регистрирани като търговци по смисъла на чл.2 от Търговския закон.

3.  /нова с реш. № 107 от Пр. № 6/29.03.2024 г./ Удостоверение за категоризация на търговския обект, издадено по реда и при условията на Закона за туризма – в случаите, в които лицата извършват търговска дейност чрез поставяне на маси към заведения за хранене и развлечения.

(2) /изм. с реш. № 107 от Пр. № 6/29.03.2024 г./ Обстоятелствата по чл.1, т.3 се удостоверяват служебно.

Чл. 8 (1) /изм. с реш. № 107 от Пр. № 6/29.03.2024 г./  Заявленията, ведно с приложените към тях документи се разглеждат по реда  на тяхното  постъпване от комисия назначена със заповед на кмета на Община Несебър. В случаите, в които има двама или повече кандидати за едно място, които отговарят на условията на наредбата, предимство има този от тях, който е подал първи своето заявление и/или има адрес/седалище и адрес на управление на територията на община Несебър.

(2) /изм. с реш. № 107 от Пр. № 6/29.03.2024 г./  Комисията е постоянно действащ орган в рамките на годината и се състои от петима общински съветници и четирима представители на общинската администрация, единият от които е правоспособен юрист. Заседание на комисията се свиква от нейния председател в едноседмичен срок от изтичане на срока за подаване на заявления

 (3) /изм. с реш. № 107 от Пр. № 6/29.03.2024 г./   В 7-дневен срок от провеждане на заседанието, комисията изготвя  протокол, в който се произнася по подадените заявления за търговска дейност на открито, като предлага на кмета на общината да издаде или да откаже издаване на разрешение.

Чл. 9  /отм., нов с реш. № 107 от Пр. № 6/29.03.2024 г./ (1) След получаване на протокола на комисията по чл.8, ал.2, кмета на общината или упълномощено от него лице издава или отказва издаването на разрешение за търговска дейност. Списък с лицата, в полза на които ще бъде издадено  разрешение  търговска дейност, се публикува на страницата на Община Несебър, на информационните табла на общината и съответните и кметства.

(2) Отказите за издаване на разрешение се постановяват   със заповед  от кмета на общината и/или упълномощено от него лице по реда на Административно процесуалния кодекс.

(3) Разрешението за търговска дейност на открито се получава след заплащане на дължимата такса за първия месец от действието на разрешението, платима на касата в съответния„Център за административно и информационно обслужване“ по местонахождение на обекта.“

(4) Лицата  включени в списъка по ал.1,  следва да  получат  Разрешението за търговска дейност  в срок  до  14 дни  от  датата на съобщаване  на  списъка  по реда на ал.1.

(5) Разрешението за търговска дейност на открито се издава със срок на действие до една година, по образец, одобрен от кмета на общината, като в него задължително се посочват:

1. Наименование на търговеца /респ. имената на регистрирания производител на селскостопанска продукция/;

2. Мястото, вида на съоръжението и площта в кв.м. за извършване на търговската дейност;

3. Срок;

4. Номенклатурата на стоките, с които ще се търгува;

5. Време за извършване на търговската дейност;

6. Размера на дължимата месечна такса, определен съгласно разпоредбите на Раздел ІІ от Наредба № 11 на Общински съвет-Несебър.“

(6) Таксите определени в разрешението за извършване на търговска дейност на открито се заплащат месечно от 1 до 10 число на текущия  месец. При не заплащане на дължимите такси, същите подлежат на принудително събиране.“

 (7) Копие от разрешението за търговска дейност на открито, задължително се поставя на видно място в търговския обект, а оригиналът се предоставя от търговеца за сведение на контролните органи при поискване.“

Чл. 10 тм., нов с реш. № 107 от Пр. № 6/29.03.2024 г./   (1)  Разрешение за търговска дейност на открито не се издава, в случаите когато:

1.заявлението не е придружено с необходимите документи по чл.7, ал.1, и/или не са налице  обстоятелствата, подлежащи на служебно удостоверяване;

2.липсва одобрена схема, местата в която да съответстват на местонахождението на търговския обект, посочен в заявлението;

3.местата по съответната схема са изпълнени;

4.издаването му е в противоречие с правилата и изискванията на настоящата наредба.“

(2) Търговецът може да прекрати дейността си преди да е изтекъл срока на издаденото разрешение за търговска дейност, с писмено предизвестие подадено в 7-дневен срок преди  това.

(3)  При подадено  предизвестие по реда  ал.2, разрешението за търговска дейност губи своето действие с изтичане на срока на предизвестието, за което обстоятелство не се издава нарочен административен акт, а се отразява служебно в интегрираната информационна система на общинската администрация, като платената такса за текущия месец не се връща на търговеца.

(4) При депозирано предизвестие по ал.2 и/или при  не получаване  на разрешението  в указаният в чл.9 ал.4 срок, комисията по чл.8 преразглежда заявлението на следващия кандидат за конкретното място за търговска дейност.“

Чл.11 (1) /изм. с реш. № 107 от Пр. № 6/29.03.2024 г./   Разрешението за търговска дейност на открито се отменя със заповед, издадена от кмета на Община Несебър или упълномощено от него лице, при следните случаи:

 1. /изм. с реш. № 107 от Пр. № 6/29.03.2024 г./   Когато мястото не се използва по предназначение.

 2. /изм. с реш. № 107 от Пр. № 6/29.03.2024 г./   Когато не се използва от лицето, в полза на което е издадено.

3. / отм. с  Реш.№2075 на  адм.съд Б-с  по адм. дело 1956/2016г., изм. с реш. № 107 от Пр. № 6/29.03.2024 г./   Когато обществени нужди  налагат това.

4. /изм. с реш № 337 от Пр. №16/23.03.2021 г./

5. отм. с  Реш.№2075 на  адм.съд Б-с  по адм. дело 1956/2016г .

6. /отм. с реш. № 107 от Пр. № 6/29.03.2024 г./

(2) С изтичането на срока визиран в разрешението, същото губи действието си автоматично без издаване на нарочна заповед от кмета на общината.

Чл.12 /изм. с реш. № 107 от Пр. № 6/29.03.2024 г./ Лицата, чието разрешение за търговска дейност е отменено или е с изтекъл срок са длъжни в 7 дневен срок да освободят и разчистят терена.

Чл.13 (1) /изм. с реш № 337 от Пр. №16/23.03.2021 г./  Организирането на търговската дейност на открито се осъществява от дейност „Търговия на открито и РИЕ” при Община Несебър.

(2) Издадените разрешения се вписват в електронен регистър „Търговия на открито” с пореден номер, като към този номер се прибавят и буквени символи за населеното място, за което е издадено разрешението. Електронният регистър се води от упълномощени със заповед на кмета лица. Със заповедта се определят и населените места, за които ще отговаря съответното лице. Ежемесечно информацията се изтегля на хартиен носител.

(3) Копие от разрешенията се съхраняват от длъжностните лица по ал. 2. 

ГЛАВА ІII

КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Чл.14 (1) За нарушение на разпоредбите на чл.4 и Глава ІІ от настоящата Наредба на виновните лица се налага глоба от 100/сто/ до 500 /петстотин/ лева. за физически лица, а за едноличните търговци и юридически лица, имуществена санкция в размер от 500/петстотин/ до 5000  /пет хиляди / лв.

Чл.15 (1) Наказателните постановления се издават от Кмета на общината или упълномощено от него лице, въз основа на акт за установяване на административно нарушение.

(2) Установяването на нарушенията и издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на ЗАНН.

(3) Актовете за установяване на нарушенията по настоящата наредба, се съставят от длъжностни лица, определени със заповед на кмета на общината.

ГЛАВА IV

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1 Тази наредба се издава на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с Глава III, Раздел II от ЗМДТ.

§2 Тази наредба отменя досегашната Наредба № 2 “За реда и условията за провеждане на  търговска дейност на открито на територията на Община Несебър”, приета от Общински съвет – Несебър, с решение №162 от Протокол №7/25.06.2004 г изменена и допълнена с реш. № 519 /протокол  № 17/16.12.2005 год./ и реш. № 793 /протокол  № 24/26.01.2007 год./

§3 По приложението на тази наредба Кметът на Община Несебър издава заповеди и утвърждава процедури.

§4 Настоящата наредба е приета от Общински съвет – Несебър, с решение №790 от Протокол №23./02.06.2014.г. и влиза в сила след изтичане на срока по чл.32,ал.2 от Закона за администрацията.

§5 Наредбата за изменение и допълнение на  Наредба № 2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на община Несебър, приета с решение № 164 от протокол № 7/23.06.2020 г. влиза в сила от деня на публикуването и  във в-к „Слънчев бряг“.

§6 /изм. с реш № 337 от Пр. №16/23.03.2021 г./ Преходни и заключителни разпоредби към Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър, създава нов § 9, както следва: „В чл.28, ал.6 израза „на предходния месец“ се изменя и се чете „на текущия месец““.

§7 /нов с реш № 337 от Пр. №16/23.03.2021 г./ Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №2, за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на Община Несебър приета с решение № 337 от протокол № 16/23.03.2.2021 г. влиза в сила от деня на публикуването и  във в-к „Слънчев бряг“.

§8. /нов с реш. № 107 от Пр. № 6/29.03.2024 г./ В Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър,  чл. 28 ал. 6 се изменя  както следва:

Чл.28, ал.6 : „При ползване на мястото повече от месец, таксите се плащат месечно от 1 до 10 число на текущия месец,  независимо от това колко време през деня или месеца ще се заема мястото.

§9. /нов с реш. № 107 от Пр. № 6/29.03.2024 г./  Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на Община Несебър, приета с Решение № 107 от Протокол  № 6/29.03.2024г./ влиза в сила в 3-дневен срок от деня на публикуването й на интернет страницата на Общински съвет – Несебър.

 

Председател на Общински съвет - Несебър:

 Върбан Кръстев