Общински Съвет Несебър
Наредби

НАРЕДБА № 10 – ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ, РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ И МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

15 април, 2021 9163

НАРЕДБА №10 

ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ, РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ И МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

                                                                                                  

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 (1) Тази наредба определя реда и условията за поставяне и реда за принудителното премахване на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламно-информационни и монументално - декоративни елементи на територията на община Несебър.

(2) По реда на тази наредба се поставят и премахват и тези от обектите по чл.55 от ЗУТ, за които се издава разрешение за поставяне.

Чл.2 (1) Настоящата наредба определя видовете, предназначението и изискванията към оформлението и поставянето на обектите по чл.1, като определя и правомощията на отделните звена на общинската администрация относно условията и реда за тяхното разрешаване, поставяне и премахване.

(2) Обектите по чл.1 могат да се поставят в поземлени имоти: собственост на държавата, общината, физически или юридически лица; върху части от тротоари (без да затрудняват пешеходният поток); площади и други свободни имоти общинска собственост с друго обществено предназначение, при спазване на устройствените и строителни правила, архитектурно-художествените, инженерно-техническите и санитарно-хигиенните норми и изисквания за формиране на благоприятна жизнена среда, като с това не трябва да се затруднява общественото ползване на терените, върху които се поставят, както и да се застрашава здравето, живота и безопасността на гражданите и други техни права.

Чл.3 Обектите по чл. 1 се поставят въз основа на разрешение за поставяне, издадено по реда и при условията на настоящата наредба.

ГЛАВА ВТОРА

ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

Чл.4 Преместваем обект" е обект, който няма характеристиките на строеж и може след отделянето му от повърхността и от мрежите на техническата инфраструктура да бъде преместван в пространството, без да губи своята конструктивна цялост и/или възможността да бъде ползван на друго място със същото или с подобно предназначение на това, за което е ползван на мястото, от което е отделен, като поставянето му и/ или премахването му не изменя трайно субстанцията или начина на ползване на земята, както и на обекта, върху който се поставя или от който се отделя. Преместваемият обект може да се закрепва временно върху терена, като при необходимост се допуска отнемане на повърхностния слой, чрез сглобяем или монолитен конструктивен елемент, който е неразделна част от преместваемия обект и е предназначен да гарантира конструктивната и пространствена устойчивост на обекта и не може да служи за основа за изграждане на строеж.

РАЗДЕЛ І

ВИДОВЕ ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

Чл. 5 (1) Според срока, за който се издава разрешение за поставяне, преместваемите обекти могат да бъдат:

1. Целогодишни;

2. Сезонни обекти, функциониращи за времето от 01 април до 30 октомври всяка година;

3. Кампанийни – за провеждане на градски празници, чествания, изложения, презентации, атракционни тържества и др. обществени прояви върху терени общинска собственост, за период не по-дълъг от тридесет дни по схема, която се одобрява от Главния архитект на Община Несебър по конкретно възникнали нужди.

4. Елементи на градското обзавеждане – разположени по схема, одобрявана за конкретно възникнали нужди. Същите не са обвързани със срок.

(2) Според вида им, преместваемите обекти могат да бъдат :

1. Павилиони с площ до 15 кв.м.

2. Модулни обекти - заведения за бързо обслужване и други с търговско или обслужващо предназначение, образувани от сглобяеми модули с площ до 15 кв.м. всеки.

3. Слънцезащитни съоръжения – сенници, тенти, шатра и др.;

4. Увеселителни обекти и съоръжения; 

5. Елементи на градското обзавеждане - спирки на масовия транспорт, пейки, телефонни кабини и др.;

6. Други обекти, по смисъла на чл.56, ал. 1 от ЗУТ;

Чл. 6 Преместваемите обекти могат да бъдат предназначени за продажба само на стоки и услуги, отговарящи на изискванията на българското законодателство.

РАЗДЕЛ ІІ

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

Чл. 7 Във връзка със спецификата на градската среда и различните изисквания към преместваемите обекти, територията на Община Несебър се разделя на следните зони :

І зона: Територията на к.к. „Слънчев бряг“ и морските плажове; Границите и охранителните зони на недвижима културна ценност „Старинен град Несебър”;

ІІ зона: гр. Несебър – нова част, гр. Обзор, гр. Свети Влас, с. Равда, селищно образувание „Инцараки, вилна зона „Зора”, ваканционно селище „Елените“, и техните землища непопадащи в зони І;.

ІІІ зона – Територия на останалите населени места;

Чл. 8 Преместваемите обекти могат да се разполагат в поземлени имоти при следните условия :

1  Преместваемите обекти не могат да надвишават установените в  ПУП устройствени показатели - плътност на застрояване, коефициент на интензивност на застрояване и минимална озеленена площ;

2. Преместваемите обекти следва да са с максимална височина при стрехата 3.20м и максимална височина при билото 4.50м, мерено от нивото на прилежащия терен.

3. Преместваемите обекти могат да се разполагат свободно в имота на 1м от уличната регулация и на 3 м от вътрешните имотни граници или допрени до тях, при изричното писмено съгласие на собствениците на съседните имоти. Преместваемите обекти не следва да излизат пред уличната регулация със свои конзолни елементи.

4. Преместваемите обекти могат да се разполагат върху части от тротоари, пешеходни алеи, площади и други площи с обществено предназначение при условие, че не затрудняват пешеходния поток и общественото ползване на терена, в който са поставени, както и не затрудняват ползването на съседните имоти.

Чл.9 Преместваемите обекти във всички зони и независимо от техния вид трябва :

1. Да отговарят на нормите за безопасност;

2. Да се поддържат в добро състояние;

3. Да не затрудняват достъпността и проходимостта на градската среда

4. Да не са поставени в нарушение на настоящата наредба и на действащото законодателство;

5. Да не застрашават безопасността на движение по улиците и да не затрудняват пешеходния поток;

6. Да не са поставени върху съоръжения на инженерната инфраструктура или сервитутната им зона, съгласно съответните подзаконови нормативни актове.

7.Да не препятстват нормалното ползване на съседни имоти, сгради и законно поставени преместваеми обекти и рекламни елементи.

Чл.10 (1) Преместваемите обекти разположени в зона ІІ с оглед запазване на цялостният архитектурен облик и осигуряване на хармония между композиционното им решение с околната среда следва да бъдат изработени както следва :

1. Конструкцията от метал, ПВЦ профили, масивно дърво.

2. Облицовъчните материали по преценка на инвеститора, с изключение на пресована дървесина, шперплат и фазер.

(2) Преместваемите обекти разположени в зона І поради специфичният устройствен режим на територията и с оглед запазване на цялостният архитектурен облик и осигуряване на хармония между композиционното им решение с околната среда следва да бъдат изработени при съобразяване изискванията на ЗУЧК (за територията на к.к. „Слънчев бряг“ и морските плажове), респективно на ЗКН (в границите и охранителните зони на недвижимите културни ценности);

Чл.11 (1) Забранява се разполагане на:

1. Преместваеми обекти, непредвидени в одобрените от главния архитект на общината схеми, съгласувани със съответните компетентни органи, респективно непредвидени в одобрените от Министъра на туризма схеми – когато е приложимо.

2. Преместваеми обекти, за които не е издадено разрешение за поставяне по реда определен с настоящата наредба.

3. Всички видове преместваеми обекти пред витрини и прозорци от партерни етажи на сгради без изрично писмено съгласие от собствениците на засегнатите обекти.

4.Всички видове преместваеми обекти, затрудняващи или възпрепятстващи пешеходния поток и обслужването на обектите.

5. Преместваеми обекти върху терени общинска или частна собственост разположени на разстояние по-малко от 3 м. от границата на съседният поземлен имот, с изключение на случаите в които има изрично писмено съгласие на собственика на съседния имот

6. Преместваеми обекти, разположени на уличната регулационна линия, както и такива, които излизат пред нея със свои конзолни елементи.

7. Преместваеми обекти, изработени от пресована дървесина, шперплат и фазер.

Чл.12 (1) Преместваемите обекти и съоръжения в имоти държавна, общинска или частна собственост се разполагат след издадено разрешение от главния архитект на община Несебър по реда и условията на настоящата наредба.

(2) Разрешения за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения в имоти държавна или общинска собственост (с изключение на тези, разположени на територията на морските плажове и на к.к. „Слънчев бряг”) се издават и въз основа на схеми, одобрени от главния архитект на община Несебър, изработени и приети по реда на настоящата наредба.

(3) За издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения в имоти частна собственост (с изключение на тези, разположени на територията на к.к. „Слънчев бряг“), заинтересованите лица изработват ситуационни скици, съобразно изискванията на чл. 13, определящи пространственото разположение на преместваемия обект в поземления имот, неговия вид, размер и предназначение, коплектовани с документите по чл. 15, които се разглеждат и одобряват по реда на глава Втора, раздел ІV от настоящата наредба.

(4) Разрешения за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения на територията на морските плажове и на територията на к.к. „Слънчев бряг” се издават въз основа на схеми, одобрени от Министъра на туризма, при съобразяване изискванията на Закона за устройство на черноморското крайбрежие /ЗУЧК/.

РАЗДЕЛ ІІІ

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА СХЕМИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ В ИМОТИ

ОБЩИНСКА И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.13 (1) Схемите за разполагане на преместваеми обекти в имоти държавна и общинска собственост се изработват върху комбинирана скица (извадка) от кадастралната карта и действащия подробния устройствен план с обхват поземления имот, в който ще се разполага преместваемия обект и съседните му поземлени имоти, в подходящ мащаб.

(2) Със схемата се определя пространственото разположение на преместваемия обект в поземления имот, неговия вид, размер и предназначение.

(3) Схемите по ал.1, при внасянето им за одобряване, следва да бъдат придружени с обяснителна записка съдържаща информация относно конструкцията, материалите, цветовете и конкретното предназначение и параметри на преместваемия обект, чието поставяне се иска, трябва да съдържат и данни за съответствието на реализираното строителство с установените съгласно действащите подробни устройствени планове изисквания за плътност на застрояване, коефициент на интензивност на застрояване и минимална озеленена площ.

(4) Когато преместваемите обекти и съоръжения се разполагат в имоти, попадащи в границите и охранителните зони на недвижимите културни ценности, схемите преди внасянето им за одобрение, следва да се бъдат съгласувани с НИНКН, при съобразяване изискванията на Закона за културното наследство /ЗКН/.

Чл.14 (1) Схемите (с изключение на схемите за разполагане на преместваеми обекти и съоръжения на територията на к.к. „Слънчев бряг“ и на територията на морските плажове) се одобряват от главния архитект на Община Несебър по реда на настоящата наредба и при съобразяване и спазване на специфичните нормативни изисквания за съответната територия.

(2) Схемите за разполагане на преместваеми обекти и съоръжения на територията на к.к. „Слънчев бряг“ и на територията на морските плажове се одобряват от Министъра на туризма.

Чл.15 При внасянето им за одобряване, схемите изработени съгласно изискванията на чл. 13, следва да бъдат комплектувани с:

1. Актуална скица от СГКК-Бургас на поземления имот, в който се иска разполагане на преместваем обект, ако имота не е общинска собственост;

2. Проект с разпределение и фасади уточняващи функционалната схема и обемно-пространственото решение;

3. Конструктивно становище уточняващо конструктивната схема и начина на закрепване на обекта за терена;

4. При необходимост, схемите следва да са придружени и с проект за Ел.и ВиК връзки за предвидените в тях обекти.

Условия и ред за изработване на схеми за разполагане на

преместваеми обекти в имоти държавна собственост

Чл.16 (1) Схемите за разполагане на преместваеми обекти в имоти държавна собственост се изработват съгласно изискванията на чл. 13 и се внасят за съгласуване и одобряване от собственика на терена, от лице имащо правно основание за заемане на терена, или от изрично упълномощено лице.

(2) Схемите по ал. 1 преди одобряването им от съответния компетентен орган, следва да бъдат съгласувани от централна администрация, която стопанисва имота, а в останалите случаи от областния управител.

(3) Когато преместваеми обекти и съоръжения се разполагат в терени, попадащи в границите и охранителните зони на недвижимите културни ценности, схемите преди внасянето им за одобрение, следва да се  бъдат съгласувани и с НИНКН, при съобразяване изискванията на Закона за културното наследство /ЗКН/.

Условия и ред за изработване на схеми за разполагане на

преместваеми обекти в имоти общинска собственост

Чл. 17 (1) Преди изработването на схеми за разполагането на преместваеми обекти в терени общинска собственост, следва да се определят поземлените имоти и съответните позиции, върху които могат да се разполагат такива обекти.

(2) За определяне на поземлените имоти и съответните позиции по ал. 1, служебно от техническата служба на община Несебър, по заповед на кмета на общината, се изработват скици с определени позиции, чиито текстова и графична части, следва да съдържат подпис и печат на изготвилото ги лице.

(3) За съставните на община Несебър населени места, скиците с позиции по ал. 2 се изработват и по предложение на съответните кметове на кметства.

(4) Скиците с определени позиции по ал. 2 се внасят ежегодно за съгласуване в Общински съвет на първата сесия през новата календарна година.

(5) Копие от съгласуваните скици с определени позиции се излагат на видно място в сградата на общинска администрация за сведение на гражданите, непосредствено след влизане в сила на решението на Общински съвет.

Чл.18 (1) Заинтересованите лица могат да подават заявления за поставяне на обекти върху терени общинска собственост съобразно съгласуваните от Общински съвет-Несебър скици с определени позиции в срок до 15.03. на всяка календарна година. Всяко заявление следва да бъде придружено със схема, съответстваща на избраната позиция, изработена от заявителя, съгласно изискванията на чл. 13 и да е комплектувано с документите по чл. 15, т. 2, т. 3 и т.4 от настоящата наредба.

(2) След разглеждане на заявленията от комисията по чл. 20, приетите схеми за разполагане на преместваеми обекти в общински имоти на територията на к.к. „Слънчев бряг”, ведно със съпътстващите ги документи се изпращат служебно за одобряване в Министерство на туризма.

(3) Заявленията за разполагане на преместваеми обекти в общински имоти, извън тези по ал. 2, се разглеждат по реда на глава втора, раздел ІV от настоящата наредба.

РАЗДЕЛ ІV

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ

Чл.19 (1) Заинтересуваните лица подават заявление за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти или елементи на градското обзавеждане по образец, утвърден от Кмета на Община Несебър в „Центъра за информационно и административно обслужване” при Община Несебър.

(2) Разрешение за поставяне на преместваеми обекти или елементи на градското обзавеждане се издава едновременно с одобряване на схемата, респ. ситуационната скица за разполагането им, изготвена по реда на предходния раздел, с изключение на схемите за преместваемите обекти на територията на морските плажове и к.к. „Слънчев бряг”.

(3) Към заявлението се прилагат следните документи:

1. ЕИК или копия на документи, удостоверяващи, че заявителя има право по силата на закон да извършва търговска дейност.

2. Схема за разполагане на преместваеми обекти в имоти държавна или общинска собственост, изработена по реда на Глава Втора, Раздел ІІІ на настоящата наредба, ведно със съпътстващите я документи, а за преместваеми обекти на територията на морските плажове или к.к. „Слънчев бряг” - схема, одобрена от Министъра на туризма, ведно със съпътстващите я документи;

4. Ситуационна скица за разполагане на преместваеми обекти в имоти частна собственост, изработена по реда и при условията на чл. 13, коплектована с документите по чл. 15;

5. Документ за собственост на имота, в който се иска разполагане на преместваем обект, ако същия не е общинска собственост.

6. Когато заявлението за разполагане на преместваем обект в държавен или частен имот, не се внася от собственика на имота, следва да се приложи писмен договор за наем за предвидената за заемане от преместваемия обект площ. Когато терена е съсобствен е необходимо изрично писмено съгласие от всички собственици или договор за наем сключен с всички тях, включително и в случаите когато заявлението се внася от съсобственик.

7. Съгласувателни писма и документи на специализирани органи и експлоатационните дружества, когато това е необходимо с оглед предназначението и функционирането на обекта.

8. документ за платена административна такса по чл. 72 съгласно Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър (когато е приложимо).

Чл.20 (1) Постъпилите заявления се разглеждат от Комисия, назначена със заповед на кмета на Община Несебър.

(2) Комисията се състои от 9 члена като в състава и се включват 5 общински съветници, определени за всяка календарна година от председателя на Общинския съвет и 4 представители на общинска администрация, от които юрист и архитект.

(3) С право на съвещателен глас в комисията може да участват и кмета на съответното населено място или негов представител, в случаите в които се разглеждат заявленията за разполагане на преместваеми обекти на територията на съответното кметство.

(4) Комисията по ал. 1 е постоянно действащ орган в рамките на календарната година. Заседанията се свикват от нейният председател.

Чл.21 (1) Комисията по чл. 20, разглежда заявленията по чл. 19 по – реда на тяхното постъпване в деловодството на Общината и се произнася с писмено становище в едномесечен срок от подаване на заявлението.

(2) При разглеждане на схемите, респ. ситуационните скици за разполагане на преместваеми обекти, приложена към заявленията, освен за спазване на изискванията и забраните в Глава Първа, Раздел Втори, комисията по чл. 20 следва да следи и за цялостния облик на населеното място, както и за спазване на санитарно-хигиенните и противопожарните правила.

(3) По преценка на комисията, може да се изискват и други документи, удостоверяващи начина по който ще бъде изпълнен обекта, както и проект за Ел.и ВиК връзки за предвидения за разполагане преместваем обект, а при необходимост и становища от специализираните контролни органи и експлоатационните дружества.

Чл.22 Комисията може да излезе с отрицателно становище, при наличието на някоя от следните предпоставки:

1. Заявлението не е придружено с необходимите документи определени в настоящата Наредба;

2. Обектът не отговаря на условията и изискванията на настоящата Наредба и на действащото законодателство;

Чл.23 (1) При положително становище на комисията по чл. 20, главният архитект, одобрява схемата, респ. ситуационната скица за преместваеми обекти в имот частна собственост, и/ или издава разрешение за поставяне на преместваем обект в седемдневен срок. Останалата проектна документация се заверява с печат на Общината.

(2) При одобряване на схемите, респ. ситуационните скици за разполагане на преместваеми обекти в имоти частна собственост, и/ или издаване на разрешение за поставяне, освен за спазване на изискванията и забраните в Глава Първа, Раздел Втори, Главния архитект следва да следи и за цялостния облик на населеното място, както и за спазване на санитарно-хигиенните и противопожарните правила.

(3) Преди одобряване на схемата, респ. ситуационната скица за преместваеми обекти в имоти частна собственост, и/ или издаване на разрешение за поставяне, по преценка и при необходимост, главният архитект може да се изиска становища от специализираните контролни органи и експлоатационните дружества.

Чл.24 (1) Разрешението за поставяне на преместваеми обекти се издава по образец,одобрен от Кмета на Общината, като в него задължително се посочват:

  1. Име, адрес и ЕГН на лицето, съответно фирмата, седалище, адрес на управление и ЕИК на търговеца, респ. търговско дружество, на чието име се издава разрешението;
  2. Имота, в който се разрешава поставянето на обекта и неговия собственик;
  3. Площта, която заема преместваемият обект;
  4. Конкретното предназначение на обекта;
  5. Дължимата такса, определена съгласно Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър;
  6. Срока за който се разрешава поставянето;
  7. Основанията, при които се отнема разрешението;

(2) Одобрената схема, респ. ситуационна скица е неразделна част от разрешението за поставяне.

Чл.25 (1) Разрешението за поставяне на преместваем обект в държавен имот се издава за срок равен на срока посочен в правното основание за заемане на терена или до актуализация на схемата, въз основа на която е разрешен обекта.

(2) Разрешението за поставяне на преместваем обект в имоти частна собственост се издава за срок до 5 години. Когато заявителят е ползвател и или наемател на имота, разрешението за поставяне на обекта се издава за срока посочен в правното основание за заемане на имота, но този срок не може да бъде по-дълъг от 5 години.

(3) В случай на предсрочно отпадане на правното основание за заемане на терена, срокът на разрешението се счита за автоматично изтекъл.

Чл.26 (1) /изм. и допълнен с реш. № 336 от Протокол № 16/23.03.2021 г./ Поставянето на преместваеми обекти върху свободни площи, общинска собственост се извършва след издаване на разрешение за поставяне по реда на тази наредба. Копие от издаденото разрешение за поставяне се предоставя по служебен път на дейност „Търговия на открито и РИЕ“, при Община Несебър за начисляване и събиране на дължимите суми за заемане на терена.

 (2) /изм. и допълнен с реш. № 336 от Протокол № 16/23.03.2021 г./  Цената на услуга за заемане на терена се заплаща месечно, от 20-то до 30-то число на текущия месец.

(3) /изм. и допълнен с реш. № 336 от Протокол № 16/23.03.2021 г./ В случаите в  които, разрешението за заемане на терена се издава за  срок до един месец,  цената на услугата, се заплаща най-късно при получаване на разрешението за поставяне.

Чл.27 (1) Лицата, получили разрешение за поставяне на преместваем обект по реда на тази Наредба, са длъжни да не променят предназначението му, да поддържат в добър вид обекта и пространството около него, да осигурят безопасни условия за неговата експлоатация и да го демонтират и премахнат след изтичане на срока на разрешението за поставяне.

(2) Лицата, на които е издадено разрешение за поставяне на преместваем обект в терени общинска собственост се уведомяват по реда на АПК и са длъжни да получат разрешението в 14 дневен срок от уведомяването им.

(3) Лицата получили разрешение за поставяне на преместваем обект в терен общинска собственост са длъжни, да го поставят в срок до 1 месец от датата на получаване на разрешението за поставяне.

(4) При неявяване в указания срок за получаване на разрешението за поставяне или непоставянето на обекта в посочения в ал.3 срок, позицията се предоставя на следващия кандидат по реда на постъпване на заявленията, чието заявление отговаря на изискванията на настоящата наредба, с решение на комисията по чл.20.

Чл.28 (1) Едно лице има право да поставя не повече от един преместваем обект върху общински терен.

(2)Промяна във вида, предназначението и местоположението на разрешени преместваеми обекти може да се извърши с ново разрешение издадено по реда на тази наредба.

(3) Не се допуска преотдаване и/или преотстъпване на преместваеми обекти поставени в общински терени, под каквато и да е форма / сключване на договори за съвместна дейност, наем, лизинг, възмездно прехвърляне или други правно-технически форми/.

РАЗДЕЛ V

РЕД ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

Чл.29 (1)   На премахване подлежат преместваемите обекти когато:

1. са поставени без одобрена схема, когато такава се изисква, и/или без разрешение, в противоречие със схемата и/или в противоречие с издаденото разрешение;

2. са поставени без правно основание или правното основание за одобряване на схемата и/или за издаване на разрешението за поставяне е отпаднало;

3. не отговарят на правилата и нормативите за устройство на територията;

4. не отговарят на изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5 и ал. 3, т. 1 от ЗУТ;

5. представляват реклама, забранена със закон;

6. срокът на схемата и/или на разрешението за поставяне е изтекъл;

7. обектът е захранен с вода и не е включен в уличната канализация или не е изградена локална система за съхранение на отпадните води;

8. не отговарят на други изисквания, определени с нормативен акт  и настоящата наредба

9. при възникване на инвестиционна инициатива на Общината - в случаите в които съоръженията са разположени в терени общинска собственост.

10. при забавяне на плащането на дължимата месечна такса в срок от два месеца

(2) Обстоятелствата по ал. 1 се установяват с констативен акт, съставен от служителите по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ в 7-дневен срок от констатиране на нарушението. Констативният акт се съобщава на собствениците на обектите по ал. 1, които могат да направят възражения в тридневен срок от връчването му.

(3) В 7-дневен срок от съобщаването на констативния акт по ал. 2 кметът на общината издава заповед за премахване на обекта.

(4) Когато собственикът на обект по ал. 1, поставен в чужд имот, е неизвестен, констативният акт се връчва на собственика на имота. В този случай със заповедта по ал. 3 кметът на общината задължава собственика на имота да го премахне за своя сметка.

(5) Когато собственикът на обект по ал. 1, поставен в имот – общинска собственост, е неизвестен, констативният акт и заповедта за премахване се поставят на видно място върху обекта в присъствието на двама свидетели и на информационното табло на общината или кметството.

(6) В заповедта по ал.3 кметът на общината определя срок за премахване на обекта и разпорежда на дружествата, доставчици на вода и енергия, да прекратят доставките до определения за премахване обект.

(7) При неспазване на срока за премахване, определен в заповедта по ал. 3, обектът се премахва принудително по реда и условията на чл. 30 и следващите от настоящата Наредба.

Чл.30 (1) В три дневен срок след изтичане срока за доброволно изпълнение, определен в заповедта на кмета, служители по чл. 223, ал.2 от ЗУТ от администрацията на Община Несебър извършват проверка на място и съставят протокол. В протокола следва да се съдържа и информация относно начина на изпълнение на заповедта и подлежащите на извършване видове и количества демонтажни работи и/ или други дейности. При необходимост от представяне на конструктивно становище и други подобни, свързани с начина на премахване, това изрично се посочва в протокола.

(2) При констатирано неизпълнение на заповедта и въз основа на съставения протокол, началникът на отдел „Контрол върху строителството” изготвя становище до кмета на общината с предложение за начина на принудително премахване и необходимите финансови средства за това.

(3) Въз основа на становището, в едноседмичен срок се пристъпва към процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка по реда на ЗОП, ако такъв вече не е определен.

(4) Датата и часа на принудителното изпълнение се определят от Кмета на Общината или оправомощено от него длъжностно лице и се уведомяват надлежно всички заинтересувани лица, експлоатационните дружества и институции.

Чл.31 (1) На определената дата и час, служителите по чл.223, ал. 2 от ЗУТ, съвместно с изпълнителя и в присъствието на представители на експлоатационните дружества, а при необходимост и със съдействието на органите на полицията, съставят протокол за състоянието на обекта преди започването на принудителното изпълнение на заповедта за премахване.

(2) В случаите в които обекта не е освободен доброволно от наличните малотрайни, пожароопасни и взривоопасни материали, продукти, съоръжения, обзавеждане оборудване и друго имущество се пристъпва към принудително освобождаване.

(3) Изнесеното движимо имущество се предава на собствениците му. В случай, че собствениците не желаят да приемат изнесеното движимо имущество по ал. 2, или не може да бъде установен неговия собственик, изпълнителят и присъстващите служители от общинска администрация съставят опис за вида, количеството и състоянието на имуществото при изнасянето му и същото се оставя на отговорно пазене в помещение, определено от Кмета на общината или оправомощено от него лице

(4) Адресатът на заповедта се уведомява за местонахождението на имуществото, от където последният може да го получи в едноседмичен срок. След изтичане на този срок рискът от погиването и открадването на имуществото е за сметка на адресата на заповедта. Общината не носи отговорност за бързо развалящите се стоки.

(5) Фактическото премахване на преместваемия обект се ръководи от представител на изпълнителя, който трябва да е технически правоспособно лице, и се извършва съгласно становище на инженер-конструктор или конструктивен проект, в случаите когато такъв е необходим, след прекъсване захранването с вода, електрическа енергия, отвеждане на отпадъчните води и др.

(6) В процеса на премахване изпълнителят е длъжен да спазва техническата документация, нормативните изисквания за съответната дейност, нормите по противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда, като носи отговорност за причинени материални щети и увреждане на трети лица, сгради и обекти.

(7) Експлоатационните дружества следва да осигурят необходимите специалисти и техника за проверка и при необходимост за прекъсване захранването на обекта и извършване на задължителните действия по обезопасяване на техническата инфраструктура в и около премахвания обект, като по време на изпълнението, същите следва да осигурят и компетентно наблюдение от съответни специалисти за недопускане на нещастни случаи.

(8) След изпълнението на заповедта за принудително премахване на незаконния преместваем обект, служителите по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ от администрацията на Община Несебър и изпълнителя в присъствието на експлоатационните предприятия и органите на Министерството на вътрешните работи, се съставят надлежен протокол.

(9) Окончателното почистване на отпадъците, получени при премахването на незаконния обект се извършва от изпълнителят на принудителното премахване за сметка на адресата/адресатите на заповедта.

(10) За извършените разходи по принудителното изпълнение на заповедта, вкл и за тези по ал.2 и 3 се съставя протокол и същите са за сметка на адресата/ адресатите на заповедта.

ГЛАВА ТРЕТА

ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ПО ЧЛ.57, АЛ.1 ОТ ЗУТ

„РЕКЛАМНО ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ”

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Чл.32 РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЕЛЕМЕНТ /РИЕ/ е преместваем обект със самостоятелна или полусамостоятелна конструкция, който се закрепва временно върху терен, сграда или друг обект, при необходимост и с фундамент, и служи за извършване на реклама.

Чл. 33 (1) Рекламно-информационните елементи, когато не са разположени в улична мрежа или територия на транспорта, могат да се разполагат само в обема на допустимото застрояване в съответния поземлен имот съгласно Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

(2) Рекламно-информационните елементи могат да се разполагат при намалени отстояния към съседен имот по преценка на Експертния съвет по рекламата и при изрично писмено съгласие на засегнатия собственик.

(3) Рекламно-информационните елементи, разположени в поземлени имоти, не могат да излизат пред уличната регулационна линия със свои конзолни елементи.

(4) Рекламно-информационните елементи независимо от техния вид, трябва:

1. Да бъдат изработени от трайни материали;

2. Да бъдат подържани в добро състояние по отношение на тяхната чистота и функция, от физическото или юридическото лице, получило разрешение за поставяне на рекламата.

Чл.34 При разполагане на рекламно-информационни елементи трябва:

1. Да не се нарушават условията на обитаване;

2. Да не се създават рискови условия за безопасността на движение;

3. Да не се закрива друго рекламно пано, частен имот, търговски или обществен обект, както и да не се затруднява подхода към него;

Чл.35 Текстове в областта на външната реклама, надписите, информационно-указателните табели и съобщенията се изписват на български език /кирилица или кирилица и латиница/, с изключение на търговска марка или фирмен знак /лого/ на предприятия съгласно съдебна, респективно патентна регистрация.

Чл.36 Не се разрешава :

1. Монтирането на рекламно-информационни елементи върху сграда, имот или съоръжение без писмено съгласие на техния собственик;

2. Разполагането на рекламно-информационни елементи извън обема на допустимото застрояване в поземления имот;

3. Разполагането на рекламно-информационни елементи, които излизат пред уличната регулационна линия със свои конзолни елементи;

4.Използването на светлинни символи или цифрови надписи прилагани като или наподобяващи елементи от системата за регулиране на движението

5. Рекламирането на:

а. забранени за употреба вещества или препарати с наркотично действие;

б. лекарствени средства, за които има забрана или ограничения, предвидени в специални нормативни актове;

в. тютюневи изделия;

г. алкохолни напитки;

д. порнографски материали;

е. религия или религиозна общност;

ж. други, рекламирането на които е изрично забранено със закон.

6. Разполагането на рекламно-информационни елементи, които:

а. съдържат невярна или подвеждаща информация;

б. рекламират стоки и услуги, посредством твърдения за недостатъци на други стоки или услуги;

в. накърняват правата и доброто име на граждани и юридически лица;

г. пропагандират под каквато и да е форма на омраза, насилие, расова, верска и етническа нетърпимост;

Чл.37 При разрешаване разполагането на рекламно-информационни елементи, освен за спазване на горепосочените изисквания и забрани, кметът на общината/ респ. комисията по рекламата при община Несебър, следва да следи и за цялостния облик на населеното място, за спазване на устройствените и строителни правила, архитектурно-художествените, инженерно-техническите и санитарно-хигиенните норми и изисквания за формиране на благоприятна жизнена среда, както и да не се затруднява общественото ползване на терените/ сградите, върху които се поставят и да се застрашава здравето, живота и безопасността на гражданите.

Чл.38 Носителите на права за разполагане на рекламно-информационни елементи при условията на тази Наредба носят отговорност за причинените от рекламно-информационните елементи щети на трети лица.

РАЗДЕЛ ІІ

ВИДОВЕ РЕКЛАМНО ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ

„ВЪНШНА РЕКЛАМА”

Чл.39 Външната реклама може да бъде:

1. Реклама по калкани и върху покриви на сгради;

2. Крайпътна реклама, закрепени неподвижно касети, осветени отвътре или отвън, рекламни пана за лепене на плакати (осветени или неосветени);

3. Реклама към градския партер (магазини, заведения и други обекти с обществено-обслужващи функции);

4. Други видове РИЕ, в това число и билбордове, по индивидуални проекти, одобрени от комисията по рекламата към община Несебър.

Чл.40 Всяка реклама трябва да бъде придружена от достатъчно информация за лицето, което я извършва (стикер с данни за лицето, което я поставя -фирма, седалище и адрес на управление и телефон за връзка).

Чл.41. Несветещата реклама се поставя на не по-ниско от 50 см над нивото на терена. Нейните параметри следват да бъдат съобразени с конкретната градоустройствена обстановка.

Чл.42 Светеща реклама е тази, която ползва източник на светлина. Ако съоръжението, носещо светеща реклама, е поставено върху покрив, неговите параметри следва да бъдат съобразени с архитектурния образ (силует, пластично оформление и други) на сградата.

Чл.43 Не се разрешава разполагането на съоръжения на външна реклама на територията на Общината върху:

1. Лечебни, детски и учебни заведения

2. Паметници на културата.

3. Скулптурни паметници и други елементи на декоративната пластика.

4. Природни забележителности и резервати..

5. Всякакъв вид дървета и едроразмерна растителност.

6. Декоративни огради.

7. Стени на гробищни паркове, както и в самите тях.

8. Елементи от системата за регулиране на движението по пътищата,.

9. Сгради на държавни и общински институции

„РЕКЛАМА И ОБЯВИ КЪМ ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ”

Чл.44 Разполагането на реклами към спирките за градския транспорт се разрешава само на определените за това места. Тези реклами могат да бъдат с единична площ до 2 кв.м.

Чл.45 Разполагането на рекламно-информационни елементи върху павилионите се разрешава само на определените за това места. Тези реклами могат да бъдат с единична площ до 2 кв.м.

Чл.46 Безплатни съобщения за културни, спортни, хуманитарни прояви и др. се поставят само на определените за това места – афишни колонки, информационни табла и др.

„ФИРМЕНИ НАДПИСИ”

Чл.47 (1) Графично и цветово оформени, надписите могат да бъдат поставени :

1. Върху козирки, навеси и корнизи;

2. Пред балкони или прозоречни отвори, ако не са по-високи от парапета на балкона или на под прозоречния парапет;

3. Вертикално по фасадата на сградата.

(2) За жилищни сгради поставянето на надписи по ал. 1, т. 2 се разрешава само до първия жилищен етаж.

Чл.48 Надписите са елементи от проекта за графично и цветово оформление на обекта за който са предназначени. За последващо поставяне на надпис върху обект, невключен в първоначално одобрения проект за обекта, следва да се разработи такъв по чл. 62, ал. 2, т. 2 и т. 3.

Чл.49 Надписът се премахва от собственика (ползвателя), който го е поставил и мястото се привежда в първоначалния му вид в едноседмичен срок след прекратяване на дейността в обекта, за който е предназначен. Отговорни за редовността на фирмените надписи по смисъла на тази наредба са ползвателите на обектите, за които са предназначени.

„ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ”

Чл.50 (1) Информационно-указателните табели се подчиняват на разпоредбите на предходните два раздела от настоящата наредба, регламентиращи общите изисквания и външната реклама. Те изключват указателни знаци, описани в Закона за движение по пътищата и Правилника за неговото приложение.

(2) Размерите на информационно-указателните табели не трябва да надвишават 1,5 кв.м, като вертикалния ръб трябва да бъде поставен на разстояние от края на уличното платно не по-малко от 0,5 м, а хоризонталният – на височина не по-малко от 2,50 м от нивото на терена.

(3) Информационно-указателните табели се разполагат на не повече от 50 м от обекта, чиято дейност /функция, местоположение / указват.

„РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ С ВРЕМЕННЕН ХАРАКТЕР”

Чл.51 Рекламни материали с временен характер (знамена, транспаранти и други) до три месеца могат да се разполагат на определените за това места и могат да носят само информация, свързана с икономически, социални, културни, политически и спортни мероприятия.

Чл.52 Разполагането на рекламни материали с временен характер (знамена, транспаранти и други) на улиците в гр. Несебър нова и стара част, както и централен път минаващ през гр. Обзор, се разрешава само ако фигурират в одобрената схема по чл. 60, ал. 2.

Чл.53 Безплатно разрешение за временна информация може да бъде дадено от Кмета на община Несебър по изключение, във връзка със събития от общоградски, национален или международен характер.

Чл.54 Рекламни материали (знамена, транспаранти), надписи и информационно-указателни табели с временен характер се демонтират до 3 дни след изтичане срока за разрешаването им.

„СЪОБЩЕНИЯ”

Чл.55 (1) Разлепването на съобщенията се извършва на информационни тела (афишни колонки, информационни табла и други съоръжения), разположени единствено за тази цел на територията на общината.

(2) Местата за разлепване на съобщенията се определят със заповед на Кмета на Община Несебър.

(3) Информационните тела се изработват по унифицирани модели одобрени от комисията по реклама.

(4) При разполагане на съобщенията е необходимо да не се закриват други материали преди завършване на проявата, за която съобщават.

(5) На едно информационно тяло (афишна колонка, информационно табло и други) могат да бъдат поставяни най-много две съобщения, които информират за едни и същи стоки, услуги и/или дейност на едно и също лице.

Чл.56 (1) Лицата, за чиито стоки, услуги и/или дейност съобщението информира, възложителите и/или организаторите, на мероприятието (дейността), са длъжни да спазват изискването за разлепване съобщението на определените за това места (съоръжения) чрез осъществяване предварителен и текущ контрол.

(2) При констатиране, че съобщението не е поставено на определеното за това място лицата, за чиито стоки, услуги и/или дейност съобщението информира са длъжни да премахнат съобщението и да преведат обекта (мястото) в първоначален вид. В противен случай същите носят административно-наказателна отговорност по реда на тази Наредба.

Чл.57 Не се разрешава разлепването на афиши, плакати, листовки, некролози и други информационни елементи по стълбовете на уличното осветление, електропреносната и електроразпределителната мрежа, контейнерите за събиране на твърди битови отпадъци, върху дървета и едроразмерна растителност, както и на всякакви други непредвидени за целта места. За спазване на това изискване възложителят, изпълнителят и лицето, в чиято полза се поставя съответния обществено информационен елемент, носят административно-наказателна отговорност по реда на тази Наредба.

„РЕКЛАМА ВЪРХУ ИЛИ ЧРЕЗ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА”

Чл.58 (1). Рекламата върху превозни средства се отнася до:

1.подвижния състав на градския транспорт на редовни и допълнителни линии автобуси

2.специализирани рекламни автомобили или такива, оборудвани със съоръжения за носене на реклама;

3. рекламни балони и други, прикрепени към терена;

4.реклама от въздуха с помощта на летателни апарати

(2) Рекламна дейност със специализирани рекламни автомобили или с такива, пригодени за извършване на рекламна дейност, се осъществява въз основа на сключен договор за наем с Общината за времето на движение и престой на общинска територия.

Чл.59 (1) Специализираните рекламни автомобили съгласуват режима си на движение и престой с упълномощено за целта лице от Община Несебър и при необходимост – със съответните органи на МВР.

(2) Не се разрешава престоя и паркирането на превозните средства по ал.1 по начин, възпрепятстващ визуалното възприятие на други рекламни съоръжения. Изключение се допуска само при провеждане на мероприятия по Закона за събранията, митингите и манифестациите и други обществени събития – с разрешение на кмета на Общината, за което се уведомява Районно управление на МВР – Несебър.

РАЗДЕЛ ІІІ

„РЕД ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА РЕКЛАМНО – ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ”

Чл.60 (1) Рекламно-информационни елементи могат да се разполагат на територията на община Несебър след издаване на разрешение за поставяне от кмета на община Несебър, или изрично оправомощено от него лице, по реда на тази наредба, въз основа на съгласувани от главния архитект проекти и след заплащане на дължимите такси по  Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.

(2) Рекламно-информационни елементи в имоти общинска собственост се разполагат съгласно схема с определени позиции, която се актуализира ежегодно. Схемата се актуализира по предложение на кмета на общината, съгласува се с Общинският съвет и се одобрява от главният архитект на община Несебър. В схемата се определят броя на позициите, които ще бъдат използвани за поставяне на РИЕ собственост на Община Несебър и броя на позициите, които ще бъдат използвани за поставяне на РИЕ собственост на физически и/ или юридически лица.

(3) Схемата по ал. 2 се изработва служебно от техническата служба на община Несебър, върху извадка от кадастралната карта, като текстовата и графичната й части, следва да съдържат подпис и печат на изготвилото ги лице.

(4) Схемата за разполагане на рекламно-информационни елементи в границите и охранителните зони на недвижима културна ценност „Старинен град Несебър”, преди одобряването й от Главния архитект на общината, се съгласува с НИНКН.

(5) На първо число на всяко тримесечие Община Несебър, чрез отдел „Търговия” изнася на информационното табло в сградата на Община Несебър и в сайта на Община Несебър списък със свободните позиции за поставяне или наемане на рекламно-информационни елементи.

Чл.61 Не се изисква разрешение за разлепване на безплатни обяви по чл. 45.

Чл.62 (1) Заинтересованите лица подават заявление за издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи по образец, утвърден от Кмета на Община Несебър в „Центъра за информационно и административно обслужване” при Община Несебър.

(2) Към заявлението се прилагат следните документи:

1. ЕИК или копия на документи, удостоверяващи, че заявителят има право по силата на закон да извършва търговска дейност;

2. Проект, изготвен от правоспособен проектант, включващ обяснителна записка, ситуационна схема и изгледи или визуализация на рекламно-информационния елемент;

3. Конструктивен проект или становище, в зависимост от спецификата на рекламно-информационния елемент;

4. в случаите, в които сградата, съоръжението или терена, където ще се разполагат рекламно-информационните елементи, е частна или държавна собственост – документ за собственост, а когато заявлението се подава от несобственик – и изрично писмено съгласие на собственика, или писмен договор за наем на заетата от съоръжението площ. Когато терена, е съсобствен е необходимо изрично писмено съгласие от всички собственици или договор за наем, сключен с всички тях, включително и когато заявлението се внася от съсобственик.

5. изрично писмено съгласие на етажните собственици или писмен договор за наем с етажните собственици на заетата от съоръжението площ, по реда на Закона за управление на етажната собственост, когато РИЕ се поставя върху сгради – етажна собственост;

6. документ за платена административна такса за разглеждане на заявлението съгласно Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.

Чл.63 Заявленията за разполагане на рекламно-информационни елементи върху недвижими имоти-културни ценности в техните граници и охранителни зони се подават в общината за разглеждане след съгласуване при условията и по реда на Закона за културното наследство.

Чл.64 (1) Заявленията за поставяне на рекламно-информационни елементи се разглеждат от Комисия по рекламата при община Несебър.

(2) Комисията по рекламата е постоянно действащ орган в рамките на календарната година.

(3) Комисията по реклама се състои от 7 члена, определяни ежегодно със заповед на Кмета на общината, включващи задължително архитект, като председател на експертния съвет, строителен инженер, двама общински съветници и трима представители на общинска администрация. Общинските съветници се определят ежегодно с решение на общинския съвет, прието в края на съответната календарна година.

(4) При разглеждане на заявления за разполагане на рекламно-информационни елементи в границите и охранителните зони на недвижима културна ценност „Старинен град Несебър”, в комисията участва и представител на Общински музей „Старинен Несебър”.

Чл.65 (1) Комисията по рекламата разглежда заявленията по чл. 62 по реда на тяхното постъпване в деловодството на Общината и се произнася с писмено становище.

(2) При разглеждане на заявленията, освен за спазване на изискванията и забраните в настоящата наредба, Комисията по рекламата следи и за цялостния облик на населеното място, както и за спазване на санитарно-хигиенните и противопожарните правила.

(3) Когато е необходимо, Комисията по рекламата:

1. извършва оглед на мястото, съвместно с представители на КАТ и други специалисти преди да вземе становище.

2. изисква от заявителя допълнителни документи;

3. изисква от заявителя да съгласува представения проект с органите на КАТ, Пожарна и аварийна безопасност, с експлоатационните дружества и др.

Чл.66 (1) Комисията по рекламата се произнася в 30-дневен срок от постъпване на заявлението, като предлага на кмета:

1. Да издаде разрешение за поставяне на рекламно-информационен елемент ;

2. Да направи мотивиран отказ;

(2) Комисията по рекламата може да излезе с отрицателно становище, при наличието на някоя от следните предпоставки:

- Заявлението не е придружено с необходимите документи определени в настоящата Наредба;

- Обектът не отговаря на условията и изискванията на настоящата Наредба и на действащото законодателство;

Чл.67 (1) При положително становище на Комисията по рекламата, Кметът на Община Несебър или оправомощено от него лице издава разрешение за поставяне на рекламно-информационен елемент в седмодневен срок от произнасянето на комисията или от представяне на съответните съгласовки, когато са необходими.

(2) Разрешението се издава по образец, одобрен от кмета на Община Несебър, като в него задължително се посочват:

1. Имената, адреса на лицето, съответно фирмата и адреса на управление на търговеца, на който се издава разрешението;

2. Собственика на имота, в който се разрешава поставянето;

3. Дължимите такси, определена с Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър;

4. Срока за който се разрешава поставянето;

5. Условията за експлоатация, поддръжка и хигиената на прилежащите площи;

6. Основанията, при които се отнема разрешението.

(3) Към разрешението като неразделна част се прилага заверено копие от съгласуваната ситуационна схема по чл. 62, т. 2.

(4) За всеки рекламно-информационен елемент се издава отделно разрешение.

(5) Срокът на разрешението за поставяне на РИЕ в общински терени не може да бъде по-дълъг от 1 година.

(6) Разрешението за поставяне на РИЕ в имоти частна или държавна собственост се издава за срок до 5 години. Когато заявителят е ползвател или наемател на имота, разрешението за поставяне на обекта се издава за срока посочен в правното основание за заемане на имота, но този срок не може да бъде по-дълъг от 5 години

(7) Върху всеки рекламно-информационен елемент се поставя стикер с името на лицето/фирмата/, получила разрешението за поставянето. Рекламно-информационен елемент без стикер подлежи на премахване по реда на наредбата.

(8) Лицата получили разрешение за поставяне на РИЕ в имоти частна или държавна собственост, не заплащат такса по чл.68. Срокът на разрешението се определя съобразно искането визирано в молбата, при съобразяване на разпоредбата на ал. 6.

(9) Лицата, в полза на които е издадено разрешение за поставяне, са длъжни да го получат в 14-дневен срок, считано от датата на уведомяването им. Уведомяването се извършва писмено на адреса посочен в заявлението или по телефона, което се удостоверява с полагане на подпис на длъжностното лице върху гърба на служебния екземпляра от разрешението и посочване на датата на която е извършено.

(10) При неспазване на сроковете по ал. 9, се счита, че е налице отказ от подаденото заявление за издаване на разрешение и съответната позиция се счита за свободна.

(11) На лицата, които през срока на действие на издадените им разрешения, са спазвали всички изисквания на настоящата наредба и един месец преди изтичане срока на разрешението са подали заявление за издаване на ново разрешение за същата позиция, може да се издава ново разрешение за поставяне, за срок от една година.

Чл.68 Поставянето на рекламно-информационни елементи се извършва след издаване на разрешение за поставяне по реда на тази наредба и след заплащане на дължимите такси за издаване на съответното разрешително по Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.

Чл.69 (1) За ползването на общински поземлени имоти за монтиране на рекламно- информационен елемент на стойка, или за ползването на РИЕ собственост на Община Несебър за разполагане на реклама по смисъла на тази наредба се сключва писмен договор по цени, съгласно Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър за срок равен на срока на разрешението за поставяне. Изготвянето на договорите и контрола по тяхното изпълнение се осъществява от отдел „Търговия” към община Несебър.

(2) Дължимите суми се заплащат по реда и при условията посочени в договора по ал. 1.

(3) След изтичане действието на договора или при негово прекратяване наемателят се задължава да демонтира съоръженията и приведе терена в първоначален вид за своя сметка в 7- дневен срок, считано от датата на прекратяване на договора.

Чл.70 Промяна във вида и местоположението на разрешени рекламно-информационни елементи може да се извърши с ново разрешение по реда на тази наредба.

РАЗДЕЛ ІV

КОНТРОЛ И ПРЕМАХВАНЕ НА

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ

Чл.71 Кметът на община Несебър или упълномощено от него длъжностно лице упражнява контрол по приложението на тази наредба.

Чл.72 (1) За всички разрешения се води нарочен регистър в Експертния съвет по реклама. Екземпляр от издадените разрешения (служебен) се предоставя в отдел „Търговия” за изготвяне на договори и последващ контрол.

(2) Кореспонденцията с лицата, получили разрешение за поставяне на РИЕ и кореспонденцията по събиране на приходите след издаване на разрешенията се извършва от отдел „Търговия”.

Чл.73 (1) РИЕ подлежи на премахване:

1. са поставени без одобрена схема, когато такава се изисква, и/или без разрешение, в противоречие със схемата и/или в противоречие с издаденото разрешение;

2. са поставени без правно основание или правното основание за одобряване на схемата и/или за издаване на разрешението за поставяне е отпаднало;

3. не отговарят на правилата и нормативите за устройство на територията;

4. не отговарят на изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5 и ал. 3, т. 1;

5. представляват реклама, забранена със закон;

6. срокът на схемата и/или на разрешението за поставяне е изтекъл;

7. при неплащане на 2 /две/ месечни такси;

8.  не отговарят на други изисквания, определени с нормативен акт  и/или настоящата наредба

 (2) При констатиране на нарушенията по предходната алинея, служителите по чл.223, ал.2 от ЗУТ при Община Несебър, съставят констативен акт. Актът се връчва на собственика на РИЕ и/или собственика на имота, в който е поставен, които могат да направят възражения в тридневен срок от връчването му. Констативният акт се прилага и към съответната преписка.

(3) В 7-дневен срок от връчването на констативния акт по ал. 2, кметът на Община Несебър или упълномощено от него лице издава заповед за премахване на обекта, в която се определя и срок за доброволно изпълнение.

(4) Когато собственикът на РИЕ, поставен на общинска собственост е неизвестен, констативният акт и заповедта за премахване се поставят на видно място върху обекта в присъствието на двама свидетели и на определените за това места в сградата на общината и съответното кметство.

Чл.74 (1) В три дневен срок след изтичане на срока за доброволно изпълнение, определен със заповедта по чл.73, ал.3 от настоящата наредба, длъжностните лица от отдел „Контрол върху строителството” при община Несебър, извършват проверка по изпълнението за което съставят констативен протокол.

(2) При неспазване на срока за премахване, определен в заповедта по чл. 73, ал. 3, РИЕ се премахва принудително по реда на чл. 30 и чл. 31 от настоящата Наредба.

РАЗДЕЛ V

МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ

Чл.75 (1) Монументално-декоративните елементи служат за общо оформяне на градската среда и за обозначаване на значими събития и личности за общината и за страната и не са предназначени да излъчват каквато и да било реклама или да служат за търговска дейност.

(2) Главният архитект на общината разрешава по индивидуални проекти поставянето на монументално-декоративните елементи, въз основа на решение на Общински съвет – Несебър.

(3) Незаконосъобразно поставените монументално-декоративните елементи се премахват по реда на глава трета, раздел ІV.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.76 Наказва се с глоба от 1 000лв. (хиляда лева) до 5 000лв. (пет хиляди лева), ако не подлежи на по-тежко наказание длъжностното лице, което не изпълни или изпълни лошо, възложените му с тази наредба правомощия;

Чл.77 (1) Наказва се с глоба в размер от 100лв. (сто лева) до 5 000лв. (пет хиляди лева) физическо лице, респ. с имуществена санкция в размер от 500лв. (петстотин лева) до 50 000лв. (петдесет хиляди лева) едноличен търговец или юридическо лице, ако не подлежи на по-тежко наказание, което:

1. извършва дейност по поставяне на преместваем обект и/или РИЕ в нарушение и/или отклонение от настоящата наредба;

2. не изпълни писмено нареждане на административен орган по реда на тази наредба;

3. премахне, унищожи или допусне премахване или унищожаване на преместваем обект и/или РИЕ в нарушение на тази Наредба;

4. постави незаконно преместваем обект и/или РИЕ и не го премахне, след като бъде писмено предупреден от административния орган;

5. не извърши възстановителни работи и не отстрани за своя сметка нанесените повреди вследствие на осъществената от него дейност;

6. не изпълни в определен срок заповед за премахване на незаконно поставен преместваем обект и/или РИЕ.

(2) При повторно нарушение размерът на глобата/ имуществената санкция е: от 1000лв. (хиляда лева) до 5 000лв. (пет хиляди лева) за физическо лице, респ. от 5 000лв. (пет хиляди лева) до 50 000лв. (петдесет хиляди лева) за едноличен търговец или юридическо лице.

(3) „Повторно“ по смисъла на тази наредба е нарушението, което е извършено в едногодишен срок от влизане в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.

Чл.78 За други нарушения по тази наредба, ако деянието не подлежи на по- тежко наказание, глобата/ имуществената санкция е в размер от 100лв. (сто лева) до 1 000лв. (хиляда лева).

Чл.79 Актовете за установяване на нарушенията на тази наредба се съставят от служители на общинската администрация, определени със заповед на Кмета на Община Несебър.

Чл.80 Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината или от упълномощено от него длъжностно лице от общинската администрация.

Чл.81 Установяване на нарушенията и издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на ЗАНН.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. По смисъла на тази Наредба:

1. ВЪНШНА РЕКЛАМА е всеки текст, обемна форма или изображение, предназначени да информират обществеността или да привличат нейното внимание с търговска цел.

2. НАДПИС е всеки текст, обемна форма или изображение върху сграда, свързани с функцията на даден обект в нея.

3. ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛНА ТАБЕЛА е всяка обемна форма или изображение, указващи близостта на една сграда или терен, където се извършва определена дейност .

4. РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ с временен характер са: знамена, транспаранти, надписи и информационно-указателни табели, със срок на поставяне по-малък от един месец.

5. СЪОБЩЕНИЯ са всички видове афиши, плакати, постери и други, които дават информация за предстоящи културни, спортни, обществени, акционни, хуманитарни и други прояви и лица, както и за предоставяне на стоки, услуги и/или извършването на други дейности.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Наредбата се приема на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията

§2. Издадените разрешения за поставяне на преместваеми обекти, други елементи на градското обзавеждане, рекламно-информационни и монументално-декоративни елементи, срокът на които не е изтекъл към датата на влизане в сила на настоящата наредба, запазват действието си за срока, за който са издадени, ако поставените обекти отговарят на изискванията на настоящата наредба.

§3. Преместваеми обекти и рекламно-информационни елементи, разположени в частни и общински поземлени имоти, при условията на предходни наредби, се привеждат в съответствие с изисквания на настоящата наредба, в шестмесечен срок от влизането й в сила.

§4. Съществуващи преместваеми обекти и рекламно-информационни елементи, които са с изтекли разрешения за поставяне или без такива, подлежат на премахване по реда на чл.30 и следващите от тази Наредба.

§5. Започнатите производства по издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти, други елементи на градското обзавеждане, рекламно-информационни и монументално-декоративни елементи се довършват по реда на тази наредба.

§6. Схемите с определени позиции за разполагане на преместваеми обекти и РИЕ, съгласувани от Общински съвет преди влизане в сила на настоящата наредба, запазват действието си  до съгласуването на нови по реда на настоящата Наредба .

§7. Наредба е приета с Решение № 1003 по Протокол № 36  от заседание на Общински съвет Несебър, проведено на 27.03.2019 г.

§8. Наредбата влиза в сила,  от  датата на публикуването и във вестник „ Слънчев бряг и отменя всички предходни наредби, приети от на Общински съвет Несебър, касаещи преместваемите обекти, елементите на градското обзавеждане, рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи на територията на община Несебър.

§9. /нов с реш. № 336 от Протокол № 16/23.03.2021 г./ Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №10 за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти,рекламно–информационни и монументално–декоративни елементи на територията на община Несебър  приета с решение № 336 от протокол № 16/23.03.2021 г. влиза в сила от деня на публикуването и във в-к „Слънчев бряг“.

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕСЕБЪР:……../п/………..

                                                                       / Румен Кулев/