Общински Съвет Несебър

Последни публикации

23 ноември, 2015 822

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.26 ал.2 от ЗНА

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.26 ал.2 от ЗНА Ви уведомяваме,че е изготвен проект за правилник за организацията и дейността на общински съвет Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинска администрация мандат 2015-2019г. мотиви правилник Правилник на ОС – 2015-2019

19 ноември, 2015 851

РЕШЕНИЯ КЪМ ПРОТОКОЛ № 2/17.11.2015 г.

РЕШЕНИЯ КЪМ ПРОТОКОЛ № 2/17.11.2015 г. ДНЕВЕН РЕД: 1. Приемане Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинската администрация. 2. Избор на състав на постоянните комисии към Общински съвет - Несебър. По т.П...

04 ноември, 2014 1243

Наредба № 21 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях

Н А Р Е Д Б А за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях на територията на община Несебър ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за принудително изпълнение на влезли в сила запов...

09 октомври, 2012 757

НАРЕДБА №7 – ЗА РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАТА В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ЗА УЧАСТИЕТО НА ОБЩИНАТА В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И В СДРУЖЕНИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ И ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Н А Р Е Д Б А № 7 ЗА РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНАТА В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ЗА УЧАСТИЕТО НА ОБЩИНАТА В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И В СДРУЖЕНИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ИОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Раздел I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. /Изменен с Реш. № 462 Протокол № 13/19.12...

02 октомври, 2012 706

НАРЕДБА № 19 – за провеждане на обществено обсъждане на проекти, които ще се финансират чрез дългосрочен общински дълг

Наредба № 19 за провеждане на обществено обсъждане на проекти, които ще се финансират чрез дългосрочен общински дълг Раздел I Общи положения Чл.1. Настоящата Наредба определя условията и реда за провеждане на обсъждане от местната общност (наричано по-долу обществено обсъждане) на проекти, за финансиранет...

02 октомври, 2012 685

НАРЕДБА № 17 за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Несебър

НАРЕДБА № 17 за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тяхна територията на Община Несебър (по чл. 196, ал. 5 на Закона за устройство на територията – ЗУТ) Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за...

02 октомври, 2012 755

Наредба № 13

Н А Р Е Д Б А № 13 ЗА ДЕЙНОСТТА В ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ПРИ БЕДСТВИЯ , АВАРИИ И КАТАСТРОФИ І. РАЗДЕЛ – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ІІ. РАЗДЕЛ – ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ , РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, УПРАВИТЕЛИ НА ФИРМИ И ГРАЖДАНИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА...

02 октомври, 2012 817

НАРЕДБА № 12

Наредба за условията и реда за съставяне на три годишна бюджетна прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Несебър Раздел I Общи положения Чл.1. (1) С тази Наредба се определят условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следв...