За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


ОДОБРЕНИ ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ Протокол №18/24.06.2021 г.

Решение № 436 от протокол № 18/24.06.2021 г. относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план-план за регулация на к.к. «Слънчев бряг-изток» в частта му по отношение на УПИ І, с идентификатор № 51500. 505.138, както и част от поземлен имот с идентификатор № ...

29.06.2021г.     221


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 18/24.06.2021 г.

РЕШЕНИЯ ОТ  ПРОТОКОЛ № 18/24.06.2021 г.             ДНЕВЕН РЕД Докладна записка вх. № 323/07.06.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  „Правно обслужване и общинска собственост“, на основание Заповед за заместване №1919/111.22019 г. и ...

29.06.2021г.     1298


П О К А Н А за редовно заседание на Общински съвет-Несебър 24.06.2021 г.

П О К А Н А Уважаеми дами и господа общински съветници, Уважаеми господин кмет на община Несебър, Уважаеми кметове и кметски наместници на населени места,             С настоящата покана, Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4 т.1 от ...

18.06.2021г.     314


ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР 17.06.2021 г.

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР               На основание чл. 23 ал. 1 от ПРАВИЛНИКА  ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинска ...

14.06.2021г.     197


РЕГИСТЪР № 2/08.04.2021 г.

РЕГИСТЪР по чл. 27, ал.5 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Предложения за произвеждане на местен референдум Общински съвет-НЕСЕБЪР   № по ред Вх. №  Дата Форма /референдум, гражданска ...

07.06.2021г.     485Покана за обсъждане на бюджета

На основание чл. 140 ал.4 и от ЗПФ във връзка с чл. 44 ал.4 от Наредбата (12) за условията и реда за съставяне на три годишна бюджетна прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Несебър, във връзка с изготвеният от Кмета на Община ...

02.06.2021г.     207


ОДОБРЕНИ ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ Протокол №17/17.05.2021 г.

Решение № 407 от протокол № 17/17.05.2021 г., относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план-план схеми за обект на техническата инфраструктура „Реконструкция на главен водопровод за гр. Несебър“. На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ...

25.05.2021г.     270


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 17/17.05.2021 г.

ДНЕВЕН РЕД: Доклад от постоянната комисия по законност, обществен ред, местно самоуправление, приватизация, следприватизационен контрол и контрол по изпълнение решенията на Общински съвет-Несебър, водеща комисия по отношение на внесена подписка с вх. № 227/08.04.2021 г. ...

25.05.2021г.     1557


П О К А Н А за редовно заседание на Общински съвет-Несебър 17.05.2021 г.

П О К А Н А                         Уважаеми дами и господа общински съветници,                         Уважаеми господин кмет на община ...

12.05.2021г.     624


АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия