За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР Раздел I Общи разпоредби             Чл. 1. С този Правилник се уреждат устройството, организацията, дейността, съставът, правата и ...

23.02.2022г.     637


Поклон пред паметта и делото на Апостола на българската свобода!

Преди 149 години Васил Левски е обесен, а държавата губи своя най-свиден син. Отдал живота си за България и българския народ, Дякона не умира, а постига безсмъртие.  По случай 149-годишнината от гибелта на Васил Левски в храм „Успение Богородично“ беше отслужена ...

19.02.2022г.     127


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 23/03.02.2022 г.

    РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ    № 23/03.02.2022 г. ДНЕВЕН РЕД Докладна записка вх. № 017/11.01.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно актуализиране на съвета по въпросите на социалните услуги. Приемане на правилник на съвета. Докладна ...

08.02.2022г.     653


П О К А Н А за редовно заседание на Общински съвет-Несебър 03.02.2022 г.

П О К А Н А                         Уважаеми дами и господа общински съветници,                         Уважаеми господин кмет на община ...

28.01.2022г.     530


ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР 27.01.2022

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР               На основание чл. 23 ал. 1 от ПРАВИЛНИКА  ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с ...

25.01.2022г.     241


Честваме 174 години от рождението на Христо Ботев

  6 Януари е рождената дата на големия български поет и революционер Христо Ботев. В знак на почит и признателност, пред паметника на бележития герой срещу СУ ,,Любен Каравелов” гр. Несебър - нова част бяха поднесени венци и цветя от председателя на Общински съвет - ...

06.01.2022г.     140


Награждаване на най-изявените спортисти, треньор и отбор в община Несебър

  За поредна година община Несебър определи своите „Спортисти на годината – 2021“.  На тържествена церемония в зала ,,Мелсас" , бяха наградени за своето усърдие и постигнати спортни постижения у нас и в чужбина спортисти, треньор и ...

23.12.2021г.     223


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 22/15.12.2021 г.

  РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 22/15.12.2021 г.           ДНЕВЕН РЕД   Докладна записка вх. № 649/29.11.2021 г. от Румен Кулев – председател на Общински съвет - Несебър, относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за  обема на  ...

20.12.2021г.     1000


НАРЕДБА № 6 за опазване на околната среда на територията на Община Несебър

НАРЕДБА  № 6 за опазване на околната среда на територията на Община Несебър ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РАЗДЕЛ 1 ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОБХВАТ   Чл. 1. /изм. с решение № 529 от протокол № 22/15.12.2021 г./  С тази Наредба се уреждат условията и реда за изхвърлянето, ...

20.12.2021г.     1709


ОДОБРЕНИ ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ Протокол №22/15.12.2021 г.

Решение № 551 от протокол № 22/15.12.2021 г. относно вземане решение за одобряване на ПУП - парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване на бистро и стаи за гости“ в поземлен имот с идентификатор № 11538.13.926 по кадастрална карта на гр. Свети Влас, местност „Козлука“, на ...

20.12.2021г.     248


АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия