За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР 03.11.2021 г.

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР             На основание чл. 23 ал. 1 от ПРАВИЛНИКА  ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинска ...

29.10.2021г.     192


Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ

Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ Загл. изм. реш №184  прот. №6/28.04.2016 г. Раздел I Общи положения Чл.1. Този правилник урежда реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на  нуждаещите се  лица и семейства на ...

27.10.2021г.     7093


МОТИВИ към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански живвотни на територията на община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30 дневен срок  от датата на публикуване на настоящото съобщение на интернет страница на общински съвет Несебър, 11.10.2021г., на заинтересованите лица се предоставя възможност да представят предложения ...

11.10.2021г.     168


ПРОЕКТ на Наредба за изменение на Наредба обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Несебър

ПРОЕКТ !   Н А Р Е Д Б А за  изменение и допълнение на Наредба  обема на  животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община НЕСЕБЪР   §1   В чл. 4   в края на изречението  се прави ...

11.10.2021г.     155


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 20/28.09.2021 г.

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 20/28.09.2021 г. ДНЕВЕН РЕД   1. Докладна записка вх. № 488/13.09.2021 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отпускане на средства за Център за подводна археология – гр. Созопол. 2. Докладна записка вх. № 499/15.09.2021 г. от Румен ...

04.10.2021г.     424


П О К А Н А за редовно заседание на Общински съвет-Несебър 28.09.2021 г.

П О К А Н А Уважаеми дами и господа общински съветници, Уважаеми господин кмет на община Несебър, Уважаеми кметове и кметски наместници на населени места,             С настоящата покана, Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4 т.1 от ...

21.09.2021г.     290


ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР 20.09.2021 г.

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР               На основание чл. 23 ал. 1 от ПРАВИЛНИКА  ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинска ...

16.09.2021г.     194


ОДОБРЕНИ ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ Протокол №19/05.08.2021 г.

Решение № 461 от протокол № 19/05.08.2021 г., относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к „Слънчев бряг – Запад“, в частта му по отношение на УПИ IV – 597, поземлен имот с идентификатор № 51500.507.455 и УПИ ...

11.08.2021г.     259


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 19/05.08.2021 г.

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 19/05.08.2021 г.             ДНЕВЕН РЕД Докладна записка вх. № 405/20.07.2021 г. от Виктор Борисов – зам. кмет  на община Несебър, относно определяне на пазарна цена за продажба на 51500.506.197 по КК на гр. ...

11.08.2021г.     436


П О К А Н А за редовно заседание на Общински съвет-Несебър 05.08.2021 г.

П О К А Н А                         Уважаеми дами и господа общински съветници,                         Уважаеми господин кмет на община ...

30.07.2021г.     301


АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия