За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


ОДОБРЕНИ ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ Протокол №22/15.12.2021 г.

Решение № 551 от протокол № 22/15.12.2021 г. относно вземане решение за одобряване на ПУП - парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване на бистро и стаи за гости“ в поземлен имот с идентификатор № 11538.13.926 по кадастрална карта на гр. Свети Влас, местност „Козлука“, на ...

20.12.2021г.     189


П О К А Н А за редовно заседание на Общински съвет-Несебър 15.12.2021 г.

П О К А Н А Уважаеми дами и господа общински съветници, Уважаеми господин кмет на община Несебър, Уважаеми кметове и кметски наместници на населени места,             С настоящата покана, Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4 т.1 от ...

09.12.2021г.     367


ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР 08.12.2021 г.

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР             На основание чл. 23 ал. 1 от ПРАВИЛНИКА  ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинска ...

03.12.2021г.     175


Реализиран иновативен проект по Мярка 3.1 "Развитие на нови туристически продукти и атракции" в МИРГ "НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ"

Историята и красотата на Несебър оживяват чрез разходка във виртуалната реалност Креативния проект разказва атрактивно за историята в града чрез иновативна технология. Проекта е реализиран съгласно договор подписан мeжду Министерство на земеделието, храните и ...

24.11.2021г.     137


ОДОБРЕНИ ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ Протокол №21/10.11.2021 г.

Решение № 507 от протокол № 21/10.11.2021 г. относно Решение за одобряване  на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външно ел. захранване на склад за селскостопанска продукция в поземлен ...

15.11.2021г.     188


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 21/10.11.2021 г.

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 21/10.11.2021 г. ДНЕВЕН РЕД 1. Докладна записка вх. № 536/13.10.2021 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на ...

15.11.2021г.     610


СПРАВКА По чл.26 ал.5 от ЗНА за постъпили предложения и становища по по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Несебър

СПРАВКА По чл.26 ал.5 от ЗНА за постъпили предложения и становища по по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община ...

12.11.2021г.     99


П О К А Н А за редовно заседание на Общински съвет-Несебър 10.11.2021 г.

П О К А Н А                         Уважаеми дами и господа общински съветници,                         Уважаеми господин кмет на община ...

05.11.2021г.     317


ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР 03.11.2021 г.

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР             На основание чл. 23 ал. 1 от ПРАВИЛНИКА  ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинска ...

29.10.2021г.     180


Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ

Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ Загл. изм. реш №184  прот. №6/28.04.2016 г. Раздел I Общи положения Чл.1. Този правилник урежда реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на  нуждаещите се  лица и семейства на ...

27.10.2021г.     6759


АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия