За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) и МИРГ „Несебър-Месемврия“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”

До 1 декември 2020г. се приемат рибарски проекти в МИРГ Несебър-Месемврия. Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) и МИРГ „Несебър-Месемврия“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 ...

16.09.2020г.     81


РЕШЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 10/09.09.2020 г.

РЕШЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 10/09.09.2020 г. ДНЕВЕН РЕД: Докладна записка с вх. № 520/02.09.2020 г. от Венелин Стоянов Ташев – Общински съветник в Общински съвет-Несебър, относно: Упълномощаване на Кмета на Община Несебър да стартира преговори с правителството за ...

15.09.2020г.     292


РЕШЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 9/02.09.2020 г.

РЕШЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 9/02.09.2020 г. ДНЕВЕН РЕД:   1. Искане с вх. № 486/05.08.2020 г. от Местна гражданска инициатива за обособяване на Община с център град Обзор. Общинският съвет с 19 гл. „за“, 1 гл. „против“ и 1 гл. „въздържал се“ от гласували 21 общински ...

09.09.2020г.     287


Покана - за извънредно заседание на Общински съвет - Несебър 09.09.2020г.

П О К А Н А               Уважаеми дами и господа общински съветници,             Уважаеми господин кмет на община Несебър,             С настоящата покана Ви уведомявам, че  на основание ...

04.09.2020г.     194


П О К А Н А за извънредно заседание на Общински съвет-Несебър 02.09.2020г.

П О К А Н А               Уважаеми дами и господа общински съветници,             Уважаеми господин кмет на община Несебър,               С настоящата покана Ви уведомявам, че  ...

31.08.2020г.     286


ПОКАНА ЗА РАЗШИРЕНА КОМИСИЯ

ПОКАНА           На основание чл. 24  от ПРАВИЛНИКА  ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинска администрация – мандат 2019-2023 г. и във връзка с постъпило искане с Вх. № 486/05.08.2020 г. от ...

27.08.2020г.     184


ОДОБРЕНИ ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ Протокол 8/12.08.2020 г.

РЕШЕНИЕ № 218 от протокол № 8/12.08.2020г.,относно решение за одобряване на ПУП-парцеларен план за линеен обект: „ЕСИ – отклонение от подземна канална мрежа за осъществяване на далекосъобщителни мрежи на територията на с. Равда. Имотите, попадащи в трасето на съоръжението ...

19.08.2020г.     211


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 8/12.08.2020 г.

РЕШЕНИЯ ОТ  ПРОТОКОЛ  № 8/12.08.2020 г. ДНЕВЕН РЕД   Докладна записка вх.№ 455/23.07.2020 г. от Виктор Борисов – зам. кмет на община Несебър, „Правно обслужване и общинска собственост, съгласно заповед № 1919/111.2019 г. относно правилник за дейността на ...

19.08.2020г.     452


СПРАВКА По чл.26 ал.5 от ЗНА

СПРАВКА По чл.26 ал.5 от ЗНА За постъпили предложения и становища по проекта на Наредба № 18  за изграждане, и опазване на зелената система на територията на Община Несебър с              Проектът на Наредба №18 за изграждане и опазване на ...

11.08.2020г.     60


Дневен ред 12.08.2020г.

П О К А Н А   Уважаеми дами и господа общински съветници, Уважаеми господин кмет на община Несебър, Уважаеми кметове и кметски наместници на населени места,             С настоящата покана, Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4 т.1 от ...

06.08.2020г.     393


АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия