За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 25/05.04.2022 г.

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 25/05.04.2022 г. ДНЕВЕН РЕД   Докладна записка вх.№ 120/08.03.2022 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца с ...

11.04.2022г.     1246


ОДОБРЕНИ ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ Протокол №25/05.04.2022 г.

Решение № 627 от протокол № 25/05.04.2022 г. относно решение за одобряване  на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект „Уличен водопровод“ за захранване на ПИ 51500.52.28 по кадастралната карта на ...

11.04.2022г.     156


НАРЕДБА № 14 за определяне размера на местните данъци

НАРЕДБА  № 14 За определяне размера на местните данъци     Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ   Чл. 1. С тази наредба се уреждат отношенията, свързани с определяне размерите на местните данъци на територията на Община Несебър. Чл. 2. (1) В бюджета на Община Несебър ...

11.04.2022г.     20032


Наредба № 16 за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби от община Несебър

Н  А  Р  Е  Д  Б  А № 16 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР   Раздел І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ   Чл 1. /изм. с реш. № 239 от Пр. № 12/21.10.2020 г./ С тази Наредба се определят условията и реда за ...

11.04.2022г.     2233


П О К А Н А за редовно заседание на Общински съвет-Несебър 05.04.2022 г.

П О К А Н А                         Уважаеми дами и господа общински съветници,                         Уважаеми господин кмет на община ...

30.03.2022г.     507


ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР 29.03.2022 г.

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР             На основание чл. 23 ал. 1 от ПРАВИЛНИКА  ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинска ...

25.03.2022г.     171Поздрав от Общински съвет-Несебър по случай Националния празник на Република България - 3 март!

Уважаеми съграждани, Приемете моите и на целият Общински съвет поздравления и почести по случай 3 март - Националния празник на България. Трети март е свещена дата за всеки българин и на нея се прекланяме пред подвига на всички герои, които се бориха и постигнаха ...

03.03.2022г.     96


Поздрав от Общински съвет - Несебър по случай 1 март

Уважаеми деятели на културата, читалищни дейци и самодейци, за мен и за всички общински съветници е изключителна чест да Ви поздравим за 1-ви март – Деня на самодееца и любителското художествено творчество и за един от най-истинските и обичани български празници – ...

01.03.2022г.     124


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 24/28.02.2022 г.

РЕШЕНИЕ от ПРОТОКОЛ № 24/28.02.2022 г. ДНЕВЕН РЕД: Докладна записка вх. № 105/24.02.2022 г. от Виктор Борисов – зам. кмет „Правно обслужване и общинска собственост при община Несебър, относно определяне на период и територии по реда на чл.15 ал.2 от Закона за ...

01.03.2022г.     370


АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия