За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 16/23.03.2021 г.

РЕШЕНИЯ ОТ  ПРОТОКОЛ № 16/23.03.2021 г. ДНЕВЕН РЕД Докладна записка вх.№ 141/05.03.2021 г. от Лазар Япаджиев – зам. кмет на община Несебър, относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за реда и условията за поставяне и премахване на ...

26.03.2021г.     1097


П О К А Н А за редовно заседание на Общински съвет-Несебър 23.03.2021 г.

П О К А Н А Уважаеми дами и господа общински съветници, Уважаеми господин кмет на община Несебър, Уважаеми кметове и кметски наместници на населени места,             С настоящата покана, Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4 т.1 от ...

18.03.2021г.     458


ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР 16.03.2021 г.

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР               На основание чл. 23 ал. 1 от ПРАВИЛНИКА  ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с ...

12.03.2021г.     307


СПРАВКА По чл.26 ал.5 от ЗНА за постъпили предложения и становища по проекта на Наредба за обема на животновъдната дейност

СПРАВКА По чл.26 ал.5 от ЗНА за постъпили предложения и становища СПРАВКА По чл.26 ал.5 от ЗНА за постъпили предложения и становища по проекта   на  Наредба  за  обема на  животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на ...

22.02.2021г.     206


148 години от обесването на Апостола на българската свобода - Васил Левски

Днес отбелязваме 148 години от обесването на Апостола на българската свобода - Васил Левски. Покланяйки се пред паметта на Апостола всяка година, ние се покланяме не само пред миналото си, но се покланяме и пред днешния ден и към бъдещото, в което, вярваме, че ще има следа от ...

19.02.2021г.     206


ОДОБРЕНИ ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ /ПУП/ Протокол №15/04.02.2021 г.

Решение № 332 от протокол № 15/04.02.2021 г., относно одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план-план регулация и застрояване на к.к. «Слънчев бряг-запад», в частта му по отношение на УПИ ІІІ-228, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.447 по ...

11.02.2021г.     356


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 15/04.02.2021 г.

РЕШЕНИЯ ОТ  ПРОТОКОЛ № 15/04.02.2021 г. ДНЕВЕН РЕД Докладна записка вх.№ 006/06.02021 г. от Николай Димитров - кмет на община Несебър, относно определяне представител на община Несебър в общо събрание на „УМБАЛ – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване ...

11.02.2021г.     1082


10-те най-изявени спортисти в община Несебър зa 2020 г.

  За първи път в Община Несебър  не се проведе традиционното официално награждаване на десетте най-добри спортисти за 2020 г. Въпреки ограниченията и трудностите свързани с пандемията от COVID 19, нашите спортисти и треньори работиха усърдно, показаха добри резултати ...

01.02.2021г.     322


П О К А Н А за редовно заседание на Общински съвет-Несебър 04.02.2021 г.

П О К А Н А Уважаеми дами и господа общински съветници, Уважаеми господин кмет на община Несебър, Уважаеми кметове и кметски наместници на населени места,             С настоящата покана, Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4 т.1 от ЗМСМА, С ...

28.01.2021г.     663


ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР 27.01.2021 г.

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР               На основание чл. 23 ал. 1 от ПРАВИЛНИКА  ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията му с ...

22.01.2021г.     318


АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия