За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 11/01.10.2020 г.

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 11/01.10.2020 г. ДНЕВЕН РЕД: Докладна записка вх.№ 538/11.09.2020 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно упълномощаване на кмета на общината да представлява община Несебър в Асоциацията по ВиК – Бургас. Докладна вх.№ ...

02.10.2020г.     464


П О К А Н А за извънредно заседание на Общински съвет-Несебър 01.10.2020г.

П О К А Н А             Уважаеми дами и господа общински съветници,             Уважаеми господин кмет на община Несебър,               С настоящата покана Ви уведомявам, че  на ...

30.09.2020г.     338


П Р А В И Л Н И К ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В ЯХТЕНО ПРИСТАНИЩЕ „СЕВЕРНО ПРИСТАНИЩЕ - НЕСЕБЪР"

 П Р А В И Л Н И К ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В ЯХТЕНО ПРИСТАНИЩЕ „СЕВЕРНО ПРИСТАНИЩЕ - НЕСЕБЪР" приет с Решение № 199, протокол № 8 от 12.08.2020 г. на Общински съвет Несебър. В сила от публикуването му във в-к „Слънчев бряг“ на 17.09.2020 г. I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: Чл. 1. ...

17.09.2020г.     273


П Р А В И Л Н И К ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В РИБАРСКО ПРИСТАНИЩЕ „СЕВЕРНА БУНА - НЕСЕБЪР"

 П Р А В И Л Н И К ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В РИБАРСКО ПРИСТАНИЩЕ „СЕВЕРНА БУНА - НЕСЕБЪР" приет с Решение № 199, протокол № 8 от 12.08.2020 г. на Общински съвет Несебър. В сила от публикуването му във в-к „Слънчев бряг“ на 17.09.2020 г. I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: Чл. 1. ...

17.09.2020г.     334


ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЕДИНЕНА ОБЩИНСКА ШКОЛА ПО ИЗКУСТВАТА – НЕСЕБЪР

ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЕДИНЕНА ОБЩИНСКА ШКОЛА ПО ИЗКУСТВАТА –  НЕСЕБЪР ГЛАВА ПЪРВА Общи положения Чл.1. ал. 1. Обединена общинска школа по изкуствата – Несебър /ООШИ/ е създадена като местна дейност с Решение №134, протокол №24 от ...

17.09.2020г.     337


Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) и МИРГ „Несебър-Месемврия“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”

До 1 декември 2020г. се приемат рибарски проекти в МИРГ Несебър-Месемврия. Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) и МИРГ „Несебър-Месемврия“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 ...

16.09.2020г.     172


РЕШЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 10/09.09.2020 г.

РЕШЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 10/09.09.2020 г. ДНЕВЕН РЕД: Докладна записка с вх. № 520/02.09.2020 г. от Венелин Стоянов Ташев – Общински съветник в Общински съвет-Несебър, относно: Упълномощаване на Кмета на Община Несебър да стартира преговори с правителството за ...

15.09.2020г.     465


РЕШЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 9/02.09.2020 г.

РЕШЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 9/02.09.2020 г. ДНЕВЕН РЕД:   1. Искане с вх. № 486/05.08.2020 г. от Местна гражданска инициатива за обособяване на Община с център град Обзор. Общинският съвет с 19 гл. „за“, 1 гл. „против“ и 1 гл. „въздържал се“ от гласували 21 общински ...

09.09.2020г.     454


Покана - за извънредно заседание на Общински съвет - Несебър 09.09.2020г.

П О К А Н А               Уважаеми дами и господа общински съветници,             Уважаеми господин кмет на община Несебър,             С настоящата покана Ви уведомявам, че  на основание ...

04.09.2020г.     302


П О К А Н А за извънредно заседание на Общински съвет-Несебър 02.09.2020г.

П О К А Н А               Уважаеми дами и господа общински съветници,             Уважаеми господин кмет на община Несебър,               С настоящата покана Ви уведомявам, че  ...

31.08.2020г.     398


АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия