За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


Съобщение за откриване на производство по издаване на общ административен акт - публикувано на 29.08.2019 г.

На основание чл.66 от АПК, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР  във връзка с постъпила докладна записка от Атанас Терзиев - общински съветник относно предложение за именуване на Концертна зала в Център за култура и образование „Атриум” гр. Несебър на името на проф. Стефан Николов  Магнев – известен български музикант и преподавател открива производство по издаване на общ административен акт.

На основание чл.69, ал.1, т.1 и т.3 от АПК заинтересованите лица могат да участват в производството по издаването на акта, чрез подаване на писмени предложения и възражения и участие в заседания на Общински съвет  Несеър  обявени по надлежния ред.

На основание чл.68 от АПК определя правото на достъп на заинтересованите лица до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт, да се осъществява в звеното по чл.29а от ЗМСМА на Общински съвет Несебър, стая 44.

Предложения и възражения могат да бъдат направени писмено, на ел.поща на Общински съвет-Несебър osnesebar@nesebar.bg или  в деловодството на Общинския съвет.

Дата на публикуване 29.08.2019 г.

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия