За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.037 „ПОДКРЕПА ЗА
СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО В РИБАРСКАТА ТЕРИТОРИЯ“ В МИРГ
„НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“
 Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) и
МИРГ „Несебър-Месемврия“ кани желаещите да представят проектни предложения по
Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, като
обявявапроцедура чрез подбор на проекти: BG14MFOP001-4.037
 „Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия“ в МИРГ
„Несебър-Месемврия“ , мярка 2.2 „Подкрепа за създаване на нови услуги за населението
в рибарската територия“.
 Чрез Мярка 2.2 „Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската
територия“ се цели диверсификация на сектора на услугите производството, както и
създаване на нови продукти и услуги. Прилагането на мярката ще допринесе за
постигане на Приоритет 2 Диверсификация на икономическите
 дейности и подобряване на качество на живот в територията, както и на специфична
цел 2 Подобряване на качеството на живот и услугите за населението. Прилагането на
мярката ще подкрепя развитието на нови продукти и услуги в територията, които са в
пряка полза на населението, спортни прояви, фестивали и събития, музеи и аквариуми.
 Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с
финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и
рибарство. Проектите следва да се изпълняват на територия
 та на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по
процедурата е 383 745 лева . Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 5 000 лв.
 Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 200 000 лв. 
 За получаване на безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват юридически
лица и Еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон и Закона за
кооперациите, както и юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ, Община Несебър,
Читалища на територията на Рибарския район на територията на МИРГ „Несебър -
Месемврия“, които са уредени със закона за народните читалища и съгласно чл. 2,
ал. 2 от същия закон се считат за юридически лица с нестопанска цел, Музеи на
територията на Рибарския район и училища на територията на Рибарския район. 
 Допустимите за финансиране дейности по тази схема са: 
1. Преустройство или обновяване и/или оборудване на съществуващи сгради в места за настаняване с
капацитет до 10 стаи за настаняване; 
2. Изграждане и/или преустройство на места
за хранене с малък капацитет, насърчаващи консумирането на рибни продукти като
ключов елемент в туристическите продукти и услуги, предлагани в Рибарския район; 
3. Инвестиции за изработване/закупуване на лодки и други плавателни съдове с цел
туризъм; 
4. Инвестиции в дребномащабна инфраструктура за създаване на но
 ви услуги и продукти; 
5. Изграждане на места за къмпинги за риболовен и свързан с
него екотуризъм; изграждане на инфраструктура и оборудване на бази за спортен
риболов; 
6. Организиране на рибарски фестивали с цел популяризиране
привлекателността на Рибарския район; 
7. Закупуване на оборудване и обзавеждане за
развитие на нови продукти и услуги в територията; 
8. Изграждане, рехабилитация и
благоустрояване на места за разтоварване с всички необходими съоръжения (за
електронни услуги, ледогенератори, за снабдяване с вода, с горива и др.) за ак?
 ?стиращите риболовни съдове; 
9. Дейности за информация и публичност. Подаването
на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по електронен път
чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на
Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран
електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес:
 https://eumis2020.government.bg/  Кандидатите могат да задават допълнителни
въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици
преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 
 17:00 часа на 26.02.2020 г. 
 Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: 
 pmdr@mzh.government.bg.  
Краен срок за подаване на проектни предложения 
- 17:00 часа на 1 7. 03.2020 г.  Пълният пакет документи, Условията за
кандидатстване и Условията за изпълнение по процедурата можете да намерите на адрес:
 https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/3643
АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: +359 893 01 33 33

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия