За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) и
МИРГ „Несебър-Месемврия“ кани желаещите да представят проектни предложения по
Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, като
обявява процедура чрез подбор на проекти: BG14MFOP001-4.035 „Развитие на нови туристически
продукти и атракции“ в МИРГ „Несебър-Месемврия“ , мярка 3.1 “Развитие на нови туристически продукти и атракции“.
 Цели по мярката: Мярка 3.1. „Развитие на нови туристически продукти и атракции“ ще
постави акцент върху разработването на нови туристически атракции, продукти и услуги
и такива свързани с риболова и рибарство. Прилагането на мярката ще допринесе за
постигане на Приоритет 3 Насърчаване на социалното благополучие и
 развитие на устойчив туризъм, както и на специфична цел 1 Развитие на нови
туристически продукти и услуги. Прилагането на мярката ще подкрепя развитието на
нови продукти и услуги в сферата на туристическото предлагане на територията на
община Несебър. Очаквани резултати: Чрез прилагането на дейностите, предвидени в
мярка 3.1. „Развитие на нови туристически продукти и атракции“, се очакват следните
резултати:  Планирана и приложена обща маркетингова стратегия за развитие на
туристическия потенциал в Рибарския район; Разработени и позиционирани на пазара поне 2 туристически продукта ; 
Създадени поне 2 места за настаняване; Повишена разпознаваемост на дестинацията и на
продуктите и услугите в нея; По-пълноценно интегриран сектор на рибарството в
сектора на туризма, чрез предоставяне на съвместни услуги;  Процедурата за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на
Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. Проектите следва
да се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на
безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 780 000 лева . 
Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 10 000лв.
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 300 000 лв. 
 За получаване на безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват:  Юридически
лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, Юридически
лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ, Общини, Публично-частно дружество между община и
частен съдружник, регистрирано съгласно член 22 от Закона за концесиите; 
Институциите в системата на предучилищното и училищното образование съгласно Закон
за предучилищното и училищното образование, Институциите в системата на
професионалното образование и обучение съгласно Закон за професионалн
 ото образование и обучение, както и настоятелства регистрирани съгласно ЗЮЛНЦ в
обществена полза от Рибарския район на територията на МИРГ „Несебър- Месемврия“
(РР).  
 По настоящата процедура се допускат следните дейности: 
1. Осигуряване на възможности за развитие на базисна туристическа инфраструктура (обекти за услуги
за настаняване и хранене) за целите на развитието на риболовен туризъм и свързани
с него други видове алтернативен туризъм; 
2. Преустройство или обновяване и/или оборудване на съществуващи сгради в 
рибарски хижи и места за настаняване с външен вид, съответстващ на обкръжаващата 
природна среда ; 
3. Изграждане и/или преустрояване на места за хранене с малък капацитет, насърчаващи консумирането на
рибни продукти като ключов елемент в туристическите продукти и услуги, предлагани в
РР; 
4. Инвестиции в дребномащабна инфраструктура за обновяване или изграждане на
туристическа инфраструктура, съоръжения и/или атракции за посетители; 
5.Съоръжения и места за спорт и отдих: туристически и колоездачни пътеки;
инфраструктура и съоръжения за наблюдение и свързани с риболовни и вод
 ни спортове; 
6. Изграждане на места за къмпинги за риболовен и свързан с него
екотуризъм; изграждане на инфраструктура и оборудване на бази за спортен риболов; 
7. Съоръжения за обществената инфраструктура - информационни пунктове,
информационни табла и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, заслони и
съоръжения за безопасност и т.н.; 
8. Разработване и маркетинг на туристически
продукти, включително продукти, с фокус към риболовен туризъм и опазване на
природното наследство; 
9. Разработване на туристически маркетингови стратег
 ии на местно ниво и информационни материали; 
10. Подобряване на онлайн имиджа на територията или на отделни туристически обекти; 
11. Дейности и системи за
комплексно маркетиране на туристическите продукти и услуги; 
12. Посещения и участие на специализирани борси за туризъм за 
представяне на местен туристически
продукт и осъществяване на нови професионални контакти; 
13. Организиране на рибарски фестивали с цел популяризиране привлекателността 
на рибарската област; 
14. Дейности за информация и публичност. Подаването на проектното предложение 
по настоящата процедура се извършва по електронен път чрез
Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на
Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран
електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес:
 https://eumis2020.government.bg/  Кандидатите могат да задават допълнителни
въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици
преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до
 17:00 часа на 25.02.2020 г. 
Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща:
 pmdr@mzh.government.bg.  
Краен срок за подаване на проектни предложения 
- 17:00 часа на 16 .03 .2020 г.   
Условията за кандидатстване и приложенията към тях
 и условията за изпълнение и приложенията към тях
 можете да намерите на интернет адрес:
  https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/3636
АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: +359 893 01 33 33

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия