За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


СПРАВКА

По чл.26 ал.5 от ЗНА за постъпили предложения и становища

по

проекта   на  Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Несебър, неговите комисии  и взаимодействието му с общинската администрация  мандат 2019 – 2023 г.

Проекта  за  Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Несебър, неговите комисии  и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2019 – 2023 г. е публикуван на интернет страницата на  Oбщински  съвет - Несебър,  раздел Проекти на Наредби   на  06.07.2022 г. Предоставена е  възможност на всички заинтересовани лица в срок от 30 дни да направят своите предложения и становища по изготвения проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Несебър, неговите комисии  и взаимодействието му с общинската администрация  мандат 2019 – 2023 г.

В нормативно установения срок, предложения и становища по него не са постъпили.

 

 

 ВНОСИТЕЛ : Петър Тодоров – председател на

постоянната  комисия по законност, обществен ред,

местно самоуправление, приватизация, следприватизационен контрол

и контрол по изпълнение решенията на Общинския съвет

Дата на публикуване 09.08. 2022 г.

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия