За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


СПРАВКА

По чл.26 ал.5 от ЗНА за постъпили предложения и становища

по

проекта  на  Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Несебър, неговите комисии  и взаимодействието му с общинската администрация  мандат 2019 – 2023 г.

Проекта  за  Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Несебър, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2019 – 2023 г., е публикуван на интернет страницата на  Oбщински съвет - Несебър,  раздел Проекти на Наредби  на 01.07.2021 г. Предоставена  е възможност на всички заинтересовани лица в срок от 14 дни,  да направят своите предложения и становища по него. Предоставеният срок е краткия, предвиден в чл.26, ал.4, изречение второ, от ЗНА поради необходимостта от приемане на правила за работа на общинския съвет в условията на обявената извънредна обстановка.

В нормативно установения срок, предложения и становища по него не са постъпили.

 ВНОСИТЕЛ: Румен Кулев – Председател на Общински съвет - Несебър

Дата на публикуване  22.07. 2021 г.

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия