За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


СПРАВКА

По чл.26 ал.5 от ЗНА за постъпили предложения и становища

по

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 на Общински съвет – Несебър за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър

Проекта  на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 на Общински съвет – Несебър за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър е публикуван на интернет страницата на  Oбщински  съвет-Несебър,  раздел Проекти на Наредби на 01.07.2021 г. Предоставена  е възможност на всички заинтересовани лица в срок от 14 дни,  да направят своите предложения и становища по него. Предоставеният срок е краткия, предвиден в чл.26, ал.4, изречение второ, от ЗНА поради необходимостта от приемане на правила за работа на общинският съвет в условията на обявената  извънредна обстановка.

В нормативно установения срок е постъпило възражение от Николай Димитров – Кмет на Община Несебър с Вх. № 406/20.07.2021 г. Предложението във възражението е прието от вносителя и е отразено в проекта на Наредбата.

 ВНОСИТЕЛ : Румен Кулев – председател на общински съвет

Дата на публикуване 29.07.2021г.

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия