За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


СПРАВКА

По чл.26 ал.5 от ЗНА

За постъпили предложения и становища по проекта на Наредба № 18  за изграждане, и опазване на зелената система на територията на Община Несебър с

 

           Проектът на Наредба №18 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Несебър  е публикуван на интернет страницата на Общински съвет в подраздел проекти на нормативни актове на 10.07.2020г. Предоставена е  възможност на всички заинтересовани лица в срок от 30 дни да направят своите предложения и становища по изготвения проект на Наредбата.

           В нормативно установения срок, предложения и становища по проекта на Наредба № 18 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Несебър не са постъпили.

Дата на публикуване 11.08.2020 г.

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия