За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


СПРАВКА

ПО ЧЛ. 25 АЛ.5  ЗНА

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на проекти за приемане на нормативни актове на 14.11.2019 г.  бе публикуван проект Правилник за  организацията и дейността на общински съвет Несебър, неговите комисии и взаимоотношенията им с общинската администрация

В законоустановения срок по чл. 26, ал. 4 изр.второ   от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища, относно изготвения проект на обявения адрес: на адрес: Несебър  ул „.Еделвайс” № 10 или на следния електронен адрес osnesebar@nesebar.bg  

 

Временна комисия по изработването

на Правилник за  организацията и дейността на

общински съвет Несебър, неговите комисии

 и взаимоотношенията им с общинската администрация

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: +359 893 01 33 33

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия