За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО УЧАСТИЕ КАНДИДАТИ,

ЗАЕДНО С ТЕХНИТЕ АВТОБИОГРАФИИ, МОТИВАЦИОННИ ПИСМА И ПРЕПОРЪКИ, И ДОКУМЕНТИ ПО ЧЛ.68, АЛ.3, Т.9

/ по чл.68, ал.5 от ЗСВ /

На 30.01.2024 г., на основание чл.68, ал.5 от ЗСВ, Комисията за провеждане на процедурата за избор на съдебни заседатели за Районен съд Несебър, избрана с решение №21 от протокол №3/19.12.2023 г. на ОбС - Несебър, публикува списък на допуснатите до участие кандидати, както следва:

1. Румяна Л. Стефанова

2. Александър С. Велинов

ИЗСЛУШВАНЕТО на допуснатите кандидати ще се проведе на 14.02.2024 г. от 10:30  часа в стая №44, ет.4 в сградата на община Несебър.

На основание чл.68а, ал.2 от ЗСВ, не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

Неразделна част от настоящия списък са сканирани и публикувани в интернет страницата на Общински съвет - Несебър, следните документи: автобиографии, мотивационни писма, и документи по чл.68, ал.3, т.9 на допуснатите кандидати.

 

Александър Стоянов .................../п/.........................

Председател на Временна комисия за провеждане

 на процедурата по избор на съдебни заседатели

 за Районен съд Несебър, мандат 2024-2027 г,

създадена с решение № 21 от протокол №3/19.12.2023 г. на Общински съвет - Несебър

Протокол № 1/ 30.01.2024 г.

Съдебни заседатели 2024 -2027 г.

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Върбан Кръстев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340