За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО УЧАСТИЕ КАНДИДАТИ,

ЗАЕДНО С ТЕХНИТЕ АВТОБИОГРАФИИ, МОТИВАЦИОННИ ПИСМА И ПРЕПОРЪКИ, И ДОКУМЕНТИ ПО ЧЛ.68, АЛ.3, Т.9

/ по чл.68, ал.5 от ЗСВ /

 

На 03.08.2023 г., на основание чл.68, ал.5 от ЗСВ, Комисията за провеждане на процедурата за избор на съдебни заседатели за Районен съд Несебър, избрана с решение №893 от протокол №34/28.04.2023 г. на ОбС - Несебър, публикува списък на допуснатите до участие кандидати, както следва:

 

1. Анастасия К. Петрова

2. Виолета Р. Попова

3. Дениса Д. Терзиева

4. Мария А. Кофетова

5. Евгения В. Запрянова

6. Ана А. Ахмед

7. Неслян О. Тодорова

8. Александър С. Велинов

9. Радост Л. Кондова

10. Калоян С. Наумов

 

ИЗСЛУШВАНЕТО на допуснатите кандидати ще се проведе на 22.08.2023 г. от 10:30  часа в стая №44, ет.4 в сградата на община Несебър.

 

На основание чл.68а, ал.2 от ЗСВ, не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

Неразделна част от настоящия списък са сканирани и публикувани в интернет страницата на Общински съвет - Несебър, следните документи: автобиографии, мотивационни писма, и документи по чл.68, ал.3, т.9 на допуснатите кандидати.

инж. СЛАВЧО СТАНЕЛОВ.................../п/.........................

Председател на Временна комисия за провеждане

 на процедурата по избор на съдебни заседатели

 за Районен съд Несебър, мандат 2024-2027 г,

създадена с решение № 893 от протокол №34/28.04.2023 г. на Общински съвет - Несебър

Съдебни заседатели 2024-2027

Протокол № 1 от 03.08.2023 г.

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия