За контакти с Общински Съвет Несебър:

8230 гр. Несебър, ул. “Еделвайс” № 10, тел. 0554/2 93 40, Е.mail: osnesebar@nesebar.bg


До 5 септември се търсят оценители по проекти на рибарите в Несебър.

Местната инициативна рибарска група Несебър-Месемврия и партньорите и от община Несебър си гарантираха над 3 милиона лева по Програмата за морско дело и рибарство.

За тях ще се кандидатства по шест мерки, като първата вече е отворена.

В тази връзка Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Кандидатите трябва да притежават висше образование с образователна степен минимум "бакалавър", по специалност в една от следните области:

  • "Социални, стопански и правни науки";
  • "Природни науки, математика и информатика";
  • "Технически науки";
  • "Хуманитарни науки".

Те трябва да имат опит в оценка на проекти, финансирани от европейски фондове и програми и/или професионален опит в съответната специалност - минимум 3 години. Желаещите да станат външни оценители трябва да притежават компютърна грамотност и да имат добри познания за приложимото законодателство.

Заявления се подават лично, по пощата или чрез куриер на адрес: Документите за кандидатстване се подават лично, по пощата или чрез куриер в офиса на МИРГ Несебър - Месемврия на хартиен носител в запечатан плик на адрес: гр. Несебър, община Несебър, ул.“Плиска“№1, МИРГ Несебър-Месемврия, всеки работен ден от 10.00 до 15.00 часа, до 05.09.2019 г. включително.

Повече информация можете да намерите на сайта на МИРГ Несебър-Месемврия

АРХИВ

Приемен ден

Председател на Общински съвет Несебър Румен Кулев

Вторник 14:00 - 16:00

Заявления се приемат на е-мейл:

Молба за приемен ден

гр. Несебър, ул. ”Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър, кабинет 44

Тел.: 0554 29340

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

Местна инициативна рибарска група Несебър-Месемврия търси външни експерти - оценители, които да извършат оценката на подадените проектни предложения по мярка № BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър – Месемврия“ .

Повече информация можете да намерите на сайта на
МИРГ Несебър-Месемврия